Blog

header image
5 diciembre, 2021 @ 00:02 by admin

Acatistul Sfântului Cuvios Sava cel Sfințit

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Cuvios Sava cel Sfințit

Glasul 8

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele din adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Sfinte Sava părintele nostru, cuvioase! Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Cel ce din pruncie te-ai adus lui Dumnezeu jertfă fără prihană prin faptă bună, Părinte fericite, săditor și întăritor creștinătății ai fost, podoaba cuvioșilor și cetățean pustiei, după vrednicie lăudat, mijlocește cu rugăciunile tale către milostivul Dumnezeu să fim izbăviți de toate nevoile, pentru care și noi cu credință strigăm către tine: Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Icosul 1 

Întreagă viața ta din pruncie o ai închinat lui Hristos Dumnezeu, Sava Preacuvioase, de Care fiind întărit, toate patimile trupului le-ai făcut roabe gândului celui cu totul smerit, silindu-te a supune pe cel mai rău celui mai bun. Pentru aceasta te rugăm: ajută-ne și nouă, nevrednicilor, să-ți aducem aceste laude:
Bucură-te, de Dumnezeu înțelepțite Părinte;
Bucură-te, că ai luminat toată lumea cu strălucirile minunilor și faptelor tale;
Bucură-te, că toată lucrarea minunilor de la Duhul Sfânt ai luat;
Bucură-te, că încă din scutece te-ai arătat vas sfințit;
Bucură-te, că pururea îndemni pe oameni să urască dulcețile cele de suflet pierzătoare;
Bucură-te, luminătorul gândurilor noastre, pe care le îndreptezi numai spre fapte bune;
Bucură-te, că în mâinile tale pururi ai purtat Crucea Domnului;
Bucură-te, că toate înșelăciunile și meșteșugirile viclenilor diavoli, cu puterea Crucii, le-ai biruit;
Bucură-te, că, după ce ai adormit, lumina cea neapusă pe tine te-a primit;
Bucură-te, că acum în ceruri cu dumnezeiasca lumină ești strălucit;
Bucură-te, organ curat al Duhului Sfânt;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul al 2-lea 

Viață cu bună credință pe pământ petrecând, lăcaș curat Duhului Sfânt te-ai arătat, luminând pe toți cei ce vin la tine cu credință, preafericite Părinte. Pentru aceasta și noi îndrăznim să alergăm la tine și-ți cerem să-L rogi pe Dumnezeu să lumineze sufletele noastre, ale celor ce te lăudăm pe tine și cu umilință cântăm: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

De Dumnezeu înțelepțite și întru tot sfințite Sava, Părintele nostru, întocmai cu îngerii stătătorule și împreună vorbitorule cu proorocii, locuitorule cu drepții și cuvioșii, iar cu Apostolii și Mucenicii moștenitor fericirii veșnice, cel ce în lumina cea neînserată acum locuiești, primește, rugămu-te, și de la noi aceste cântări de cinstire, pe care ți le aducem în ziua prăznuirii tale, strigându-ți așa:
Bucură-te, preafericite, care neîncetat privești fața Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, cel ce prealuminat te desfătezi acum în ceruri;
Bucură-te, făclia înfrânării cea nestinsă;
Bucură-te, învățătorul și îndrumătorul monahilor cel preaminunat;
Bucură-te, că pururea strălucești pe credincioși cu razele dragostei tale;
Bucură-te, stâlpul răbdării cel neclintit;
Bucură-te, întărirea și puterea celor ce te cinstesc pe tine cu credință;
Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri;
Bucură-te, cetățean al pustiei cu adevărat;
Bucură-te, că pustiul l-ai socotit ca pe un rai dumnezeiesc;
Bucură-te, că, viețuind în pustie, roade vrednice ai odrăslit;
Bucură-te, floare înmiresmată a cuvioșilor;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul al 3-lea 

Pe pământ, cu bună credință ai viețuit, bineplăcând Domnului, întărind și tămăduind pe toți cei ce alergau la tine cu credință. Iar acum desfătându-te în lăcașurile cele de sus, neîncetat cânți lui Dumnezeu cu toți drepții și cuvioșii cântarea: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Sava, de Dumnezeu înțelepțite, lăcașul cel curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul monahilor, cumpăna înfrânării cea dreaptă, ale smereniei înălțări, învrednicește-ne și pe noi ca din inimi curate să-ți aducem acum aceste dulci cântări de laudă:
Bucură-te, că pururea te rogi lui Hristos ca să dăruiască Bisericii un cuget curat;
Bucură-te, că monahilor le-ai fost îndreptător;
Bucură-te, canon de faptă bună preaadevărat;
Bucură-te, că vezi curat Sfânta Treime;
Bucură-te, scara care duce la ceruri;
Bucură-te, povățuitor și ajutător al celor ce călătoresc;
Bucură-te, că toate patimile le-ai îndreptat cu vărsarea lacrimilor;
Bucură-te, că pe toți cei ce aleargă la ajutorul tău îi vindeci;
Bucură-te, întărirea Bisericii cea neclintită;
Bucură-te, al dumnezeieștii petreceri povățuitorule;
Bucură-te, cel ce ai supus trupul, făcându-l rob al duhului;
Bucură-te, a multor credincioși îndreptare și mântuire;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul al 4-lea 

Întocmai ca un înger ai viețuit pe pământ, iar acum te veselești în ceruri, desfătându-te cu toate bunătățile pe care Dumnezeu le-a pregătit aleșilor Săi. De aceea te rugăm, nu ne trece cu vederea nici pe noi și ne ajută să fim vrednici a cânta cu tine: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Învățătura pustnicească adunând pe pământ, Cuvioase Părinte Sava, și asuprelile potrivnicilor cu vărsările lacrimilor tale biruind întocmai ca o scară dumnezeiască ce duce la ceruri, așa a fost întreaga ta viață cea bine plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta și de la noi auzi aceste laude:
Bucură-te, că ai sădit în inimile credincioșilor roadele bunei credințe;
Bucură-te, că faptele tale minunate și nenumărate strălucesc întocmai ca stelele cerului;
Bucură-te, că ești lauda lumii creștine;
Bucură-te, înflorirea pustiei, cea plină de mireasmă duhovnicească;
Bucură-te, întărirea și mângâierea celor neputincioși;
Bucură-te, povățuitorul celor ce călătoresc cu corabia acestei vieți;
Bucură-te, că până și fiarele din pustie te ascultau și se supuneau ție;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ai mântuit poporul Palestinei de o secetă cumplită, care bântuia de peste cinci ani;
Bucură-te, codru preaminunat al pustiei;
Bucură-te, că ai înmulțit turma cea cuvântătoare a lui Hristos;
Bucură-te, lauda faptelor celor bune;
Bucură-te, frumusețea cea preastrălucită a tuturor sfinților;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul al 5-lea 

Lepădând toate cele vremelnice ale lumii acesteia, încă din fragedă tinerețe te-ai retras în pustie, unde ai petrecut în sărăcie, smerenie și grea nevoință, până la vârsta de nouăzeci și patru de ani. Iar acolo ai fost ctitor de mănăstiri și mari lavre pentru monahi, care până astăzi înalță în ele rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu și, cântând neîncetat, îngerească și dulce cântare: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Fiind îmbunătățit cu darurile cele duhovnicești, toate cele frumoase și amăgitoare ale lumii acesteia le-ai trecut cu vederea de Dumnezeu, Părinte, nelăsându-te ispitit de ele, ci, prin înfrânare și rugăciuni neîncetate izgonind pe șarpe, viață îngerească ai petrecut pe pământ. Pentru aceasta și noi te cinstim cu aceste cuvinte:
Bucură-te, cămara cea cu bun miros;
Bucură-te, trăitorule pustniceștilor nevoințe cu adevărat;
Bucură-te, că pe Hristos neabătut ai urmat;
Bucură-te, că crucea-ți pe umeri ai luat;
Bucură-te, că sufletul ți-ai luminat prin fapte bune;
Bucură-te, că spre dumnezeiasca dragoste l-ai întraripat;
Bucură-te, că racla moaștelor tale și azi izvorăște vindecări;
Bucură-te, crinul pustiei cel cu dulce mireasmă;
Bucură-te, că prin tine dobândim pace și înfrânare;
Bucură-te, lauda poporului celui binecredincios;
Bucură-te, al tagmei monahicești mare cuvios;
Bucură-te, al Mântuitorului Hristos slujitor preamultiubit;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul al 6-lea 

În lume te-ai arătat ca un cărbune de Dumnezeu strălucit, luminându-te de focul Duhului Sfânt, ai luminat sufletele credincioșilor cu învățăturile tale, Părinte Sava. Iar pe cei ce cu credință aleargă la ajutorul tău cu blândețe îi povățuiești la lumina cea neîncetată, îndemnându-i a cânta cu tine cântare îngerească: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Întocmai cu a îngerilor, așa a fost viața ta, de Dumnezeu înțelepțite, și la înălțime ridicându-te, cu Stăpânul Hristos a vorbi te-ai învrednicit. Iar noi, minunându-ne de aceste daruri ale vieții tale, cu umilință îți cântăm:
Bucură-te, minte luminată cu strălucirile razelor celor de sus;
Bucură-te, că pentru nevoințele tale plată cerească ai luat;
Bucură-te, că prin tine am învățat să umblăm pe calea cea dreaptă;
Bucură-te, biruitorule al vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, ajutătorule cel gata al celor ce te cheamă în ajutor;
Bucură-te, cel ce ești cu îngerii împreună vorbitor;
Bucură-te, împreună petrecătorule cu drepții și cuvioșii în cămările cele de sus;
Bucură-te, că nu te-ai lăsat biruit de gândurile cele deșarte care te îndemnau să te întorci în lume;
Bucură-te, că prin înfrânare și osteneli ai biruit toate patimile trupului;
Bucură-te, că te-ai gătit pe tine vas ales și plăcut lui Dumnezeu;
Bucură-te, că până la sfârșit ai urmat Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, că, pentru toate cele ce ai răbdat, răsplătire de daruri bogate ai luat;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul al 7-lea 

Pustietatea în care ai lucrat până la moarte ca pe o cetate o ai făcut, statornicind în tot cuprinsul ei obiceiuri iubitoare de înțelepciune, ca unul care ai strălucit între toți părinții pustnicești, Sava de Dumnezeu înțelepțite. În acest loc sfințit și minunat, pururea te rugai și cântai Ziditorului a toate: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Toate cele pământești lăsându-le, deși cu trupul erai în lume, cu duhul însă îngerilor te asemănai, pentru că patimile trupului omorându-le, Treimii te-ai făcut slujitor, preafericite. Pentru toate acestea îți aducem și noi aceste smerite cântări de laude:
Bucură-te, Cuvioase, că pe pământ viață îngerească ai petrecut;
Bucură-te, că toate bolile oamenilor le-ai vindecat cu puterea rugăciunii;
Bucură-te, că putere ai luat de la Dumnezeu ca să izgonești duhurile cele necurate;
Bucură-te, că te-ai arătat ca un pom cu frumoase roade duhovnicești;
Bucură-te, că ai râvnit și ai urmat vieții marelui Eftimie;
Bucură-te, că în preajma ta multe cete de monahi ai adunat;
Bucură-te, că toți acești monahi ca pe un adevărat Părinte duhovnicesc te-au ascultat și te-au urmat;
Bucură-te, că în toată lumea s-a răspândit vestea isprăvilor tale;
Bucură-te, că toate taberele demonilor ai pierdut;
Bucură-te, că și împărații te-au venerat și te-au ascultat ca pe un adevărat om a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că învățăturile tale cu drag le primim și noi;
Bucură-te, că în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul al 8-lea 

Cu raza Duhului Sfânt se luminează toți cei ce cu dragoste întru cântări te laudă pe tine, Cuvioase Părinte Sava, cel ce ești slava și lauda monahilor, împodobitor pustiei și de feciorie păzitor; și cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Tot dorul spre Dumnezeu tinzându-ți din tinerețe cu toată dragostea ta, numai spre Dânsul avându-l, zburdările trupului și asupririle patimilor prin aspră înfrânare le-ai potolit, pentru care și noi te cinstim, cântându-ți aceste laude:
Bucură-te, că pe șarpele care tăinuia în iad tu l-ai biruit;
Bucură-te, că ai trecut cu mare ușurință peste toate cursele lui;
Bucură-te, că din cuptorul cu foc ai ieșit nevătămat, ca și cei trei tineri din legea veche;
Bucură-te, că Dumnezeu te-a păzit pe tine ca pe un vas ales al Său;
Bucură-te, ispravnic al dreptății;
Bucură-te, cel ce din voința ta te-ai înstrăinat de patrie, petrecând în pustie;
Bucură-te, că, în pustie petrecând, biruință ai ridicat asupra celor împotrivă luptători;
Bucură-te, că ai fost întărit cu dumnezeiască putere;
Bucură-te, că ești lăudat de toți binecredincioșii creștini;
Bucură-te, că ai umblat numai pe urmele marilor cuvioși;
Bucură-te, că întocmai ca un finic ai înflorit în pustie;
Bucură-te, că ai fost împodobit cu lumina darului dumnezeiesc;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul al 9-lea 

Gândul tinzându-ți neabătut către cel dorit de tine, de la Dânsul ai luat dar de prisosit de a face minuni, Părinte, și pe cei ce veneau la tine cu credință, milostivindu-te, îi vindecai și îi îndemnai pe toți să cânte: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Mintea întărindu-ți, fericite, toate feluritele meșteșuguri ale vrăjmașului ai biruit, și având suflet preablând și voința puternică, încurajați de blândețea ta, te rugăm să primești și de la noi aceste laude:
Bucură-te, omule al lui Dumnezeu și preablândule povățuitor și grabnic ajutător;
Bucură-te, că ai strălucit numai cu fapte bune;
Bucură-te, că marele Eftimie cu bucurie te-a primit și a proorocit despre a ta strălucită viață;
Bucură-te, că sufletul tău ți-ai curățit de orice păcat și întinăciune;
Bucură-te, că ai fost împodobit cu multe și mari daruri dumnezeiești;
Bucură-te, că numai prin atingerea mâinilor tale cei neputincioși și suferinzi primeau vindecare;
Bucură-te, că pe vrăjmașul ce se sălbăticea asupra ta prin rugăciuni l-ai biruit;
Bucură-te, cel ce ai fost ocrotit în mod nevăzut cu dumnezeiescul dar de sus;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a trece din mărire în mărire, din putere în putere;
Bucură-te, că în pustie multe cetăți de suflet folositoare ai zidit lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce din pământ secetos izvoare de apă ai scos;
Bucură-te, că și ploi din cer peste țarinile cele lipsite de apă, cu rugăciunile tale, ai coborât;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul al 10-lea 

Vas de Dumnezeu insuflat al înțelegerii Duhului Sfânt te-ai făcut, plăcutule al lui Dumnezeu, sarcina greutăților trupești lepădând, viața ți-ai împodobit cu înfrânarea de bucate, cu rugăciunea, cu răbdarea și cu smerenia. Sațiu și mângâiere aflai în laudele cele către Domnul, Căruia neîncetat glăsuiai cântarea: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Propovăduitor al dumnezeieștilor dogme te-ai arătat, pentru care ai și fost hirotonit. În adunările Sfinților Părinți împreună vorbitor ai fost, pe împărați înțelepțind și pe toți îmbogățind cu învățăturile tale. De aceea te rugăm, ajută-ne și nouă ca, pentru nevoințele și darurile cu care te-a învrednicit Dumnezeu, să-ți putem aduce aceste laude:
Bucură-te, că de Dumnezeu ai fost îmbogățit cu mari daruri și cu puterea de a face minuni;
Bucură-te, că ai covârșit pe toți în săvârșirea faptelor bune;
Bucură-te, că cinste asemenea îngerilor ți-a dat ție Hristos;
Bucură-te, că te-ai arătat plin de rodul înțelepciunii;
Bucură-te, că întru nimic le-ai socotit pe cele vremelnice ale lumii acesteia;
Bucură-te, că cele trecătoare cu cele veșnice le-ai schimbat;
Bucură-te, că cetele sfinților ajutor sufletului tău au dat;
Bucură-te, că și astăzi lavra ta cea mare, cu bucurie și cu mulțumire, te cinstește pe tine;
Bucură-te, că, de asemenea, și turma ta, cu osârdie și cu recunoștință, te preamărește și te laudă;
Bucură-te, că în locul cel de odihnă și de fericire sufletul cel curat se veselește și se bucură;
Bucură-te, că împreună cu toți sfinții mărire și laudă cânți acum lui Dumnezeu;
Bucură-te, că împreună cu îngerii dănțuiești acum în ceruri;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul al 11-lea 

Toate minunile tale sunt mai presus de minte, căci fiarele ai îmblânzit, valurile patimilor ai potolit și cele ce vor să fie mai înainte le spui, cu proorocescul dar. Duhurile cele necurate cu rugăciunile tale și cu privegherile cele îndelungate le izgonești, pentru care și noi cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Cu multă însuflețire săvârșim pomenirea ta, prealăudate, căci în fapta bună cea de bucurie dătătoare te-ai îmbrăcat cu adevărat și în haina mântuirii și veseliei cea curată și luminată te-ai împodobit. Pentru care și de la noi auzi acestea:
Bucură-te, zid preatare al creștinilor;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne mântuim de orice rău;
Bucură-te, că pe tine pururea te avem sprijinitor și ajutător;
Bucură-te, Părinte Cuvioase, care ești plin de Duh și putere duhovnicească;
Bucură-te, izgonitorule al ispitelor și al tuturor patimilor celor de suflet pierzătoare;
Bucură-te, că din năravurile cele rele pe toți care se roagă ție îi izbăvești;
Bucură-te, că și pe cei căzuți în noianul păcatelor și al deznădăjduirii îi mântuiești cu rugăciunile tale;
Bucură-te, tare sprijinitor și grabnic ajutător al tuturor celor căzuți în necazuri;
Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu, către tot sufletul necăjit și întristat;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale toți ne mântuim de muncile veșnice;
Bucură-te, că până la sfârșitul vieții ai slujit Ziditorului a toate;
Bucură-te, că pururea vezi pe Preasfânta Fecioară;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul al 12-lea 

În legea lui Dumnezeu deprinzându-ți simțurile, Părinte Sava, cu viața te-ai asemănat întocmai cu cei fără de trupuri, îndemnând și îndrumând ca asemenea să petreacă și toți cuvioșii și ucenicii care-ți cereau duhovniceștile tale sfaturi și învățături, neîncetat lăudând și cântând împreună cu ei lui Dumnezeu cântări: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Sava, mai mare între părinți și podoaba cuvioșilor, cetățeanul pustiei și săditorul curăției, cum vom lăuda viața ta, Cuvioase? Ne rugăm însă, cu multă umilință, să ne ajuți și nouă, ca să-ți aducem aceste puține și smerite laude:
Bucură-te, Preacuvioase, lauda cea mare a lumii;
Bucură-te, preacinstita podoabă a monahilor;
Bucură-te, odrasla pustiei, cea preafrumoasă;
Bucură-te, dumnezeiasca desfătare a sfinților;
Bucură-te, că acum te veselești în grădina raiului;
Bucură-te, că cele rele de pe pământ cu rugăciunile tale le îndreptezi;
Bucură-te, îndreptătorul și călăuza cea bună a monahilor;
Bucură-te, izvorul minunilor, cel de Dumnezeu binecuvântat;
Bucură-te, că prin tine tot Răsăritul s-a împodobit și și-a îmbogățit viața duhovnicească;
Bucură-te, că și cele dinspre apus strălucesc prin tine aceleași podoabe și lumini;
Bucură-te, mângâierea și ajutorul nostru al tuturor;
Bucură-te, că toți cei care cer cu credință sprijinul și ajutorul tău nu pleacă niciodată rușinați;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul al 13-lea 

O, Preacuvioase Părinte Sava, cel ce ești de Dumnezeu sfințit, primește aceste umile cântări de laudă, pe care ți le aducem din inimi curate, și cu fierbințeală te rugăm să mijlocești către Dumnezeu să ne izbăvească din toate necazurile pe noi, care strigăm ție: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

Întreagă viața ta din pruncie o ai închinat lui Hristos Dumnezeu, Sava Preacuvioase, de Care fiind întărit, toate patimile trupului le-ai făcut roabe gândului celui cu totul smerit, silindu-te a supune pe cel mai rău celui mai bun. Pentru aceasta te rugăm: ajută-ne și nouă, nevrednicilor, să-ți aducem aceste laude:
Bucură-te, de Dumnezeu înțelepțite Părinte;
Bucură-te, că ai luminat toată lumea cu strălucirile minunilor și faptelor tale;
Bucură-te, că toată lucrarea minunilor de la Duhul Sfânt ai luat;
Bucură-te, că încă din scutece te-ai arătat vas sfințit;
Bucură-te, că pururea îndemni pe oameni să urască dulcețile cele de suflet pierzătoare;
Bucură-te, luminătorul gândurilor noastre, pe care le îndreptezi numai spre fapte bune;
Bucură-te, că în mâinile tale pururi ai purtat Crucea Domnului;
Bucură-te, că toate înșelăciunile și meșteșugirile viclenilor diavoli, cu puterea Crucii, le-ai biruit;
Bucură-te, că, după ce ai adormit, lumina cea neapusă pe tine te-a primit;
Bucură-te, că acum în ceruri cu dumnezeiasca lumină ești strălucit;
Bucură-te, organ curat al Duhului Sfânt;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Condacul 1 

Cel ce din pruncie te-ai adus lui Dumnezeu jertfă fără prihană prin faptă bună, Părinte fericite, săditor și întăritor creștinătății ai fost, podoaba cuvioșilor și cetățean pustiei, după vrednicie lăudat, mijlocește cu rugăciunile tale către milostivul Dumnezeu să fim izbăviți de toate nevoile, pentru care și noi cu credință strigăm către tine: Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu sfințit! 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. 

Troparul Sfântului Cuvios Sava cel Sfințit

Glasul 8

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele din adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Sfinte Sava părintele nostru, cuvioase! Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments