Blog

header image
29 noviembre, 2021 @ 18:15 by admin

Acatistul Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei

Glasul 4 

Apărător înțelept al românilor ortodocși, păstor cărturar al Transilvaniei și mare chivernisitor al vieții bisericești, Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. 

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Înțeleptului apărător al Ortodoxiei și vrednicului păstor al Bisericii neamului românesc, celui ce a fost trimis de Dumnezeu, în vremuri de restriște, să fie povățuitor iscusit al credincioșilor drept-măritori, cei necăjiți și întristați, Sfântului Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, să-i aducem laude ca unui nou apostol al lui Hristos, zicând: Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Icosul 1 

Din fragedă copilărie ai dobândit învățătura cea mântuitoare a lui Hristos, Piatra cea din capul unghiului, pe care s-a zidit, în Duhul Sfânt, biserica făpturii tale. Iar, când a binevoit Hristos, te-a așezat, pe tine, Sfinte Ierarhe Andrei, ca pe o piatră sfințită, la temelia Bisericii drept-măritoare a românilor ardeleni. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, nespusă bucurie a Anastasiei, fericita mamă, care te-a născut;
Bucură-te, dar de mult preț, dăruit de Dumnezeu poporului român;
Bucură-te, că la Botez ai primit numele Învierii;
Bucură-te, că ai fost crescut în dreapta credință;
Bucură-te, mădular cinstit al trupului tainic al lui Hristos;
Bucură-te, cel întărit cu pecetea darului Sfântului Duh;
Bucură-te, că din tinerețe iubitor de știință și sfințenie ai fost;
Bucură-te, albină cuvântătoare, care nectarul cunoștințelor ai adunat;
Bucură-te, floare, pe care roua Duhului s-a așezat;
Bucură-te, cel ce Crucea ai luat și lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, candelă aprinsă din lumina Preasfintei Treimi;
Bucură-te, pom, care darurile Duhului Sfânt ai rodit;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 2-lea 

Cu mintea luminată de Duhul Sfânt ai dobândit din cunoștințele acestei lumi, dar mai ales pe cele mântuitoare ale Sfintelor Scripturi și ale Părinților celor de demult. Toate ca pe o moștenire neprețuită le-ai păstrat și, cu sârguință, în viața ta le-ai împlinit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Nu de la oameni chemare primind, ci de la Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Andrei, preafericite, rânduit ai fost să fii întâi-stătător al credincioșilor neamului tău din ținutul Transilvaniei, care cu dragoste te-au primit, ca pe un izbăvitor al lor și ca pe un călăuzitor către lumina cea neînserată a Împărăției Cerurilor, cântând:
Bucură-te, cel întocmai la nume cu Apostolul neamului nostru;
Bucură-te, izbăvitorul poporului român din pătimirile lui;
Bucură-te, purtătorul luminii lui Hristos în pământ transilvan;
Bucură-te, apărătorul dreptei credințe și împlinitorul virtuților;
Bucură-te, păstorul cel bun, întâi-stătător pe scaunul arhieresc al Sibiului;
Bucură-te, povățuitorul și sprijinitorul celor curați cu inima;
Bucură-te, părintele credinței, aducător de nădejde credincioșilor;
Bucură-te, sol al lui Hristos, care aduci pace pe pământ;
Bucură-te, ierarhe, care „unitatea Duhului întru legătura păcii” ai păzit;
Bucură-te, slujitor „ajuns la măsura vârstei deplinătății lui Hristos”;
Bucură-te, apostole, care „un Domn, o credință, un botez și un Dumnezeu al tuturor” ai mărturisit;
Bucură-te, că ardelenii sunt „pecetea apostoliei tale în Hristos”;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 3-lea 

Munții Carpați, care înconjoară ca o cetate Ardealul străbun, păstorit de tine, Sfinte Andrei, niciodată nu și-au închis porțile pentru frații români, renăscuți din apă și din Duh, de aceeași mamă – Biserica drept-măritoare, una, sfântă, sobornicească și apostolică. Pe toți i-ai povățuit, după porunca lui Hristos, să se iubească unul pe altul și să cânte: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Ajungând, Sfinte Ierarhe, întâi-stătător pe scaunul vlădicesc al Sibiului, ai împletit, mai întâi, credința cu fapta, pildă vie de trăire în Hristos făcându-te păstoriților tăi, ca, apoi, toată lucrarea ta, săvârșită spre lauda Preasfintei Treimi, să devină îndreptar al Bisericii, spre folosul clerului și al credincioșilor din vremea ta, dar și al nostru, al celor care-ți cinstim ostenelile, cântându-ți unele ca acestea:
Bucură-te, mare mitropolit al Transilvaniei;
Bucură-te, cel ce temelia Ortodoxiei din Ardeal ai întărit;
Bucură-te, cel ce cu sârguință în via Domnului ai lucrat;
Bucură-te, că Bisericii îndreptar canonic de mare preț ai lăsat;
Bucură-te, cel care prima călăuză pastorală pentru clerul ortodox ai scris;
Bucură-te, cel ce, asemenea părinților, canoane și rânduieli bisericești ai așezat;
Bucură-te, cel ce viața ta, în lumina Scripturilor, ți-ai îndreptat;
Bucură-te, cel ce, „știind că zilele rele sunt, vremea ai răscumpărat”;
Bucură-te, învățător care în laude și cântări duhovnicești lui Dumnezeu I-ai liturghisit;
Bucură-te, ostaș întrarmat cu armele adevărului și platoșa dreptății;
Bucură-te, rugător fierbinte către Dumnezeu, pentru ca iubirea Lui în lume să prisosească;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 4-lea 

Înălțatu-te-ai, Sfinte Andreie, păstorul cel sfințit al Transilvaniei, nou Moise, pe muntele faptelor bune, osebindu-te de lucrurile lumești și trecătoare, în lumina Duhului Sfânt fiind; de aceea Dumnezeu te-a insuflat să alcătuiești îndreptătoare rânduieli Bisericii noastre, după care și noi viața ne călăuzim, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Ca și pe Pavel, Apostolul lui Hristos, așa și pe tine, Părinte Andrei, nici primejdiile, nici prigonirile, nici amenințările cu moartea nu te-au despărțit de sfânta lucrare încredințată ție de Dumnezeu. Pentru aceasta, te lăudăm ca pe un mare apărător al Ortodoxiei și ca pe un harnic lucrător în via Domnului, de unde ai smuls spinii și pălămida semănate de vrăjmași, cântându-ți, cu dragoste, unele ca acestea:
Bucură-te, luceafăr răsărit spre izbăvirea neamului românesc;
Bucură-te, că nimic nu te-a despărțit de dragostea lui Hristos;
Bucură-te, orator luminat, care înțelepciunea acestei lumi ai nesocotit;
Bucură-te, cel ce cu gândul la moarte și la viața veșnică te-ai întrarmat;
Bucură-te, cuvânt auzit în Transilvania și în toate ținuturile românești;
Bucură-te, solul păcii, care vestești dumnezeiasca pace a lui Hristos;
Bucură-te, mustrătorul celor ce pe Hristos Îl necinstesc;
Bucură-te, cel ce ai știut că „a viețui este Hristos și a muri câștig”;
Bucură-te, chip, în care Hristos frumusețea slavei Lui a zugrăvit;
Bucură-te, sfeșnic cu lumina Ortodoxiei mărturisitoare împodobit;
Bucură-te, locaș al Duhului Sfânt, de mireasmă duhovnicească umplut;
Bucură-te, arhiereu a cărui „viață este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu”;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 5-lea 

Pe înțeleptul păstor, luminat de Duhul Sfânt, pe Andrei, ierarhul cel minunat al Ardealului, să-l cinstim în cântări duhovnicești, pentru că ostaș neînfricat al lui Hristos s-a arătat, aducând pace cerească și bună rânduială în Biserica drept-măritoare; ctitor de cultură românească, inspirat tâlcuitor și cunoscător al Sfintelor Scripturi, pe care le-a răspândit, aducând laudă lui Dumnezeu, cântarea: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Precum odinioară Sfinții Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan, un duh și un cuget aveau prin sfințenia vieții lor, așa și tu, Părinte Andrei, nu ai pregetat nicicum să păstrezi unitatea de credință și de lucrare cu Episcopia Râmnicului, păstorită de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, și cu Episcopia Romanului, păstorită de episcopul Melchisedec, formând o troiță de Biserici Românești, altoită pe vița Hristos. Pentru aceasta poporul cel bine-credincios te-a cinstit, cântând, împreună cu noi, unele ca acestea:
Bucură-te, ctitor de biserici și de viață și limbă românească;
Bucură-te, întemeietorul multor școli pentru fiii neamului tău;
Bucură-te, glas răsunător, care peste Carpați s-a auzit;
Bucură-te, lumină, pe care întunericul nu o a cuprins;
Bucură-te, cel ce conștiința unității de neam ai trezit;
Bucură-te, cunoscător și tâlcuitor al Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, cel ce ai păstrat comuniunea cu ierarhii Ortodoxiei românești;
Bucură-te, că, „slujind oamenilor, ai slujit lui Dumnezeu”;
Bucură-te, cel ce de grijă neamului tău ai purtat;
Bucură-te, că, prin viețuirea ta curată, păcatul ai osândit;
Bucură-te, că pururea în dragostea lui Hristos ai rămas;
Bucură-te, că și „mintea, și trupul au slujit legii lui Dumnezeu”;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 6-lea 

Chemarea ta ca arhipăstor în scaunul mitropolitan al Sibiului poporul cel bine-credincios a simțit-o ca pe o lumină trimisă de la Dumnezeu și așezată în sfeșnic – ale cărei raze au strălucit în tot ținutul românesc, mângâind suflarea neamului –, pe care o înălță către lumina cea neînserată a dumnezeirii, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Un trunchi cu trei ramuri ai socotit, Sfinte Andrei, țările românești. Pentru aceasta, scrierile tale, de Duhul Sfânt luminate, s-au răspândit în toate laturile pământului străbun, hrănind duhovnicește pe cei de aceeași credință și simțire, statornicind rânduieli între fiii neamului, care-ți cântă așa:
Bucură-te, lumină aprinsă din raza luminii necreate a Preasfintei Treimi;
Bucură-te, luminătorul poporului tău aflat în întuneric și în umbra morții;
Bucură-te, cel ce te asemeni prin fapte Apostolului Andrei, cel întâi chemat;
Bucură-te, întemeietor de mitropolie, asemenea Sfântului Iachint de Vicina;
Bucură-te, ctitor de limbă românească, asemeni Sfântului Varlaam al Moldovei;
Bucură-te, monah-teolog cu înaltă cugetare, ca și Sfântul Grigorie Dascălul al Țării Românești;
Bucură-te, propovăduitor al cuvântului mântuitor, asemenea Sfântului Antim Ivireanul din Țara Românească;
Bucură-te, apărător al Ortodoxiei, ca și Sfântul Mărturisitor Iosif al Maramureșului;
Bucură-te, rugător pentru neamul românesc, împreună cu Sfinții Pahomie de la Gledin și Calinic de la Cernica;
Bucură-te, iscusit liturghisitor, întocmai cu Sfântul Dosoftei al Moldovei;
Bucură-te, părinte al Ardealului, asemeni Sfinților Ierarhi Ghelasie de la Râmeț, Iorest și Sava;
Bucură-te, nestemată de mult preț din cununa de sfinți ierarhi ai neamului românesc;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 7-lea 

Dacă ai primit toiagul păstoresc al înaltei slujiri arhierești, Sfinte Andrei, ai păzit turma cea cuvântătoare de lupii cei răpitori. Acest „toiag ți-a fost reazem și întărire” în ostenelile tale, iar „celor neascultători și nestatornici, toiag de deșteptare și cercetare”, împărțind astfel mila și dreptatea în tot pământul Ardealului, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Sub mantia și omoforul tău, Ierarhe prealuminate, s-au adăpostit toți cei necăjiți și împovărați ai neamului românesc din Transilvania străbună. Copiilor le-ai fost învățător, bătrânilor sprijinitor, orfanilor părinte, bolnavilor doctor, săracilor hrănitor, dregătorilor povățuitor, călugărilor și preoților luminător, tuturor făcându-te toate, ca pe toți să-i dobândești pentru Împărăția lui Dumnezeu; pentru aceasta te lăudăm, cântându-ți:
Bucură-te, cel ce ești pecetea dreptei credințe a românilor ardeleni;
Bucură-te, pom cu felurite roade din care se hrănesc cei credincioși;
Bucură-te, mâna prin care Hristos binecuvântează pe cei curați cu inima;
Bucură-te, miel trimis de Dumnezeu în mijlocul lupilor;
Bucură-te, martor al lui Hristos, care ai înfruntat nedreptatea;
Bucură-te, cel ce pe vrăjmași i-ai adus la cunoștința adevărului;
Bucură-te, cel ce din „plinătatea lui Hristos ai dobândit har peste har”;
Bucură-te, glasul celor fără de glas și sprijinul celor fără de ajutor;
Bucură-te, vistierie nesecată pentru cei săraci și oropsiți;
Bucură-te, pildă celor ce vor să urmeze lui Hristos spre dobândirea vieții veșnice;
Bucură-te, părinte milostiv celor smeriți și îndelung-răbdător cu cei răuvoitori;
Bucură-te, slujitor cu deplină înțelepciune, în credință, în iubire și în sfințenie;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 8-lea 

Dumnezeule, Cel ce ești fără de început și locuiești în lumina cea neînserată, de unde privești spre cei smeriți și curați cu inima, atunci când ai binevoit, chemat-ai la Tine pe prietenul Tău, Andrei, cel încărcat de virtuți, căruia i-ai zis: „Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău”, îngerii cântându-Ți: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Mare întristare a pricinuit poporului bine-credincios plecarea ta din această lume, vrednicule slujitor al lui Hristos, Sfinte Andrei! Dar, simțind că sufletul tău încărcat de roadele Duhului a fost așezat în Raiul desfătării, s-a mângâiat și a dat slavă lui Dumnezeu. Apoi, așezându-ți trupul în mormânt nou, la Rășinari, a cântat laude ca acestea:
Bucură-te, Sfinte, cel ce ai sfințit cu trupul tău pământul străbun;
Bucură-te, bob de grâu, în așteptarea învierii, în pământ îngropat;
Bucură-te, cel ce în ceruri comoara agonisită în viața de pe pământ ai aflat;
Bucură-te, cel ce pururea Fața lui Hristos, oglindindu-se în chipul tău, o vezi;
Bucură-te, că Hristos, în chipul tău și în faptele tale, S-a recunoscut;
Bucură-te, cel ce în soborul arhiereilor mărturisitori ai fost rânduit;
Bucură-te, că din potirul binecuvântat de Arhiereul cel Veșnic te împărtășești;
Bucură-te, cel ce te desfătezi în iubirea cea nemărginită a lui Hristos;
Bucură-te, mijlocitor către Preasfânta Treime, întreit strălucitoare;
Bucură-te, cel căruia Dumnezeu i-a descoperit din tainele Sale;
Bucură-te, sălaș de harul Dumnezeiescului Duh sfințit;
Bucură-te, vistieria Sfintei Treimi, pricinuitoarea veșnicelor bunătăți;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 9-lea 

Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel ce ești necuprins de gând, nevăzut, neajuns, pururea fiind și Același fiind, ai chemat la ceruri pe Sfântul Andrei, cel ce întru răbdare s-a ostenit să urce treptele desăvârșirii către asemănarea cu Tine, Creatorul tuturor, ca să-l așezi în soborul ierarhilor, pentru a-Ți cânta: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Sfinte al lui Dumnezeu, Andrei, păstorul cel bun și vrednic între mitropoliții Ardealului, după trecerea ta la veșnicele locașuri, poporul credincios te-a cinstit ca pe un mare apărător al Bisericii Ortodoxe și cârmuitorul lui duhovnicesc, care l-ai condus către limanurile mântuirii cu învățăturile și rânduielile statornicite de tine. De aceea te cinstim, zicând așa:
Bucură-te, cel ce pururea în conștiința neamului nostru ai rămas;
Bucură-te, cel ce la altarul ceresc pe cei ce te cinstesc îi pomenești;
Bucură-te, izvor sfințit de Hristos, din care curge mierea învățăturii duhovnicești;
Bucură-te, vistierie de taină, în care Dumnezeu păstrează mană cerească;
Bucură-te, far strălucitor, prin care Hristos trimite lumină pe pământ;
Bucură-te, acoperământ ceresc, sub care se adăpostesc credincioșii;
Bucură-te, comoară de mult preț a credincioșilor ortodocși;
Bucură-te, că, în ceruri, prieten și casnic al lui Dumnezeu te-ai făcut;
Bucură-te, cel ce laudă Dumnezeului celui minunat întru Sfinții Săi cânți;
Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru fiii Bisericii strămoșești;
Bucură-te, că lucrările tale au stat la temelia renașterii culturii neamului românesc;
Bucură-te, floare rară, udată de roua Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 10-lea 

Unitatea în duh cu ierarhii de același neam și de aceeași credință, în iubirea lui Hristos, pe care ai dobândit-o pe pământ, s-a desăvârșit în ceruri, pentru că iubirea nu cade niciodată. Bucurându-te, Sfinte Andrei, de desfătarea veșnicelor bunătăți, trimite-ne și nouă gândul unității de neam și de credință, ca să putem cânta împreună cu tine: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Scrierile tale, Sfinte Ierarhe, au statornicit dreapta credință a Bisericii lui Hristos, îndepărtând eresurile și dezbinările între frați. Tâlcuite pe înțelesul tuturor credincioșilor, Sfintele Scripturi au adus lumină în toate țările românești, iar Pravila bisericească alcătuită de tine a călăuzit viețuirea creștină a neamului nostru. Pentru aceasta, după cuviință, îți cântăm:
Bucură-te, dascăl inspirat, care dreapta învățătură ai propovăduit;
Bucură-te, povățuitor iscusit, care pe credincioși la mântuire ai călăuzit;
Bucură-te, sfințit arhipăstor, care binecuvântare de la Dumnezeu ai adus;
Bucură-te, cetățean al cerului, așezat în soborul ierarhilor;
Bucură-te, bucuria îngerilor și nădejdea credincioșilor;
Bucură-te, cunoscător și împlinitor al cuvintelor vieții;
Bucură-te, suflet încărcat de roade, răsădit în grădina Raiului;
Bucură-te, om ceresc și cu suflet dumnezeiesc, iubit de Hristos;
Bucură-te, cel ce bune așezăminte Bisericii strămoșești ai lăsat;
Bucură-te, cel ce împreună cu îngerii laudă Preasfintei Treimi aduci;
Bucură-te, crin înflorit pe veșnicie, sădit în grădina Edenului;
Bucură-te, prieten al lui Dumnezeu și frate al nostru;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 11-lea 

De multe ori, Sfințite Părinte Andrei, ai îngenunchiat, asemenea lui Solomon, înaintea locașurilor de închinare pe care le-ai zidit și le-ai sfințit, rugând pe Domnul slavei să locuiască și să privească cu ochi milostiv pe cei ce se roagă cu credință întru ele. Acum, fiind în ceruri, îngenunchezi înaintea scaunului de Heruvimi și de Serafimi al Preasfintei Treimi și te rogi să trimită îndurările și milele Sale peste cei ce păstrează dreapta credință și cântă lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Nenumărate fapte luminate și virtuți alese ai împlinit pe pământ, Sfinte Andrei, dar minunea care-ți încununează chipul este aceea că, prin harul lui Dumnezeu, ai refăcut unitatea de neam și de credință a poporului român bine-credincios, nesocotit și umilit de străini. Pentru aceasta îți cântăm, ca unui mare ierarh al neamului românesc:
Bucură-te, străjer neclintit la altarul Patriei străbune;
Bucură-te, că mormântul tău din Rășinari ocrotește glia strămoșească;
Bucură-te, oștean apărător al candelei credinței curate a neamului românesc;
Bucură-te, ctitorul multor lăcașuri de închinare în Transilvania;
Bucură-te, auroră luminoasă care se întinde peste toate provinciile românești;
Bucură-te, veghetor asupra comorilor spirituale ale poporului român;
Bucură-te, ocrotirea celor ce viețuiesc în curăție și înfrânare;
Bucură-te, toiagul lui Dumnezeu pentru îndreptarea celor potrivnici;
Bucură-te, cel ce insufli dregătorilor gânduri bune pentru Biserică și neam;
Bucură-te, cel ce umpli de bunătăți cămările familiilor cu mulți copii;
Bucură-te, călăuzitorul tinerilor și reazemul bătrânilor;
Bucură-te, cel ce aduni pe cei risipiți și afli pe cei rătăciți;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 12-lea 

Sfinte Ierarhe al lui Hristos, Andrei, roagă-te lui Dumnezeu să se împlinească cererile de folos ale tuturor celor ce cinstim cu dragoste numele tău; că, deși ca oameni am greșit, prin tine ne-am dobândit de la Mântuitorul sufletelor iertare și multă milă, ca să ne învrednicim a cânta Preasfintei Treimi, cu îngerii, cântarea: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Doamne, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile vrednicului Tău slujitor Andrei, cel Mare și Sfânt, păstorul Transilvaniei binecuvântate de Tine, caută din înălțimea Sfântului Tău lăcaș și revarsă asupra inimilor fraților noștri români de pretutindeni o picătură din harul Tău, ca să laude pe sfințitul Tău ierarh, zicând:
Bucură-te, Sfinte Andrei, cel ce te rogi pentru unitatea poporului român;
Bucură-te, cel ce ești doctorul celor bolnavi și oropsiți;
Bucură-te, cel ce aduni în staul oile cele rătăcite;
Bucură-te, că slobozești pe cei bântuiți de duhuri necurate;
Bucură-te, apărătorul orfanilor și ocrotitorul văduvelor;
Bucură-te, aducătorul de libertate celor din închisori și prigoniri;
Bucură-te, izvor, din care curge milostivirea lui Dumnezeu spre noi;
Bucură-te, că împlinești rugăciunile folositoare celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, lauda și ocrotitorul cetății Sibiului;
Bucură-te, ajutătorul celor ce doresc să fie fii ai luminii;
Bucură-te, cel ce aduci pacea lui Hristos în Biserica drept-măritoare;
Bucură-te, nădejdea noastră, când ne vom întâlni cu Hristos;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul al 13-lea 

O, Sfinte Ierarhe Andrei, arhiereul lui Hristos, vrednic slujitor al Mitropoliei Transilvaniei, învățătorul cel duhovnicesc al bine-credincioșilor români, apărătorul neînfricat al Ortodoxiei, cel ce ai fost preamărit de Dumnezeu în ceruri, pentru mulțimea faptelor bune și pentru povățuirile tale lăsate moștenire nouă, fii rugătorul nostru înaintea scaunului Preasfintei Treimi, ca să ne scape de orice necaz, nevoie și strâmtorare, pe noi, cei ce săvârșim sfântă pomenirea ta, și să ne mântuiască atunci când vom fi chemați din lumea aceasta în cea veșnică, unde îngerii cântă fără încetare: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

Din fragedă copilărie ai dobândit învățătura cea mântuitoare a lui Hristos, Piatra cea din capul unghiului, pe care s-a zidit, în Duhul Sfânt, biserica făpturii tale. Iar, când a binevoit Hristos, te-a așezat, pe tine, Sfinte Ierarhe Andrei, ca pe o piatră sfințită, la temelia Bisericii drept-măritoare a românilor ardeleni. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, nespusă bucurie a Anastasiei, fericita mamă, care te-a născut;
Bucură-te, dar de mult preț, dăruit de Dumnezeu poporului român;
Bucură-te, că la Botez ai primit numele Învierii;
Bucură-te, că ai fost crescut în dreapta credință;
Bucură-te, mădular cinstit al trupului tainic al lui Hristos;
Bucură-te, cel întărit cu pecetea darului Sfântului Duh;
Bucură-te, că din tinerețe iubitor de știință și sfințenie ai fost;
Bucură-te, albină cuvântătoare, care nectarul cunoștințelor ai adunat;
Bucură-te, floare, pe care roua Duhului s-a așezat;
Bucură-te, cel ce Crucea ai luat și lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, candelă aprinsă din lumina Preasfintei Treimi;
Bucură-te, pom, care darurile Duhului Sfânt ai rodit;
Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Condacul 1 

Înțeleptului apărător al Ortodoxiei și vrednicului păstor al Bisericii neamului românesc, celui ce a fost trimis de Dumnezeu, în vremuri de restriște, să fie povățuitor iscusit al credincioșilor drept-măritori, cei necăjiți și întristați, Sfântului Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, să-i aducem laude ca unui nou apostol al lui Hristos, zicând: Bucură-te, Sfinte Andrei, înțelept ierarh al lui Hristos! 

Apoi se zice această 

Rugăciune către Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei

Sfinte Ierarhe Andrei – păstorul cel bun al Ardealului, luminătorul și dascălul dreptmăritorilor creștini ai Bisericii lui Hristos, neînfricat apărător al Ortodoxiei, care ai risipit întunericul eresurilor, înțelept teolog al adevărului mântuitor, cunoscător și tâlcuitor al Sfintelor Scripturi, lumină aprinsă din lumina lui Hristos, apostol trimis de Dumnezeu în ținuturile pământului transilvan să ocrotești oile cele cuvântătoare ale neamului tău, asuprite de cei de alte seminții, cel ce ai statornicit rânduieli noi pentru Biserica strămoșească, minte luminată de Duhul Sfânt care a pătruns în adâncurile tainelor dumnezeiești, Părinte al Părinților, care ai strălucit ca o lumină în sfeșnic, pe care întunericul nu a cuprins-o, iubitor al științei de carte, dascăl și luminător al tinerilor neamului tău –, ascultă-ne în ceasul acesta, pe noi, cei ce cinstim numele tău și dorim să ne adăpăm din izvorul cel nesecat al înțelepciunii tale! Fii rugător fierbinte la Preamilostivul Dumnezeu pentru poporul român drept-credincios! Prin mijlocirea ta, apără orașele și satele țării noastre de foamete, de furtuni năprasnice, de cutremure, de boli și de răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Trimite de la Dumnezeu, peste ținuturile unde se preamărește numele Preasfintei Treimi, închinat în Trei Ipostasuri, binecuvântare și pace cerească, iar creștinilor drept-măritori le ajută să rămână mădulare în parte ale Trupului Tainic al Mântuitorului Hristos. Întărește, prin puterea Duhului Sfânt, pe toți fiii și fiicele Bisericii noastre să țină aprinsă în sufletele lor candela credinței, să nu piardă nădejdea mântuirii și să rămână în dragostea lui Hristos până în sfârșit. Prin lucrarea Celui de Sus, insuflă asupra tinerilor noștri duhul înțelepciunii și al înțelegerii, care povățuiește pe calea cea dreaptă, pentru ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință să fie ei bucurie părinților, întărire Bisericii și țării.

Apără, Sfinte Ierarhe, prin rugăciunile tale, pe cei fără de ajutor, bolnavilor le dă vindecare, săracilor și celor oropsiți, hrană și adăpost; căsniciile le întărește, pe bătrâni și pe neputincioși sprijină-i, conducătorilor neamului și celor din înalte dregătorii înțelepciune, dreaptă socoteală, gânduri bune pentru Biserica lui Hristos le dăruiește. Pe cei rătăciți îi întoarce și-i împreună cu sfânta, soborniceasca și apostoleasca Biserică a lui Hristos, iar pe noi, pe toți, ne călăuzește pe calea care duce spre Împărăția Cerurilor, unde să ne împărtășim, împreună cu tine, de bunătățile cele veșnice, preamărind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea nedespărțită, în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. 

Troparul Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei

Glasul 4 

Apărător înțelept al românilor ortodocși, păstor cărturar al Transilvaniei și mare chivernisitor al vieții bisericești, Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. 

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments