Blog

header image
14 noviembre, 2021 @ 09:04 by admin

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

Glasul al 8-lea

Luminător al dreptei credințe, sprijinul Bisericii și învățătorule, podoaba monahilor, apărătorule cel nebiruit al teologilor; făcătorule de minuni, Grigorie, lauda Tesalonicului, propovăduitorule al harului, roagă-te pururea să se mântuiască sufletele noastre. 

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Pe păstorul Tesalonicului cel preavrednic și pe Luminătorul Bisericii cel prealuminat să-l lăudăm în cântări dumnezeiești; căci s-a arătat lăcaș al luminii celei nepătrunse și dăruiește luminare și har îmbelșugat tuturor celor ce strigă: Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Icosul 1 

Înger în lume, văzător al celor de sus, te-ai arătat, Grigorie preafericite, și cu viața ta cea dumnezeiască te-ai învrednicit de daruri îngerești; pentru aceea, minunându-ne de strălucirea ta, Părinte, strigăm:
Bucură-te, cel prin care lumina dumnezeiască strălucește;
Bucură-te, cel prin care întunericul a fost alungat;
Bucură-te, pajiște preabinemirositoare a înțelepciunii;
Bucură-te, părtaș al învățăturii celei preabune;
Bucură-te, înălțime neajunsă cu privirea a celor înalte;
Bucură-te, adânc neatins al darurilor duhovnicești;
Bucură-te, că ești strălucire a Bisericii;
Bucură-te, că te-ai arătat întărire ortodocșilor;
Bucură-te, al credinței luminător prealuminat;
Bucură-te, făclie de nepătruns a harului;
Bucură-te, prin care grăitorii de nebunii vor tăcea;
Bucură-te, prin care grăitorii de Dumnezeu se vor bucura;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul al 2-lea 

Ochii sufletului tău, din tinerețe, Părinte, la Hristos Împăratul ridicându-ți, ți-ai întors fața ta de la curțile împărătești și slava celor pământești ai părăsit, și cu nevoințe duhovnicești urmând pe Domnul, ai auzit: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Toată știința cea din afară ai dobândit, Preafericite, ca un cunoscător și preaînțelept; dar te-ai arătat, mai apoi, înfocat iubitor al frumuseții celei nepieritoare a înțelepciunii lui Dumnezeu, Grigorie, înțelepțind cu dumnezeieștile tale cuvinte pe cei care cu evlavie strigăm către tine:
Bucură-te, carte a purtărilor celor cuvioase;
Bucură-te, vistierie a luminii celei nematerialnice;
Bucură-te, pom cel mult roditor cu rădăcini de lumină;
Bucură-te, al evlaviei binemirositor laur;
Bucură-te, floare de amarant răsărită din lucrarea cea tainică;
Bucură-te, finic plin de roadele rodirii celei sufletești;
Bucură-te, că ți-ai întors fața de la rătăcirea cea din lume;
Bucură-te, că ai primit harul cel dăruit de Dumnezeu;
Bucură-te, slujitor preafierbinte al lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ești mai presus de tot ce este stricăcios;
Bucură-te, cel ce ai făcut să vieze puterile sufletului;
Bucură-te, cel ce ai omorât năvălirile patimilor;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul al 3-lea 

Te-ai îmbrăcat cu putere sfântă în Athos, luând schima monahicească, și în slăbiciunea trupului, te-ai supus pe tine la nevoințe, Grigorie fericite, strigând Celui ce te întărea pe tine: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Strălucind cu isihia și cu nevoința stăruitoare, în toate faptele și viețuirea ta, și prin rugăciunea minții te-ai unit cu Mântuitorul în taină, umplându-te de lumina dumnezeiască și luminând pe cei ce strigă către tine:
Bucură-te, candelă a isihiei;
Bucură-te, pildă a înfrânării;
Bucură-te, lucrător al rugăciunii minții;
Bucură-te, comoară a viețuirii adevărate;
Bucură-te, vas de mare preț al suflării Mântuitorului;
Bucură-te, gură de Dumnezeu purtătoare a vorbirii Duhului;
Bucură-te, că ai trecut dincolo de hotarele stricăciunii;
Bucură-te, că vezi slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce vezi lumina cea dumnezeiască;
Bucură-te, cel ce vezi pe Dumnezeu și ești văzut de Acesta;
Bucură-te, cel ce ai zădărnicit nebuneștile tâlcuiri;
Bucură-te, cel ce ai alungat grozave amenințări;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul al 4-lea 

Trăind în liniște, ca un înger, Părinte, te-ai umplut de dumnezeiasca strălucire, și fiind plin de lumina dumnezeiască, ai ieșit din Athos ca un soare, Grigorie, de Dumnezeu înțelepțitule, încălzindu-i pe cei care strigă lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Cu dumnezeiesc cuvânt, cu puterea înțelepciunii și cu învățăturile sfinte, ai respins, cugetătorule de Dumnezeu, învățătura cea rea a lui Varlaam, minunându-i pe toți cu harul tău, arătându-te învățător dumnezeiesc celor ce strigă către tine acestea:
Bucură-te, liră a evlaviei;
Bucură-te, cădere a necredincioșilor;
Bucură-te, mare învățător al Bisericii;
Bucură-te, cel plin de strălucire dumnezeiască nematerialnică;
Bucură-te, cuvântător preaînțelept al învățăturilor celor drepte;
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva tuturor vrăjmașilor;
Bucură-te, cel ce tai din rădăcină neghinele cugetului;
Bucură-te, grădinar al virtuților cerești;
Bucură-te, cel mult în cuvântul harului;
Bucură-te, cel blând în toate și fără răutate;
Bucură-te, cel ce arzi pricinile patimilor;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul al 5-lea 

Cu limba ta grăitoare de cuvinte dumnezeiești, în Sinod cu adevărat ai înfățișat dogmele cele sfinte, Grigorie, ca unul ce ai fost de aceeași simțire cu Părinții, împreună cu care strigi: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Ierarh cugetător de Dumnezeu, vistierie a virtuților și tainic trăitor al dumnezeieștilor înălțări, ai fost cu dumnezeiască alegere păstor al Tesalonicului, dumnezeiesc și înțelept, Cuvioase, auzind de la noi acestea:
Bucură-te, gura teologilor;
Bucură-te, tărie a ortodocșilor;
Bucură-te, canon cel preadrept al preoților;
Bucură-te, icoană de Dumnezeu făurită a păstorilor;
Bucură-te, trâmbița dumnezeiască a învățăturilor celor sfinte;
Bucură-te, izvor de Dumnezeu izvorât, care izvorăști apa cea nouă;
Bucură-te, strălucit arhipăstor al Tesalonicului;
Bucură-te, apărător dumnezeiesc al Ortodoxiei;
Bucură-te, slujitor al luminii dumnezeiești;
Bucură-te, învățător al vieții celei neprihănite;
Bucură-te, cel ce curățești întinăciunea sufletelor;
Bucură-te, cel ce trezești râvna credincioșilor;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul al 6-lea 

Propovăduitor al luminii dumnezeiești, cu cuvinte dumnezeiești ai devenit, ca unul ce ai fost părtaș al acesteia încă din viața aceasta, și ai întunecat cu strălucirea cuvintelor pe cei care împotriva acesteia au ridicat glasul, pe toți trezindu-i la adevăr, Grigorie, strigând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Strălucind în Sinod, ca un luminat teolog, cu gura înțelepciunii celei de negrăit, ai învățat că ființa lui Dumnezeu este de neîmpărtășit, dar lucrarea lui Dumnezeu se împărtășește celor ce strigă, Părinte:
Bucură-te, mare arătător al celor sfinte;
Bucură-te, dumnezeiescule arătător de Dumnezeu;
Bucură-te, tâlcuitorule al strălucirii celei de sus;
Bucură-te, strălucitule scriitor al îndumnezeirii;
Bucură-te, dumnezeiescule îndrumător al trezviei minții;
Bucură-te, călăuzitorule al rugăciunii celei dinlăuntru nerătăcite;
Bucură-te, că te-ai umplut de daruri dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce ai văzut strălucirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce întuneci patimile înțelepților;
Bucură-te, temelie a dogmelor ortodoxe;
Bucură-te, izvor de ape dumnezeiești;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul al 7-lea 

Mare între ierarhi cu adevărat te-ai arătat, Grigorie înțelepte, descoperitor al celor dumnezeiești, ca unul ce ai dus viața ca a Apostolilor și te-ai împodobit cu minunatele lor înfăptuiri, Cuvioase, și pe toți ai ridicat să cânte: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Nectar dumnezeiesc nematerialnic și mană hrănitoare de suflet și miere din piatra izvorâtă, cum a spus David Împăratul, sunt întocmirile cuvintelor tale, Grigorie preaminunate, bucurându-i pe cei ce strigă unele ca acestea:
Bucură-te, limbă preadulce;
Bucură-te, vedere dumnezeiască;
Bucură-te, următor al Mântuitorului și cel de un chip cu El;
Bucură-te, râvnitor al Părinților și cu ei împreună sălășluitor;
Bucură-te, cerească boare care împrospătezi sufletele;
Bucură-te, duhovnicească rouă care ne răcorești pe noi;
Bucură-te, mireasmă sfântă a viețuirii celei curate;
Bucură-te, hrana desăvârșită a ospățului sufletesc;
Bucură-te, vas al nectarului celui nemuritor;
Bucură-te, mustrător al mincinoaselor învățături;
Bucură-te, far dumnezeiesc al celor înțelepți;
Bucură-te, călăuză a popoarelor ortodoxe;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul al 8-lea 

Har străin s-a dat, îmbelșugat în revărsare, buzelor tale, arătătorule de Dumnezeu, din tine un râu mare ca din rai izvorând, Grigorie, care uda Biserica toată, strigând Domnului: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Muntele Athosului, Părinte, împreună cu Tesalonicul, vestește strălucitele tale lupte, și toată Biserica credincioșilor te cinstește ca pe un dumnezeiesc arătător al înțelesului luminii celei mai presus de minte, prin care luminezi pe cei ce strigă:
Bucură-te, gura cea purtătoare de lumină;
Bucură-te, vasul cel purtător de mir;
Bucură-te, organ al strălucirii celor trei sori;
Bucură-te, țarina desăvârșită a isihiei;
Bucură-te, casă de Dumnezeu luminată a lucrării celei dumnezeiești;
Bucură-te, bogăție de neînchipuit a vieții în duh;
Bucură-te, că ai primit daruri dumnezeiești;
Bucură-te, că ai răsturnat vorbăria deșartă a lui Varlaam;
Bucură-te, cel prin care Athosul este cinstit;
Bucură-te, faima strălucită a Tesalonicului;
Bucură-te, putere neclintită a Ortodoxiei;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul al 9-lea 

Râuri din pântecele tale curg, prin tainica revărsare din cer, cum a spus Mântuitorul, Părinte Cuvioase Grigorie, adăpând inimile însetate cu apa vieții, strigând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Cu ușurință, Părinte, ai îndurat feluritele încercări, pentru mărturisirea cea bună, și precum aurul în foc încercat fiind tuturor, ai strălucit urcând spre cele mai bune pe cei care cu evlavie îți strigă ție acestea:
Bucură-te, piatră a curajului;
Bucură-te, stâncă a răbdării;
Bucură-te, cel ce nu te înfricoșezi de a ispitelor năvală;
Bucură-te, cel care ai stins focul patimilor;
Bucură-te, zid de neclintit al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, făclie mult luminoasă a poporului binecredincios;
Bucură-te, că ai îndurat necazurile cu bucurie;
Bucură-te, ca Domnului te-ai înfățișat cu slavă;
Bucură-te, propovăduitor al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce dai credincioșilor cele mântuitoare;
Bucură-te, al sufletelor iconom dumnezeiesc;
Bucură-te, prieten preaîndumnezeit al lui Hristos;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul al 10-lea 

Cu cuvintele gurii tale, credința ortodoxă se propovăduiește în Duhul cel dumnezeiesc; căci dumnezeieștilor Părinți de altădată împreună viețuitor și împreună simțitor făcându-te, graiurile lor laolaltă le-ai pus, Cuvioase, strigând: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Cu razele luminii celei necreate hrănindu-te, ale celei ce a strălucit pe Tabor, slava și frumusețea și strălucirea acesteia le descrii cu sfințenie, și-i trezești, Sfinte, spre împărtășire de ea pe cei care strigă acestea:
Bucură-te, al luminii celei necreate tainic cunoscător;
Bucură-te, al sufletului de patimi ucigătoare izbăvitor;
Bucură-te, al slavei celei viitoare pregustare;
Bucură-te, al sufletelor celor întristate mângâiere;
Bucură-te, că ai arătat nebuna înțelepciune a lui Varlaam;
Bucură-te, că ai făcut cunoscută bucuria Duhului;
Bucură-te, podoabă dumnezeiască a arhiereilor;
Bucură-te, vistierie luminoasă a teologiei;
Bucură-te, oglindă a luminii celei nemateriale;
Bucură-te, seceră a învățăturilor celor străine;
Bucură-te, bucurie a ortodocșilor și cinste;
Bucură-te, cel ce faci să se plece fruntea dușmanilor;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul al 11-lea 

Cu înaltă cugetare și cu înțelepciune dumnezeiască ai propovăduit mărețiile lui Dumnezeu și faci să crească darurile roadelor celor dumnezeiești ale Duhului, Grigorie, celor curați cu duhul, de care se împărtășesc cei ce strigă: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Luminătoare cu razele virtuților s-a arătat viața ta, Grigorie, grăitorule de Dumnezeu, și plină de lumină cu adevărat învățătura ta, Fericite, căci lui Dumnezeu îi duci cu învățăturile tale pe toți cei care strigă unele ca acestea:
Bucură-te, izvor al învățăturii;
Bucură-te, temelie a Ortodoxiei;
Bucură-te, pildă de viețuire sfântă;
Bucură-te, diademă a Bisericii celei sfinte;
Bucură-te, minunat tâlcuitor al vieții de curățenie;
Bucură-te, grăitor sfânt al cuvântului harului;
Bucură-te, cel ce curățești toată întinăciunea sufletelor;
Bucură-te, că îndrepți pe a mântuirii cale;
Bucură-te, făclie a strălucirilor celor nemateriale;
Bucură-te, luminător al cunoștințelor celor de sus;
Bucură-te, prin care Biserica dănțuiește;
Bucură-te, prin care tot credinciosul se bucură;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul al 12-lea 

Har dumnezeiesc cere și mântuirea sufletelor, Grigorie, înțelepte ierarhe, pentru cei ce vin la tine cu evlavie și cinstesc luptele tale cele strălucite, căci ca un slujitor luminat strălucești celor ce strigă: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Cântând suferințele tale și dumnezeieștile lupte, pe care le-ai săvârșit pentru Biserică, ceata bine-credincioșilor totdeauna te laudă pe tine, Grigorie, și cu gură mulțumitoare strigă către tine neîncetat unele ca acestea:
Bucură-te, tărie a Bisericii;
Bucură-te, neîntrecut vorbitor al credinței;
Bucură-te, cel care ai rușinat pe vorbărețul Achindin;
Bucură-te, cel care ai arătat puterea cea dăruită de Dumnezeu;
Bucură-te, cel care împreună cu Apostolii sălășluiești, ca unul ce le-ai urmat în toate;
Bucură-te, luceafăr strălucitor al Tesalonicului;
Bucură-te, dulceață a sufletului meu;
Bucură-te, luptător dumnezeiesc al Ortodoxiei;
Bucură-te, strălucire a Bisericii tale celei cinstite;
Bucură-te, dulce strălucire a poporului tău credincios;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul al 13-lea 

O, dumnezeiescule Părinte, cunoscător al tainelor celor negrăite, Grigorie, culme a Părinților, primește vocile poporului tău, și dăruiește acoperământul tău tuturor; căci cu credință alergăm și Sfintei Treimi strigăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.) 

Icosul 1 

Înger în lume, văzător al celor de sus, te-ai arătat, Grigorie preafericite, și cu viața ta cea dumnezeiască te-ai învrednicit de daruri îngerești; pentru aceea, minunându-ne de strălucirea ta, Părinte, strigăm:
Bucură-te, cel prin care lumina dumnezeiască strălucește;
Bucură-te, cel prin care întunericul a fost alungat;
Bucură-te, pajiște preabinemirositoare a înțelepciunii;
Bucură-te, părtaș al învățăturii celei preabune;
Bucură-te, înălțime neajunsă cu privirea a celor înalte;
Bucură-te, adânc neatins al darurilor duhovnicești;
Bucură-te, că ești strălucire a Bisericii;
Bucură-te, că te-ai arătat întărire ortodocșilor;
Bucură-te, al credinței luminător prealuminat;
Bucură-te, făclie de nepătruns a harului;
Bucură-te, prin care grăitorii de nebunii vor tăcea;
Bucură-te, prin care grăitorii de Dumnezeu se vor bucura;
Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Condacul 1 

Pe păstorul Tesalonicului cel preavrednic și pe Luminătorul Bisericii cel prealuminat să-l lăudăm în cântări dumnezeiești; căci s-a arătat lăcaș al luminii celei nepătrunse și dăruiește luminare și har îmbelșugat tuturor celor ce strigă: Bucură-te, Părinte Grigorie! 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

Glasul al 8-lea

Luminător al dreptei credințe, sprijinul Bisericii și învățătorule, podoaba monahilor, apărătorule cel nebiruit al teologilor; făcătorule de minuni, Grigorie, lauda Tesalonicului, propovăduitorule al harului, roagă-te pururea să se mântuiască sufletele noastre. 

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments