Blog

header image
25 enero, 2022 @ 22:33 by admin

Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei

Glasul al 3-lea 

Podobie: Mare apărător… 

Curăția ta și rugăciunea, milostenia și înfrânarea vas ales al Sfântului Duh te-au făcut; pentru aceasta, Moldovei fiind păstor, urmai cu totul Păstorului Celui bun; Sfinte mare Ierarhe, milostive Iosife, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. 

Glasul al 4-lea 

Podobie: Degrab ne întâmpină.. 

Cu evlavie urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie; pentru aceasta, Sfinte Ierarhe, prin cuvânt și prin fapte chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. 

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Veniți toți iubitorii de Hristos, laude de mulțumire să aducem vrednicului păstor și ocrotitor al Bisericii din Moldova, ierarhul cel milostiv, Iosif, binefăcătorul celor necăjiți și evlaviosul slujitor al Bisericii. Și, mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste pentru credincioși, într-un glas să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Icosul 1 

Din copilărie ai fost călăuzit de harul Duhului Sfânt ca să-ți îndreptezi viața după poruncile Evangheliei lui Hristos, alegând să mergi pe calea virtuților și arătându-te nouă ca înger adevărat prin trăirea ta, pentru acesta te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce te-ai născut ca rod al rugăciunii;
Bucură-te, floare rară odrăslită în ținutul Iașilor;
Bucură-te, că din pruncie ai fost ocrotit de harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că la botez ai primit numele Înaintemergătorului Domnului;
Bucură-te, că de mic ți-ai hrănit sufletul cu rugăciunea;
Bucură-te, că îngerul păzitor ți-a îndrumat pașii tinereții;
Bucură-te, cel crescut în dreapta credință;
Bucură-te, cel ce te-ai făcut locaș al lui Hristos;
Bucură-te, iubitorul vieții curate;
Bucură-te, fire blândă și cucernică;
Bucură-te, că Duhul Sfânt ți-a mângâiat copilăria;
Bucură-te, suflet luminat de dumnezeieștile Scripturi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul al 2-lea 

După trecerea din lumea aceasta a tatălui tău, preotul Anania, și după călugăria mamei tale, Teodosia, părăsind casa părintească l-ai urmat pe ierodiaconul Teofilact, rudenia ta, și, la vârsta de numai 10 ani, ai intrat în Mănăstirea Frumoasa din Basarabia, îmbrățișând viața smerită a monahilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Din tinerețe viețuind duhovnicește și îmbrăcând haina chipului îngeresc, înțelepciune ai dobândit și sufletul ți-a fost luminat de harul lui Hristos, de la care multe daruri sfinte ai primit, pentru aceea minunându-ne îți cântăm acestea:
Bucură-te, că în Mănăstirea Frumoasa din Basarabia te-ai adăpostit;
Bucură-te, că aici, în ascultare ai ucenicit;
Bucură-te, că aici ți-ai înfrumusețat sufletul cu smerenia;
Bucură-te, împlinitorule al poruncilor lui Hristos;
Bucură-te, vistierie a darurilor Duhului Sfânt;
Bucură-te, suflet luminat de lumina lui Hristos;
Bucură-te, tânăr iubitor de nevoință;
Bucură-te, tinerețe neîntinată;
Bucură-te, că ai aflat tinerețea cea veșnică;
Bucură-te, că ți-ai hrănit sufletul cu înțelepciunea;
Bucură-te, chip al vieții virtuoase;
Bucură-te, făclia purtării cuvioase;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul al 3-lea 

Urmând îndemnul Mântuitorului: „învățați de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima”, te-ai făcut Lui slujitor bun și credincios, Sfinte Iosif, pentru aceasta lăudăm pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Văzându-te îmbrăcat cu haina smereniei și împodobit cu virtutea ascultării, Mitropolitul Venimin Costachi te-a trimis ca să slujești, împreună cu ierodiaconul Teofilact, la Mănăstirea „Sfântul Spiridon” din Iași, unde cu răbdarea și cu rugăciunea ai mângâiat pe cei aflați în suferință, pentru aceasta te lăudăm zicând:
Bucură-te, inimă veghetoare;
Bucură-te, gură pururea rugătoare;
Bucură-te, nădejdea tuturor;
Bucură-te, alinarea suferințelor;
Bucură-te, către Sfântul Spiridon rugător;
Bucură-te, al neputincioșilor sprijinitor;
Bucură-te, al credincioșilor mângâietor;
Bucură-te, că prin rugăciune ești slăbănogilor întăritor;
Bucură-te, că de patimile trupești și sufletești ești izbăvitor;
Bucură-te, că de la tine toți primim ajutor;
Bucură-te, vistieria darurilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, lauda credincioșilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul al 4-lea 

Minunându-ne, părinte, de dragostea ta pentru cei aflați în necazuri și suferințe, de bucurie fiind cuprinși, te rugăm, luminează-ne mintea, ca să cântăm lui Dumnezeu, dimpreună cu tine: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Luminându-te cu credința și învățătura, întărindu-te cu nădejdea și îmbogățindu-te cu iubirea, te-ai făcut ascultător, viețuind în curăție și în sărăcie de bună – voie, pentru care te cinstim, cu unele ca acestea:
Bucură-te, că de vrednicul Episcop Chesarie al Buzăului ai fost călugărit;
Bucură-te, că ai primit numele lui Iosif „cel cu bun chip”;
Bucură-te, că tu, ca alt Iosif, te-ai arătat „drept și temător de Dumnezeu”;
Bucură-te, pildă vie a bunei cucernicii;
Bucură-te, că ai părăsit deșertăciunile lumești;
Bucură-te, râvnitorule pentru cele călugărești;
Bucură-te, că ai risipit negura patimilor;
Bucură-te, a călugărilor lumină;
Bucură-te, a cuvioșilor cunună;
Bucură-te, a monahilor nevoitori odihnă;
Bucură-te, a celor evlavioși, duhovnicească arvună;
Bucură-te, în rugăciuni neîncetată veghere;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul al 5-lea 

Hrănindu-ți sufletul cu dreapta învățătură a Domnului Hristos, te-ai făcut fiu al Luminii, în care a rodit bunătatea, dreptatea și adevărul, iar acum cu drepții te bucuri, cântând lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Cel ce a ales și a chemat pe ucenicii Săi la propovăduire, Acela te-a chemat și pe tine, Sfinte Ierarhe Iosif, ca să semeni sămânța dreptei credințe în sufletele școlarilor, pentru a fugi de poftele tinereților și a se face pilde de curăție. Pentru aceasta, noi te lăudăm, zicând:
Bucură-te, semănătorul învățăturii lui Hristos;
Bucură-te, povățuitorul tinerilor;
Bucură-te, călăuză luminoasă a școlarilor;
Bucură-te, cel ce curățești sufletele de întinăciune;
Bucură-te, cel ce îndemni la viață sfântă;
Bucură-te, zelosule învățător al credinței;
Bucură-te, lucrător al virtuților mântuitoare;
Bucură-te, sfeșnic al luminii celei nestinse;
Bucură-te, al bunurilor cerești arătătorule;
Bucură-te, învățătorul celor neștiutori;
Bucură-te, ajutătorul celor harnici la învățătură;
Bucură-te, prietenul adevăraților învățători;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul al 6-lea 

Văzând mai marii Bisericii noastre, înțelepciunea și viața ta îmbunătățită, te-au chemat să fii păstor și învățător al turmei celei cuvântătoare. Cu smerenie, ai primit această înaltă chemare, cântând Domnului: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Supunându-te voii lui Dumnezeu, următor te-ai arătat înțelepților Apostoli, iar prin harul cel dat ție de sus, de la Mângâietorul, ai fost hirotonit arhiereu, cu titlul de Mireon, adică al Mirelor Lichiei, de către Mitropolitul Nifon, al Ungrovlahiei; pentru aceasta, vrednicia ta lăudând-o, strigăm: 
Bucură-te, Ierarhul Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, iconom al tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, lauda cea aleasă a ierarhilor;
Bucură-te, arhiereule împodobit cu darul Sfântului Duh;
Bucură-te, lauda poporului celui credincios;
Bucură-te, cinstite slujitor al harului;
Bucură-te, vistierul darurilor lui Hristos;
Bucură-te, luminătorul ceresc al preoției;
Bucură-te, dascăl al vieții de sfințenie;
Bucură-te, gură sfințită a propovăduirii;
Bucură-te, îndrumătorule al preoților;
Bucură-te, călăuzitorul credincioșilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul al 7-lea 

Propovăduind neobosit și cu mare râvnă, cuvântul lui Dumnezeu cel adevărat, Ierarhe Iosif, pe toți i-ai întărit în dreapta credință și i-ai povățuit să cânte lui Hristos: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Vestea viețuirii tale celei îmbunătățite, Sfinte Ierarhe Iosif, a răzbătut până departe, de aceea ai fost chemat să păstorești ca Episcop al Argeșului, unde, cu blândețe și tărie duhovnicească, pe cei încredințați spre Hristos i-ai călăuzit; pentru aceasta, îți cântăm: 
Bucură-te, că în cetatea lui Radu Negru Vodă ai poposit;
Bucură-te, că și aici pe Hristos L-ai propovăduit;
Bucură-te, că în biserica înălțată de Sfântul Neagoe Basarab lui Dumnezeu ai slujit;
Bucură-te, că de moaștele Sfintei Filofteia ai fost ocrotit;
Bucură-te, că tronul primei Mitropolii a Ungrovlahiei l-ai cinstit;
Bucură-te, că de credincioși ai fost iubit;
Bucură-te, împreună cu poporul de tine povățuit;
Bucură-te, că împreună cu preoții liturghisind, cu Hristos te-ai unit;
Bucură-te, că prin dreaptă propovăduire, credința ai întărit;
Bucură-te, că cei călăuziți de tine, mângâiere au primit;
Bucură-te, că în sufletele tuturor sămânța cea bună ai semănat;
Bucură-te, că roade binecuvântate ai adunat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul al 8-lea 

Priveghind cu multă grijă asupra turmei tale cele duhovnicești, Sfinte Ierarhe Iosif, pe toți i-ai povățuit ca să nu se abată de la dreapta credință, ci lui Hristos Dumnezeu laudă să-I înalțe, cântând: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Strălucind cu împlinirea poruncilor lui Hristos și arătându-te vrednic de înălțimea chemării arhierești, ai fost ales în scaunul de mitropolit al Moldovei și Sucevei, ajungând părinte duhovnicesc și păstor al întregii Moldove. Pentru aceasta, bucurându-ne de acest dar al lui Dumnezeu, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, păstorul cel bun al turmei lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai păstorit turma Lui cu lepădare de sine;
Bucură-te, că oile duhovnicești au ascultat de glasul tău;
Bucură-te, cel ce ai purtat grijă de sufletele credincioșilor;
Bucură-te, cel ce ai păzit turma de lupii răpitori;
Bucură-te, cel ce ai hrănit pe credincioși cu laptele credinței și al bunei învățături;
Bucură-te, cel ce ai adăpat turma duhovnicească din izvorul Sfintei Scripturi;
Bucură-te, că ai adăpostit-o la umbra aripilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin tine a găsit pășunea cea adevărată;
Bucură-te, că spre Păstorul cel Mare, Hristos, ai călăuzit-o;
Bucură-te, că pe oile cele pierdute le-ai căutat;
Bucură-te, că în staulul Bisericii le-ai chemat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul al 9-lea 

Viață sfântă petrecând, slujitor credincios al Mântuitorului și înțelept ierarh al Bisericii lămurit te-ai arătat, Sfinte Iosif, turma cea cuvântătoare către pășunile mântuirii călăuzind și dumnezeiasca Evanghelie propovăduind tuturor celor ce strigă: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Având în inimă cuvintele Mântuitorului: „Casa Mea, casă de rugăciune se va chema, pentru toate neamurile”, multă râvnă ai arătat pentru refacerea Catedralei mitropolitane, începută de vrednicul înaintaș, Mitropolitul Veniamin Costachi. Minunându-ne de râvna și de osteneala ta, te lăudăm, cântând
Bucură-te, harnic ostenitor la zidirea Casei Lui Dumnezeu;
Bucură-te, că osteneala ta, jertfă bineplăcută Domnului s-a arătat;
Bucură-te, că toate cele de trebuință pentru slujbe, cu osârdie le-ai adunat;
Bucură-te, că nu în zadar te-ai ostenit;
Bucură-te, că dorința mitropolitului Veniamin ai împlinit;
Bucură-te, că, la terminare, „podoabă a Iașilor” s-a socotit;
Bucură-te, că la sfințire mulțimile lui Dumnezeu I-au mulțumit;
Bucură-te, că aici moaștele Sfintei Parascheva spre cinstire le-ai așezat;
Bucură-te, că Mitropolitului Veniamin în Catedrală mormânt i-ai zidit;
Bucură-te, că aici, mutându-i osemintele, l-ai cinstit;
Bucură-te, că de la Hristos mângâiere veșnică ai primit;
Bucură-te, vrednicule păstor al Moldovei, de noi pomenit;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul al 10-lea 

Următor sfinților făcându-te, dascăl și lucrător al rugăciunii te-ai arătat, cerând Preamilostivului Dumnezeu, pace și îndurare pentru toți cei ce iubesc podoaba și bună – cuviința Casei Sale și cântă neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Slujitor smerit al Preasfintei Treimi, cinstitor statornic al Maicii Domnului și prieten al sfinților fiind, credem că ne vei ajuta și pe noi, Sfinte, cu rugăciunile tale cele bine – primite la Dumnezeu. Pentru aceea îți aducem laude, zicând:
Bucură-te, rugăciune fierbinte;
Bucură-te, slujitor plin de evlavie;
Bucură-te, cel luminat cu privegherea;
Bucură-te, icoană vie a smereniei;
Bucură-te, dulce glăsuitor al Bisericii;Bucură-te, gura cântărilor duhovnicești;
Bucură-te, lauda sfinților;
Bucură-te, potir plin de înțelepciune;
Bucură-te, vas al blândeței și al bunătății;
Bucură-te, vrednicule slujitor al tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, rugător neîncetat în Casa Domnului;
Bucură-te, semănător al cuvântului Evangheliei;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul al 11-lea 

Au alergat la tine, ca la un părinte și ajutător, toți cei aflați în nevoi și necazuri, iar tu, sfinte, i-ai primit, i-ai mângâiat și i-ai miluit cu dragoste sfântă, îndemnându-i să cânte neîncetat Părintelui Ceresc: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Următor făcându-te Mântuitorului, preaînțelepte părinte, te-ai arătat mare ocrotitor al celor necăjiți, toți bucurându-se de binefacerile tale. De aceea, te laudăm, zicând:
Bucură-te, părintele săracilor;
Bucură-te, alinarea suferințelor;
Bucură-te, apărătorul văduvelor și orfanilor;
Bucură-te, cercetătorul bolnavilor;
Bucură-te, adăpostirea străinilor;
Bucură-te, mângâietorul celor întristați;
Bucură-te, sprijinitorul celor nedreptățiți;
Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiți;
Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi;
Bucură-te, bogăția celor lipsiți;
Bucură-te, lumina minților întunecate de păcate;
Bucură-te, munte de bunătate;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul al 12-lea 

Te lăudăm, după cuviință, pe tine cel ce în ceruri te bucuri în ceata ierarhilor, cu bucuria cea veșnică în Duhul Sfânt, și te chemăm, Sfinte Părinte Iosif, să cauți cu milostivire asupra noastră, a celor aflați în tot felul de necazuri și să ne ajuți cu rugăciunile tale, ca, mântuindu-ne, să ne învrednicim a cânta, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Alergând la tine, ca la un păstor preaînțelept, cetele ierarhilor și ale preoților, ale monahilor și ale dreptcredincioșilor, nu încetează a te lăuda, a-ți cânta și a vesti faptele tale, prin care te-ai învrednicit a petrece în ceata drepților. Pentru aceea și noi, nădăjduind în ajutorul și ocrotirea ta cea cu milostivire, îți cântăm:
Bucură-te, de Hristos încununate ierarhe;
Bucură-te, prieten și casnic al lui Dumnezeu;
Bucură-te, apărător neobosit al celor ce te cheamă în ajutor;
Bucură-te, sprijinitor al celor ce se ostenesc cu buna învățătură;
Bucură-te, blând păstor și învățător al credincioșilor Moldovei;
Bucură-te, apărătorule al dreptei credințe;
Bucură-te, râvnitorule pentru cele sfinte;
Bucură-te, cel curat și bun la suflet ca un copil;
Bucură-te, comoară de înțelepciune;
Bucură-te, cel ce alungi întristarea;
Bucură-te, semănătorule al bucuriei;
Bucură-te, cunună neveștejită de fapte bune;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul al 13-lea 

O, preasfinte și întru tot lăudate Părinte Ierarhe Iosif, cel ce stai înaintea Tronului lui Dumnezeu, primește rugăciunea noastră cea smerită și mijlocește la Mântuitorul Hristos, veșnicul Arhiereu, pentru iertarea păcatelor noastre, ca și noi, împreună cu tine, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

Din copilărie ai fost călăuzit de harul Duhului Sfânt ca să-ți îndreptezi viața după poruncile Evangheliei lui Hristos, alegând să mergi pe calea virtuților și arătându-te nouă ca înger adevărat prin trăirea ta, pentru acesta te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce te-ai născut ca rod al rugăciunii;
Bucură-te, floare rară odrăslită în ținutul Iașilor;
Bucură-te, că din pruncie ai fost ocrotit de harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că la botez ai primit numele Înaintemergătorului Domnului;
Bucură-te, că de mic ți-ai hrănit sufletul cu rugăciunea;
Bucură-te, că îngerul păzitor ți-a îndrumat pașii tinereții;
Bucură-te, cel crescut în dreapta credință;
Bucură-te, cel ce te-ai făcut locaș al lui Hristos;
Bucură-te, iubitorul vieții curate;
Bucură-te, fire blândă și cucernică;
Bucură-te, că Duhul Sfânt ți-a mângâiat copilăria;
Bucură-te, suflet luminat de dumnezeieștile Scripturi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Condacul 1 

Veniți toți iubitorii de Hristos, laude de mulțumire să aducem vrednicului păstor și ocrotitor al Bisericii din Moldova, ierarhul cel milostiv, Iosif, binefăcătorul celor necăjiți și evlaviosul slujitor al Bisericii. Și, mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste pentru credincioși, într-un glas să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel milostiv, părintele nostru! 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. 

Troparul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei

Glasul al 3-lea 

Podobie: Mare apărător… 

Curăția ta și rugăciunea, milostenia și înfrânarea vas ales al Sfântului Duh te-au făcut; pentru aceasta, Moldovei fiind păstor, urmai cu totul Păstorului Celui bun; Sfinte mare Ierarhe, milostive Iosife, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. 

Glasul al 4-lea 

Podobie: Degrab ne întâmpină.. 

Cu evlavie urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie; pentru aceasta, Sfinte Ierarhe, prin cuvânt și prin fapte chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. 

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments