Blog

header image
2 diciembre, 2021 @ 13:03 by admin

Acatistul Sfântului Porfirie Kafsokalivitul

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Porfirie Kafsokalivitul

Glas 1 

Podobie: Locuitor pustiei… 

Pe cel născut în Evia și strălucirea lumii, cunoscătorul de taină al grăirii de Dumnezeu și adevărat prieten al lui Hristos, pe Sfântul Porfirie să-l cinstim, credincioșii, pe cel plin din copilărie de daruri duhovnicești, că izbăvește pe cei demonizați și vindecă pe bolnavii care strigă cu credință: Slavă Celui ce ți-a dat ție putere! Slavă Celui ce te-a sfințit! Slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri! 

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Pe Părintele nostru Porfirie, făcătorul de minuni, care a împărțit mană din pustia binecuvântată a Sfântului Munte celor ce flămânzeau în pustia duhovnicească a lumii, veniți să îl lăudăm, binecredincioșilor, și pentru rugăciunile pe care le înalță Domnului pentru mântuirea neamului creștinesc să îi mulțumim cântându-i: Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Icosul 1 

Ai auzit dulcele glas al Preadulcelui Iisus chemându-te la nunta cea veșnică și zicând: “Vino, Părinte Porfirie, de moștenește împărăția Cerurilor care este gătită celor ce și-au purtat crucea nevoindu-se din dragoste pentru Dumnezeu!”; noi, vrând a fi părtași fericirii tale, îți aducem aceste laude:
Bucură-te, cel ce mijlocești înaintea Sfintei Treimi pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, rod înmiresmat al Tradiției Sfinților Părinți;
Bucură-te, ostaș îmbrăcat în armură duhovnicească;
Bucură-te, furtună care spulberi cuiburile ereticilor;
Bucură-te, cel ce te-ai dăruit în întregime fiecăruia dintre cei ce te cercetau;
Bucură-te, că luptând împotriva puterilor întunericului, le-ai biruit;
Bucură-te, că ai apărat predaniile bisericești și ai stat împotriva rătăcirilor de multe feluri;
Bucură-te, că i-ai binecuvântat pe cei ce au mărturisit minunile tale;
Bucură-te, că i-ai mustrat pe cei ce au spus despre tine lucruri neadevărate;
Bucură-te, cel ce stai departe de cei care răstălmăcesc minunile tale;
Bucură-te, cel ce primești laudele aduse de către cei binecredincioși;
Bucură-te, ceară însemnată cu pecetea sfințeniei;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul al 2-lea 

Știind micimea viețuirii noastre, să nu deznădăjduim aflând nevoințele Preacuviosului Părinte Porfirie, nici să încercăm a le urma fără dreaptă socoteală, și mai ales să nu căutăm a agonisi harismele sale, căci nu puțină vătămare vom afla. Ci să căutăm a învăța de la el smerenia și dragostea pentru cele sfinte, ca să îi putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Ai primit la botez numele de Evanghelie, care se tâlcuiește „Bună-Vestire”, și întreaga ta viață a fost o bună-vestire despre lucrarea Duhului Sfânt și despre dobândirea veșniciei de către oamenii care, trecători fiind prin viața pământească, L-au cunoscut pe Domnul care ieri, astăzi și în veac Același este, și din revărsarea inimii ți-au cântat:
Bucură-te, că din pruncie ai fost păzit de Cel a cărui întrupare a fost binevestită de înger;
Bucură-te, că din fragedă vârstă ai năzuit să îi închini Domnului viața ta;
Bucură-te, că din copilărie ai plecat la Muntele Athos ca să urci muntele virtuților;
Bucură-te, că atunci când te-ai lovit din greșeală cu securea în picior ai cerut ajutorul Maicii Domnului;
Bucură-te, că ocrotitoarea Sfântului Munte ți-a oprit de îndată șiroirea sângelui;
Bucură-te, că ai trăit acoperit de Sfântul ei Acoperământ;
Bucură-te, că pentru viețuirea ta cucernică ai fost hirotonit preot;
Bucură-te, că ajutând mulțimi de oameni nu ți-ai pierdut liniștea;
Bucură-te, luminător al Atenei și a toată Grecia;
Bucură-te, că ai fost căutat de pelerini veniți din toată lumea;
Bucură-te, că ai trăit în vremurile noastre nevoințe aspre ca ale Părinților din vechime;
Bucură-te, că până la moarte L-ai slujit cu jertfelnicie pe Hristos;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul al 3-lea 

Nu pentru vreo nevoință aparte s-au revărsat asupra ta râurile binecuvântărilor, ci pentru că luând asupra ta crucea grea a ascultării ai urmat Domnului care S-a arătat pe Sine ascultător până la moarte, și lepădând voia ta la picioarele bătrânilor tăi ai învățat de la aceștia cântarea: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Să vadă roadele ascultării cei ce vor să trăiască neavând povățuitor, cei care plini fiind de mândrie cred că au găsit un drum mai scurt către Dumnezeu, și să își cunoască înșelarea. Iar noi să luăm aminte la viețuirea Preacuviosului Părinte Porfirie și cerându-i să mijlocească la Dumnezeu ca să primim puterea de a merge pe calea ascultării, să îi cântăm așa:
Bucură-te, rob al lui Hristos care ai cunoscut ce înseamnă adevărata libertate;
Bucură-te, că nu ai cunoscut povara libertății pătimașe;
Bucură-te, cel ce supunându-te bătrânilor tăi ai înțeles taina ascultării;
Bucură-te, că Părinții Pantelimon și Ioanichie te-au învățat lepădarea voii;
Bucură-te, că atunci când ți s-au deschis ochii duhovnicești i-ai văzut cu duhul pe bătrânii tăi;
Bucură-te, cel ce făcând ascultare ai ieșit din chilia unui părinte pe fereastră;
Bucură-te, că nu te-ai mâhnit când frumoasa pasăre cioplită fără binecuvântare ți-a fost frântă;
Bucură-te, că așa s-a frânt și gândul inimii tale de a face ceva după propria voie;
Bucură-te, că prin rugăciune ai devenit asemenea stâlpilor monahismului;
Bucură-te, că ieșind în mijlocul oamenilor te-ai sârguit să te jertfești pentru ei;
Bucură-te, că ai ridicat mănăstirea din Milesi ca pe un chivot al cunoașterii lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai găsit în Sfânta Scriptură și în Viețile Sfinților chipuri de sfințenie;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul al 4-lea 

“Dacă nu ar fi scris Sfântul Ioan Scărarul cartea despre dumnezeiescul urcuș, ar fi putut-o scrie cu pricepere Părintele Porfirie”, s-a dat mărturie despre măsura sporirii tale; văzându-te Domnul că din copilărie ai vrut să urmezi viața de nevoință a unui alt avvă Ioan, cel numit Colibașul, a venit în întâmpinarea ta și ți-a călăuzit pașii pe treptele scării raiului, iar tu I-ai cântat cu umilință: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Mincinoși sunt ritorii care învață că vremea sfințeniei a trecut, că în vremurile noastre nu mai este cu putință omului să meargă pe calea cea strâmtă pe care o arată Scriptura; nouă numai a cugeta la viețuirea ta ne este de ajuns pentru a sta împotriva unora ca aceștia, care nu vor să cânte împreună cu noi:
Bucură-te, că urmând Sfântului Ioan Colibașul, L-ai primit pe Hristos în chilia inimii tale;
Bucură-te, că Sfântul Porfirie al Gazei te-a crescut ca pe un urmaș al său;
Bucură-te, bucurie a Sfântului Atanasie și a celorlalți cuvioși aghioriți;
Bucură-te, cel ce ieșind din Sfântul Munte nu ai părăsit smerenia Sfântului Siluan;
Bucură-te, că primind bastonul trimis de Sfântul Gherasim ai primit și binecuvântarea acestuia;
Bucură-te, cu Sfântul Vasile cel Mare care te-a ajutat să ridici așezământul din Milesi;
Bucură-te, cu Sfinții Ierarhi Nicolae și Spiridon, neobosiții făcători de minuni;
Bucură-te, cu Sfinții Cosma și Damian și cu ceilalți Sfinți doctori fără de arginți;
Bucură-te, cel ce ai fost asemănat cu Sfântul Serafim de la Sarov;
Bucură-te, că ai arătat lumii că harismele Sfântului Nectarie din Eghina nu s-au pierdut;
Bucură-te, cu soborul tuturor Cuvioșilor Părinți și Cuvioaselor Maici;
Bucură-te, floare din buchetul Maicii Domnului care ai împrăștiat mireasma din Grădina ei;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul al 5-lea 

Deși în timpul vieții ai avut parte de apăsătoare boli, Părinte, nu te-ai lăsat biruit de durere, ci le-ai răbdat cu mucenicească răbdare, și în loc să cârtești ai primit suferința cu seninătate, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Cine poate să stea departe de mijlocirile tale, știind câtă mulțime de bolnavi au simțit ajutorul tău? Cine oare va șovăi să alerge la tine, aflând că din zi în zi numărul celor ce au primit sănătate trupească și sufletească sporește fără încetare? O, Părinte Porfirie, pentru grija pe care ai arătat-o și o arăți celor bolnavi, primește de la noi laudele acestea:
Bucură-te, că suferind grele boli ai primit puterea de a-i ajuta pe bolnavi;
Bucură-te, că i-ai învățat pe oameni că vindecarea adevărată vine de la Dumnezeu;
Bucură-te, că însemnând bolnavii cu semnul sfintei cruci le-ai ușurat durerile;
Bucură-te, cel ce i-ai ferit pe credincioși de doctorii cei închipuiți care au puteri diavolești;
Bucură-te, că ai vindecat de paralizie pe femeia celui ce a venit să te caute la mănăstire;
Bucură-te, că deși acela nu te-a găsit a avut mare credință în puterea mijlocirilor tale tainice;
Bucură-te, că așa cum ai vindecat-o pe femeia sa îi poți vindeca și pe cei pentru care ne rugăm;
Bucură-te, că i-ai mângâiat pe cei căzuți în deznădejde;
Bucură-te, că i-ai povățuit să poarte crucea răbdării;
Bucură-te, că bolnavilor care ți-au cerut ajutorul le-ai adus grabnică tămăduire;
Bucură-te, cel ce și acum te rogi pentru cei aflați în diferite suferințe;
Bucură-te, că pentru tine nu există boli de nevindecat;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul al 6-lea 

Nici un om nu este fără de păcat, nici un om nu se poate făli că a scăpat de orice urmă a bolii. Știind că nu numai trupurile noastre, ci și sufletele noastre sunt atinse de boală, dar știind și că Dumnezeu este Cel ce dăruiește sănătate celor dreptcredincioși, îți cerem să te rogi ca împreună cu cei tămăduiți de bolile lor să Ii putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Noule doctor fără de arginți, Părinte Porfirie, mulțumindu-ți că prin nenumărate minuni ai dăruit celor suferinzi tămăduirea, nu vom obosi vestind celorlalți vindecările făcute prin rugăciune către Dumnezeu, și pentru aceasta te rugăm să primești drept plată mulțumirile noastre:
Bucură-te, că pe pruncul care nu se mișca l-ai vindecat spre bucuria părinților lui;
Bucură-te, pentru copiii care primind vindecare trupească L-au slăvit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că pe femeia necăjită de boala bărbatului ei ai invățat-o să se ferească de tulburarea adusă de diavol;
Bucură-te, cel ce îi ocrotești pe cei care se îngrijesc cu dragoste de bolnavi;
Bucură-te, cel ce vedeai și vezi mai bine decât doctorii bolile oamenilor;
Bucură-te, cel ce stai împotriva doctorilor nepricepuți ca să-i ferești pe bolnavi de mai multă suferință;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat bolnavei care suferea de tromboză și ai vindecat-o;
Bucură-te, că mai târziu aceasta a recunoscut chipul tău și așa a înțeles de la cine a primit ajutorul;
Bucură-te, că doctorii au rămas fără grai în fața vindecărilor pe care le-ai făcut;
Bucură-te, balsam care aduci de la Dumnezeu vindecare trupească și sufletească;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale s-a biruit rânduiala firii;
Bucură-te, cel ce îi întărești pe cei care mărturisesc vindecările tale minunate;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul al 7-lea 

Răbdând suferințele ca un al doilea Iov, ai arătat prin viața ta că încercările îngăduite de Dumnezeu nu covârșesc puterea omenească, și că oricât de grele ar fi acestea, dacă ne luptăm să le biruim, Mântuitorul Hristos va pune pe frunțile noastre cununi strălucitoare, pentru care îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Auzind cum în timpul vieții și după moarte i-ai izbăvit de felurite ispite pe cei cărora le-ai cunoscut neputințele, și aflându-ne noi înșine în ispite fără de număr, căci viermele păcatului nu doarme, dorim să te avem ca ocrotitor al nostru, și pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, că trecând prin furtuna necazurilor ai primit puterea de a-i ajuta pe cei ispitiți;
Bucură-te, că i-ai făcut dreptate slujbașului învinuit pe nedrept;
Bucură-te, că pe tânăra care vroia să se sinucidă ai scăpat-o din ghearele diavolului;
Bucură-te, că ai prevenit maicile de la Mănăstirea Jazak să nu bea apă din fântâna otrăvită de necredincioși;
Bucură-te, că fără teamă în vreme de război ai scăpat o fată de la pângărire;
Bucură-te, că l-ai izbăvit pe ucenicul tău de primejdia din adâncurile apelor;
Bucură-te, cel ce dai cu prisosință cele de trebuință credincioșilor;
Bucură-te, că printr-o minune Cel ce a înmulțit peștii în pustie te-a vădit a fi asemenea Lui;
Bucură-te, că această minune și altele asemenea ei au fost tăinuite până după moartea ta;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat în chip minunat celor care ți-au cerut ocrotirea;
Bucură-te, că oricine te cheamă în ajutor cu credință primește sprijinul tău;
Bucură-te, că nenumărate sunt facerile de bine pe care ni le-ai arătat;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul al 8-lea 

Cum să nu ne veselim de minunile tale? Cum să nu tresalte inimile noastre la aflarea bucuriei pe care o aduci celor ce te cinstesc, tainicule povățuitor al călugărilor și al mirenilor? Știind că ducând viață monahicească tu ai fost călăuză pricepută și pentru familiile care în viforul lumii au căutat liniștea duhovnicească, îi cântăm Celui Care te-a înțelepțit: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Văzând cum vrăjmașul diavol se luptă ca mirenii să ducă o viață cât mai pătimașă, aducându-le tulburare în suflet și șoptindu-le că numai în mănăstiri se poate duce o viață bineplăcută lui Dumnezeu, tu i-ai povățuit să stea împotriva acestuia și să ducă lupta cea bună, iar ei sporind în viețuirea duhovnicească ți-au cântat:
Bucură-te, că îi afli pe fiii risipitori și te rogi pentru ei;
Bucură-te, că aduci pacea în familiile dezbinate;
Bucură-te, că le-ai descoperiți celor căzuți calea pocăinței;
Bucură-te, că i-ai ajutat pe aceștia să ajungă fii credincioși ai Bisericii;
Bucură-te, că i-ai învățat pe părinți să trăiască o viață sfântă pentru ca fiii lor să fie păziți de ispite;
Bucură-te, că rugându-se Domnului ucenica ta a fost pețită de tânărul pe care îl iubea;
Bucură-te, că domolind împotrivirile părinților lui, au reușit să se căsătorească;
Bucură-te, că le-ai vorbit despre Hristos tinerilor care necunoscând lumina trăiau în patimi;
Bucură-te, că ei ți-au sărutat picioarele cu dragoste;
Bucură-te, sprijin al celor ce vor să își întemeieze o familie;
Bucură-te, că Domnul ți-a dat priceperea de a fi călăuză pentru cei căsătoriți;
Bucură-te, blând duhovnic care cu iscusință ai vindecat rănile sufletești;
Bucură-te, apostol al sfințeniei în vremuri de mare tulburare;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul al 9-lea 

Doamne, Cel ce ne-ai zis “Fiți sfinți, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sfânt sunt”, Care prin gura Preacuviosului Părinte Porfirie ne-ai amintit această poruncă a Ta, iar noi am priceput că numai dacă vom merge pe calea sfințeniei viețile noastre vor cunoaște împlinirea, acoperă-ne cu harul Tău cel ceresc ca să mergem pe această cale fără a fi vătămați de cursele diavolului și să îți cântăm în toată vremea: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Ceea ce mărturisește întreaga predanie a Răsăritului, și anume că Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să se sfințească, este cu anevoie de priceput; dar ascultându-te pe tine, Preacuvioase Părinte, că ne îndemni să ajungem la măsura sfințeniei, oricât de mari ar fi ispitele care ne apasă, îți zicem:
Bucură-te, icoană a virtuților poleită cu aurul smereniei;
Bucură-te, că nu numai pe monahi, ci și pe mireni i-ai îndemnat să rostească rugăciunea lui Iisus;
Bucură-te, că îi vezi pe creștinii râvnitori strălucind ca niște făclii;
Bucură-te, că l-ai văzut pe Părintele Yannis îmbrățișându-și preoteasa în lumina raiului;
Bucură-te, dascăl al cugetării la cele sfinte;
Bucură-te, că săvârșind dumnezeieștile slujbe inima ta a devenit altar al Celui Preaînalt;
Bucură-te, că aflând nevoințele tale sporim în nevoință;
Bucură-te, că prin postiri îndelungate ți-ai hrănit sufletul cu putere cerească;
Bucură-te, lumânare care te-ai asemănat rugului lui Moise;
Bucură-te, că prin înțelepciune duhovnicească i-ai întrecut pe înțelepții lumii acesteia;
Bucură-te, că ne-ai îndemnat ca prin lungi privegheri să călătorim spre odihna veșnică;
Bucură-te, adeverire a învierii lui Hristos;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul al 10-lea 

Fiind aprins de dragostea cea duhovnicească și vrând să propovăduiești oamenilor credința în Hristos. pentru râvna ta Domnul te-a chemat să fii părtaș darurilor Sfinților Apostoli și prin harisma vorbirii în limbi ai grăit pe înțelesul celor de alt neam, iar ei mirându-se de sfințenia ta au strigat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Vrând tu să o ajuți pe tânăra Annoula să lepede cugetările deșarte și să creadă în Atotputernicul Dumnezeu, nu ți-a fost opreliște necunoașterea limbii pe care o vorbea aceasta, ci prin darul lui Dumnezeu ai trecut de acestă stavilă, spre bucuria celor care te laudă așa:
Bucură-te, că niciodată nu ai greșit când ai spus oamenilor cele pe care ți le-a arătat Domnul;
Bucură-te, cel ce din smerenie nu I-ai cerut Domnului harisme alese;
Bucură-te, că nu te-ai mândrit pentru darurile cu care Dumnezeu te-a covârșit;
Bucură-te, că primindu-le nu ai contenit cugetarea smerită la propria ta păcătoșenie;
Bucură-te, că minunile le-ai făcut nu spre lauda ta, ci spre slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, că și noi am urmat povața pe care i-ai dat-o femeii credincioase, și nu ne îndoim de harismele tale;
Bucură-te, că ai trăit bucuria Rusaliilor;
Bucură-te, cel ce prin luminare dumnezeiască ai înțeles necazurile oamenilor;
Bucură-te, că ai astupat gurile celor care cârteau împotriva darurilor Sfântului Duh;
Bucură-te, că ne-ai lămurit că puterile celor depărtați de Biserică vin de la îngerii căzuți;
Bucură-te, stavilă pentru cei care fiind stăpâniți de diavol imitau darul vorbirii în limbi;
Bucură-te, cel ce cunoșteai graiurile păsărilor și ale animalelor:
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul al 11-lea 

Cuvântul despre trecerea în veșnicie, cum că “de vei muri înainte de a muri, nu vei mai muri atunci când vei muri”, a fost sorbit de inima ta însetată de cunoaștere și luminându-te te-ai împărtășit de această trăire când moartea ta a devenit un puternic: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

“După ce voi pleca la Domnul, eu voi continua să vă vorbesc. Voi, oare, mă veți auzi?”, ne-ai întrebat pe toți cei care te purtăm cu dragoste în inimile noastre. Nefiind vrednici de a auzi cuvintele tale pline de putere, facem ceea ce ne este cu putință și îndrăznim să îți aducem smerită laudă, știind că asculți glasurile noastre:
Bucură-te, cel ce ți-ai așteptat moartea ca pe o întâlnire cu Dumnezeu;
Bucură-te, că ai părăsit această lume chemîndu-L pe Mântuitorul Hristos;
Bucură-te, că ai adormit în Sfântul Munte, pe care lăuntric niciodată nu l-ai părăsit;
Bucură-te, că dragostea ta pentru Hristos a covârșit frica morții;
Bucură-te, că rugându-te se risipea norul întunecat pe care îl vedeai deasupra unora dintre muribunzi;
Bucură-te, cel ce și acum te rogi pentru cei aflați pe patul de moarte;
Bucură-te, cel ce ne ferești de moarte năprasnică;
Bucură-te, că ultima ta dorință a fost “ca toți să fie una”, după cum voiește Hristos;
Bucură-te, că te-ai rugat ca toți oamenii să îl cunoască pe Dumnezeul Părinților noștri;
Bucură-te, că Cel Ce a înviat din morți te-a învățat să biruiești moartea;
Bucură-te, că privind blândul tău chip ne umplem de mângâiere;
Bucură-te, văzând că semințele pe care le-ai semănat dau roadă îmbelșugată;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul al 12-lea 

Așa precum Sfântul Nectarie a voit ca moaștele sale bine-mirositoare să fie împărțite spre binecuvântare în tot pământul, și pretutindeni s-a aflat de minunile sale, tot așa după adormirea ta Dumnezeu a vrut ca cinstirea ta să se răspândească în toate colțurile lumii, ca toți cei care în aceste vremuri de rătăcire au cunoscut că ești stâlp de lumină al dreptei-credințe, să cânte Domnului împreună cu tine: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Înainte de a primi cinstirea cuvenită de la oamenii cei muritori, bine-plăcutule al lui Dumnezeu, ai primit o cinstire mai înaltă, căci ai fost prăznuit în Biserica Cerească de soborul celor care îmbrăcați în veșminte luminoase cântau îngerește troparul tău, și cărora următori facându-ne noi îți zicem cu mare glas:
Bucură-te, dar neprețuit pe care Dumnezeu l-a dăruit Bisericii;
Bucură-te, că am fost povățuiți în chip minunat să ne rugăm ție;
Bucură-te, că însuși Domnul S-a îngrijit să primești cinstire de la oameni;
Bucură-te, ascultând laudele celor care așteaptă tainica ta povățuire;
Bucură-te, că așa cum te rugai înainte împreună cu ucenicii tăi, te rogi acum cu noi toți;
Bucură-te, că precum îți ocroteai fiii duhovnicești acum ne ocrotești și pe noi;
Bucură-te, că numărul celor care te cinstesc crește fără încetare;
Bucură-te, prieten al celor care învață de la tine urcușul duhovnicesc;
Bucură-te, că cei ce au privit chipul tău luminat vor să atingă și sfintele tale moaște;
Bucură-te, candelă aprinsă de Părintele Ceresc;
Bucură-te, ucenic al Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, vas ales al Sfântului Duh;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul al 13-lea 

O, Preacuvioase Părinte Porfirie, făcătorule de minuni, primind această puțină rugăciune de la noi, cei ce din prea-plinul inimii îți aducem laude după cuviință, ajută-ne să punem început bun și lepădând toate patimile și poftele să trăim ca mădulare sfinte ale Bisericii, ca împreună cu tine să putem cânta în vecii vecilor: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

Ai auzit dulcele glas al Preadulcelui Iisus chemându-te la nunta cea veșnică și zicând: “Vino, Părinte Porfirie, de moștenește împărăția Cerurilor care este gătită celor ce și-au purtat crucea nevoindu-se din dragoste pentru Dumnezeu!”; noi, vrând a fi părtași fericirii tale, îți aducem aceste laude:
Bucură-te, cel ce mijlocești înaintea Sfintei Treimi pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, rod înmiresmat al Tradiției Sfinților Părinți;
Bucură-te, ostaș îmbrăcat în armură duhovnicească;
Bucură-te, furtună care spulberi cuiburile ereticilor;
Bucură-te, cel ce te-ai dăruit în întregime fiecăruia dintre cei ce te cercetau;
Bucură-te, că luptând împotriva puterilor întunericului, le-ai biruit;
Bucură-te, că ai apărat predaniile bisericești și ai stat împotriva rătăcirilor de multe feluri;
Bucură-te, că i-ai binecuvântat pe cei ce au mărturisit minunile tale;
Bucură-te, că i-ai mustrat pe cei ce au spus despre tine lucruri neadevărate;
Bucură-te, cel ce stai departe de cei care răstălmăcesc minunile tale;
Bucură-te, cel ce primești laudele aduse de către cei binecredincioși;
Bucură-te, ceară însemnată cu pecetea sfințeniei;
Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

Condacul 1 

Pe Părintele nostru Porfirie, făcătorul de minuni, care a împărțit mană din pustia binecuvântată a Sfântului Munte celor ce flămânzeau în pustia duhovnicească a lumii, veniți să îl lăudăm, binecredincioșilor, și pentru rugăciunile pe care le înalță Domnului pentru mântuirea neamului creștinesc să îi mulțumim cântându-i: Bucură-te, Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu! 

După aceasta se zice această: 

Rugăciune către Sfântul Porfirie Kafsokalivitul

Preacuvioase Părinte Porfirie, robule al Dumnezeului celui viu, primește laudele pe care ți le aducem cu inimă smerită și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. 

Ocrotește-ne de tot răul și de toată tulburarea. Ajută-ne să biruim ispitele care ne stau înainte și prin răbdarea noastră să dobândim cununile cele netrecătoare. Iar la înfricoșătoarea Judecată să fim feriți de veșnic pedeapsă și să fim așezați în partea cea de-a dreapta, unde cu soborul tuturor sfinților te veselești de frumusețile cerești. Ca primind grabnicul tău ajutor să îi mulțumim în vecii vecilor Dumnezeului Care te-a proslăvit. Amin. 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. 

Troparul Sfântului Porfirie Kafsokalivitul

Glas 1 

Podobie: Locuitor pustiei… 

Pe cel născut în Evia și strălucirea lumii, cunoscătorul de taină al grăirii de Dumnezeu și adevărat prieten al lui Hristos, pe Sfântul Porfirie să-l cinstim, credincioșii, pe cel plin din copilărie de daruri duhovnicești, că izbăvește pe cei demonizați și vindecă pe bolnavii care strigă cu credință: Slavă Celui ce ți-a dat ție putere! Slavă Celui ce te-a sfințit! Slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri! 

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments