Blog

header image
21 octubre, 2021 @ 12:05 by admin

Acatistul Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

Acatistul Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

Glasul 1 

Prealăudaților mucenici… 

Preoți cu chemarea sfântă, Sfinților Moise și Ioan, ca niște ostași adevărați ai lui Hristos Dumnezeu, cu putere ați propovăduit dreapta credință și mărturisitori ai Ortodoxiei v-ați făcut pentru poporul cel credincios. Drept aceea, moarte mucenicească primind, rugați pe Hristos Dumnezeu, să dăruiască Bisericii Sale pace și unire, iar sufletelor noastre, mare milă. 

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Fericiți și fără de prihană v-ați arătat credincioșilor părinți mărturisitori, Ioan din Galeș și Moise Măcinic, căci, viețuind în credința cea adevărată, ați primit chemarea cea sfântă a preoției și v-ați îmbrăcat cu podoaba cea prealuminată a muceniciei. Pentru aceasta rugați-vă Tatălui Ceresc să ne ocrotească pe noi, cei care vă lăudăm, zicând: Bucurați-vă, Sfinților Părinți Ioan și Moise, mărturisitori ai Ortodoxiei! 

Icosul 1 

Apa cea vie a jertfelniciei ne-a izvorât nouă, în pământul românesc al Transilvaniei, prin pătimirea Părintelui Ioan cel din Galeș. Căci acesta Crucea pe umeri luând și pe Hristos mărturisind, a primit de la Dumnezeu cununa cea neveștejită a muceniciei. Pentru aceasta, veniți, toți iubitorii de Hristos, să încununăm cu laude și cântări duhovnicești pătimirea Mucenicului Ioan, zicând:
Bucură-te, vlăstar răsădit în Ardeal;
Bucură-te, vrednic slujitor la altar;
Bucură-te, preot de tânăr sfințit;
Bucură-te, mare păstor, neplătit;
Bucură-te, sfeșnic cu lină lumină;
Bucură-te, tânăr cu minte senină;
Bucură-te, luceafăr și blândul păstor;
Bucură-te, casă pentru-ntregul popor;
Bucură-te, scut al dreptei credințe;
Bucură-te, preot cu sfântă voință;
Bucură-te, veste bună pentru satul tău;
Bucură-te, că turma ferit-ai de rău;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 2-lea 

Dreptatea și pacea turmei lui Hristos căutând pe pământ, prigoană ai suferit de la stăpânitorii străini ai cetății Sibiului, căci nerăbdând a suferi să vezi înstrăinarea de la credința străbună a fiilor neamului românesc, Părinte Ioane, ridicat-ai glas de apărare, cântând cu îngerii lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Neputând suferi potrivnicul statornicia ta în dreapta credință, te-a supus prigonirii, Părinte Moise, dimpreună cu cei ai casei tale; iar noi, văzând pătimirea ta, ne minunăm de puterea lui Dumnezeu, Care te-a întărit, și cu laude îți cântăm:
Bucură-te, că lui Hristos te-ai dăruit;
Bucură-te, că harul Lui te-a întărit;
Bucură-te, că stăpânitorului nu te-ai supus;
Bucură-te, că Domnului jertfă te-ai adus;
Bucură-te, că Banatul ți-a dat adăpostire;
Bucură-te, cu Oprea Miclăuș în mărturisire;
Bucură-te, că suferit-ai pentru neamul tău;
Bucură-te, că Domnul te-a păzit de rău;
Bucură-te, că în necazuri ai fost ca o stâncă;
Bucură-te, că credința ți-a fost vie, adâncă;
Bucură-te, că nădejdea ți-a fost ancoră tare;
Bucură-te, că iubirea ți-a fost desfătare;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 3-lea 

Epitrahil sfințit ai socotit lanțurile pe care prigonitorii le-au pus pe grumajii tăi, Mucenicule Moise. Văzând ei mărturisirea pentru Hristos și lumina feței tale au amuțit, că nu știau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Asemănatu-te-ai cu Hristos, Părinte Ioan; căci pârâșii tăi au venit la tine ca la un tâlhar, iar nu ca la un preot nevinovat, deși vesteai credința cea adevărată la lumina zilei, de la altarul cel sfințit al Bisericii. De aceea, văzând noi prigoana ta și a familiei tale, te lăudăm zicând:
Bucură-te, că pe Moise preotul l-ai cercetat;
Bucură-te, că împreună hrisov ați semnat;
Bucură-te, că prin Duhul, ați fost netemători;
Bucură-te, că mustrat-ați pe asupritori;
Bucură-te, Ioane, preot neînfricat;
Bucură-te, că-n suflet credința ai păstrat;
Bucură-te, c-avut-ai sfârșit fericit;
Bucură-te, că în ceruri Domnul te-a primit;
Bucură-te, că în slavă sfinții te cinstesc;
Bucură-te, că îngerii ție îți vorbesc;
Bucură-te, că țara îți face cinstiri;
Bucură-te, că te numeri cu sfinții martiri;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 4-lea 

Văzând chinul la care erai supus, Părinte Ioane, înlănțuit în temnița cea întunecată a cetății Sibiului, venit-a bătrânul tău tată, Ioan, la mai-marii cetății pentru a mijloci eliberarea ta, dar aceștia au nesocotit glasul cererii lui. Dar Hristos a fost pururea cu tine întărindu-te, căci Îi cântai neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Despărțitu-te-au oamenii Curții imperiale de lumina soarelui, aruncându-te în temniță întunecoasă, Mucenice Moise, dar n-au putut lua de la tine lumina lui Hristos, Cel care, încălzind și luminând inima ta și a noastră, ne îndeamnă a-ți cânta:
Bucură-te, luptător pentru Ortodoxie;
Bucură-te, că gustat-ai din apa cea vie;
Bucură-te, stâncă din Carpați tăiată;
Bucură-te, minte de Hristos luminată;
Bucură-te, lacrimă pe față prelinsă;
Bucură-te, torță veșnic aprinsă;
Bucură-te, că în lupte la cer ai privit;
Bucură-te, că viclenia ai batjocorit;
Bucură-te, că Domnul te-a încurajat;
Bucură-te, mucenice cinstit și curat;
Bucură-te, reazem și stâlp de întărire;
Bucură-te, călăuză sigură spre mântuire;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 5-lea 

Ne bucurăm, Sfinte Mucenice Ioan, că haina cea strălucitoare a pătimirii tale a biruit înșelăciunea întunericului. De aceea, minunându-ne de răbdarea ta, ne înveșmântăm și noi cu armele Duhului, ca să luptăm împotriva patimilor și a vrăjmășiilor acestei lumi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Masă sfântă s-a arătat piatra cea rece a temniței în care ai fost închis, Părinte Ioan. Căci înarmat fiind de Hristos cu nepătimirea, ți-ai plecat genunchii la rugăciune fără să simți asprimea frigului și bezna adâncurilor. Simțirea inimii fiindu-ți încălzită de Duhul Sfânt și cu ochii minții luminați de lumina lui Hristos, ai biruit toate uneltirile lui Veliar. Pentru aceea, acum și noi, păcătoșii, ridicăm ochii la cer și cu îndrăzneală, te lăudăm:
Bucură-te, ostaș, mult pătimitor;
Bucură-te, al Ortodoxiei sfânt apărător;
Bucură-te, strajă și ancoră tare;
Bucură-te, podoabă în sfinte altare;
Bucură-te, alinător de suflete îndoite;
Bucură-te, preot, rugător fierbinte;
Bucură-te, toiag ce sprijini neputința;
Bucură-te, doctor ce vindeci suferința;
Bucură-te, pace în lume revărsată;
Bucură-te, voce de îngeri ascultată;
Bucură-te, liră dulce și suavă;
Bucură-te, că Domnul te-a primit în slavă;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 6-lea 

Purtat de soldații Împărăției, ca altă dată Sfântul Apostol Pavel, ai fost aruncat mai întâi între zidurile cetății Deva, Părinte Ioane, iar mai apoi, socotind că ești prea aproape de turma ta cea cuvântătoare alungatu-te-au în pământ străin. Dar înstrăinarea de pământul străbun nu te-a depărtat de dragostea lui Hristos, cântându-I neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Strălucit-au faptele tale și în pământ străin, Părinte Moise, căci rugându-te pururea lui Dumnezeu pentru fiii neamului tău, ai păstrat legătura duhovnicească cu toți cei ce sufereau pentru dreapta credință în țara ta. Drept aceea, Hristos a întărit pe piatra credinței inima ta, iar noi îți aducem aceste cântări de laudă, zicând:
Bucură-te, comoară de îngeri cinstită;
Bucură-te, jertfă de Domnul primită;
Bucură-te, aur în topitoare lămurit;
Bucură-te, smirnă cu parfum plăcut;
Bucură-te, rază, ca semnul biruinței;
Bucură-te, rouă pe florile credinței;
Bucură-te, mână de daruri dătătoare;
Bucură-te, hrană îndestulătoare;
Bucură-te, vajnic și bun mărturisitor;
Bucură-te, cărbune și foc arzător;
Bucură-te, candelă veșnic aprinsă;
Bucură-te, că în ceruri ți-e ușa deschisă;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 7-lea 

Văzând noi astăzi, Părinte Moise, cum pietrele temnițelor măcinat-au grâu românesc, adică trupul tău plin de har dumnezeiesc, ne întărim duhovnicește și îndrăznim a cânta lui Dumnezeu, împreună cu tine: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Desfătatu-te-ai pe calea lui Hristos, Ioane, Mucenice, de aceea nimic nu ți s-a părut prea greu pentru El: nici temnița, nici umilințele la care ai fost supus; de aceea, văzând tăria ta, cântăm:
Bucură-te, a brașovenilor sfântă podoabă;
Bucură-te, că venit-au grabnic să te vadă;
Bucură-te, că pătimirea-ți nu o vor uita;
Bucură-te, că de-a pururi cinste îți vor da;
Bucură-te, că liniște în suflet ei ți-au pus;
Bucură-te, că spinii suferinței ți-au smuls;
Bucură-te, că moartea primit-ai cu plăcere;
Bucură-te, că aceasta ți-a fost spre înviere;
Bucură-te, suflet de îngeri cinstit;
Bucură-te, că Domnul în cer te-a primit;
Bucură-te, că Ardealul te are putere;
Bucură-te, că țara prin tine nu piere;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 8-lea 

Îndulcitu-te-ai cu dorul de Hristos și de Țară, Părinte Ioane, și te-ai împărtășit de dumnezeiasca Lui dragoste, Care împreună cu tine era întemnițat. Haină de nuntă țesutu-ți-ai din răbdarea chinurilor, iară noi, văzând smerenia ta și neînduplecata ta nădejde, Domnului cântăm: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Fiind întărit de Trupul și Sângele lui Hristos din dumnezeiasca Liturghie, nu te-ai lepădat de El atunci când slujitorii crăiești ți-au făgăduit daruri alese. De aceea, văzând noi statornicia inimii tale, nepătată de vânzare, îți cântăm într-un cuget unele ca acestea:
Bucură-te, părinte închis pentru credință;
Bucură-te, că trecut-ai prin multă suferință;
Bucură-te, preot de îngeri slujit;
Bucură-te, sfinte de Domnul iubit;
Bucură-te, rază din soare aprinsă;
Bucură-te, stea de-a pururi nestinsă;
Bucură-te, hrană de Domnul gătită;
Bucură-te, pâine de Duhul dospită;
Bucură-te, apă din „apa cea vie”;
Bucură-te, cale către veșnicie;
Bucură-te, armă ce apără glia;
Bucură-te, strajă pentru România;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 9-lea 

Tot neamul creștinesc, Părinte Moise, pomenește suferințele tale pentru dreapta credință. Poporul dreptmăritor te cinstește pentru că tu ai reînviat în sufletul confraților tăi dragostea de țară și de credința strămoșească, cântând: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Lacrimile de rugăciune ale fraților tăi din Ardeal primește-le ca pe niște mărgăritare de mult preț. Fii, preabunule Părinte, mijlocitor și rugător către Milostivul Dumnezeu, pentru cei ce cu evlavie cântă:
Bucură-te, frate cu cei osândiți;
Bucură-te, prieten cu cei oropsiți;
Bucură-te, tată pentru sărmani;
Bucură-te, mamă pentru orfani;
Bucură-te, leagăn pentru copii:
Bucură-te, viață pentru cei vii;
Bucură-te, casă pentru străini;
Bucură-te, țară pentru români;
Bucură-te, sfeșnic cu lină lumină;
Bucură-te, masă pururea plină;
Bucură-te, sprijin pentru popor;
Bucură-te, mare mijlocitor;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 10-lea 

Cât de dulci pentru tine au fost cuvintele dumnezeiești: „Intră în bucuria Domnului tău”, pe care le-ai auzit de la Hristos-Dumnezeu, vrednicule de pomenire Mucenice Ioan. Pentru aceea, împreună cu Sfinții Mucenici, cânți: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Zid de întărire și turn de credință te arăți evlavioșilor ortodocși, căci Hristos, primindu-te în cămările cerești, te-a încununat mucenic și te-a așezat în ceata sfinților martiri, Părinte Moise. Pentru aceasta, ne bucurăm de harul pe care l-ai primit în ceruri și te lăudăm:
Bucură-te, floare sădită în rai;
Bucură-te, sfinte primit cu alai;
Bucură-te, omule al lui Dumnezeu;
Bucură-te, slavă pentru neamul tău;
Bucură-te, cinste pentru brașoveni;
Bucură-te, bucurie pentru ardeleni;
Bucură-te, tărie pentru Biserici;
Bucură-te, icoana sfințiților clerici;
Bucură-te, chivot de har păstrător;
Bucură-te, parfumul plăcut mirositor;
Bucură-te, viețuitor în cele cerești;
Bucură-te, că veșnic pe Domnul privești;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 11-lea 

Făclie aprinsă ești în sălașele cerești, Părinte Moise, întru tot fericite, luminează calea noastră, a celor rămași în iureșul ispitelor și al necazurilor vieții, ca să putem cânta, după cuviință, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

În ceruri vezi de-a pururi fața lui Hristos, pe Care L-ai slujit cu credință până la sânge, Părinte Ioan. Nu înceta a te ruga pentru noi, ca să putem răbda, asemenea ție, primejdiile și necazurile vieții, ca astfel să-ți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, viață înnoită prin cruce;
Bucură-te, cântec ce liniște-aduce;
Bucură-te, ură schimbată-n iubire;
Bucură-te, luptă spre nepătimire;
Bucură-te, frunte cu spini încoronată;
Bucură-te, minte de Duhul udată;
Bucură-te, că Domnul în cer te-a adus;
Bucură-te, că îngeri cunună ți-au pus;
Bucură-te, Sfinte, primit între sfinți;
Bucură-te, că ești avvă între părinți;
Bucură-te, steaua ce arăți soarele;
Bucură-te, armă ce sfarmă zăvoarele;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 12-lea 

Comoară de mult preț și rugător fierbinte te are Biserica, Părinte Ioan, mucenicul lui Hristos. Pe tine, care strălucești în lumina cea neapropiată și vezi fața cea negrăită a Preasfintei Treimi, te rugăm, ajută-ne să dobândim pacea inimii și liniștea sufletelor noastre, ca să putem cânta, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Pe cel ce este podoaba mucenicilor și mare folositor credincioșilor, adunându-ne, o, iubitorilor de prăznuire, să încununăm cu cântări de laude pe Mucenicul Moise, zicând:
Bucură-te, părinte de Domnul cinstit;
Bucură-te, înger de îngeri dorit;
Bucură-te, Sfinte, cu har curgător;
Bucură-te, mană pentru popor;
Bucură-te, suflet de Duhul Sfânt plin;
Bucură-te, floare sub cerul senin;
Bucură-te, piatră din stânca Hristos;
Bucură-te, liră cu viers preafrumos;
Bucură-te, izvor cu apă cristalină;
Bucură-te, făclie cu lină lumină;
Bucură-te, că la Domnul pururi mijlocești;
Bucură-te, că din ceruri veșnic ne privești;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul al 13-lea 

O, prealăudaților Mucenici Ioan și Moise, preoți și apărători ai dreptei credințe și propovăduitorii Adevărului, primiți aceste rugăciuni și fiți mijlocitori către Preamilostivul Dumnezeu. Ajutați-ne, cu rugăciunile voastre, să biruim uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți și să ne învrednicim a ajunge la cunoașterea adevărului, descoperit în noi și în firea lucrurilor, ca să putem cânta neîncetat, împreună cu voi, cântarea îngerească: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

Apa cea vie a jertfelniciei ne-a izvorât nouă, în pământul românesc al Transilvaniei, prin pătimirea Părintelui Ioan cel din Galeș. Căci acesta Crucea pe umeri luând și pe Hristos mărturisind, a primit de la Dumnezeu cununa cea neveștejită a muceniciei. Pentru aceasta, veniți, toți iubitorii de Hristos, să încununăm cu laude și cântări duhovnicești pătimirea Mucenicului Ioan, zicând:
Bucură-te, vlăstar răsădit în Ardeal;
Bucură-te, vrednic slujitor la altar;
Bucură-te, preot de tânăr sfințit;
Bucură-te, mare păstor, neplătit;
Bucură-te, sfeșnic cu lină lumină;
Bucură-te, tânăr cu minte senină;
Bucură-te, luceafăr și blândul păstor;
Bucură-te, casă pentru-ntregul popor;
Bucură-te, scut al dreptei credințe;
Bucură-te, preot cu sfântă voință;
Bucură-te, veste bună pentru satul tău;
Bucură-te, că turma ferit-ai de rău;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! 

Condacul 1 

Fericiți și fără de prihană v-ați arătat credincioșilor părinți mărturisitori, Ioan din Galeș și Moise Măcinic, căci, viețuind în credința cea adevărată, ați primit chemarea cea sfântă a preoției și v-ați îmbrăcat cu podoaba cea prealuminată a muceniciei. Pentru aceasta rugați-vă Tatălui Ceresc să ne ocrotească pe noi, cei care vă lăudăm, zicând: Bucurați-vă, Sfinților Părinți Ioan și Moise, mărturisitori ai Ortodoxiei! 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. 

Troparul Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

Glasul 1 

Prealăudaților mucenici… 

Preoți cu chemarea sfântă, Sfinților Moise și Ioan, ca niște ostași adevărați ai lui Hristos Dumnezeu, cu putere ați propovăduit dreapta credință și mărturisitori ai Ortodoxiei v-ați făcut pentru poporul cel credincios. Drept aceea, moarte mucenicească primind, rugați pe Hristos Dumnezeu, să dăruiască Bisericii Sale pace și unire, iar sufletelor noastre, mare milă. 

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments