Blog

header image
9 abril, 2022 @ 22:52 by admin

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca

Troparul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Maria, duhul tău.

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Întru adânc a așternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea preaîntr-armată, iar Întrupându-Se Cuvântul a pierdut păcatul cel rău, Domnul Cel Preaslăvit, că Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflând tu acum Strălucirea Frumuseții cea plină de luciri și a Razei Celei dătătoare de Lumină, luminează-mi, te rog, sufletul meu cel întunecat de patimi, prin rugăciunile tale cele către Domnul, Mărită Marie.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorându-ți odinioară sufletul, prin sfătuirea cea rea a șarpelui și alunecând la fapte fără socoteală și pogorându-l întru adâncimea pierzării, ai ales cele mai bune și cele vremelnice le-ai defăimat.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cugete necuvioase, prin patimi mai înainte spurcându-ți bunul neam al sufletului și nerobirea și purtând îmbrăcămintea cea murdară a stricăciunii, ai uitat de Slava cea mai presus de minte, a Celui Ce te-a zidit.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Hrănindu-ți gândul cu neoprirea și cu deșertăciunea dezmierdărilor, amăgind pe îndrăgitori, te-ai depărtat pe sineți de împărtășirea cea mai bună, punând împotriva ei semeția a tot păcatul, vrednică de laudă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiindu-mi cugetul întinat de patimi și rănit de păcate și cumplit tulburându-se, curățește-mă și mă miluiește de păcate, Ceea ce ești Plină de har, Care ai născut Nestricăciunea Cea Înființată și Izvorâtoare de viață.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinței…

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragostea cea îndumnezeită te-ai întraripat și lepădându-te de mărirea cea trecătoare, te-ai apropiat de Stăpânul, strigând: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru și nu este drept afară de Tine, Doamne.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiindu-te mai înainte către lemnul păcatului și învățându-te cunoștința aducătoare de moarte, ai alergat către Lemnul Cel Purtător de viață, Hristos, strigând: Tu ești Dumnezeul nostru și nu este drept afară de Tine, Doamne.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Dorit-ai de vărsarea Luminii Celei Negrăite și defăimând toate cele vremelnice, te-ai înălțat către Privirea cea fără materie, strigând cu credință: Tu ești Dumnezeul nostru și nu este drept afară de Tine, Doamne.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Împreunatu-ne-am cu Dumnezeieștile Cete ale îngerilor, prin nașterea ta de Dumnezeu Născătoare, că ai zămislit întru tine în chip de negrăit pe Ziditorul și ai Întrupat pe Cel Necuprins. Pentru aceasta toți te cinstim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul:

Pe piatra credinței întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmașilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru și nu este drept afară de Tine, Doamne.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Te laud pe Tine, că glas am auzit, Doamne și m-am înspăimântat, că ai venit la mine căutându-mă, pe mine cel rătăcit. Pentru aceasta preaslăvesc multă bunătatea Ta, cea către mine, Mult Milostive.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mutatu-te-ai din patria ta, maică, plutind prin purtarea de grijă cea de sus către pământul sionitenilor după dorirea ta, întru care prin mărturisire ai aflat dezlegare faptelor tale.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împingându-te înapoi în chip nevăzut, mărită și nevăzând de aproape vederea cea mai bună, darea Luminii Celei Negrăite, punând cugetul îndreptător nearătării, ai cunoscut cele ascunse.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu harul cel mântuitor și văzând Dumnezeiască și Purtătoare de Lumină Strălucire, ți-ai apropiat ochii și inima de Preacinstita Cruce și de acolo te-ai împărtășit de mântuire.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu bucurie văzând Chipul cel Prealuminos al Fecioarei și de Dumnezeu Născătoarei, cu lacrimi ai alergat către dânsa, punând înaintea ei toate tocmelile vieții tale, preafericită.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce a înființat toate cu voirea, s-a unit cu omul după ființă prin negrăita voire și prin neasemănata purtare de grijă; și ieșind din tine purtând Trup, cu totul mă înnoiește pe mine prin voință, Preacurată.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Luminarea celor ce zac întru întuneric, Mântuirea celor deznădăjduiți, Hristoase Mântuitorul meu, către Tine alerg, Împăratul păcii, luminează-mă cu Strălucirea Ta, că alt dumnezeu afară de Tine nu știu.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin închipuire mutându-te din viață, sârguindu-te către calea cea Dumnezeiască a nepătimirii, cu dragoste ai trecut apele cele vestite ale Iordanului și ai dobândit mărire negrăită, de Dumnezeu Cugetătoare Maică Marie.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având suflet bărbătesc, ai năvălit către nevoințe, pătimind tare și bărbătește ai îndurat lupta cea anevoie oprită a celor potrivnice, Marie, ceea ce ești podoaba înfrânării.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu gând întărit lepădând firea cea femeiască și spălându-ți patimile prin înfrânare, petrecând în pustiu ca într-o grădină Dumnezeiască, te bucurai, maică, văzând Frumusețea Ziditorului tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce a înșelat pe Eva cu cuvinte în Rai și cu multe feluri de meșteșugiri a izgonit-o din acea veșnică desfătare, acum s-a surpat și a fost călcat de luptele tale cele vitejești, Cuvioasă Maică Marie.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Răsărit al Soarelui Slavei și Car Purtător de Lumină al Împăratului, te știm pe tine, Fecioară, întru care a șezut Fiul Celui Preaînalt și Sicriu al bunătății, care ai adus în lume pe Hristos.

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greșelilor…

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe deplin te-ai îndulcit, preafericită, de arătarea lui Hristos și întărindu-te cu dragostea Lui, ai alungat năpădirea patimilor, preacuvioasă maică.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu frumusețea faptelor tale, ai risipit năvălirea întunericului și fețele vrăjmașilor le-ai întunecat prin ostenelile sihăstriei.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Tare îți întindeai ochiul tău, rugându-te Celei ce Singură este Preacurată, sprijinindu-te totdeauna către dânsa, prealăudată.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai Scaun al Împăratului mai presus de ceruri, Preacurată, cuprinzând trupește plinirea Dumnezeieștii Lui stăpâniri.

Irmosul:

De adâncul greșelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Ceea ce erai mai înainte plină de tot felul de desfrânări astăzi te-ai arătat mireasă a lui Hristos, prin pocăință urmând vieții îngerești și cu arma Crucii pierzi pe demoni. Pentru aceasta te-ai arătat mireasă Împărăției Cerului, Preacuvioasă Maică Marie, Preacinstită.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cei trei tineri au călcat porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, de a se închina chipului de aur din câmpul Deiera; și aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se au cântat: bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrăjmașul cel ce se lăuda și peste măsură se semețea, vrând să biruiască tot pământul, a fost biruit el de femeie și cel ce a omorât pe om și l-a izgonit afară din desfătarea cea de viață dătătoare se vede omorât.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce în chip minunat a hrănit odinioară pe popor în pustiu, Acesta ți s-a făcut ție Odihnă și Mângâiere, hrănindu-te și adăpându-te cu Putere de negrăit, de Dumnezeu cugetătoare, ție care strigai: bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tare îngrădindu-te cu Crucea, ai scuturat furtunile patimilor, tăindu-le așa cum a tăiat marea văzătorul de Dumnezeu; și fără patimă trecând către pământul făgăduinței, ai primit Moștenirea Cea Netrecătoare.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Vrăjmașul celor binecredincioși, prin nenumăratele lui năvăliri nu a putut să biruiască răbdarea ta cea tare și nemișcată. Pentru aceea te ridicai asupra piericiunii lui, strigând: bine ești cuvântat, Dumnezeu părinților noștri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeu Cel Necuprins S-a Întrupat din tine, Maică Fecioară Preacinstită și ca un Bun în pântecele tău a zidit din nou pe om. Pentru aceea lăudându-te pe tine ca pe o Mijlocitoare a Tainelor celor înfricoșătoare, strigăm: bine ești cuvântată, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu Trup.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Cel Ce S-a pogorât…

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu razele virtuților fiind luminată, vestirea isprăvilor tale a străbătut acum în chip de lumină toată lumea. Pentru aceea cu credință mărim pomenirea ta, preacuvioasă maică.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De bucurie negrăită s-a învrednicit de Dumnezeu cugetătorul Zosima, pândindu-te pe tine în pustiu, și strigând: lăudați făpturile pe Domnul și-L preaînălțați întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Împărtășindu-te de daruri și învrednicindu-te de Dumnezeiască răsplătire, ți-ai adus aminte de plecarea lui Zosima, de Dumnezeu purtătoare și cu dânsul împreună cântând, ziceai: pe Tine Te preaînălțăm Hristoase în veci.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să răpești pe om, Dumnezeule, de la ucigașul de om, Te-ai arătat pe pământ, purtând Trup cu adevărat, Mântuitorule, păzind Curată pe Ceea ce Te-a născut. Pentru aceea Te lăudăm întru toți vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Pe Dumnezeu, Cel Ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreiești și văpaia întru răcorală a prefăcut-o, ca pe Domnul lucrurile lăudați-L și preaînălțați-L întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Ceea ce în chip de negrăit…

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragoste împărtășindu-te Tainelor cu dorința și umplându-te de Lumina Cea Strălucitoare și câștigând harul cel de negrăit al Mirelui tău, te-ai învrednicit de Dumnezeiască și fericită mutare.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscând Taina mutării tale, ai umblat pe ape neudată, de Dumnezeu purtătoare și de pe pământ te-ai mutat, ajungând la Frumusețea Cea Neajunsă și la Veselia Ziditorului tău, preacinstită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând făclie și fiind înfrumusețată cu strălucirea virtuților, privești la Scaunul Împăratului tuturor și te veselești de Frumusețea Lui cea dulce, dănțuind împreună cu drepții, de Dumnezeu insuflată maică.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Primind multe daruri de la Dumnezeu pentru ostenelile și trudele voastre, Marie, împreună cu de Dumnezeu cugetătorul Zosima, înduplecați-L și acum pentru noi toți, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai mai Înaltă decât toate făpturile, Fecioară și Stăpână, ca Una ce în pântecele tău ai purtat cu Trup pe Stăpânul tuturor mai presus de cuvânt și l-ai hrănit cu lapte, precum se cuvine unei maici. Pentru aceasta toți pe tine te mărim.

Irmosul:

Ceea ce în chip de negrăit ai Întrupat din coapsele tale cele Feciorești pe Dumnezeu Luminătorul, Cel Ce a Răsărit mai înainte decât soarele și a venit la noi în Trup, Binecuvântată ești Preacurată; pentru aceea după vrednicie te mărim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Toate săltările trupului înfrânându-ți prin ostenelile cele sihăstrești, ai arătat înțelepțirea sufletului tău, vitează; că poftind să vezi Crucea Domnului, te-ai răstignit singură pe tine lumii, cea vrednică de a fi cântată. Drept aceea și spre râvna vieții îngerești cu dragoste te-ai îndemnat singură, preafericită. Pentru aceasta noi credincioșii, cinstind pomenirea ta, cerem să se dăruiască lumii iertare de greșeli, prin rugăciunile tale, Preacuvioasă Maică Marie.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

În noroiul păcatelor am căzut și nu este întru mine chipul ființei, că m-am înecat cumplit în viforul păcatelor mele; ci tu, Ceea ce ai născut pe Cuvântul, Cel Singur Iubitor de oameni, caută spre mine, Fecioară și mă miluiește de tot păcatul și de patimile cele pierzătoare de suflet și de toată răutatea vrăjmașului celui cumplit; ca să cânt veselindu-mă: roagă-te lui Dumnezeu și Ziditorului să dăruiască iertare de greșeli celor ce năzuiesc cu credință la Sfânt Acoperământul tău.

SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Pe Mielul și Păstorul și Mântuitorul, văzându-L Mielușeaua pe Cruce spânzurat pe nedrept, tânguindu-se, striga: vai mie, Preaiubite Fiule! Ce este această mare, înfricoșătoare și străină Taină pe care o văd? Mă sfărâm la cele dinlăuntru și a suspina nu am putere și nu pot suferi ca să Te văd mort. Ci, fie-Ți milă, Stăpâne, de suspinurile cele de maică și precum ai zis, umple-mă de bucurie, Înviind din mormânt ca un Dumnezeu.

About the author

Related posts

Comments

No comments