Blog

header image
29 noviembre, 2021 @ 17:59 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

Troparul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, glasul al 4-lea:

Ca cel decât Apostolii mai întâi chemat și verhovnicului frate adevărat, Stăpânului tuturor Andrei, roagă-te pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă.

Troparul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, glasul 1:

Fiu al Galileei și frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat, iar de la mormântul tău din Patra chemi popoarele la Dumnezeu și atunci ne-ai umplut de bucurie când în România iarăși ai venit, unde pe Hristos Domnul L-ai propovăduit.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sufletul meu cel tulburat de gânduri și de cuvinte, curățește-l cu Dumnezeiescul har, care s-a sălășluit întru tine, propovăduitorul lui Hristos, Apostole Andrei. Ca ție curat să izvorăsc cântare vrednică.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preacinstită căpetenia ucenicilor săi, Mergătorul înainte al lui Hristos, cel ce a odrăslit din cea stearpă, lui Hristos Celui Preaslăvit, Care S-a născut din Fecioară, pe Sfântul Andrei, bucurându-se, l-a adus.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragoste, cu dorință neschimbată, treptele virtuții începând și la suișuri pururea gândind, din putere slabă la preaînaltă putere, Sfinte Andrei, ai ajuns.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Bucură-te, Izvorul harului; Bucură-te, Scară și Ușă cerească; Bucură-te, Sfeșnic și Năstrapă de aur și Munte Netăiat, Ceea ce pe Dătătorul de viață Hristos, lumii L-ai născut.

Cântarea a 3-a. Irmos: Unule, Cel Ce știi…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alergat-ai cu sete, nu chemat fiind, Sfinte Andrei, ci de bunăvoie la Izvorul vieții ca un cerb și pe Acesta aflându-L, tuturor L-ai propovăduit. Și bând, ai adăpat cu apele nestricăciunii marginile cele topite de sete.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscut-ai așezămintele firii, Sfinte Andrei, vrednicule de minuni și părtaș pe fratele tău l-ai primit, strigând: aflat-am pe Cel Dorit; și celui ce a făcut calea nașterii celei trupești i-ai arătat cunoștința Duhului.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mreaja cuvântului, din adâncul înșelăciunii, ai prins pești cuvântători, Apostole și la masa lui Hristos mâncare curată i-ai adus, luminați cu harul Celui Ce S-a arătat întru asemănarea trupului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Dumnezeu zămislindu-L în pântece, Fecioară, prin Duhul Cel Preasfânt, ai rămas Nearsă, pentru că rugul cel aprins care n-a ars mai înainte lămurit te-a însemnat lui Moise, dătătorului de Lege, pe tine Ceea ce ai primit Focul Cel Nesuferit.

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte umbrit de harul…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiasca Putere a Atotfăcătorului și de lumină Strălucitorului Duh, pierzătoarea celui rău, întru tine, Sfinte Andrei, sălășluindu-se cu Dumnezeiască cuviință, în chipul limbii de foc, te-a arătat propovăduitor celor negrăite.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu arme trupești spre mântuire a luat, spre surparea celor tari ale vrăjmașului, Sfântul Andrei Preacinstitul, ci cu Hristos întărindu-se, robind pe păgâni, i-a adus spre ascultare.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce săvârșesc cu dragoste pomenirea ta întru cântări, din harul cel de prisosit al Învățătorului tău Hristos, Sfinte Andrei Preafericite, cu apele duhovniceștii veselii umple-i neîncetat, cu rugăciunile tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Lăudăm marea și înfricoșata Taină a ta. Că de căpeteniile cetelor celor mai presus de lume tăinuindu-se, Acela Ce este de-a pururea la tine S-a Pogorât ca Ploaia pe Lână, Prealăudată, spre mântuirea și înnoirea noastră.

Cântarea a 5-a. Irmos: Strălucește nouă luminat…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luat-ai pe Acela de care ai dorit, Sfinte Andrei Apostole, întru Locașurile cele Nestricăcioase cu Dânsul locuind și snopii ostenelilor tale secerând după vrednicie. Pentru aceasta cu cântări te mărim.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubit-ai pe Stăpânul și după Dânsul ai mers, pe urmele Lui la viață fiind povățuit și Patimilor Lui fără minciună, Preacinstite Andrei, până la moarte urmând.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Încordându-te pe tine ca pe o săgeată puternică, fericite, te-a trimis în toată lumea Domnul, rănind pe demoni și pe oamenii cei răniți de păgânătate vindecând.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Se veselesc Puterile cerești văzându-te. Se bucură împreună cu dânsele și adunările oamenilor. Că prin Cel Născut al tău s-au împreunat, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, pe tine după vrednicie slăvindu-te.

Cântarea a 6-a. Irmos: Înconjuratu-ne-au pe noi…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Marea vieții trecând în luntrea trupului, pe Hristos, Cel Ce toate le îndreptează, ai aflat Cârmaci, preafericite și de Dânsul Fericite Andrei, bucurându-te, te-ai alipit.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Duhurile se alungă cu cuvântul, bolile fug, mulțimea patimilor sufletești departe de la cei bolnavi se duce cu harul cel dat ție de la Dumnezeu, Sfinte Andrei.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un văl plin de duh blând fiind mișcat, fericite, ai uscat mările cele viclene ale mulțimii zeilor cu Dumnezeieștile curgeri; și râurile cunoștinței de Dumnezeu tuturor le-ai izvorât.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Se veselesc de tine, Fecioară Curată, strămoșii neamului nostru, Edenul luându-l prin tine, pe care pentru neascultare l-au pierdut. Că tu Curată și mai înainte de naștere ai fost și după naștere.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe cea întru rugăciuni…

Pe grăitorul de Dumnezeu cel cu numele de bărbăție numit și cel mai întâi chemat dintre ucenicii Mântuitorului, pe fratele lui Petru să-l lăudăm. Că precum de demult acestuia și nouă acum a strigat: veniți, aflat-am pe Cel Dorit.

Cântarea a 7-a. Irmos: Pe Tine Cuptor Înțelegător…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făgăduința Ta cea nemincinoasă arătat s-a împlinit, Hristoase. Că Dumnezeiescul Tău ucenic, viforul cu cuvântul oprind, întru liniște cuvioasă l-a mutat, cântând: Dumnezeule al părinților, Cel Lăudat și Preaslăvit.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

La muntele Sionului cel înțelegător, a te sui, Apostole, poruncindu-ți-se și paharul mântuirii luând, bucurându-te l-ai băut, trecând prin moarte la Dumnezeiasca viață, unde este Hristos Dumnezeul părinților, Cel Preaslăvit.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu pământean fiind, Apostole, mai presus de fire faci minuni. Că prin dragoste unindu-te, ai urmat lui Hristos, Celui Ce te-a iubit, cântând: Lăudat este Dumnezeu și Preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Bucură-te, Curată, din care a ieșit Păstorul, cu adevărat Cel Preaînalt, Cel Ce S-a îmbrăcat în pielea lui Adam și pe mine tot omul în pântecele tău iarăși m-a zidit Dumnezeul părinților, Cel Lăudat și Preaslăvit.

Cântarea a 8-a. Irmos: În cuptor tinerii…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiască pomenirea ta, cea de lumină purtătoare și de veselie făcătoare, Sfintei Andrei Apostole al lui Hristos, raze de tămăduiri ne strălucește nouă, celor ce strigăm: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind părtaș la firea omenească, ai depășit Legile ei și la locuința îngerilor ai trecut, Sfinte Andrei Apostole și strigi: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suflarea cea de sus a Duhului lui Dumnezeu mai înainte aprinzându-te, ritor de Dumnezeu grăitor te-a arătat pe tine, Apostole, cel ce strigi Hristosului tău: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit ca un fulger spre lumină păgânilor ai ieșit, întunericul necunoștinței alungând și luminând pe credincioșii cei ce strigă: Binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Ceea ce fără sămânță și mai presus de fire, din Dumnezeiescul fulger a născut pe Hristos, Mărgăritarul cel de mult preț, să o lăudăm toți strigând: toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Chipul nașterii Tale…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un ucenic preaales al Celui Ce S-a pironit de bunăvoie pe Cruce, Stăpânului Tău până la moarte urmând, te-ai suit bucurându-te la înălțimea Crucii, mergere făcând la ceruri, Fericite Apostole.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ușa Edenului ție ți s-a deschis și ți s-a pus înainte Scară Cerească și te-au primit Cereștile Locașuri și ai stat bucurându-te, Apostole, înaintea lui Hristos, Dătătorul de viață, pentru lume rugător Preabun.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu patimi asemănătoare cu ale Învățătorului tău, te-ai preamărit, Fericite Andrei Preaînțelepte. Că prin Cruce sfârșit sfânt ai luat și te-ai sfințit prin legătură cu Dumnezeu. Pentru aceasta te rugăm: pentru noi roagă-te pururea.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bucură-te pereche preaaleasă, ceea ce acum cetățenie ai moștenit în ceruri și conduci aplecarea cântăreților, întrecând puterea acelora și luminezi cu Strălucirile Dumnezeieștilor haruri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Din rădăcina proorocească a lui David, Dumnezeiescul părinte, ai odrăslit, Fecioară, dar și pe David cu adevărat tu l-ai slăvit, ca Ceea ce ai născut pe Domnul Slavei Cel proorocit. Pe Care după vrednicie Îl mărim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Ca pe cel chemat mai întâi decât toți ucenicii și însuți văzătorul Cuvântului și slujitorul, Sfinte Andrei Apostole, după datorie te cinstim pe tine. Că Mielului Celui Ce a ridicat păcatele lumii, cu neîndoielnică credință, fierbinte ai urmat. Încă și Patimilor părtași te-ai arătat, ale Celui Ce a răbdat moarte cu Trupul de bunăvoie. Pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Semețiile idolilor surpându-le și de Patimile Mântuitorului dorind, Sfinte Andrei Fericite, te-ai arătat Apostol, din cer tuturor izvorând minuni și păgânilor te-ai făcut învățător, preafericite. Pentru aceasta, a ta pomenire după vrednicie cinstind, întru cântări o mărim și cu credință o lăudăm, Apostole al Domnului: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Bucură-te, Scaunul lui Dumnezeu cel în chipul focului. Bucură-te, Fecioară, Jilțul Împăratului, Patul cel cu porfiră Așternut, Cămara cea cu aur Împestrițată, Hlamida cea cu roșu Vopsită, Altar Preacinstit, Căruță Purtătoare de Fulger, Sfeșnic mult Luminat. Bucură-te, de Dumnezeu Născătoare, Cetatea cea cu douăsprezece ziduri și Ușa cea cu aur Ferecată și Camera de sărbătoare, cea cu chip frumos, Masa cea Strălucită cu aurul, Cortul cel Împodobit lui Dumnezeu. Bucură-te, Mărită Mireasă, din care Soarele a Izvorât. Bucură-te, Ceea ce Una ești Cuviința sufletului meu.

About the author

Related posts

Comments

No comments