Blog

header image
3 diciembre, 2021 @ 23:52 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Ioan Damaschin

Troparul Sfântului Cuvios Ioan Damaschin, glasul al 8-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Ioan, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a așternut…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Laude voind a-ți aduce, aș avea nevoie de glasul tău cel dulce ca mierea, cuvioase, prin care ai luminat cu cântări, Părinte Ioan, Biserica Ortodoxă, care prăznuiește pomenirea ta.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ca un judecător înțelept și iscusit, cugetând preabine la firea celor ce sunt, ai ales cele veșnice, în locul celor trecătoare și ai schimbat cele vremelnice cu cele mai bune, Sfinte Părinte Ioan. Pentru aceasta și Hristos acum te-a preamărit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Șarpele cel viclean, insuflându-mi pofta de a fi asemenea cu Ziditorul, ca pe un rob m-a răpit. Iar prin tine, Preacurată, am fost chemat iarăși la cele dintâi, îndumnezeit fiind cu adevărat. Că tu, Maica lui Dumnezeu, ai născut pe Cel Ce m-a îndumnezeit.

Catavasie:

Hristos Se naște, slăviți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul și cu veselie lăudați-L popoare, că S-a preaslăvit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Risipitu-ți-ai averea, dând cu împrumut lui Dumnezeu; pentru aceasta ți s-a gătit Împărăția Cerurilor, și ai luat răsplătire cu mult mai mare, Sfinte Părinte Ioan.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Talantul înțelepciunii primind și cu faptele împodobindu-te, ai luminat, Sfinte Ioan, Biserica lui Hristos; pe care îl înmulțești și după ce ai ieșit din viață.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cetele îngerești s-au minunat, Preacurată și inimile omenești s-au înfricoșat de nașterea ta. Pentru aceasta cu credință te cinstim pe tine, de Dumnezeu Născătoare.

Catavasie:

Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci și mai pe urmă din Fecioară Întrupat fără sămânță, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălțat fruntea noastră, Sfânt ești, Doamne!

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Supunându-te Poruncilor lui Hristos ai lăsat frumusețea lumii, bogăția, desfătarea și strălucirea și ai urmat lui Hristos, luându-ți crucea ta, Sfinte Ioan.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Împreună sărăcind cu Hristos, Cel Ce a sărăcit pentru mântuirea oamenilor, împreună cu El te-ai preamărit, precum Însuși a făgăduit și împreună împărătești cu Cel Ce Împărătește pururea, Sfinte Ioan.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine toți credincioșii te știm Liman de mântuire și Zid Neclintit, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână; că tu, cu rugăciunile tale, izbăvești sufletele noastre din nevoi.

Catavasie:

Toiag din rădăcina lui Iesei și Floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Cel Lăudat, din Muntele cel cu umbră deasă. Venit-ai, Întrupându-Te din Cea Neispitită de bărbat, Cel fără de trup și Dumnezeu. Slavă Puterii Tale, Doamne!

Cântarea a 5-a. Irmos: Mijlocitor lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Începând a te deprinde, părinte, cu frica lui Hristos, pentru viața cea Dumnezeiască ai supus toată gândirea cea trupească duhului, curățindu-ți simțirile, Sfinte Ioan.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Curățindu-ți trupul și sufletul ca Sfânta Varvara Mucenița, cu grijă ai primit, Sfinte Ioan, de Dumnezeu înțelepțite, Strălucirea Cea de trei ori mai Luminoasă decât soarele, care te-a îmbogățit cu daruri luminoase.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă, Fecioară Preacurată, pe Fiul tău și Domnul să dăruiască celor robiți, care se încred în tine, izbăvire pașnică din împrejurarea cea potrivnică.

Catavasie:

Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, ai trimis nouă pe Îngerul Sfatului Tău Celui Mare, dăruindu-ne pace; deci povățuiți fiind la lumina cunoștinței de Dumnezeu, de noapte mânecând, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 6-a. Irmos: Întru adâncul greșelilor…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiind de harul Duhului și îmbogățit cu adevărat cu știința lucrurilor Dumnezeiești și omenești, le-ai împărțit pe acestea din belșug, Sfinte Ioan, celor ce aveau nevoie de ele.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Luându-te la întrecere cu Cetele cerești, înțelepte, ai pus rânduială în cetele cântăreților bisericilor, pentru a aduce Preasfintei Treimi cântare de Dumnezeu grăitoare.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără ispită bărbătească ai născut, Fecioară și Fecioară în veci ai rămas, arătând semnele Adevăratei Dumnezeiri a Fiului și Dumnezeului tău.

Catavasie:

Din pântece pe Iona, ca pe un prunc, l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit. Iar Cuvântul în Fecioară Sălășluindu-Se și Trup luând, a ieșit lăsând-o Nestricată; că Cel Ce n-a pătimit stricăciune, pe Ceea ce L-a născut a păzit-o Nevătămată.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălțat…

Pe scriitorul de cântări și cinstitul grăitor de Dumnezeu, pe învățătorul Bisericii, pe dascălul și luptătorul împotriva vrăjmașilor, pe Sfântul Ioan să-l lăudăm. Că luând Crucea Domnului toată înșelăciunea eresurilor a alungat-o și ca un cald mijlocitor către Dumnezeu, tuturor cere iertare de greșeli.

Cântarea a 7-a. Irmos: Porunca cea potrivnică…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De râvnă fiind aprins, toată vrăjmășia eresurilor celor potrivnice Dumnezeirii ai surpat-o, prin scrieri osârduitoare lămurind tuturor în chip limpede cele scrise de demult pe alocuri, cu agerime, de cei înțelepți, Sfinte Părinte Ioan!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Prin cuvintele și dogmele cele drepte, pe care le-ai alcătuit, Sfinte Ioan, ai defăimat cu căldură nelegiuita hulă a ucenicilor lui Manant, celor cu nume rău, care se ispiteau să strice Biserica lui Hristos.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfântă a Sfinților te cunoaștem pe tine, ca pe Ceea ce Singură ai născut pe Dumnezeu Cel Neschimbat, Fecioară Neîntinată, Maică Nenuntită. Că prin nașterea ta cea Dumnezeiască ai izvorât tuturor credincioșilor Nestricăciunea.

Catavasie:

Tinerii în dreapta credință fiind crescuți, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au înspăimântat; ci în mijlocul văpăii stând, au cântat: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel cu foc…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vădit-ai limpede în scris, Sfinte Ioan, erezia lui Nestorie, care despărțea cele două firi în Hristos, și erezia lui Sever care le amesteca, ca și nebunia monotelită și credința cea într-o singură lucrare; și ai făcut să strălucească tuturor marginilor lumina Ortodoxiei.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Semănat-a vrăjmașul, după obicei, neghina ereticilor în Biserica lui Hristos, pentru a nimici închinarea Lui la cinstitele icoane; ci, te-a aflat neadormit pe tine, Sfinte Preacuvioase Părinte Ioan, smulgând toată sămânța cea înșelătoare.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel Nedespărțit de Tatăl, Care ca Dumnezeu și Om a petrecut în pântecele tău, fără sămânță L-ai zămislit și L-ai născut în chip de negrăit, Născătoare de Dumnezeu Preacurată. Pentru aceasta pe tine te știm Izbăvirea noastră a tuturor.

Catavasie:

Cuptorul cel răcorit a închipuit Chipul Minunii celei mai presus de fire; că nu a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici Focul Dumnezeirii pântecele Fecioarei, în care a intrat. Pentru aceasta, cântând, să strigăm: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Fiul Părintelui…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învățat-ai pe toți fiii Bisericii să cânte cu dreaptă credință Cinstita Unime Cea în Treime și să teologhisească Dumnezeiasca Întrupare a Cuvântului, Sfinte Ioan, lămurind în sfintele tale scrieri, cele cu anevoie de înțeles de cei mulți.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cetele Sfinților cu cântări lăudându-le, cuvioase, pe Curata Născătoare de Dumnezeu, pe Mergătorul înainte al lui Hristos și pe Apostoli, pe prooroci împreună cu sihaștrii, pe înțelepții învățători, pe drepți și pe mucenici, în locașurile lor acum sălășluiești.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Lână primind în pântece Ploaia Cea Cerească, Ceea ce ești cu totul fără prihană, ai născut nouă pe Cel Ce dă dulceață celor ce-L laudă cu dreaptă credință și te vestesc pe tine Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ești cu totul Lăudată.

Catavasie:

Taină Minunată și neobișnuită văd, cer fiind peștera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălășluire, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care, lăudându-L Îl slăvim.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Lăudăm cinstitele și sfintele lupte pe care le-ai purtat cu adevărat pentru Biserică, cinstim cu cântări sfintele viersuiri, pe care ni le-ai lăsat spre lauda Domnului și spre veselia credincioșilor, Sfinte Părinte Ioan Preaminunate, vrednicule de laudă.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Minunea cea Uimitoare a zămislirii și chipul cel negrăit al nașterii, întru tine, s-au făcut cunoscute, Curată, pururea Fecioară. Mintea mi se înfricoșează și cugetul mi se înspăimântă de mărirea ta, ce se întinde asupra tuturor, spre mântuirea sufletelor noastre.

SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Lângă Crucea Domnului stând și plângând, ca o Maică Bună, Curata striga: vai mie, Fiul meu! Vai mie, Lumina ochilor mei! Cum ai fost întins pe cruce, Tu, Care Dumnezeiește ai întins cerul ca un cort și scoți din mare izvoare de ape, cu Porunca Ta?

About the author

Related posts

Comments

No comments