Blog

header image
11 diciembre, 2021 @ 23:51 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei

Troparul Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, glasul 1:

Soborului celui dintâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule Sfinte Spiridon, părintele nostru. Pentru aceasta cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit și șarpele în aur l-ai prefăcut. Și când ai cântat sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfințite. Slavă Celui Ce te-a preamărit pe tine; Slavă Celui Ce te-a încununat; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a așternut…

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În pământul celor blânzi ajungând, părinte, ca un blând și milostiv și curat făcându-te, îmblânzește furtuna stârnită asupra inimii mele; ca întru Dumnezeiască liniște fiind, să te laud pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lucrări Dumnezeiești curățindu-ți sufletul, părinte, cu chip Dumnezeiesc te-ai făcut, Sfinte Spiridon și te-ai îmbogățit cu Lumina Cea Preastrălucitoare a Dumnezeiescului Duh. Pentru aceasta luminezi pe cei ce cu toată curăția te fericesc pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la turme, ca pe un alt David, luându-te Ziditorul, păstor mai presus de toți te-a pus pe tine turmei celei cuvântătoare, strălucind cu nevinovăția și cu nerăutatea înfrumusețându-te, cuvioase părinte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preasfântă Fecioară, Curată, te rog, luminează-mi și sfințește-mi cugetul și sufletul, risipind norii nepriceperii mele și din întunericul păcatului scoțându-mă; ca după datorie să te fericesc.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinței…

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-ți mintea cu nepătimirea și înfrumusețând-o cu Dumnezeiasca smerenie, ai primit darurile Duhului, ca să alungi duhurile și să dezlegi bolile celor ce cu credință te cinstesc pe tine preasfințite.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe începătorul răutății, șarpele, omorându-l, ai călcat în picioare năravul iubirii de argint și miluind pe cel lipsit, ierarhe, ai prefăcut cu sfințite rugăciuni șarpele în podoabă de aur, părinte cuvioase.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suitu-te-ai în muntele nepătimirii, intrat-ai în norul adâncii cugetări a celorDumnezeiești și pe lespedea inimii tale ai primit Legea cea mântuitoare, ca un preasfințit și ca un slujitor de aproape al Stăpânului tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Vindecă rănile sufletului meu, luminează-mi mintea cea întunecată de nepăsare, Dumnezeiască Mireasă, ca să cânt: nu este nimeni fără de prihană ca tine, cea cu desăvârșire fără de prihană și afară de tine nu este nimeni curat, Stăpână.

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară…

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-te de cărbunii Preacinstitului Duh, ai ars materia patimilor cea lesne arzătoare, fericite; și cu strălucirile cele de foc ale faptelor tale celor bune, Sfinte Spiridon, lumea ai luminat.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Femeia cea moartă întrebată fiind, cuvânt ți-a dat ție, părinte și cu poruncile tale s-au oprit curgerile râurilor. Că te-ai arătat făcător de minuni, fericite, har Dumnezeiesc primind.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorându-ți îmboldirile trupului, de Dumnezeu insuflate, morți ai sculat cu grăirea ta cea de viață făcătoare. Pentru aceasta te rog, părinte, înviază și sufletul meu cel omorât.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Proorocii au vestit de mai înainte adâncul Tainei tale, cel necuprins cu mintea, că numai tu Însăți ai născut, Preacurată, pe Cel cu neputință de înțeles, Care S-a Întrupat, pentru milostivirea cea nespusă.

Cântarea a 5-a. Irmos: Luminarea celor ce zăceau…

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râul darurilor celor ce sunt întru tine adapă toată inima, cuvioase, dăruiește tuturor sănătate din destul și pe toți îi deșteaptă spre Slava lui Dumnezeu, Cel Ce te-a preamărit pe tine și te-a cinstit cu tot felul de faceri de minuni.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, fericite, împăratul pământesc te-a cunoscut lămurit slugă dreaptă a Împăratului Ceresc și plin de Dumnezeiescul har, când ai venit la dânsul tu, marele doctor, arătat de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmat-ai, părinte, obiceiului lui Avraam cel iubitor de străini, deschizând tuturor intrările casei tale, făcându-te tuturor toate și purtând grijă de cei din primejdii, Sfinte Spiridon, Fericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Prunc Tânăr ai născut nouă, Fecioară, pe Cel mai înainte de veci Născut din Tatăl Cel fără început; pe Care roagă-L, ca pe Fiul și Dumnezeul tău, să Se milostivească de cei ce din suflet te vestesc pe tine, Preacurată, Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 6-a.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca niște tină a fost socotit aurul de tine, cel ce cu nepătimirea ai strălucit mai mult decât aurul și te-ai îmbogățit, cuvioase, cu darurile cele cu totul de aur ale Duhului.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu suflet curat slujind Stăpânului tău, cuvioase, te-ai bucurat de mulțimea Oștilor îngerești, care slujeau împreună cu tine, preasfințite, cu glasuri nemaiauzite.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viața ta cea preamărită, preaînțelepte, te-a făcut în lume mărit, părinte. Pentru aceasta bucurându-ne, săvârșim Dumnezeiasca ta pomenire și te lăudăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Mai Desfătat decât cerurile a fost pântecele tău, Ceea ce nu știi de bărbat, încăpând pe Dumnezeu Cel Neîncăput Preacurată Fecioară, cu totul Lăudată.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

De dragostea lui Hristos fiind rănit, preasfințite, mintea înălțându-ți-se de lumina vie a Duhului, ai dobândit încercarea cea lucrătoare, prin adânca-ți cugetare la cele înalte, insuflate de Dumnezeu și jertfelnic Dumnezeiesc făcându-te, cere pentru toți Dumnezeiasca iertare.

Cântarea a 7-a. Irmos: Porunca cea potrivnică…

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neprefăcătoria lui Moise, blândețea lui David și neprihănirea lui Iov, cel din Avsitida, câștigându-ți, ai ajuns locaș Duhului, preasfințite, cântând: Cel Ce ești Binecuvântat și Preaslăvit!

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rouă din cer a picat pe capul tău, în vremea secerișului, prevestind prin semne viitorul; că Dumnezeu a preamărit, precum a zis Dumnezeiasca ta pomenire, sfințind pe credincioși, prin mijlocirea ta.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeu te-a preamărit, fericite, că soborul părinților a ținut seamă de cuvintele tale, pe care cu credință le-ai adus; iar acestea au arătat în chip vădit nebun pe Arie și au nimicit împotrivirea lui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ca o Viță ai odrăslit cu cuvânt de negrăit, Fecioară, Strugurele Cel Nelucrat, Care izvorând vin, veselește pe oameni și ridică toată tulburarea celor cumplite.

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel cu foc…

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stins-ai cuptorul patimilor cu ploile cele îndestulătoare și Dumnezeiești ale Dumnezeiescului Duh și ai izvorât rouă care alină arșița neputințelor, tuturor celor ce aleargă la tine totdeauna cu credință, Părinte Fericite Spiridon, Prealăudate.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fără de răutate, drept, blând, milostiv și răbdător, primitor, plin de dragoste de străini, ierarh preasfințit și cu evlavioasă înțelepciune împodobit ai fost, cuvioase. Pentru aceasta cu credință te cinstim.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe femeia cea moartă de demult, întrebând-o, părinte, cuvânt ți-a dat ca și cum ar fi fost vie. O, minune uimitoare! O, har pe care l-ai dobândit, cu viață îngerească fiind împodobit, vrednicule de laudă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Vindecă patimile inimii mele cu milostivirea ta, Prealăudată; împacă mintea mea, sufletul meu luminează-l și îndreptează-mă bine a umbla pe cărări mântuitoare, ca pururea să te măresc pe tine.

Cântarea a 9-a. Irmos: Fiul Părintelui…

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lămurit ai propovăduit pe Fiul Părintelui, Cel fără de început, Cel de o Ființă cu Tatăl și împreună Veșnic, deosebindu-te în mijlocul de Dumnezeu purtătorilor Părinți și astupând gurile celor fărădelege, ierarhe preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Soare prealuminos, podoaba părinților, lauda preoților și împreună locuitorule cu îngerii, cu rugăciunile tale învrednicește de Lumina Cea Neînserată pe cei ce săvârșesc acum cu bucurie pomenirea ta cea de lumină purtătoare.

Stih: Sfinte Părinte Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeieștile Locașuri, Cetatea cea Cerească și adunarea cea veselă a celor ce prăznuiesc, au primit cu glas de bucurie sfințitul tău suflet, cel cu fapte bune împodobit, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Marea Taină a nașterii tale celei mai presus de minte, de Dumnezeu Dăruită, uimește pe îngeri, mângâie adunarea cuvioșilor, veselește pe Sfinții Părinți, care Dumnezeiește te laudă pe tine, Nădejdea sufletelor noastre.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Fiului, Celui mai înainte…

De la staulul oilor fiind ales a fi ispravnic al Bisericii lui Hristos, cu iarba dreptei credințe ai hrănit-o pe ea și cu cuvintele tale, alungând lupii mincinoasei credințe, ai câștigat, Sfinte Spiridon, strălucirea de păstor așezat de Dumnezeu. Pentru aceasta, ai întărit, cu înțelepciunea Duhului, credința în mijlocul purtătorilor de Dumnezeu părinți. Ierarhe fericite, roagă pe Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Fiului, Celui mai înainte…

A lui Avraam iubire de străini având și nerăutatea lui Iacob, nevinovăția lui Iov, bunătatea lui Moise și blândețea lui David, vas al Duhului cu totul luminat, după vrednicie te-ai arătat, Sfinte Spiridon. Pentru aceasta ca și Ilie ai trimis pământului ploaie și curgerile râurilor cu darul, ca Elisei, le-ai oprit, ierarhe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Fiului, Celui mai înainte…

Ceea ce ești Mireasă cu totul fără prihană a Făcătorului, ca o Maică a Mântuitorului, care nu știi de bărbat și Locaș al Mângâietorului cu totul fără prihană, pe mine cel ce sunt locaș necurat, plin de fărădelege, care întru cunoștință demonilor batjocură m-am făcut, grăbește de mă scapă de lucrarea lor cea rea, făcându-mă locaș luminat prin fapte bune, Ceea Ce ești, Curată, de Lumină Primitoare. Alungă-mi negura patimilor și de Împărtășirea cea de sus mă învrednicește și de Lumina Cea Neînserată, cu rugăciunile tale.

About the author

Related posts

Comments

No comments