Blog

header image
18 diciembre, 2021 @ 21:18 by admin

Canon de rugăciune la Duminica dinaintea Nașterii Domnului – Sfinții Părinți după trup ai Domnului

Troparul Sfinților Părinți după trup ai Domnului, glasul al 2-lea:

Mari sunt faptele credinței; că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă sfinții trei Tineri s-au bucurat și Proorocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Pe Cel Ce a acoperit…

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi adunarea Dumnezeieștilor Părinți mai înainte în chip luminat prăznuiește Nașterea lui Hristos și o arată pe aceasta minune a harului: că Avraam și Tinerii sunt Chipul Legii.

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Odinioară sfințitul Avraam a primit Dumnezeirea în Trei Ipostasuri; iar acum Cuvântul, Cel împreună Șezător pe Scaun cu Tatăl și cu Dumnezeiescul Duh, Cel cu preaslăvire Lăudat, la tineri a venit.

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Avraam a fost izbăvit din mâna nedreaptă; iar Dumnezeieștii Tineri, oarecând, din văpaia cuptorului și Daniel Proorocul de fiare și din groapă au fost mântuiți. Pentru aceasta acum, mai înainte de nașterea lui Hristos, sunt prăznuiți.

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeieștii Tineri, cei cu numărul Treimii, care au biruit cu dreapta credință în cuptor credința cea deșartă, au arătat lumii mai înainte, cu închipuiri, Tainele lui Dumnezeu, cele ce aveau să fie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ceea ce ești plină de dar, Maică Ceea ce nu știi de nuntă, Fecioară Nestricată, pe tine te fericim; că din neamul lui Avraam și din seminția lui David ai înflorit; și ai născut pe Hristos Cel Propovăduit de prooroci mai înainte.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe Tine, Cel Ce ai spânzurat…

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Slava cea după chip și după asemănarea lui Dumnezeu păzind-o Tinerii, vitejește au stins cu Focul Duhului, văpaia chipului celui de aur, cu credință strigând: nu este sfânt afară de Tine, Doamne, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înțelepciunea fiind îmbrăcat și cu Puterea Duhului, Tinerii au rușinat pe înțelepții Babilonului, robindu-i și cu îndrăzneală au strigat: nu este sfânt afară de tine, Doamne, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Se bucură și dănțuiește împreună cu Tinerii și cu Proorocii Legea și saltă astăzi înaintea Dumnezeieștii Străluciri a Domnului; și Avraam se bucură, că vede pe Domnul Întrupat, din sămânța sa.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Zămislirea Celui Născut al tău a fost fără de patimă; Întruparea mai presus de cuvânt a venit; că Taina cea mai presus de fire, vestită necontenit de prooroci, s-a arătat nouă: Domnul, Care este Cuvântul lui Dumnezeu.

Cântarea a 4-a. Irmos: Deșertarea Ta cea Dumnezeiască…

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe începătorii Părinților, pe Avraam, Isaac și Iacob să-i cinstim; că din sămânța lor a strălucit Hristos, Întrupându-Se din Fecioară, ca un Atotputernic.

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocul Daniel însemnând mai înainte cele viitoare ale pogorârii lui Hristos, a arătat tuturor în chip lămurit pe fiare, ca pe niște oi; că mai dinainte a cunoscut cele ce erau să fie, ca un prooroc al lui Dumnezeu.

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De veninul păcatului nefiind înșelați Tinerii, din văpaie au fost izbăviți; că fiind cu adevărat mai de preț decât aurul, nu s-au topit în cuptorul înșelăciunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Nașterea ta cea mai presus de fire, Preacurată, propovăduiește, cu glas mare, Așteptarea neamurilor și Mântuirea lumii, Preacinstită; pe care o laudă astăzi adunarea Părinților.

Cântarea a 5-a. Irmos: Lumina Cea Neînserată a Dumnezeieștii…

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe începătorul Părinților, Patriarhul Avraam, ca pe un pricinuitor al Legii și al harului, astăzi să-l cinstim și împreună cu el pe Proorocul Daniel, că acesta mai înainte a vestit, ca un prooroc al lui Dumnezeu, pe Hristos din Fecioară și a întâmpinat Dumnezeiască nașterea Lui.

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mai înainte însemnând în chip limpede venirea Domnului, prin venirea Îngerului Tinerii lui Avraam au stins cuptorul și prefăcând focul în rouă, prin credință au topit mărirea chipului cel de aur.

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Încuiat-a Proorocul Daniel, în groapă, gurile fiarelor, cu Duhul; iar Tinerii lui Avraam cu harul au stins tăria focului. Și mântuindu-se din stricăciune, mai înainte au vestit pe Hristos din Fecioară, rugându-se ca unui Izbăvitor pentru mântuirea noastră.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cu Dumnezeiescul Duh arătând Întruparea Ta cea fără de patimă, Proorocul Isaia a strigat, Doamne, cugetând la Legea harului: Fecioara vine să nască după trup, fără de sămânță, pe Cel din neamul lui Avraam și din seminția lui Iuda.

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieții văzând-o…

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Purtarea cea iubitoare de străini și credința cea înaltă a lui Avraam se arată limpede, că primind cu închipuire Taina Preasfintei Treimi, s-a bucurat și acum alergând înaintea lui Hristos, saltă.

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Firea s-a supus acum prin credință Tinerilor, cu darul Duhului, că focul cel a toate mâncător și fără de rușine s-a rușinat de cei ce cinsteau pe Făcătorul focului, pe Iisus Hristos.

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Daniel Proorocul, încleștând oarecând gurile leilor în groapă, a arătat că sălbăticia lumii, prin venirea lui Hristos, se va împăca cu pacea cea după buna plăcere a lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Din pântece Fecioresc ai născut, Marie, Maică fără de bărbat, pe Hristos, pe Care L-au văzut duhovnicește proorocii; a Cărui Naștere mai înainte o prăznuiesc Dumnezeieștii Părinți.

CONDAC, glasul al 6-lea.

Chipul cel scris de mână nu l-ați cinstit, căci cu Ființa Cea Nescrisă într-armându-vă, de trei ori fericiților, în lupta cu focul v-ați preamărit; și stând în mijlocul văpăii celei de nesuferit pe Dumnezeu L-ați chemat: grăbește, o Îndurate și sârguiește ca un Milostiv, spre ajutorul nostru că poți toate câte le voiești.

Cântarea a 7-a. Irmos: O, Minune de negrăit…

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Hristos născând, după trup, prin credință, începătorule de neam, Părinte Avraam, limpede te-ai arătat în Duh, părinte al neamurilor, spre mântuirea noastră, a celor ce cântăm: Mântuitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat!

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Glasurile celor neînsuflețite, care strigau în zadar, au fost slăbite de cântarea celor însuflețiți; că fără vătămare au călcat în picioare, cu trupurile, focul cuptorului aprins, strigând: Mântuitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat!

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vederea Duhului privind de demult neclintit Proorocul Daniel, a închipuit a doua venire a lui Hristos și pe cele înfricoșătoare, ale acesteia, mai înainte le-a vestit stigând: Dumnezeule, bine ești cuvântat!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Uimitoare este Minunea, cea în chip lămurit destăinuită de demult de prooroci și de părinți, că Fecioara cea Preacurată acum a venit să nască, spre mântuirea noastră, a celor ce cântăm: Mântuitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat!

Cântarea a 8-a. Irmos: Înspăimântează-te, înfricoșându-te…

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Văpaia cea neobosită, Hristoase, Tinerii îmbrăcându-se cu tine, Focul cel Dumnezeiesc, s-a întunecat îndată și cu îngăduința Ta răcoarea s-a abătut peste cei ce cântau: preoți binecuvântați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii!

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

A fost dat leilor spre mâncare, în urma judecății nedrepte, Proorocul Daniel; dar prin învățăturile înfrânării cu bună evlavie a avut pe fiare împreună postitoare, în mijlocul adâncului gropii. Cu rugăciunile lui, ale lui Avraam și ale tinerilor, mântuiește în pace, Hristoase, pe cei ce Te laudă pe Tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Cel pe Care mai înainte prin credință L-au vestit prooroceștile glasuri, pe Iisus Emanuil, Care a venit în chip de om, pe Fiul și Cuvântul Cel împreună fără de început al lui Dumnezeu Tatăl, Fecioara Maria L-a născut de la Duhul Sfânt, fără ispitire bărbătească, în cetatea Betleemului.

Cântarea a 9-a. Irmos: Nu te tângui, Maică…

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Praznicul Părinților celor mai înainte de lege, săvârșind, pe Hristos, Cel Ce a venit dintr-înșii după trup, cu Dumnezeiască cuviință să-L cinstim; că Avraam împreună cu Isaac și cu Iacob s-au arătat temelii Proorocilor și Legii și începători duhovnicești ai harului prin credință.

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeu, Cel Ce a arătat lui Moise în focul din rug, cu Dumnezeiască vedenie, Taina cea mai presus de cuget. Același pogorându-Se în foc la Tineri a prefăcut, cu focul cel firesc al Dumnezeirii Sale, văpaia cuptorului în rouă.

Stih: Sfinților Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Avraam adunându-se mai înainte de Nașterea lui Hristos, Preasfințiții Tineri și Proorocul Daniel cel Minunat, Proorocul lui Dumnezeu, cu Isaac și Iacob, cu Moise și cu Aaron, dănțuiesc cu credință, rugându-se neîncetat ca să ne mântuim noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Împreună se bucură toată făptura de nașterea ta, Fecioară; că Betleemul a deschis Edenul și iată, îndulcindu-ne toți de pomul vieții, prin credință, strigăm cu dragoste: plinește, Stăpână, rugăciunile noastre!

About the author

Related posts

Comments

No comments