Blog

header image
8 noviembre, 2021 @ 00:59 by admin

Canon de rugăciune la Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor puterilor cerești

Tropar la Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor puterilor cerești, glasul al 4-lea:

Mai marilor Voievozi ai Oștilor cerești, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; cu rugăciunile voastre să ne acoperiți pe noi, cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupești păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu deadinsul și strigăm: izbăviți-ne din nevoi, ca niște mai mari peste cetele puterilor celor de sus.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului…

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Toți credincioșii să lăudăm pe Ceea ce cârmuiește toate căpeteniile cele fără de trup, ale cetelor celor de sus, pe Treimea Cea Nezidită, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, Atotțiitorule!

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Pus-ai începătură făpturilor, ființa cea fără de trup a îngerilor, Făcătorule, care Preacurat Scaunul Tău înconjoară, strigând către Tine: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, Atotțiitorule!

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Bucură-te, Arhanghele Gavriil, de taină vestitorule al Întrupării lui Dumnezeu; Bucură-te, Arhanghele Mihail, mai marele cetelor celor fără de trup, care neîncetat strigați: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, Atotțiitorule!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Strămoașa Eva oarecând, prin călcarea poruncii, a supus blestemului tot neamul omenesc; iar tu, Fecioară, Mireasă a lui Dumnezeu, născând pe Ziditorul, l-ai întors către binecuvântare.

Cântarea a 3-a. Irmos: Frica Ta Doamne o sădește…

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Cu tărie ai așezat, Nemuritorule, pe cei puternici, care săvârșesc întru tot sfântă voia Ta întru cele de sus, înaintea Ta pururea stând.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Pe tăinuitorii Întrupării Tale și ai Cinstitei Învieri, pe mai marii îngerilor, Hristoase, care se roagă pentru noi, primește-i.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Îngeri ai pus păzitori oamenilor ca un Milostiv și slujitori mântuirii slugilor Tale i-ai arătat, Hristoase.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Negrăit ai zămislit pe Domnul și Mântuitorul, Dumnezeiască Mireasă, pe Cel Ce ne scapă din stricăciune pe noi, cei ce întru adevăr pe tine te chemăm.

Cântarea a 4-a. Irmos: Șezut-ai pe cai…

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Șezut-ai pe îngeri ca pe niște cai, Iubitorule de oameni și ai apucat cu mâinile Tale frâul lor și mântuire s-a făcut călătoria Ta celor ce strigă neîncetat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Acoperă pe îngeri virtutea Ta, Iubitorule de oameni și s-au umplut marginile pământului de Slăvită Dumnezeiască Lauda Ta, Cel Ce ești fără de început; mântuiește-ne pe noi, care împreună cu dânșii strigăm Ție: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Ieșit-ai, Îndurate, spre mântuirea poporului Tău, Hristoase și împreună chemi pe Puterile Tale și veselie s-a făcut venirea Ta celor ce cu credință strigă Ție: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Fecioară și Maică, mai presus de fire te-ai arătat, Preacurată, ca Ceea ce pe Hristos Dumnezeu și Om, L-ai născut, Căruia cu frică strigă Cetele îngerești: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: De noapte mânecând…

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Cu dragoste nemutată, pururea spre tine, Hristoase, purtându-se spre Înălțimea cea mai presus de toate doririle, Puterile îngerești neîncetat pe Tine Te slăvesc, Dumnezeule.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Tu, Cel Ce ești Necuprins, pe îngerii Tăi cei după ființă înțelegători i-ai făcut cu harul Tău, Hristoase, nestricați după chip, așezându-i cântăreți ai Slavei Tale.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Tu ai păzit, Hristoase, pe slujitorii Tăi neplecați spre ce este mai rău, prin apropierea cea către Tine. Că izvorul bunătății fiind, faci bine celor ce slujesc Ție după vrednicie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ceea ce după naștere ești Fecioară, numai tu care nu știi de nuntă, Curată Marie Preacinstită, la limanul tău îndreptează-ne pe noi din nevoi, povățuindu-ne la mântuirea cea veșnică.

Cântarea a 6-a. Irmos: Ca Iona din chit, Doamne…

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Cu Dumnezeiască cuviință din cele ce n-au fost, Doamne, cu Cuvântul Tău ai adus ființele cereștilor și nemuritoarelor Oștiri, luminoase făcându-le pe ele.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Tăinuitori cinstiți ai laudei lui Dumnezeu v-ați făcut voi, cei ce sunteți fără de trup, cetățeni după adevăr Cerescului și Dumnezeiescului Cort, Făcătorului după vrednicie slujind.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Înțelegătoare Cete ale celor fără de trup, pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de început, Te laudă neîncetat și Te preaslăvesc ca pe Făcătorul și Ziditorul a toate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Cel Ce șade împreună cu Tatăl fără de început întru cele preaînalte, Preacurată, în brațele tale a-L purta te-ai învrednicit. Pe Care, Curată, Milostiv fă-L nouă, robilor tăi.

CONDAC, glasul al 2-lea.

Mai marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorilor Dumnezeieștii Slave, povățuitorii oamenilor și Căpeteniile îngerilor, cereți pentru noi ceea ce este de folos și mare milă, ca niște mai mari Voievozi ai celor fără de trup.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evrei în cuptor…

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Neputând să vadă Chipul Feței Celui înaintea Căruia stau neîncetat, mulțimile îngerilor cele slujitoare care strigă: Binecuvântat ești, Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Lumină ai arătat, Îndurate, ființelor celor fără de materie ale îngerilor Tăi care, plini fiind de Lumina Cea Negrăită, neîncetat strigă: Binecuvântat ești, Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Cu Cuvântul Tău Cel Ipostatic, mulțimea îngerilor ai făcut și sfințind-o cu Dumnezeiescul Duh ai învățat-o, Dumnezeule, să numească Treimea, Dumnezeu, în veci.

Stih: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ție.

Trei Fețe cunoscând, Slăvim Ființa Cea de Nescris: pe Tatăl și pe Fiul și împreună pe Duhul, strigând: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Domnul Cel Ce în munte…

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Vieții îngerești să râvnim și gândurile să ne ridicăm la înălțime și cu dânșii netrupește să cântăm, pe Domnul lăundându-L întru toți vecii.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Dănțuitorii dănțuirii cerești, care înconjoară Tronul Slavei și pururea se întorc împrejurul lui Dumnezeu, îngerii Îl laudă și-L preaînalță întru toți vecii.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Treimii, Celei Ce a făcut pară de foc fără materie pe cei ce slujesc întru înălțime neîncetat, să ne închinăm și să O preamărim întru toți vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cel Căruia în cer Îi stau cu cutremur mulțimi de îngeri și de Arhangheli, pe Acela în brațe te-ai învrednicit a-L purta, pe Care, de Dumnezeu Născătoare, roagă-L să mântuiască pe cei ce-L preaslăvesc pe El întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe tine, Maica lui Dumnezeu…

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Pe Tine, Cel Ce ai împreunat în chip de negrăit, Hristoase, cu cele cerești cele pământești și o Biserică ai făcut pentru îngeri și pentru oameni, neîncetat Te slăvim.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Îngeri și Arhangheli, Scaune, Stăpânii și Domnii, Căpetenii și Puteri, Heruvimi și Serafimi, cu Născătoarea de Dumnezeu, pentru lume rugați-vă.

Stih: Sfinților Arhangheli și toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pe noi.

Ocrotitori tuturor arătându-vă, Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, cercetați pe cei ce din dragoste cinstesc întru tot prăznuită pomenirea voastră și pe cei ce cântă cu credință izbăviți-i de toată nenorocirea, mai marilor Voievozi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Cuvântul Cel fără de început, Cel Ce a voit să înnoiască firea mea, pe Acesta L-ai primit și în Trup L-ai născut, Fecioară. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, neîncetat te mărim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Sfintelor cete ale celor fără de trup, care cântați lui Dumnezeu, cu gânditoare limbile voastre neîncetat, laudă, rugați-vă pentru noi cei greșiți.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină…

Cetele celor fără de trup dorind a le lăuda noi cei de pe pământ, să urmăm cât se poate a lor sfințenie, omorându-ne toate mădularele trupului, rugându-i, ca pe niște apărători și păzitori, să ne izbăvească de toată înșelăciunea nevăzutului vrăjmaș pe noi, cei ce îi lăudăm pe dânșii, ca să aflăm milă.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină…

Mulțumim ție pururea, Născătoare de Dumnezeu și te mărim pe tine, Curată și ne închinăm ție, lăudând pe Cel Născut al tău, Ceea ce ești plină de har, strigând neîncetat: miluiește-ne pe noi, Fecioară Preamilostivă, ca o Bună și de la demoni ne scoate și din răspunsul cel înfricoșător la ceasul întrebării, ca să nu ne rușinăm noi, robii tăi.

About the author

Related posts

Comments

No comments