Blog

header image
11 junio, 2022 @ 12:05 by admin

Acatist la Icoana Maicii Domnului „Axion Estin”

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!
Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)
Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri.
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu.
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit.
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat.
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne.
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea.
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie.
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le.
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine.
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Condacul 1

Comoara laudelor îngerești, stâlpul cel de foc al drepților, mărirea neîncetată a glasurilor cerești, oglinda Adâncului nevăzut, cum voi îndrăzni eu, cel cu minte pământească și împovărată de multe griji lumești, a-ți aduce cântare de laudă, de nu mă vei înțelepți Tu, Stăpână, ceea ce ai născut pe Cel Căruia îngerii Îi cântă neîncetat: Aliluia!

Icosul 1

Cântarea cea îngerească nouă ni s-a dăruit pe pământ, ca să ne ostenim a-ți țese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii Tale, cântându-ți:
Bucură-te, înălțime neajunsă a laudelor îngerești;
Bucură-te, odihna inimilor tulburate de ispite;
Bucură-te, bună auzire celor din întunericul păcatului;
Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor tulburați;
Bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând;
Bucură-te, că încununezi osteneala celor ce Te cinstesc;
Bucură-te, că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor;
Bucură-te, făclie a cântărilor dumnezeiești;
Bucură-te, vederea celor mai presus de gând;
Bucură-te, crin al laudelor nesfârșite;
Bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor;
Bucură-te, limpede ascultare a celor necăjiți;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul al 2-lea

Venit-a Sfântul Arhanghel Gavriil la ucenicul cel ascultător și l-a învățat pe el taina cântării Tale celei prea minunate, de care se înfricoșează toți cei ce cântă Domnului: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Cu mărgăritarele rugăciunilor Tale împletește nouă cunună prea slăvită prin care să împodobim icoana Ta cea de minuni izvorâtoare cu laude ca acestea:
Bucură-te, laudă fără de sfârșit a iubitorilor de rugăciune;
Bucură-te, bogăție neîmpuținată a celor săraci cu duhul;
Bucură-te, izvor nesecat de milostivire pentru cei smeriți;
Bucură-te, ploaie de înțelepciune pentru cei însetați de mântuire;
Bucură-te, soare mult veselitor pentru cei iubitori de lumina Duhului;
Bucură-te, cântec neîncetat pentru iubitorii de taine cerești;
Bucură-te, odihna sufletelor tulburate de ispite;
Bucură-te, buna auzire celor cufundați în tăcere;
Bucură-te, luminarea celor cuprinși de nedumerire;
Bucură-te, înțelepțirea tainică a iubitorilor de feciorie;
Bucură-te, oglinda Împărăției veșnice a Luminii;
Bucură-te, cărarea celor ce se grăbesc spre izvoarele cerești;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul al 3-lea

În chip de pelerin îngerul s-a arătat ucenicului rugător și taina rugăciunii Maicii Domnului i-a descoperit, ca oamenii și îngerii, cu o gură și o inimă să cânte: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Pe lespedea inimii mai vârtos decât pe piatră a scris Arhanghelul rugăciunea cea către Maica Luminii, iar noi ne grăbim a scrie pe piatra inimilor noastre cuvinte de laudă ca acestea:
Bucură-te, mângâierea celor lipsiți de ajutor;
Bucură-te, condei ce scrii nouă taina rugăciunii;
Bucură-te, carte întru Care S-a scris Cuvântul Tatălui;
Bucură-te, templu întru Care S-a odihnit slava Duhului;
Bucură-te, munte înalt neajuns de minte omenească;
Bucură-te, mare a rugăciunii înfricoșătoare ochilor îngerești;
Bucură-te, izvor de smerenie pentru cei râvnitori;
Bucură-te, încununarea celor ce se ostenesc pentru Adevăr;
Bucură-te, chemarea celor încurcați pe cărările deșertăciunii;
Bucură-te, liniștea celor de ispite înviforați;
Bucură-te, povățuire grabnică monahilor evlavioși;
Bucură-te, îndreptarea celor căzuți în păcat;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul al 4-lea

S-a întunecat mintea celor grăitori împotrivă, nereușind să ajungă cu gândul la taina nașterii tale, iar noi cu gânduri smerite ne plecăm înaintea tainei, cântând numai: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Cuvine-se cu adevărat să slăvim taina cea înfricoșătoare prin care din tine a luat trup Cel Nevăzut și lumii a dăruit mare milă, Cel de Care se cutremură cetele îngerești; cuvine-se dar, și noi să îți aducem cântări de laude ca acestea:
Bucură-te, oglinda fecioarelor înțelepte;
Bucură-te, că ai născut Mântuirea noastră din blestem;
Bucură-te, că ai rupt legătura întristării Evei;
Bucură-te, că ai nimicit toate răzvrătirile deșarte;
Bucură-te, că întru tine fecioria și nașterea s-au îmbrățișat;
Bucură-te, că pe cele despărțite prin legătura dragostei le-ai unit;
Bucură-te, că ai nimicit pe surpătorii lui Adam;
Bucură-te, că întru tine S-a văzut taina mântuirii;
Bucură-te, râu pururea curgător cu apele milostivirii;
Bucură-te, zid nestricat al rugăciunii pentru lume;
Bucură-te, cununa tuturor vredniciilor cerești;
Bucură-te, lumina călăuzitoare către Raiul desfătării;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul al 5-lea

Nu poate toată mintea să numere mulțimea minunilor tale prin care atâtea suflete s-au mântuit și cei fără nădejde s-au făcut moștenitori Împărăției cerești, cântând Domnului: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Vrednică ești de slava heruvimilor și de neîncetata laudă a serafimilor, căci cu trup ai născut pe Înțelepciunea Tatălui, prin Care lumea s-a izbăvit de blestemul morții, cântând ție:
Bucură-te, învierea celor căzuți în moartea păcatului;
Bucură-te, odihna celor osteniți de ispite;
Bucură-te, mângâierea celor smeriți cu inima;
Bucură-te, pacea celor ce se luptă cu stăpâniile întunericului;
Bucură-te, dulce auzire celor împovărați de întristare;
Bucură-te, liman ceresc iubitorilor de mântuire;
Bucură-te, slobozirea Evei din pustia întristării;
Bucură-te, bucuria maicilor celor iubitoare de milostivire;
Bucură-te, cântarea cea fără de sfârșit a oștilor îngerești;
Bucură-te, lumină înfricoșătoare duhurilor întunericului;
Bucură-te, surparea sfaturilor celor nelegiuite;
Bucură-te, luminarea celor întraripați de umilință;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul al 6-lea

Sfântul Arhanghel Gavriil în chip de pelerin s-a arătat călugărului râvnitor și l-a învățat rugăciunea cea iubită de oștile îngerești, ca să cânte cu bucurie: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Ca pe o moștenire cerească am primit rugăciunea Ta de la înger, ca să urcăm și noi cu osârdie pe scara laudelor dumnezeiești, în cântări de veselie ca acestea:
Bucură-te, luminarea celor iubitori de înțelepciune;
Bucură-te, smerita cugetare a celor străpunși de pocăință;
Bucură-te, adâncul doririlor celor curați cu inima;
Bucură-te, moștenirea cea dorită a celor blânzi;
Bucură-te, pacea cea înaltă a celor căutători de mărgăritarele înțelepciunii;
Bucură-te, liniștea celor ce călătoresc pe marea vieții;
Bucură-te, carte nepătrunsă de ochii îngerești;
Bucură-te, izvor de daruri pentru cei săraci;
Bucură-te, bogăția cea fără de sfârșit a slujitorilor Tăi;
Bucură-te, a monahilor întrarmare cu sabia rugăciunii;
Bucură-te, pavăză tare tuturor credincioșilor;
Bucură-te, mângâierea sufletelor rănite de întristare;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul al 7-lea

Ca într-o cămară ai ascuns în pântecele Tău pe Fiul Tatălui, pe Cel Ce a venit să ne slobozească pe noi din temnițele iadului, ca să-I cântăm la lărgimea Raiului: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Toate cetele îngerești se grăbesc a-ți culege nectarul înțelepciunii spre a-ți pregăti mierea laudelor cerești, cu care îndulcesc și inimile noastre, făcându-le fagure purtător de cuvinte ca acestea:
Bucură-te, Stâlpul de foc al rugăciunii pentru lume;
Bucură-te, izvorul cel nesecat al doririlor dumnezeiești;
Bucură-te, poarta cea mare a Împărăției cerurilor;
Bucură-te, încununarea celor iubitori de osteneli duhovnicești;
Bucură-te, mare nesecată a darurilor Izvorului vieții;
Bucură-te, umbrirea celor ce aleargă în deșertul ispitelor;
Bucură-te, a monahilor povățuitoare către cele cerești;
Bucură-te, a pustnicilor pecetluire cu lumina Duhului;
Bucură-te, mijlocitoarea cea tare a celor din lume;
Bucură-te, corabie purtătoare către limanurile desăvârșirii;
Bucură-te, scut de mântuire al celor din nevoi;
Bucură-te, risipirea întristării celor mâhniți;
Bucură-te, ridicarea celor căzuți în marea păcatelor;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul al 8-lea

Trâmbiță ce ne trezești din somnul patimilor, dă-ne nouă înțelepciunea Duhului, ca să Te lăudăm cu osârdie, aducând Stăpânului tuturor cântări de: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cei neputincioși au luat tărie și cei nebăgați în seamă s-au înălțat la cele cerești prin pocăință; întinde-ne și nouă mână de ajutor, ca să ne izbăvim de grijile lumești și să-ți cântăm:
Bucură-te, mijlocitoare a împăcării cu Dumnezeu;
Bucură-te, veselia celor din robia întristării;
Bucură-te, fulger ce risipești gândurile cele rele;
Bucură-te, rază ce ne scoți din întunericul păcatului;
Bucură-te, carte ce ne înveți tainele viețuirii întru curăție;
Bucură-te, picătură ce curățești mințile înfundate de păcate;
Bucură-te, curmarea durerii celor neputincioși;
Bucură-te, mers dulce celor iubitori de osteneală ;
Bucură-te, îngrădirea cea tare a celor fără de ajutor;
Bucură-te, zid nebiruit celor ce se luptă duhovnicește;
Bucură-te, surparea sfaturilor celor necuvioase;
Bucură-te, întărirea celor ce lucrează cele bune;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul al 9-lea

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cum să laude taina nașterii Tale, iar noi, cerem să ne dăruiești nașterea prin pocăință, ca să cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Amuțit-au păgânii, neputând a mărturisi taina fecioriei Tale întru naștere, iar noi cerem să redobândim frumusețea cea dintâi a sufletului și să cântăm Ție:
Bucură-te, rușinarea hulitorilor de Dumnezeu;
Bucură-te, dulce auzire celor smeriți;
Bucură-te, încununarea celor ce slujesc Ție;
Bucură-te, că ne înveți să ne ferim de cursele diavolești;
Bucură-te, liniștea cea binecuvântată a pustnicilor;
Bucură-te, fântână adâncă pentru mințile smerite;
Bucură-te, izvor de mângâiere iubitorilor de rugăciune;
Bucură-te, pajiște plină de florile gândurilor cerești;
Bucură-te, pământ nearat din care a răsărit Floarea vieții;
Bucură-te, mireasma cea dulce a cântărilor îngerești;
Bucură-te, că brazdele inimii le ari cu plugul rugăciunii;
Bucură-te, că ești celor smeriți pururea povățuitoare către cer;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul al 10-lea

Lauda fecioarelor, păzește de toată furia gândurilor necurate pe cei ce Te cinstesc pe Tine și ne dă nouă cu o inimă a grăi Domnului: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Lespedea cea scrisă de înger cu minunată rugăciunea Ta și astăzi ni s-a păstrat, iar noi ne bucurăm aducându-ți cântări de laudă, nădăjduind să primim pururea ocrotirea Ta, a Celei pururea slăvite așa:
Bucură-te, izvorul bucuriei noastre cerești;
Bucură-te, că și de cât serafimii ești mai cinstită;
Bucură-te, a heruvimilor neîncetată laudă;
Bucură-te, că ai născut pe Izvorul vieții noastre;
Bucură-te, că întru Tine s-a odihnit taina Treimii;
Bucură-te, povățuitoare blândă celor ce caută mântuirea;
Bucură-te, că ne scoți din deșertul pustiu al patimilor;
Bucură-te, că ne picuri nouă a Ta bunăvoință;
Bucură-te, că ne solești îndurările Cuvântului;
Bucură-te, că ne povățuiești pe scara rugăciunii;
Bucură-te, că întărești pașii noștri slăbănogiți de păcat;
Bucură-te, tămăduire grabnică celor din boli cumplite;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul al 11-lea

Astăzi toți să ne adunăm într-un gând și să slăvim pe Ceea ce este a noastră neînfruntată mijlocitoare către Părintele luminilor, Cel pururea lăudat în cântări de: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Nu ne părăsi pe noi Stăpână, în ceasul grelelor încercări, ci fii apărătoare nebiruită robului Tău, ca să Îți aducem veșnic ofrande de mulțumiri prin laude ca acestea:
Bucură-te, ridicarea celor căzuți;
Bucură-te, cununa laudelor celor cerești;
Bucură-te, suspin al celor ce caută desăvârșirea;
Bucură-te, pod al întâlnirilor dumnezeiești;
Bucură-te, umbrirea celor ce aleargă prin arșița grijilor lumești;
Bucură-te, că ne păzești călcâiul de cel viclean;
Bucură-te, ploaie binecuvântată de daruri cerești;
Bucură-te, că răcorești mințile încinse de patimi;
Bucură-te, că mângâi inimile adăpate cu întristarea;
Bucură-te, că spulberi toate cursele celui viclean;
Bucură-te, că ne arăți lămurit calea mântuirii;
Bucură-te, că ne povățuiești către muntele mântuirii;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul al 12-lea

Nu ne uita pe noi, robii Tăi cei din lume. Măcar că nimic vrednic de mântuire nu am făcut, ci solește-ne iertare de la Hristos și sălășluire în lumina cântărilor de: Aliluia!

Icosul al 12-lea

În ceasul sfârșitului meu să nu mă lași pe mine Stăpână, ci să îmi dăruiești ocrotirea Ta de Maică, nimicind pe cei ce se scoală asupra mea cu mânie, ca să cânt Ție așa:
Bucură-te, floare rară în pustia inimilor smerite;
Bucură-te, privighetoare a înălțimilor duhovnicești;
Bucură-te, bună auzire a celor iubitori de rugăciune;
Bucură-te, că în inimile noastre scrii taina mântuirii;
Bucură-te, că ne solești împăcarea cu Mirele doririlor;
Bucură-te, că alungi de la noi norul întunecat al ispitelor;
Bucură-te, că în ceasul nedumeririlor ne dăruiești gând luminat;
Bucură-te, că la judecată ne ești apărătoare de nădejde;
Bucură-te, că alungi de la noi frica osândirii;
Bucură-te, că ne înveți a sluji Domnului întru smerenie;
Bucură-te, că dăruiești toate cele de folos celor scârbiți;
Bucură-te, că ne scoți din această lume cu pace;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul al 13-lea

O, Maică Prealăudată, Care pe toți îi miluiești cu îndestulare, auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți împletim cu Arhanghelul cununi de laude, aducând Domnului neîncetate cântări de: Aliluia! (se zice de trei ori).

Icosul 1

Cântarea cea îngerească nouă ni s-a dăruit pe pământ, ca să ne ostenim a-ți țese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii Tale, cântându-ți:
Bucură-te, înălțime neajunsă a laudelor îngerești;
Bucură-te, odihna inimilor tulburate de ispite;
Bucură-te, bună auzire celor din întunericul păcatului;
Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor tulburați;
Bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând;
Bucură-te, că încununezi osteneala celor ce Te cinstesc;
Bucură-te, că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor;
Bucură-te, făclie a cântărilor dumnezeiești;
Bucură-te, vederea celor mai presus de gând;
Bucură-te, crin al laudelor nesfârșite;
Bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor;
Bucură-te, limpede ascultare a celor necăjiți;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor!

Condacul 1

Comoara laudelor îngerești, stâlpul cel de foc al drepților, mărirea neîncetată a glasurilor cerești, oglinda Adâncului nevăzut, cum voi îndrăzni eu, cel cu minte pământească și împovărată de multe griji lumești, a-ți aduce cântare de laudă, de nu mă vei înțelepți Tu, Stăpână, ceea ce ai născut pe Cel Căruia îngerii Îi cântă neîncetat: Aliluia!

după care se citește rugăciunea:

Rugăciune către Maica Domnului „Axion Estin”

O, Preacurată, ceea ce porți cununa tuturor binecuvântărilor cerești, Oglinda întru care ochii îngerești contemplă cu uimire slava cea neapusă a Treimii, Hotarul netrecut al înțelepciunii, Vasul întru care s-au gătit râuri de minuni, Acoperământul rugăciunii nebiruite de furtuna ispitelor, către Tine întindem gândul nostru cel neputincios, voind a cuprinde între hotarele minții noastre nepricepute frumusețea Ta netâlcuită nici de îngeri. Din rânduială dumnezeiască fost-a trimis prea minunatul Arhanghel Gavriil către ucenicul cel ce se osârduia la rugăciune, ca din mâini îngerești să primească testamentul laudelor Tale. Prin îngerul cel binevestitor a strălucit în lume lauda Ta cea mai presus de minte omenească care îndulcește și auzul inimilor noastre.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Înălțime neajunsă a fecioriei și Potir al sfințeniei neapropiate tuturor Sfinților lui Hristos. Bucură-Te, Veselia fecioarelor și Trâmbița Cea înțelegătoare Ce cheamă pe toți pe muntele slavei spre a auzi glasul cel dulce al chemării Tatălui întru acoperământul aripilor Duhului ce înalță gândul nostru către Hristos. Vrednică ești cu adevărat de toată lauda lumii, însă nevrednicia noastră nu poate să Te cânte pe Tine după măsura desăvârșirii Tale.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Pacea Ce potolește valurile necazurilor noastre și ne întraripează mintea spre suișul duhovnicesc. Bucură-Te, că ești Vistierie a darurilor lui Hristos Ce se revarsă prin mila Sa și asupra nevredniciei noastre, Comoara Cea nesecată a înțelepciunii dumnezeiești. Vrednică ești a purta toate cununile laudelor serafimilor și a primi glasurile heruvimilor ca mulțumire căci ai purtat în pântecele Tău pe Cel Ce șade pe scaun prea-înalt. Primește cu îngăduință neputința noastră de a lăuda după datorie înălțimea slavei Tale.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Carte a rugăciunii întru care se scriu cererile credincioșilor spre înfățișare Cuvântului. Bucură-Te, Brațul milei dumnezeiești prin care ni se dau nouă, nevrednicilor, darurile cele preaslăvite ale Duhului, Privighetoare a înălțimilor dumnezeiești neapropiate nici serafimilor. Vrednică ești de toată buna viersuire a Arhanghelilor, însă primește ca un gângurit de prunci întru cele duhovnicești și lauda noastră. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Scaunul Cel Preaînalt al Cuvântului împodobit cu toate pietrele strălucitoare ale virtuților. Bucură-Te, Raiule al slavei întru Care se odihnesc miresmele tuturor cântărilor îngerești ce laudă adâncimea nemăsurată a desăvârșirii Tale. Vrednică ești a primi stâlpările de gând ale Domniilor, ca Una Ce stăpânești marginile lumii cu toiagul rugăciunii, însă nu zdrobi neputincioasele noastre cuvinte, ci ne întinde mână de ajutor întru necazuri.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Maica Cea mult milostivă a cetelor creștinești, primind în brațele rugăciunii Tale pe toți cei triști și lepădați și dobândind iertare pentru toți cei împovărați de păcate. Bucură-Te, Izvorul mângâierii noastre, ce cu rugăciunile Tale îndulcești neputințele noastre și reverși din destul mirul darurilor dumnezeiești. Vrednică ești de toată podoaba cântărilor Stăpâniilor, însă nu uita și florile cele smerite ale laudelor noastre. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Doamna Stăpâniilor și Lumina înțelepciunii heruvimilor, arătându-te ca O icoană prea minunată a darurilor Treimii. Bucură-Te, că cu sfatul Vieții trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri ca să ne apere pe calea mântuirii de toată năvala potrivnicilor noștri nevăzuți. Vrednică ești a primi slujirea smerită a cetelor îngerești, ca Una Ce firea femeiască cea smerită ai ridicat-o la înălțime neajunsă nici de mintea serafimilor. Nu ne uita nici pe noi, cei ce cu cântări de laudă prăznuim mai înainte Adormirea Ta cea preacinstită.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim și să Te mărim pe Tine, ceea ce ești Bucuria îngerilor și Nădejdea mântuirii oamenilor, Podul suirii noastre către Dumnezeu. Bucură-Te, Imnul cel preaslăvit al doririi serafimilor și Lauda ce îndulcește inimile muritorilor, Icoana cea neapropiată a frumuseții fecioriei. Vrednică ești de ale îngerilor cunune de laudă, însă nu-ți întoarce prea milostivă fața Ta nici dinspre glasul gândurilor noastre smerite.

O, Preacurată, Preabinecuvântată, maica Dumnezeului nostru primește aceste nevrednice cântări de laudă aduse din prisosul inimii și adapă inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor cu dulceața cântărilor Tale îngerești, ca să aducem veșnică mulțumire și laudă Treimii Celei de viață Făcătoare, Care a binevoit să ne strălucească nouă prin Tine mulțimea darurilor Sale, căci Aceleia I Se cuvine slavă și cinste totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments