Blog

header image
5 agosto, 2021 @ 09:49 by admin

Acatistul Sf Ioan Iacob Hozevitul

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti,

Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1

Cuviosului Ioan, Părintelui nostru cel mult cinstit, cântare de laudă să-i aducem, că prin multă nevoinţă de cămara cerească s-a invrednicit, iar prin pilda vieţii sale pe toţi ne învaţă să urmăm, cu dragoste şi credinţă, Mântuitorului Hristos. Pentru aceea îi cântăm:

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Icosul 1

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor, purtătorul de grijă al tuturor, din pruncie te-a rânduit în grija bunicii tale, spre ocrotire şi povăţuire. Aceasta, cu dor de pustnicie trăind toată viaţa, a fost dăruită de Dumnezeu că să împlinească dragostea părinţilor tăi trupeşti, iar tu sfinte, ai fost chemat să împlineşti dorinţa vieţii ei; pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, viaţă de ofrandă;
Bucură-te, singurătate împlinită; Bucură-te, nevoinţă luminată;
Bucură-te, căutarea iubirii părinteşti; Bucură-te, aflarea Tatălui Ceresc; Bucură-te, dobândirea mântuirii Fiului; Bucură-te, gustarea mângâierii Duhului; Bucură-te, ocrotitul Maicii Domnului; Bucură-te, prietenul de taină al sfinţilor; Bucură-te, văzătorul veşniciei;
Bucură-te, căndelă a Bisericii;
Bucură-te, sol de veghe al neamului tău; Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condac 2

Din tinereţe ai vieţuit duhovniceşte şi ai împlinit lipsa dragostei părinteşti cu iubirea dumnezeiască, descoperindu-te în chip minunat, pentru căre slăvim pe Dumnezeu şi cântăm: Aliluia!

Icos 2

Luminat de credinţă, întărit de nădejde, îmbogăţit de iubire sfântă, ai dorit tinereţea veşnică din tinereţile tale; astfel ţi-ai îndreptat sufletul către Dumnezeu, pentru căre îţi cântăm unele că acestea:
Bucură-te, cel hrănit cu Scripturile;

Bucură-te, cel curăţit cu lacrimile pocăinţei; Bucură-te, cel povăţuit de Sfinţii Părinţi; Bucură-te, cel luminat cu rugăciunea; Bucură-te, cel trecut prin focul ispitelor; Bucură-te, următorule al Sfinţilor trei Tineri; Bucură-te, aflarea tinereţii veşnice; Bucură-te, dobândirea vârstei înţelepte; Bucură-te, lucrarea faptelor bune;
Bucură-te, căutarea raiului ceresc;
Bucură-te, ascultarea dumnezeieştilor cuvinte; Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condacul 3

Singurătatea din copilărie ţi-a luminat-o Hristos cu grija de mântuirea sufletului, odorul de mare preţ, iar lipsa fraţilor trupeşti ţi-a împlinit-o cu mângâieri duhovniceşti; de aceea, mulţumind lui Dumnezeu, cântai: Aliluia!

Icos 3

Făgăduinţele monahiceşti le-ai împlinit cu sfinţenie după îndemnul dumnezeiescului Duh căre zice: “Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului”; astfel, făcându-te ascultător ai vieţuit în feciorie şi în sărăcie de bună voie, pentru căre te cinstim cu unele că acestea:

Bucură-te, ascultătorul tuturor;
Bucură-te, mângâierea celor săraci; Bucură-te, hrănitorul străinilor;
Bucură-te, slujitorul părinţilor;
Bucură-te, sfătuitorul fraţilor;
Bucură-te, ajutătorul bolnavilor; Bucură-te, iubitorul fecioriei;
Bucură-te, paza conştiinţei;
Bucură-te, rugăciune fierbinte;
Bucură-te, priveghere îndelungată; Bucură-te, ajunare cu folos;
Bucură-te, povăţuire nevinovată; Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condac 4

Mintea şi sufletul ţi le-ai curăţit cu rugăciunea şi pocăinţa, făcând din peştera ta poartă către cer, căci împreună cu tine şi îngerii cântau: Aliluia!

Icos 4

Dorind mai multă linişte sufletească, te-ai îndreptat către Dumnezeu prin rugăciune, şi ai împreunat petrecerea în peşteră cu postul, biruind iadul gândurilor deşarte, pentru căre îţi cântăm aşa:
Bucură-te, dor de linişte;

Bucură-te, dor de curăţie sufletească; Bucură-te, dor de pustnicie;
Bucură-te, dor de smerenie;
Bucură-te, dor de locuri sfinte; Bucură-te, dor de patria cerească; Bucură-te, dor de sfinţenie;
Bucură-te, dor de lumină necreată; Bucură-te, cel ce ai unit peştera cu cerul; Bucură-te, prietenul îngerilor;

Bucură-te, vorbitorule cu Dumnezeu; Bucură-te, rugătorule pentru noi oamenii; Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condac 5

Dorind să moşteneşti Împărăţia lui Dumnezeu, ai părăsit patria ta pământească şi te-ai sălăşluit în Ţara Sfântă, că să te închini la locurile de nevoinţă ale proorocilor, ale apostolilor şi ale altor următori ai lui Hristos că şi în cer să cânţi împreună cu ei: Aliluia!

Icos 5

Locurile petrecerii Domnului Hristos pe pământ ţi-au fost că nişte îndemnări căre te-au povăţuit către viaţa veşnică din dorinţa iubitoare de Dumnezeu, pentru căre îţi cântăm aşa:
Bucură-te, căutătorul Ţării Sfinte;

Bucură-te, aflarea Locurile Sfinte; Bucură-te, locuitorul Hozevei;
Bucură-te, văzătorul Betleemului; Bucură-te, iubitorul Iordanului;
Bucură-te, îndrăgirea Galileei;
Bucură-te, închinătorule la Ghetsimani; Bucură-te, pelerinul Golgotei;
Bucură-te, lăudătorul Învierii;
Bucură-te, iubitorul Taborului;
Bucură-te, căutarea Eleonului;
Bucură-te, prietenul cerului;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condac 6

Vieţuind în valea Iordanului ţi-ai petrecut viaţa că pe o treaptă a urcuşului ceresc, mereu în osteneli duhovniceşti, având în suflet dor de linişte şi cer şi rugându-te pentru pământeni cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 6

Cu suflet pururea mulţumitor te-ai socotit fericit pentru sălăşluirea vremelnică în Ţara Sfântă; de aceea, cu bucurie ai cântat mereu laude lui Dumnezeu, iar noi strigăm ţie aşa:
Bucură-te, că ai înţeles taina Iordanului;

Bucură-te, că ai cinstit Botezul;
Bucură-te, că te-ai rugat Botezătorului; Bucură-te, că ai slăvit pe Mântuitorul; Bucură-te, că ai chemat pe Mângâietorul; Bucură-te, că ai preamărit Treimea;
Bucură-te, că ai iubit Biserica;
Bucură-te, că te-ai însoţit cu pocăinţa; Bucură-te, că ai îndrăgit nevoinţa;
Bucură-te, că ai aflat milostivirea lui Dumnezeu; Bucură-te, că ai biruit suferinţa;
Bucură-te, că ai găsit pacea cerească; Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule;

Condac 7

Primind harul preoţiei asupra ta, Cuvioase, din dumnezeiască purtare de grijă ai fost rânduit egumen şi povăţuitor al monahilor români de la Iordan, pentru care lăudăm pe Dumnezeu şi cântăm : Aliluia!

Icos 7

Ca povăţuitor al fraţilor vieţuitori din schitul românesc de la Iordan, nu ai uitat de făgăduinţele monahiceşti, silindu-ţi mereu firea către Înparatia lui Dumnezeu – dorirea cea adevărată, fiind călăuză duhovnicească tuturor fraţilor, pentru care îţi cântăm :

Bucură-te, povăţuitorule cel ales de Dumnezeu; Bucură-te, părintele celor încredinţaţi spre povăţuire; Bucură-te, ajutătorul celor slabi;
Bucură-te, celor neştiutori;
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi;
Bucură-te, pildă în povăţuire;
Bucură-te, îndemn cu îndelungă răbdare;
Bucură-te, mustrare părintească;
Bucură-te, certare cu folos;
Bucură-te, iertare celor îndreptaţi;
Bucură-te, primirea celor întorşi cu pocăinţă; Bucură-te, pilduirea tuturor;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condac 8

În pustia Hozevei te-ai aşezat ca într-o ţarină bine roditoare de fapte duhovniceşti unde, însoţit de îngeri, ţi-ai sfinţit sufletul, după rânduielile vieţuitorilor de mai înainte, ca împreună cu ei în cer să cânţi: Aliluia!

Icos 8

Având dorinţă de îndreptare sfântă şi sporire duhovnicească, pustia şi chilia în care ai trăit, te-au învăţat cum să-ţi petreci viaţa aceasta departe de grijile cele lumeşti, pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, podoaba Bisericii;

Bucură-te, chip îngeresc;
Bucură-te, dumnezeiască dorinţă; Bucură-te, duhovnicească înaripare; Bucură-te, cugetare la moarte;
Bucură-te, gândire la veşnicie;
Bucură-te, ostăşie adevărată;
Bucură-te, stăpânire de sine;
Bucură-te, locuitorule în pustie;
Bucură-te, pildă a monahilor;
Bucură-te, râvnitorul liturghiei;
Bucură-te, rug aprins al rugăciunii; Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condac 9

Oamenii sunt nepricepuţi, iar cuvintele sunt slabe în a arăta cu adevărat râvna şi ostenelile tale, Cuvioase, prin care ai dobândit vieţuirea cerească pe pământ; pentru aceasta noi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9

Ca un binecuvântat de Dumnezeu ai fost înzestrat cu darul poeziei, cântând Viaţa veşnică pe care ai dorit-o şi minunatele Locuri Sfinte; de aceea şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, alăută în versuri;

Bucură-te, lăudătorul Locurilor Sfinte; Bucură-te, cântăreţul raiului;
Bucură-te, îndrăgirea poziei;
Bucură-te, lauda monahilor;
Bucură-te, cântarea virtuţilor;
Bucură-te, stihuitor al rugăciunii; Bucură-te, psaltire şi harpă;
Bucură-te, gând încununat cu cânt; Bucură-te, poezie înţeleaptă;
Bucură-te, cugetare la cele cereşti; Bucură-te, râvnirea celor duhovniceşti; Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condac 10

Toată viaţa ai petrecut-o în osteneală neîncetata şi ai încununat-o cu sfârşit creştinesc, intrând în lumina Împăraţiei Cereşti. Aceasta dorind-o şi noi, cântăm lui Dumnezeu : Aliluia!

Icos 10

La adormirea ta, Cuvioase, în chip minunat s-au adunat în peşteră călugări, pelerini credincioşi şi un stol de păsărele, pentru a te petrece până la uşa veşniciei, întristându-se vremelnic pentru mica despărţire. Iar noi, cu evlavie, strigăm către tine aşa:

Bucură-te, vieţuire neîncetată în rugăciune; Bucură-te, încununare cu sfârşitul creştinesc; Bucură-te, mutare la viaţa veşnică;
Bucură-te, cel slujit de monahi la înmormântare; Bucură-te, cel jelit de păsările cerului;
Bucură-te, osteneală preschimbată în odihnă; Bucură-te, că moartea nu te-a despărţit de noi; Bucură-te, cel ce tainic te arăţi prietenilor credincioşi; Bucură-te, dezgropare cu minuni înconjurată; Bucură-te, făclierul scos de Domnul din mormânt; Bucură-te, bucurie a obştii credincioşilor;

Bucură-te, mângâere pentru cei din neamul tău; Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condac 11

Oştile cele cereşti, de îngeri şi de sfinţi, te-au primit într-ale lor pentru ca în cor să-I cânţi Domnului în veci. Acelora ne alăturăm şi noi şi cântăm : Aliluia!

Icos 11

Mintea fiindu-ţi strajă pentru trupul cel de lut în tot timpul vieţii tale te-ai făcut părtaş cu sfinţii în cereasca locuinţă, pentru care şi noi te lăudăm cântând aşa:
Bucură-te, rugă sfântă către slăvile cereşti;

Bucură-te, râvnă mare izvorâtă din credinţă; Bucură-te, cunună preabinecuvântată; Bucură-te, lepădarea grijilor celor lumeşti; Bucură-te, dobândirea darului mântuitor; Bucură-te, âmplinirea dorinţei sfinte; Bucură-te, cel ce ai urcat pe muntele fericirilor; Bucură-te, râvnitorule ca şi Ilie;

Bucură-te, ostenitorule înţelept;
Bucură-te, locuitorule cu sfinţii;
Bucură-te, Cuvioase, mare rugător pentru noi; Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condac 12

Părinte Ioane, Dumnezeu te-a ales din neamul românesc ca pe o duhovnicească ofrandă şi ai fost arătat lumii ca un semn de întărire în vreme de necazuri pentru toţi binecredincioşii care neîncetat cântă lui : Aliluia!

Icos 12

Pentru vieţuirea ta aleasă şi sfântă te-a proslăvit Dumnezeu şi te-a încununat cu cinste, iar noi, dimpreună cu toţi credincioşii ortodocşi, îţi cântăm unele că acestea:
Bucură-te, fiule al Moldovei;

Bucură-te, frate şi părinte duhovnicesc; Bucură-te, locuitorul Ţării Sfinte; Bucură-te, nevoitorul pustiei;
Bucură-te, pregustarea bucuriei cerului; Bucură-te, sfinţenie arătată în lume; Bucură-te, rugăciunea în suflet şi în trup; Bucură-te, că ai unit Crucea cu Învierea; Bucură-te, întărirea răbdării noastre; Bucură-te, credinţă lucrătoare prin iubire; Bucură-te, slujitorule al lui Hristos; Bucură-te, ajutătorul celor din nevoi; Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Condac 13

O, Cuvioase Părinte Ioane, mult nevoitorule, fii mijlocitorul nostru; auzi-ne pe noi cei ce acum ne rugăm ţie şi ne ajută, ca împreună cu tine să cântăm în ceruri: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor, purtătorul de grijă al tuturor, din pruncie te-a rânduit în grija bunicii tale, spre ocrotire şi povăţuire. Aceasta, cu dor de pustnicie trăind toată viaţa, a fost dăruită de Dumnezeu că să împlinească dragostea părinţilor tăi trupeşti, iar tu sfinte, ai fost chemat să împlineşti dorinţa vieţii ei; pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, viaţă de ofrandă;
Bucură-te, singurătate împlinită; Bucură-te, nevoinţă luminată; Bucură-te, căutarea iubirii părinteşti; Bucură-te, aflarea Tatălui Ceresc; Bucură-te, dobândirea mântuirii Fiului; Bucură-te, gustarea mângâierii Duhului; Bucură-te, ocrotitul Maicii Domnului; Bucură-te, prietenul de taină al sfinţilor; Bucură-te, văzătorul veşniciei; Bucură-te, căndelă a Bisericii;

Bucură-te, sol de veghe al neamului tău;
Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!
Condacul 1
Cuviosului Ioan, Părintelui nostru cel mult cinstit, cântare de laudă să-i aducem, că prin multă nevoinţă de cămara cerească s-a invrednicit, iar prin pilda vieţii sale pe toţi ne învaţă să urmăm, cu dragoste şi credinţă, Mântuitorului Hristos. Pentru aceea îi cântăm:

Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Rugăciune
către Sfântul Ioan de la Neamţ – Hozevitul

O, Cuvioase Părinte Ioane, viaţă cerească ai petrecut pe pământ, căci de la Sfântul Botez ai primit numele marelui prooroc Ilie, iar la primirea chipului îngeresc, Sfântului Ioan Botezătorul spre ocrotire ai fost încredinţat. De aceea,ai urmat în viaţa ta pilda lor. Pentru viaţa ta sfântă din pustie, trecând din lumea cea deşartă, Domnul ţi-a odihnit sufletul în strălucirea raiului, iar trupului tău osârduitor i-a dăruit nestricăciunea, arătând în tine slava numelui Său.

Acestea avându-le în minte, noi nevrednicii şi păcătoşii, venim cu umilinţă şi evlavie, rugându-te să nu ne treci cu vederea când alergăm la ajutorul tău.

Sfinte Părinte Ioane,cel ce din pruncie ai fost orfan de părinţi, ajută cu rugăciunea ta pe cei orfani, ca să găsească iubirea părintelui ceresc; cel ce ai fost frate şi vieţuitor în mănăstire, ajută-ne să vieţuim oriunde ca fraţi întru Hristos; cel ce ai făcut din dorul de pustie dor de cerul sfânt, ajută-ne cu rugăciunile tale să căutăm sfinţirea sufletelor noastre pustiite de păcate; cel ce ai fost mult nevoitor, ajută pe cei ce se nevoiesc în dreapta credinţă să înplinească poruncile lui Hristos în viaţa lor, cel ce ai fost fierbine rugător către Dumnezeu, întăreşte rugăciunile noastre, sporind râvna şi evlavia în Biserică; cel ce ai dorit a vieţui în Ţara Sfântă, ajută-ne să sfinţim locurile în care trăim, chemând pururea pe Duhul Sfânt să se sălăşluiască întru noi; cel ce ai coborât prin rugăciunile tale cerul în peşteră, roagă-L pe Hristos să încălzească şi să lumineze cu iubirea Sa peştera inimilor noastre îndepărtate de El; cel ce încă din lumea aceasta ai simţit bucuria şi pacea vieţii veşnice, roagă-L pe Tatăl Ceresc să ne dăruiască bucuria şi pacea Împărăţiei Sale.

Sfinte Părinte Ioane, păzeşte pe bătrâni în dreapta credinţă, pe tineri în viaţă curată şi pe copii în iubire de Dumnezeu şi de părinţi. Ocroteşte cu rugăciunile tale pe săraci şi pe bolnavi, pe văduve şi pe orfani, pe călători şi pe cei robiţi.

Fereşte ţara noastră de primejdii şi de necazuri şi roagă-te pentru întreg poporul binecredincios, ca împreună cu tine să preamărească, prin credinţă şi fapte, pe Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments