Blog

header image
2 mayo, 2022 @ 22:32 by admin

Acatistul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

​Troparul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici

Glasul al 5-lea

Pe luceafărul nostru cel din Oltenia, cu închinare de taină, ca pe un părinte ales să-l slăvim acum noi, ucenicii lui; că înainte-văzător s-a făcut Sfântul Irodion, de boli pe toți vindecându-i și duhovnic dumnezeiesc s-a arătat în viața sa.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Pe luceafărul din Lainici, pe Irodion cel cu numele de Apostol, toți să-l lăudăm; că acesta, ajungând iscusit duhovnic, al Olteniei păstor s-a arătat strălucit, iar în munte a înmulțit pe ucenicii săi, care-i strigă: Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Icosul 1 

Marele Ierarh Calinic de la Cernica părinte duhovnic te-a ales pe tine, Cuvioase Irodioane, și povățuitor al călugărilor te-a așezat; că în tinerețea ta a văzut desăvârșirea vieții tale cuvioase, pentru care îți strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, luceafărule din Lainici;
Bucură-te, păstorule cel bun;
Bucură-te, că te-ai împărtășit din potirul veșniciei;
Bucură-te, inimă de părinte și născător de fii ai luminii;
Bucură-te, fiu al plaiului oltean, primit ca frate la Cernica;
Bucură-te, că în Mănăstirea Lainici mare stareț ai ajuns;
Bucură-te, că mulți ucenici ai născut aici în Duhul Sfânt;
Bucură-te, vas al darului înainte vederii;
Bucură-te, purtătorule al crucii cu îndelungă răbdare;
Bucură-te, sprijin al celor neputincioși;
Bucură-te, dezlegare prin har a zidirii înrobite;
Bucură-te, cuvânt cu dumnezeiască rodire;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 2-lea 

Adeseori venea la tine Sfântul Calinic să primească sfat și dezlegare, cu toate că erai mai tânăr decât el, dar sporirea ta duhovnicească, cu preț de jertfă câștigată, făcea mai mult decât anii cei îndelungați. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Ajungând ierarh în Oltenia, de Dumnezeu purtătorul Ierarh Calinic te-a chemat, Părinte Irodioane, să slujești ca stareț și te-a numit „Luceafăr al Lainiciului”. Pentru aceasta, împreună cu el îți cântăm:
Bucură-te, desăvârșire în chipul îngeresc;
Bucură-te, smerenie de om ceresc;
Bucură-te, luminător al credincioșilor cel cu nume de apostol;
Bucură-te, prieten al Mirelui îmbrăcat în haina veacului viitor;
Bucură-te, următor al părinților pustiului;
Bucură-te, podoabă a ieromonahilor cu sfințenie lucrată;
Bucură-te, pământ ce rodești însutit sămânța Cuvântului;
Bucură-te, rod al Pomului Vieții;
Bucură-te, înțelegere de taină a tainelor Scripturii;
Bucură-te, preoție cuvioasă și slujire îngerească;
Bucură-te, jertfă roditoare de înviere;
Bucură-te, făclia cea luminoasă a sufletelor noastre;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 3-lea 

Fiind primit, Cuvioase Irodioane, în obștea Mănăstirii Cernica, starețul tău, Sfântul Calinic, s-a minunat de viața ta îmbunătățită, căci în osteneli călugărești haină de nuntă neîntinată ți-ai alcătuit și la Sfânta Liturghie cu cetele îngerești neîncetat cântai lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Ca la un izvor de apă alergând frații în mănăstirea ta, obște mare s-a întocmit, Cuvioase, iar tu, Sfinte, privind la ei, mulțumeai lui Dumnezeu, zicând: ,,Iată eu și pruncii dați mie de Dumnezeu”. Drept aceea, împreună cu ei strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, trâmbița Duhului Sfânt;
Bucură-te, candelă aprinsă din lumina cea neînserată;
Bucură-te, vas ales al Preasfintei Treimi ce porți Cuvântul cel necuprins;
Bucură-te, viețuire îngerească într-un duh cu Sfântul Ierarh Calinic;
Bucură-te, chip îndumnezeit de fiu al lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în rugăciune ai văzut lumea în dumnezeiasca lumină;
Bucură-te, veșmânt al înfrânării pătruns de razele Schimbării la Față;
Bucură-te, liturghisire a prefacerii de taină;
Bucură-te, canon al sihaștrilor, împreună viețuitor cu îngerii;
Bucură-te, paraclis al mângâierii de sus;
Bucură-te, stăruitor în închinarea duhovnicească;
Bucură-te, zidirea înnoitoare a sufletelor noastre;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 4-lea 

Având darul înaintevederii, n-ai primit, Sfinte Cuvioase, laptele femeii ce dădea celui rău făptura lui Dumnezeu, pentru că darul de jertfă numai cu dragoste și rugăciune curată se cuvine să-l aducem lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Părinte al călugărilor, îndemn și lumină te arăți credincioșilor, Cuvioase, și tuturor celor care vin la tine cu credință. Pentru aceasta, închinându-ne icoanei și sfintelor tale moaște, primim luminare minții și inimii, pentru care strigăm așa:
Bucură-te, iubitorule al liniștirii duhovnicești;
Bucură-te, rugătorule neîncetat către Dumnezeu;
Bucură-te, făclia Duhului Sfânt care luminezi pe cei binecredincioși;
Bucură-te, învățătorule în tainele Scripturii;
Bucură-te, glăsuitorule al Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, mărgăritarul din țarină așezat în Împărăția cerurilor;
Bucură-te, temelie nesurpată de valurile lumii;
Bucură-te, pace dumnezeiască în vremuri de tulburare;
Bucură-te, proorocie luminată ce îndemni și zidești;
Bucură-te, lumină a monahilor evlavioși;
Bucură-te, bucuria Sfântului Calinic de la Cernica;
Bucură-te, cel sfințit de harul Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 5-lea 

Săracilor te-ai făcut pâine hrănitoare, Preacuvioase, orfanilor tată, celor rătăciți călăuzire, sărmanilor mângâiere, bolnavilor alinare și tuturor părinte de Dumnezeu purtător, fericite, pentru aceasta acum împreună cu cetele cerești cânți neîncetat Preasfintei Treimi: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Smerit păstor și dulce povățuitor te-ai arătat în Biserica slavei lui Dumnezeu, Sfinte Cuvioase, fiind ridicat stareț al monahilor prin chemare de sus și așezat în scaunul întâistătătorilor lavrei tale, de către Sfântul Ierarh Calinic. Pentru aceasta toți, cunoscând viața ta asemenea îngerilor, se bucurau cântând unele ca acestea:
Bucură-te, lauda Mănăstirii Lainici;
Bucură-te, slava Olteniei;
Bucură-te, trup făcut altar de jertfă Domnului;
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu și de oameni;
Bucură-te, iconom al tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, fiu al lui Dumnezeu și părinte al oamenilor;
Bucură-te, doctor iscusit al bolilor sufletești și trupești;
Bucură-te, ocrotitor neputincioșilor și săracilor alinare;
Bucură-te, pom cu luminoasă roadă de mântuire;
Bucură-te, om ceresc și înger pământesc;
Bucură-te, cale nerătăcită spre bucurie veșnică;
Bucură-te, că rugăciunea ta scară de la pământ la cer s-a făcut;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 6-lea 

Mare apărător al celor asupriți de duhurile necurate te-ai făcut, Sfinte Irodioane, căci prin rugăciunile tale pe diavoli numai cu cuvântul îi alungai și pe cei cuprinși de mrejele lor cu binecuvântarea îi dezlegai. Pentru aceasta și noi, cunoscând puterea rugăciunilor tale, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Binecuvântare și sfat primind de la tine Sfântul Ierarh Calinic, în drumul spre scaunul episcopal de la Râmnic a văzut mai înainte mutarea starețului Nicandru. Pentru aceasta, deși mâhnindu-se de despărțire, se bucura că te avea pe tine blând ajutător, drept aceea și noi îți cântăm împreună cu el:
Bucură-te, întărirea ierarhilor;
Bucură-te, dezlegătorule al păcătoșilor;
Bucură-te, mlădiță a Împărăției cerurilor;
Bucură-te, aleasă alcătuire de pământ și lumină;
Bucură-te, bărbatul doririlor dumnezeiești;
Bucură-te, pustnic sfânt ce atragi pe oameni la iubirea lui Hristos;
Bucură-te, că permanent ai unit rugăciunea cu răsuflarea;
Bucură-te, întâmpinare de părinte a fiului risipitor;
Bucură-te, inimă în rugăciune, în care se odihnește Dumnezeu;
Bucură-te, că sufletul și inima ți-au fost cuprinse de lumina negrăită;
Bucură-te, că prin cruce ai odrăslit floarea nestricăciunii;
Bucură-te, fiu iubit al Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 7-lea 

De Dumnezeu Născătoarea te-a luminat și te-a călăuzit în toată viața ta, Cuvioase Părinte, că tu pe toate sub Acoperământul ei le aduceai și, la măsura Părinților de demult ajungând, cântai împreună cu Sfinții lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

În Biserica din ceruri slujind acum, Sfinte Irodioane, Părinte, și cu vrednicie locuind împreună cu Sfântul Calinic în lumina neînserată, te rugăm cu căldură, mijlocește la Tatăl cel ceresc pentru sufletele noastre, să aflăm milă și har în vremea judecății, ca să-ți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, ridicarea celor căzuți;
Bucură-te, întărirea celor slabi în credință;
Bucură-te, stâlp de foc și nor luminos pe calea mântuirii;
Bucură-te, armă asupra duhurilor rele în viața sihăstrească;
Bucură-te, luminarea celor întunecați de patimi;
Bucură-te, curățirea celor afundați în păcate;
Bucură-te, purtătorule al darurilor tainice;
Bucură-te, că reverși daruri dumnezeiești peste zidire;
Bucură-te, liman de mântuire al credincioșilor;
Bucură-te, măslin roditor care miluiești pe cei ce te cheamă în ajutor;
Bucură-te, rai al virtuților și călăuză spre Împărăția cerurilor;
Bucură-te, cale nerătăcită a celor ce se nevoiesc cu smerenie;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 8-lea 

În chip de taină, proorocul David dumnezeiasca lege cu privegheri și post a primit-o, iar tu, Cuvioase Irodioane, cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos împărtășindu-te, darul proorocesc al Duhului l-ai primit; pentru aceasta cântai lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Viața cea îmbunătățită având din pruncie, Sfinte Cuvioase, duhovnic iscusit te-ai arătat și cu credință și evlavie Sfântului Calinic ai urmat. Drept aceea, fii nouă ajutător și mijlocitor către Domnul, ca să aflăm de la El milă și har și cu veselie să-ți cântăm:
Bucură-te, duhovnic binecuvântat sub candelă aprinsă;
Bucură-te, Părinte al celor ce caută înfierea dumnezeiască;
Bucură-te, vedere cu duhul a tainelor Împărăției;
Bucură-te, conștiință a descoperirilor minunate;
Bucură-te, închinare neîncetată, poartă către cer;
Bucură-te, făclie purtătoare de lumină a Bisericii;
Bucură-te, ajutător al preoților lui Hristos;
Bucură-te, ocrotitor al monahilor și monahiilor în ispite și prigoane;
Bucură-te, făclie aprinsă pentru cei credincioși;
Bucură-te, că în smerenie ai ajuns la asemănarea Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, că în alergarea ta ai ajuns la răsplata chemării de sus;
Bucură-te, jertfă primită și bineplăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 9-lea 

Vrednic fiind, Părinte, să stai înaintea Tronului dumnezeirii, te rugăm: revarsă har din cer peste noi, ca prin cuvântul tău Însuși Dumnezeu să vorbească și cu bucurie să strigăm: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Ca o stea ai luminat pe sihaștri și cu faptele credinței ai strălucit pe pământ, petrecând împreună cu îngerii, Părinte. Și pentru credința Evangheliei pe toți într-un duh i-ai adunat, sfătuindu-i să viețuiască în chip vrednic, Cuvioase. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, floarea ostenelilor sihăstrești;
Bucură-te, îmbărbătare spre nevoință a mirenilor;
Bucură-te, priveghere în rugăciune cu cetele călugărilor;
Bucură-te, mulțumire adusă în numele Domnului cu soborul preoților;
Bucură-te, cunoaștere a iubirii lui Dumnezeu cea mai presus de cunoștință;
Bucură-te, ascultare de ucenic înaintea arhiereilor;
Bucură-te, că ți-ai răstignit trupul împreună cu patimile și poftele;
Bucură-te, că te-ai asemănat în Duhul cu marii Părinți ai Bisericii;
Bucură-te, că împreună cu ei ai dobândit răsplata vieții cerești;
Bucură-te, fiu și moștenitor al Împărăției lui Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte, prin care Hristos ia chip în cei chemați de El;
Bucură-te, primire prin credință a făgăduinței Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 10-lea 

Prin post și rugăciune ai alungat, Părinte, lucrarea vrăjmașă din sufletul și din trupul tău, luând de la Dumnezeu cuvânt cu putere multă. Drept aceea, mulțimile de oameni, primind vindecare de la harul tău, cu mulțumire strigau: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Înger în trup arătându-te, ai primit să trăiești ca sihastru în Mănăstirea Lainici, fericite Părinte. Și cu puterea credinței biruind patimile, mulțime de credincioși ai adunat în jurul tău, care slăveau pe Dumnezeu, cântând:
Bucură-te, cuvântătorule cu putere Duhului Sfânt;
Bucură-te, mângâiere a dragostei și păcii celei de Sus;
Bucură-te, că îmbrățișezi pe toți cu îmbrățișare sfântă;
Bucură-te, gând roditor spre ascultarea lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai îmbogățit cu sărăcia Fiului lui Dumnezeu înomenit;
Bucură-te, pocăință spre mântuire, fără părere de rău;
Bucură-te, făptură nouă în Domnul;
Bucură-te, curăție a dragostei duhovnicești;
Bucură-te, purtătorule în trup a răstignirii lui Hristos;
Bucură-te, trup în care s-a arătat viața Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, suflet stăpânit de dragostea Preasfintei Treimi;
Bucură-te, că te-ai înnoit duhovnicește, urcând din treaptă în treaptă;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 11-lea 

Simțindu-ți sfârșitul aproape, frații s-au strâns să asculte îndemnul tău cel din urmă. Deci văzând în duh cele de pe urmă ale lor, le-ai zis: „Să stăm bine, să stăm cu frică și să luăm aminte la sfânta jertfă, pe care în pace să o aducem, cântând: Aliluia!”. 

Icosul al 11-lea 

Fericite Irodioane, sufletul tău suindu-se la cer împreună cu îngerii, trupul însă ni l-ai lăsat comoară nestricată în veac, pentru tămăduirea sufletelor și trupurilor noastre. Drept aceea toți credincioșii îți cântă:
Bucură-te, văzătorule al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, mângâiere a monahilor și a creștinilor;
Bucură-te, tăiere împrejur a inimii, în duh;
Bucură-te, roadă spre sfințire;
Bucură-te, slujire întru înnoirea Duhului;
Bucură-te, împreună pătimire cu Hristos;
Bucură-te, preamărire împreună cu El;
Bucură-te, altar al numelui lui Iisus;
Bucură-te, biruitorule împotriva răului cu faptele bune;
Bucură-te, că te-ai liniștit în împlinirea voii dumnezeiești;
Bucură-te, cuvântătorule în cuvinte învățate de la Duhul Sfânt;
Bucură-te, împreună lucrător cu Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 12-lea 

Maicii Domnului rugându-te, ai ținut la piept Crucea Mântuitorului Hristos și duhul ți-ai dat în mâinile Stăpânului, iar nouă ne-ai lăsat trupul tău plin de sfințenie care tămăduiește bolile și dezleagă legăturile nedezlegate, spre împărtășirea celor ce cântă: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Astăzi, toată obștea sihaștrilor la harul de sus se adună și la ospățul Stăpânului pe Sfântul Irodion prăznuiește, mărind cinstită adormirea sa și cu veselie cântând:
Bucură-te, intrare întru bucuria Domnului;
Bucură-te, lăcaș al Preasfintei Treimi;
Bucură-te, trup îmbrăcat în nemurire;
Bucură-te, prefacere din slavă în slavă;
Bucură-te, iubire desăvârșită care alungi frica;
Bucură-te, părtaș al dumnezeieștii firi;
Bucură-te, împărtășire din sfințenia Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, păzire fără de prihană întru venirea Domnului;
Bucură-te, milostivire spre lumea deznădăjduită;
Bucură-te, nume scris în cartea vieții;
Bucură-te, fericită odihnire în duh de isihie;
Bucură-te, chip făcut icoană, de pururi închinare;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul al 13-lea 

O, Cuvioase Părinte Irodioane, mare slujitor al harului lui Dumnezeu, primește de la noi această puțină rugăciune și o du la Tronul Preasfintei Treimi, ca izbăvindu-ne din toate necazurile și suferințele să-ți cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.) 

Icosul 1 

Marele Ierarh Calinic de la Cernica părinte duhovnic te-a ales pe tine, Cuvioase Irodioane, și povățuitor al călugărilor te-a așezat; că în tinerețea ta a văzut desăvârșirea vieții tale cuvioase, pentru care îți strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, luceafărule din Lainici;
Bucură-te, păstorule cel bun;
Bucură-te, că te-ai împărtășit din potirul veșniciei;
Bucură-te, inimă de părinte și născător de fii ai luminii;
Bucură-te, fiu al plaiului oltean, primit ca frate la Cernica;
Bucură-te, că în Mănăstirea Lainici mare stareț ai ajuns;
Bucură-te, că mulți ucenici ai născut aici în Duhul Sfânt;
Bucură-te, vas al darului înainte vederii;
Bucură-te, purtătorule al crucii cu îndelungă răbdare;
Bucură-te, sprijin al celor neputincioși;
Bucură-te, dezlegare prin har a zidirii înrobite;
Bucură-te, cuvânt cu dumnezeiască rodire;
Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Condacul 1 

Pe luceafărul din Lainici, pe Irodion cel cu numele de Apostol, toți să-l lăudăm; că acesta, ajungând iscusit duhovnic, al Olteniei păstor s-a arătat strălucit, iar în munte a înmulțit pe ucenicii săi, care-i strigă: Bucură-te, Sfinte Părinte Irodioane, de Dumnezeu înțelepțite! 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. 

​Troparul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici

Glasul al 5-lea

Pe luceafărul nostru cel din Oltenia, cu închinare de taină, ca pe un părinte ales să-l slăvim acum noi, ucenicii lui; că înainte-văzător s-a făcut Sfântul Irodion, de boli pe toți vindecându-i și duhovnic dumnezeiesc s-a arătat în viața sa.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments