Blog

header image
22 junio, 2022 @ 09:02 by admin

Acatistul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

​Troparul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești

Glasul al 4-lea

De dulceața gurii tale celei sfințite se îndulcește Biserica și de focul râvnei tale se minunează cetele cerești, că ostenindu-te în tălmăcirea sfintelor învățături ale părinților celor de demult, ai dăruit turmei tale bucuria cunoașterii lui Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Grigorie.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Purtătorului de Dumnezeu Grigorie, ierarhul lui Hristos, prinos de mulțumire îi aducem noi, nevrednicii. Celui ce a fost slujitor al adevărului, dascăl al învățăturii celei mântuitoare și tâlcuitor al scrierilor Sfinților Părinți, să-i cântăm cu bucurie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Icosul 1 

Din tinerețe ai fost ales să urmezi Domnului și să împlinești cele plăcute Lui, căci de nimic din cele pământești nu ți-ai lipit inima, dorind calea care duce către Împărăția cerurilor. Pentru aceasta îți aducem această cântare:
Bucură-te, odraslă de neam binecuvântat;
Bucură-te, cuget curat și plin de bucurie duhovnicească;
Bucură-te, cel ce ai primit la botez numele Purtătorului de biruință, Gheorghe;
Bucură-te, dar sfințit familiei tale;
Bucură-te, mângâierea bunilor tăi părinți;
Bucură-te, copilărie ocrotită de sfinții îngeri;
Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt;
Bucură-te, că Sfânta Fecioară ți-a fost acoperământ;
Bucură-te, că sfinții ți-au fost ocrotitori;
Bucură-te, că de tânăr ai pornit spre nevoință;
Bucură-te, că Hristos a voit să locuiască în ființa ta;
Bucură-te, că ai urmat calea îngerească;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 2-lea 

Dacă ai plecat din casa părintească cu binecuvântare și ai intrat în obștea fraților și monahilor din Lavra Neamțului, sub ocrotirea Maicii Domnului și povățuirea Sfântului Paisie, acolo ai căutat neîncetat să urmezi pravila sfântă și să te hrănești din pilda de viață a părinților îmbunătățiți, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

De la începutul vieții călugărești întrarmându-te cu ascultarea și smerita cugetare, Părinte Grigorie, ai urcat din treaptă în treaptă către înțelegerea tainelor credinței în Hristos, descoperind noi sensuri ale transfigurării și îndumnezeirii, pentru care îți aducem aceste laude:
Bucură-te, doritor de dumnezeiască nevoință;
Bucură-te, împlinitor al pravilei călugărești;
Bucură-te, râvnitor pentru învățătura cea dreaptă și mântuitoare;
Bucură-te, iubitor de înțelepciune duhovnicească;
Bucură-te, desăvârșire a chipului îngeresc;
Bucură-te, întâiule între ucenicii marelui Paisie;
Bucură-te, că te-ai pregătit în școala duhovnicească de la Neamț;
Bucură-te, că plăcerile trupești le-ai supus duhului;
Bucură-te, tâlcuitor de texte patristice;
Bucură-te, cunoscător și împlinitor al scrierilor filocalice;
Bucură-te, iscusit lucrător în via Domnului;
Bucură-te, cel ce te-ai adăpat din izvorul înțelepciunii și al Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 3-lea 

Cu totul urmând Domnului, fericite Părinte Grigorie, ai risipit norii ispitelor și grijile lumești; cu smerenie ai ales a te nevoi cu postul și cu rugăciunea, iar inima și gândul nicicum nu le-ai depărtat de la Hristos, Căruia I-ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Văzându-ți Sfântul Paisie al Neamțului agoniseala cărturărească, te-a rânduit în ceata monahilor tâlcuitori ai scrierilor filocalice, pe care i-ai uimit cu înțelepciunea ta, iluminată de Duhul Sfânt. Împreună cu ei ai lucrat la îmbogățirea tezaurului de scrieri duhovnicești, pentru care îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, părinte plin de har și înțelepciune;
Bucură-te, omul lui Dumnezeu și credincioasă slugă;
Bucură-te, genunchi plecat la rugăciune și minte înălțată la cer;
Bucură-te, cel ce în lacrimi de umilință ți-ai scăldat sufletul;
Bucură-te, cel ce te-ai hrănit din ospățul mântuirii;
Bucură-te, pildă vie monahilor râvnitori;
Bucură-te, cel ce ți-ai păzit mintea de gânduri viclene;
Bucură-te, cel ce ți-ai împodobit simțirile cu smerita cugetare;
Bucură-te, cel ce ți-ai croit drum de lumină prin hățișul fărădelegilor;
Bucură-te, verhovnic înțelept în ceata monahilor;
Bucură-te, făclierul simțitoarelor deprinderi;
Bucură-te, cel ce ai dobândit rugăciunea inimii;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 4-lea 

De lumina Sfântului Duh fiind luminat, Sfinte Grigorie, cu îndrăzneală te-ai ridicat împotriva începătoriilor și stăpânitorilor fărădelegilor acestui veac înșelător și, izgonind meșteșugirile diavolești, ai lucrat, întru nerăutatea inimii, virtuțile creștinești, cântând Atotputernicului Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Ostenindu-te la tălmăcirea scrierilor filocalice, dreapta credință s-a întărit în inima ta, Sfinte, dar ai vărsat din mireasma științei mântuitoare pe care ai dobândit-o și în sufletele celor însetați după viața curată, plăcută lui Dumnezeu, de aceea îți aducem, cu mulțumire, aceste laude:
Bucură-te, semănător al dumnezeieștilor învățături;
Bucură-te, luminător al oamenilor credincioși;
Bucură-te, minte plină de înțelepciune dumnezeiască;
Bucură-te, icoană însuflețită de viața cea fără de prihană;
Bucură-te, casă de lumină din lumina lui Hristos;
Bucură-te, slujitorul cel statornic al Preasfintei Treimi;
Bucură-te, părtaș la lucrarea de mântuire a creștinilor;
Bucură-te, aducător de pace în sufletele celor tulburați;
Bucură-te, chivot al darurilor dumnezeiești;
Bucură-te, ostenitor în răspândirea scrierilor sfinte;
Bucură-te, cărturar desăvârșit și trăitor al filocaliei;
Bucură-te, casnic al lui Dumnezeu și prieten al sfinților;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 5-lea 

După o vreme ai părăsit școala duhovnicească de la Neamț, minunate Părinte, și te-ai sălășluit în Mănăstirea Căldărușani, pentru a o întări și înnoi. Întâmpinând și aici ispite și greutăți, nu te-ai despărțit de dragostea Stăpânului Hristos, cântând neîncetat: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Rugăciunea curată și smerita cugetare ai dobândit, Părinte Grigorie, în ascultarea rânduită ție de Biserică. Căci, având dar de la Dumnezeu, nu ai încetat a înmulți talantul dat ție și cu osârdie ai lucrat la traducerea cărților sfinte și ai tipărit Viețile Sfinților, plăcuți lui Dumnezeu. De aceea noi, cei ce ne îmbogățim sufletește de pe urma ostenelilor tale, cu bucurie îți cântăm:
Bucură-te, cel împodobit de Hristos cu nenumărate daruri;
Bucură-te, cel ce ai înmulțit talanții sădiți în sufletul tău;
Bucură-te, cel ce ai mulțumit pururi lui Dumnezeu pentru darurile primite;
Bucură-te, cel ce te-ai adăpat din apa vieții izvorâtă din Duhul Sfânt;
Bucură-te, vistierie de daruri dumnezeiești;
Bucură-te, bogăție duhovnicească împărțită credincioșilor;
Bucură-te, limpede cugetare a înaltei teologii;
Bucură-te, cel ce primești în dar și în dar dăruiești;
Bucură-te, învățătorul cel nemitarnic al adevărului;
Bucură-te, povățuitorul credincioșilor către desăvârșire;
Bucură-te, podoaba Țării Românești și lauda Căldărușanilor;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 6-lea 

Căutând Ghica Voievod monah cărturar și luminat pentru cinstea de Mitropolit al Țării Românești, a fost inspirat de Duhul Sfânt să te cheme la această înaltă demnitate a Bisericii, pe care ai primit-o cu smerenie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Trimis al lui Hristos și urmaș al apostolilor te-ai arătat misiunii încredințate de Biserică, Ierarhe Grigorie, căci, deși timpurile erau vitrege, ai înfruntat cu bărbăție întunecarea lor și ai început cu pricepere și răbdare să reînnoiești Mitropolia Țării Românești și să aduci pace și liniște în inimile păstoriților tăi, de la care primește cântarea aceasta:
Bucură-te, cel ce prin descoperire dumnezeiască ai fost chemat la arhierie;
Bucură-te, Mitropolit și dascăl al Bisericii din Țara Românească;
Bucură-te, iubitor de înțelepciune și teolog iscusit;
Bucură-te, păstorul cel bun și cap sfințit al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, gură din care izvorăște dulceața dumnezeieștilor învățături;
Bucură-te, toiag păstoresc în care se sprijină poporul cel încercat;
Bucură-te, Mitropolite blând și fără prihană;
Bucură-te, sarea pământului românesc și lumina Bisericii;
Bucură-te, întemeietor de școală românească;
Bucură-te, înnoitor al pravilelor bisericești;
Bucură-te, dascăl al sfintelor învățături;
Bucură-te, apărător al poporului asuprit;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 7-lea 

Dascăl te-a numit pe tine poporul cel binecredincios, Sfinte Părinte, că întru toate ai fost pildă, învățând cu fapta și cu cuvântul cele plăcute lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Mare apărător al dreptei credințe și al poporului asuprit te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Grigorie, încât ritorii mult grăitori nu pot să spună mulțimea învățăturilor și faptelor săvârșite de tine în misiunea de Arhipăstor încredințată ție de la Dumnezeu. De aceea, minunându-ne de darurile pe care El le-a sădit în ființa ta, te lăudăm zicând:
Bucură-te, cel ce ai întărit Mitropolia Ungrovlahiei;
Bucură-te, rază care ai risipit întunericul necunoștinței;
Bucură-te, izvor sfințit din care se adapă turma cea cuvântătoare;
Bucură-te, păstorul cel bun, cel ce ți-ai pus sufletul pentru oi;
Bucură-te, îndelung-pătimitorule pentru adevăr;
Bucură-te, părinte fără de răutate și chivernisitor al virtuților;
Bucură-te, mărturisitor al Ortodoxiei și chip al blândeților;
Bucură-te, inimă mistuită de dumnezeiescul dor;
Bucură-te, floare înmiresmată a grădinii românești;
Bucură-te, surpătorul simoniei și risipitorul întunericului;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru cler și popor;
Bucură-te, văzătorul dumnezeieștilor vedenii;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 8-lea 

Credința cea dreaptă păzind, calea săvârșind, încărcat de fapte bune, când Preamilostivul Dumnezeu a voit, te-a chemat la Sine, Părinte Ierarhe Preaînțelepte, de la cele vremelnice la cele nepieritoare, așezându-te în ceata Sfinților Ierarhi, unde te îndulcești de bunătățile cele cerești, cântând: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Pe Dumnezeu a-L vedea „față către față” nu este cu putință decât în Împărăția cea veșnică și este dat doar celor care au împlinit asemănarea cu El. Acest dar ți s-a dat ție, Sfinte Ierarhe Grigorie, de la Hristos, pe Care L-ai slujit cu credință în viața pământească. De aceea, minunându-ne de încununarea ta în ceruri și de darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu, îți cântăm:
Bucură-te, că sufletul tău a fost primit de Hristos;
Bucură-te, că Arhiereul cel veșnic S-a recunoscut în chipul tău și în lucrarea ta;
Bucură-te, că vezi pururea fața lui Hristos pe Care L-ai iubit;
Bucură-te, că de la Dumnezeu daruri alese ai primit;
Bucură-te, că te-ai întâlnit în ceruri cu toți Sfinții Români;
Bucură-te, că te desfătezi împreună cu toți Sfinții Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, podoabă scumpă poporului celui binecredincios;
Bucură-te, bună mireasmă celor cinstitori de sfinți;
Bucură-te, izvor de har și binecuvântare pentru creștini;
Bucură-te, liman duhovnicesc pe care se odihnesc credincioșii;
Bucură-te, lauda monahilor înțelepți și bucuria cărturarilor;
Bucură-te, rază de lumină pentru tinerii teologi;
Bucură-te, icoană ierarhilor și călăuză preoților;
Bucură-te, cărbune aprins din focul Sfântului Duh;
Bucură-te, candelă nestinsă în Mănăstirea Căldărușanilor;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 9-lea 

Dacă ai iubit podoaba casei lui Dumnezeu pe pamânt și ți-ai împlinit cu vrednicie misiunea cea sfântă a înaltei preoții, acum vezi veșnic fața Preasfintei Treimi și te îndulcești de darurile cele veșnice ale Împărăției cerurilor, cântând cu îngerii cântarea: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Mărgăritar de mult preț te-a lăsat pe tine Hristos, poporului nostru binecredincios, căci sufietul tau se desfăteaza în lumina cea necreată a dumnezeirii, iar osemintele tale s-au arătat pline de har și făcătoare de minuni pe pământ. Cinstind sfintele tale moaște, Părinte, ne bucurăm și îți mulțumim zicând: 

Bucură-te, că sfintele tale moaște s-au arătat făcătoare de minuni;
Bucură-te, că prin ele primim hrana cerească;
Bucură-te, podoabă scumpă a poporului celui binecredincios;
Bucură-te, bună mireasmă a celor cinstitori de sfinți;
Bucură-te, izvor de har și binecuvântare pentru creștini;
Bucură-te, liman duhovnicesc pe care se odihnesc credincioșii;
Bucură-te, lauda monahilor înțelepți și bucuria cărturarilor;
Bucură-te, rază de lumină pentru tinerii teologi;
Bucură-te, icoana ierarhilor și călăuza preoților;
Bucură-te, cărbune aprins din focul Sfântului Duh;
Bucură-te, candela nestinsă în Manastirea Căldărușanilor;
Bucură-te, că pământul nu te-a socotit pământ;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe Preaînțelepte! 

Condacul al 10-lea 

Tot darul cel dumnezeiesc ai primit de la Dumnezeu în ceruri pentru împlinirea misiunii tale pe pământ. Căci ai fost pentru păstoriții tăi același pentru toți și diferit pentru fiecare, iar Păstorul cel veșnic, Hristos, S-a recunoscut întru tine și în faptele tale săvârșite în Biserica Sa, unde ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Niciodată nu se va uita lucrarea ta lăsată moștenire Bisericii noastre dreptmăritoare, Sfinte Părinte. Faptele tale de înnoire a Bisericii, scrierile filocalice, tălmăcirile operelor părintești, tipărirea vieților sfinților vor rămâne pururea dar neprețuit pentru călăuzirea credincioșilor pe calea mântuirii. Mulțumind lui Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinții Săi, îți aducem aceste laude:
Bucură-te, tezaur duhovnicesc lăsat Bisericii noastre dreptmăritoare;
Bucură-te, ctitor de cultură românească și universală;
Bucură-te, tălmaci iscusit al scrierilor părintești;
Bucură-te, ziditor de biserici și mănăstiri;
Bucură-te, vistierie nesecată a Bisericii;
Bucură-te, sprijinul orfanilor și al văduvelor;
Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate;
Bucură-te, trup de slavă inundat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, luminătorul învățăceilor și ajutorul nepricepuților;
Bucură-te, dătător de știință și putere;
Bucură-te, știutorul tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, trandafir al Bisericii românești înflorit pentru veșnicie;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 11-lea 

Bucură-te, Ierarhe prealăudate, care te-ai învrednicit să stai înaintea lui Dumnezeu cel în Treime preacinstit. Roagă-te pentru cei ce cinstesc pe pământ numele tău de vrednică pomenire, ca să ieșim din iureșul ispitelor și al necazurilor și să putem cânta, împreună cu tine: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Cuvintele noastre nu pot cuprinde mulțimea faptelor tale minunate pe care le-ai făcut și le faci când chemăm numele tău, Ierarhe preamilostive. Apără și păzește Biserica noastră și risipește norii eresurilor și ai primejdiilor ce se oștesc asupra ei, ca să-ți cântăm:
Bucură-te, Sfinte, cinstit în tot pământul românesc;
Bucură-te, că sfintele tale moaște izvorăsc tămăduiri;
Bucură-te, că prin tine primim de la Dumnezeu mare milă;
Bucură-te, surpătorul eresurilor din Biserica Ortodoxă;
Bucură-te, cel ce întărești credința dreptmăritoare;
Bucură-te, odor neprețuit al culturii românești;
Bucură-te, rouă binefăcătoare în seceta ispitelor;
Bucură-te, aducător de roadă și belșug;
Bucură-te, ajutorul celor lipsiți și bogăția săracilor;
Bucură-te, tămâie bineprimită de Dumnezeu;
Bucură-te, balsam care împrăștie toată durerea;
Bucură-te, pavăza celor din primejdii și din necazuri;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 12-lea 

Dăruiește și nouă, Sfinte Grigorie, din darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, ca să putem birui uneltirile vrăjmașilor și să risipim norii cei întunecați ai păcatelor pentru a merge pe calea adevărului și a dreptății, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Lăudăm nevoințele tale, fericite Grigorie, Ierarhe al lui Hristos, cinstim lucrarea ta cărturărească, cântăm râvna ta pentru înnoirea Bisericii și, privind toate faptele vieții tale pe care le-ai împlinit pe pământ, te rugăm să mijlocești pentru mântuirea sufletelor noastre și Împărăției cerurilor să ne facem părtași, ca să te lăudăm așa:
Bucură-te, ocrotitor al Bisericii strămoșești;
Bucură-te, păzitor al credincioșilor evlavioși;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru poporul românesc;
Bucură-te, pacea sihaștrilor și bucuria monahilor;
Bucură-te, ușurință în marile necazuri ce ne împresoară;
Bucură-te, biruință și ajutor în lupta cu ispitele;
Bucură-te, podoabă și model al fecioriei;
Bucură-te, scut și sabie ce curmă nedreptatea;
Bucură-te, solia demnității și a adevărului;
Bucură-te, străjer neadormit al Bisericii Ortodoxe;
Bucură-te, călăuză credincioșilor către Hristos;
Bucură-te, mijlocitor pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Condacul al 13-lea 

O, întru tot lăudate și preacinstite Părinte Grigorie, podoaba arhiereilor și coroana preasfințită a Țării Românești, cel ce prin belșugul înțelepciunii și al cunoașterii ne-ai luminat pe toți cu scrierile Sfinților Părinți pe care le-ai tălmăcit în limba turmei tale, tinde și acum mâna ta cea sfântă și ne binecuvântează pe toți: pe cei bolnavi îi tămăduiește, pe cei îndurerați îi mângâie, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe cei tineri înțelepțește-i și tuturor fii mijlocitor înaintea lui Hristos Dumnezeu, ca împreună să cântăm, în Împărăția cea neînserată: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

Din tinerețe ai fost ales să urmezi Domnului și să împlinești cele plăcute Lui, căci de nimic din cele pământești nu ți-ai lipit inima, dorind calea care duce către Împărăția cerurilor. Pentru aceasta îți aducem această cântare:
Bucură-te, odraslă de neam binecuvântat;
Bucură-te, cuget curat și plin de bucurie duhovnicească;
Bucură-te, cel ce ai primit la botez numele Purtătorului de biruință, Gheorghe;
Bucură-te, dar sfințit familiei tale;
Bucură-te, mângâierea bunilor tăi părinți;
Bucură-te, copilărie ocrotită de sfinții îngeri;
Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt;
Bucură-te, că Sfânta Fecioară ți-a fost acoperământ;
Bucură-te, că sfinții ți-au fost ocrotitori;
Bucură-te, că de tânăr ai pornit spre nevoință;
Bucură-te, că Hristos a voit să locuiască în ființa ta;
Bucură-te, că ai urmat calea îngerească;
Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Condacul 1 

Purtătorului de Dumnezeu Grigorie, ierarhul lui Hristos, prinos de mulțumire îi aducem noi, nevrednicii. Celui ce a fost slujitor al adevărului, dascăl al învățăturii celei mântuitoare și tâlcuitor al scrierilor Sfinților Părinți, să-i cântăm cu bucurie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînțelepte! 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. 

​Troparul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești

Glasul al 4-lea

De dulceața gurii tale celei sfințite se îndulcește Biserica și de focul râvnei tale se minunează cetele cerești, că ostenindu-te în tălmăcirea sfintelor învățături ale părinților celor de demult, ai dăruit turmei tale bucuria cunoașterii lui Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Grigorie.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments