Blog

header image
11 abril, 2022 @ 23:30 by admin

Acatistul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău


În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri.
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu.
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit.
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat.
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne.
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău

Glasul 3

Purtătorule de chinuri Sfinte Mucenice Sava, cel ce în apă ai fost omorât de către goții păgâni, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Glasul 4

Astăzi, duhovnicește prăznuiește Biserica dreptcredincioșilor români și cu bucurie strigă: veniți, iubitorilor de mucenici, să serbăm pomenirea cea de peste an a luptelor Mucenicului Sava! Că acesta dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind, a înflorit minunat, aducând Stăpânului rod bogat și bineprimit, prin mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat în ceruri, să se mântuiască sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea.
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie.
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le.
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine.
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Condacul 1

Sfinte Mucenice al lui Hristos, care din pruncie ai slăvit pe Dumnezeu prin a ta viață îngerească, trăită pe pământul țării noastre, cu credință și cu dragoste îți cântăm așa: Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Icosul 1

Îngerească viață din copilărie ai trăit, Sfinte Mucenice Sava, căci, prin cuvânt, cu fapte bune și prin cântare sfântă, meleagurile Buzăului le-ai luminat în duhul Evangheliei lui Hristos și pe strămoșii noștri la dreapta credință i-ai îndemnat, pentru care îți cântăm, zicând:
Bucură-te, căci cu îngerii viețuiești, acum, în ceruri;
Bucură-te, că de acolo neîncetat te rogi pentru noi;
Bucură-te, că ale tale sfinte rugăciuni sunt bineprimite;
Bucură-te, grabnic ajutător în nevoi și necazuri;
Bucură-te, că te-ai făcut pe tine pildă vie de slujire lui Hristos;
Bucură-te, că la Dumnezeu ai cugetat ziua și noaptea;
Bucură-te, că ale tale tinereți lui Iisus le-ai închinat;
Bucură-te, că în biserică cu glasul tău cel dulce ai cântat;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul al 2-lea

Cu nespusă dragoste și evlavie creștină, L-ai slujit pe Dumnezeu în Biserică, prin rugăciune și post, asemănându-te prin aceasta cu îngerii din ceruri, unde neîncetat cânți împreună cu ei lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Asemenea unei făclii ce arde, te-ai aprins, o, Sfinte Mucenice Sava, de focul dragostei lui Dumnezeu, punându-ți viața în primejdie, prin apărarea dreptei credințe creștine de păgânii care slujeau cele neînsuflețite, și ai îndemnat pe toți credincioșii Bisericii să se îndepărteze de mâncărurile cele jertfite idolilor; pentru aceasta, noi, cu bucurie, îți cântăm așa:
Bucură-te, că lumina lui Hristos în tine a strălucit;
Bucură-te, că învățăturile tale, Sfinte, pe mulți i-au luminat;
Bucură-te, că nu ți-ai cruțat ale tale tinereți, pentru Hristos;
Bucură-te, că te-ai împotrivit până la moarte păgânilor;
Bucură-te, că ai arătat la toți neputința și zădărnicia idolilor;
Bucură-te, că de mic ai iubit calea Bisericii, prin care dobândim mântuire;
Bucură-te, că te-ai făcut pe tine străjer al Ortodoxiei;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul al 3-lea

Sfântul Vasile cel Mare, printr-o scrisoare către guvernatorul Sciției Minor, a cerut să i se trimită, în grabă, moaștele Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, pe care să le așeze la loc de cinste în Biserica din Capadocia, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Ca-ntr-o icoană sfântă s-a zugrăvit viața ta cea duhovnicească în acea scrisoare a Bisericii din Goția către Biserica din Capadocia, care a primit ale tale moaște făcătoare de minuni, pentru care-ți cântăm așa:
Bucură-te, că de numele tău se leagă vechimea creștinismului pe meleagurile buzoiene;
Bucură-te, că în ținutul Buzăului ai viețuit ca un monah;
Bucură-te, că ai fost apărător al dogmelor creștine în fața păgânilor;
Bucură-te, că te-ai arătat pe tine foarte silitor spre orice lucru bun;
Bucură-te, că ai trăit drept în credință până la moarte;
Bucură-te, că în feciorie și în ascultare de Biserică ai viețuit;
Bucură-te, că în biserică ai cântat neîncetat lui Dumnezeu;
Bucură-te, că pe mulți i-ai întărit în duhul Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul al 4-lea

Mulțimea prigoanelor și răutatea păgânilor din Goția nu te-au îndepărtat pe tine, Sfinte Mucenice Sava, de la dreapta credință a Bisericii, pentru care, împreună cu tine, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Nevoind să mănânci din jertfele idolilor, Sfinte Mucenice Sava, ai fost supus la grele și mari chinuri, pe care însă le-ai biruit cu dragostea fierbinte pentru Hristos, pentru care-ți cântăm așa:
Bucură-te, că mai presus de toate L-ai iubit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că sufletul tău l-ai încredințat Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, că nu te-ai înfricoșat de cei ce ucid trupul;
Bucură-te, că Atanaric al goților n-a putut să te îndepărteze de Biserică;
Bucură-te, că ai răbdat cu bărbăție crucea suferințelor;
Bucură-te, că pentru credință ai fost scos afară din satul tău;
Bucură-te, că prin toate persecuțiile îndurate și mai mult te-ai întărit în credință;
Bucură-te, că în apa Buzăului ai primit cununa muceniciei;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul al 5-lea

În Săptămâna Luminată a Sfintelor Paști, Sfinte Mucenice Sava, ai fost chinuit împreună cu duhovnicul tău, preotul Sansala, iar tâlharii cei nelegiuiți v-au prigonit amarnic, pe voi, care v-ați închinat și ați cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Fiind prigoane împotriva creștinilor, tu, Sfinte Mucenice Sava, ai îndrăznit să prăznuiești, cu bucurie, în biserica satului tău, Sfintele Paști, împreună cu preotul Sansala, unde ai fost găsit de Atharid, prigonitorul care v-a dus prin locuri pustiite de focul migratorilor, bătându-vă pe voi cu nuiele și bice, fără de milă, pătimind mult pentru credința în Hristos. Pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, că multe cu bucurie mare ai pătimit pentru dreapta credință;
Bucură-te, că nu te-ai lepădat de Taina Sfântului Botez;
Bucură-te, că Învierea lui Hristos ți-a dat tărie în credința cea dreaptă;
Bucură-te, că în Săptămâna Luminată a Sfintelor Paști ai fost martirizat;
Bucură-te, că și acum, în ceruri, proslăvești Învierea Mântuitorului Iisus Hristos;
Bucură-te, că la necazuri și prigoane te întăreai, preamărind pe Dumnezeu;
Bucură-te, că până în clipa morții ai cântat: Hristos a înviat;
Bucură-te, că apele Buzăului ți-au spălat ale tale răni însângerate;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul al 6-lea

Moaștele tale, Sfinte Mucenice Sava, au fost mutate de la Buzău pe malul Mării Negre, în cetatea Tomisului, prin stăruința preastrălucitului guvernator al Sciției Minor, Iunius Soranus, care, împreună cu fericitul episcop Bretanion și cu mult popor, le-a primit cu mare cinste și cu bucurie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Aflând Sfântul Vasile cel Mare de ale tale moaște, Sfinte Mucenice Sava, a trimis o scrisoare Sfântului Bretanion, episcopul de Tomis, prin care-l ruga stăruitor să le trimită în Capadocia. Pe care cu multă evlavie primindu-le, te-a preamărit, zicând așa:
Bucură-te, că pe meleagurile Buzăului ai viețuit;
Bucură-te, că prin viață curată și smerenie ai ajuns în rândul sfinților;
Bucură-te, că te-ai luptat ca un viteaz ostaș împotriva ispitelor și păcatelor;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de mari daruri de la Dumnezeu;
Bucură-te, că pentru mulți ai fost o pildă vie de credință;
Bucură-te, că pe cei din Tomis i-ai mângâiat prin ale tale sfinte moaște;
Bucură-te, că pe mulți i-ai întors la dreapta credință;
Bucură-te, că și celor din Capadocia mare bucurie le-ai adus cu moaștele tale sfinte;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul al 7-lea

Deodată cu moaștele Sfântului Sava, episcopul Bretanion a trimis o epistolă Sfântului Vasile cel Mare, în care-și arăta cinstirea sa față de Sfântul Sava, atletul lui Hristos, și îndemna pe toți ca, fără încetare, să cânte lui Dumnezeu, Care este minunat întru sfinții Săi: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Marele Ierarh Vasile al Capadociei, răspunzând la scrisoarea Sfântului Bretanion, și-a arătat marea sa mulțumire pentru primirea sfintelor moaște, lăudând pe Sfântul Sava în cântări de cinstire:
Bucură-te, Sava Mucenice, ales ostaș al Mântuitorului;
Bucură-te, că din tinerețe ai urmat calea Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, că tuturor L-ai vestit pe Mântuitorul Iisus Hristos;
Bucură-te, că cele mai mari prigoane nu te-au putut despărți de dragostea lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai arătat pe tine împlinitor al poruncilor lui Hristos;
Bucură-te, că ai primit cununa de mucenic de la Mântuitorul Hristos;
Bucură-te, stâlpare duhovnicească din tulpina lui Hristos;
Bucură-te, că pe unde ai mers ai vestit Evanghelia lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul al 8-lea

În cea de-a doua scrisoare, Sfântul Vasile cel Mare îndemna părintește pe toți creștinii din Dacia romană să facă rugăciuni către Milostivul Dumnezeu, să reverse pacea Sa în lume, și cu toții să cânte neîncetat Ziditorului: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Scrierile Sfântului Vasile cel Mare fac pomenire despre credința creștinilor din Dacia și, mai ales, de mucenicia Sfântului Sava, pe care-l lăuda, zicând așa:
Bucură-te, luptătorule împotriva idolatriei și a eresurilor;
Bucură-te, că inima ta cu dragostea lui Hristos s-a aprins;
Bucură-te, că L-ai mărturisit cu putere pe Hristos, în tot locul;
Bucură-te, că pe mulți goți i-ai încreștinat;
Bucură-te, că învățăturile lui Arie ereticul le-ai defăimat;
Bucură-te, că în dreapta credință ai rămas neclintit până la moarte;
Bucură-te, că prin credința ta fierbinte multora ai fost folositor;
Bucură-te, că și din pământul României mulți sfinți s-au ridicat la Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul al 9-lea

Să aducem slavă și mulțumire Bunului Dumnezeu, Care a binevoit ca, din ținuturile noastre străromâne, să aleagă pe Sfântul Sava de la Buzău, care, în cer, se roagă neîncetat pentru Biserica și neamul nostru, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ca într-un policandru aprins, strălucesc chipurile sfinților români înaintea tronului lui Dumnezeu și ca un luceafăr luminează Sfântul Sava în inimile noastre, ale celor ce-i cântăm:
Bucură-te, sfeșnic al Bisericii prealuminos;
Bucură-te, căci pentru mărturisirea lui Hristos cu mare dragoste ai fost aprins;
Bucură-te, că pe mulți i-ai luminat cu adevărul credinței;
Bucură-te, că te-ai aprins de dumnezeiescul dor de Dumnezeu;
Bucură-te, smirnă duhovnicească cu bună mireasmă;
Bucură-te, că pentru binele țării noastre te rogi neîncetat;
Bucură-te, a țării noastre veșnică floare sfântă;
Bucură-te, că mijlocești înaintea Mântuitorului Hristos pentru neamul nostru;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul al 10-lea

Sfârșit-ai alergarea ta către cer, Sava preafericite, la vârsta de treizeci și opt de ani, în douăsprezece zile ale lunii aprilie, anul 372, ducându-te să iei plata ostenelilor tale de la Stăpânul Hristos, și să-I cânți împreună cu îngerii: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Viața ta a fost ca un rug aprins de focul dragostei lui Hristos, pe Care L-ai preamărit prin ale tale fapte bune și prin cântare bisericească; pentru aceea, și noi te lăudăm, zicând așa:
Bucură-te, că până la moarte pe Hristos L-ai preamărit;
Bucură-te, că din copilărie ai primit credința cea adevărată;
Bucură-te, că inima ta de dragostea lui Hristos s-a aprins;
Bucură-te, că în Dumnezeu cu sufletul tău ai crescut;
Bucură-te, că pentru Hristos ai lepădat toată grija cea lumească;
Bucură-te, că pe Dumnezeu neîncetat L-ai preaslăvit;
Bucură-te, că pururi ai avut aprinsă în tine candela rugăciunii;
Bucură-te, că glasul Evangheliei lui Hristos ai ascultat;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul al 11-lea

În biserică, slujind ca dascăl, pe creștini i-ai învățat să se ferească de mâncărurile jertfite idolilor, să se lepede de păcate și să se păzească de orice lucru păgânesc, pentru a fi bineplăcuți lui Dumnezeu, Căruia I se cuvine cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Cu mare dar dumnezeiesc ai fost învrednicit de Dumnezeu, Sfinte Mucenice Sava: să-I cânți neîncetat în Biserica slavei Sale, îndemnându-ne și pe noi să-ți urmăm pilda vieții tale sfinte, pentru care îți aducem aceste cântări:
Bucură-te, că ai fost alăută a Duhului Sfânt;
Bucură-te, chimval bine răsunător al dreptei credințe;
Bucură-te, că prin sfânta cântare ai propovăduit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că prin aceasta ai devenit un fierbinte slujitor al lui Hristos;
Bucură-te, că pe toți creștinii i-ai îndemnat să cânte în biserică;
Bucură-te, că prin dulcea ta glăsuire pe mulți i-ai apropiat de Dumnezeu;
Bucură-te, că și pe noi ne-ai învățat a iubi Evanghelia lui Hristos;
Bucură-te, cel ce cânți mereu, cu îngerii, cerească Liturghie;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul al 12-lea

Ziua și noaptea ai lăudat neîncetat pe Dumnezeu, în psalmi și în cântări sfinte, cugetând la cele veșnice, îndemnând pe toți să cânte lui Dumnezeu în biserică: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Petrecându-ți viața în slujba Bisericii lui Hristos, alături de preotul Sansala, ai învățat pe toți să se lase de toată grija cea lumească și să cugete mai degrabă la cele cerești, pentru care-ți aducem aceste cântări duhovnicești:
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu multă smerenie, te-ai rugat;
Bucură-te, că pe Maica Domnului pururea o ai lăudat;
Bucură-te, că prin fierbinte rugăciune ai biruit ispitele acestei vieți;
Bucură-te, că, prin cuvântul adevărului, pe mulți la adevărata credință i-ai întors;
Bucură-te, că inima ta de dragostea lui Hristos s-a aprins;
Bucură-te, trimisule al credinței străbune în alte ținuturi;
Bucură-te, mult rugătorule pentru binele poporului nostru;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul al 13-lea

O, Preasfinte Mucenice Sava, care ai viețuit pe pământul străbunilor noștri până la moarte, roagă-te Mântuitorului Hristos pentru toți binecredincioșii din țara noastră, să le dea tuturor pace, sănătate, mântuire, ca, împreună cu tine, să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Îngerească viață din copilărie ai trăit, Sfinte Mucenice Sava, căci, prin cuvânt, cu fapte bune și prin cântare sfântă, meleagurile Buzăului le-ai luminat în duhul Evangheliei lui Hristos și pe strămoșii noștri la dreapta credință i-ai îndemnat, pentru care îți cântăm, zicând:
Bucură-te, căci cu îngerii viețuiești, acum, în ceruri;
Bucură-te, că de acolo neîncetat te rogi pentru noi;
Bucură-te, că ale tale sfinte rugăciuni sunt bineprimite;
Bucură-te, grabnic ajutător în nevoi și necazuri;
Bucură-te, că te-ai făcut pe tine pildă vie de slujire lui Hristos;
Bucură-te, că la Dumnezeu ai cugetat ziua și noaptea;
Bucură-te, că ale tale tinereți lui Iisus le-ai închinat;
Bucură-te, că în biserică cu glasul tău cel dulce ai cântat;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Condacul 1

Sfinte Mucenice al lui Hristos, care din pruncie ai slăvit pe Dumnezeu prin a ta viață îngerească, trăită pe pământul țării noastre, cu credință și cu dragoste îți cântăm așa: Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

și această

Rugăciune către Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

Sfinte Mucenice Sava, alesule al lui Hristos, care din tinerețe ai urmat calea Bisericii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoșii, care cinstim cu multă evlavie ale tale nevoințe și pătimiri pentru dreapta credință. Adu-ți aminte de toți binecredincioșii țării noastre, ca și noi să dobândim milă și har înaintea lui Dumnezeu. Fii rugătorul nostru fierbinte înaintea Dreptului Judecător, în ziua cea mare a dreptății lui Dumnezeu, care va să vină. Ajută-ne, Sfinte Mucenice Sava, să ne îngrijim de mântuirea sufletelor noastre, să iubim cele cerești și să cugetăm mereu la cele veșnice, pentru ca și noi să ne învrednicim a moșteni împărăția cea cerească, împreună cu toți sfinții. Amin!

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.Troparul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău

Glasul 3

Purtătorule de chinuri Sfinte Mucenice Sava, cel ce în apă ai fost omorât de către goții păgâni, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Glasul 4

Astăzi, duhovnicește prăznuiește Biserica dreptcredincioșilor români și cu bucurie strigă: veniți, iubitorilor de mucenici, să serbăm pomenirea cea de peste an a luptelor Mucenicului Sava! Că acesta dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind, a înflorit minunat, aducând Stăpânului rod bogat și bineprimit, prin mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat în ceruri, să se mântuiască sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

 

Rugăciune către Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

Sfinte Mucenice Sava, alesule al lui Hristos, care din tinerețe ai urmat calea Bisericii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoșii, care cinstim cu multă evlavie ale tale nevoințe și pătimiri pentru dreapta credință. Adu-ți aminte de toți binecredincioșii țării noastre, ca și noi să dobândim milă și har înaintea lui Dumnezeu. Fii rugătorul nostru fierbinte înaintea Dreptului Judecător, în ziua cea mare a dreptății lui Dumnezeu, care va să vină. Ajută-ne, Sfinte Mucenice Sava, să ne îngrijim de mântuirea sufletelor noastre, să iubim cele cerești și să cugetăm mereu la cele veșnice, pentru ca și noi să ne învrednicim a moșteni împărăția cea cerească, împreună cu toți sfinții. Amin!

About the author

Related posts

Comments

No comments