Blog

header image
24 junio, 2022 @ 12:26 by admin

Acatistul Sfântului Niceta de Remesiana

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

​Troparul Sfântului Niceta de Remesiana

Glasul al 4-lea

Propovăduitor și apărător al dreptei credințe la multe neamuri te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Niceta și cu smerenie ai câștigat pe cele înalte, bine chivernisind darul. Pentru aceasta, Părintele nostru, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne ocrotească de tot răul și să ne mântuiască.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Mare dar este să fii propovăduitor al Evangheliei lui Hristos, să semeni în lume semințele cuvântului dumnezeiesc, cu acesta fiind învrednicit, și noi cinstirea cuvenită aducem: Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, darul Evangheliei lui Hristos! 

Icosul 1 

Pământul daco-român a primit din primele veacuri Evanghelia lui Hristos și neamul cel nou născut din apă și din duh așa moștenirea creștină a lăsat:
Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, pământeanul dac;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, fiu de neam străbun;
Bucură-te, moștenitorul întregii credincioșii;
Bucură-te, moștenitorul întregii virtuți;
Bucură-te, alesul lui Hristos;
Bucură-te, alesul lucrărilor dumnezeiești;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, darul Evangheliei lui Hristos! 

Condacul al 2-lea 

De la Dunărea bătrână până în munți, credința creștină s-a împământenit și întunericul cel vechi s-a risipit, și tu, Sfinte Niceta, te-ai făcut o făclie a lumii celei noi, în cântarea de: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Poporul dac de mult a primit credința creștină, și tu ai adăugat încă o mărturie ce s-a făcut încă o „temelie a Bisericii străbune”:
Bucură-te, că ai avut comoara Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, că din tinerețe învățătura sfântă ai primit;
Bucură-te, că din tinerețe la cele de sus ai jinduit;
Bucură-te, că ai căutat cele de taină;
Bucură-te, că ai găsit mărgăritarul cel mare;
Bucură-te, că prin multe nevoințe l-ai și câștigat;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, darul Evangheliei lui Hristos! 

Condacul al 3-lea 

Păgânescul întuneric idolesc cu greu se risipea, și adesea cu multe necazuri și împotriviri ai fost primit chiar de cei apropiați, care apoi au cântat: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Poporul daco-român se deosebea de celelalte popoare păgâne și idolești și cu mărturisire sta în mijlocul lor; și tu, Niceta, erai unul dintre cei mai râvnitori:
Bucură-te, arhiereul daco-român;
Bucură-te, al Bisericii lui Hristos cu adevărat slujitor;
Bucură-te, al altarului sfânt liturghisitor;
Bucură-te, al pământului străbun sfințitor;
Bucură-te, cel între primii sfinți părinți;
Bucură-te, părinte care mulți fii ai lăsat;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, darul Evangheliei lui Hristos! 

Condacul al 4-lea 

Iubitor de Cuvântul dumnezeiesc al lui Hristos, al Evangheliei dar ai primit, că toți te știau ca pe un mare propovăduitor sfânt, în cântarea de: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Și popoarele păgâne din jur te ascultau și mulți la credința creștină alergau, și așa ca un urmaș al apostolilor ai fost și un întemeietor de Biserică:
Bucură-te, cel între ierarhii sfinți ai Bisericii;
Bucură-te, al Evangheliei dar strălucitor;
Bucură-te, cel iubitor de cuvântul dumnezeiesc;
Bucură-te, cel ce l-ai semănat cu râvnire;
Bucură-te, că roduri și „peste veacuri” au rămas;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, darul Evangheliei lui Hristos! 

Condacul al 5-lea 

Și în alte țări ai mers și până în Italia ai ajuns, unde prieten cu Sfântul Paulin de Nola te-ai făcut, îndoind iubirea de cele sfinte, în cântarea de: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Biserica primelor veacuri prin multe încercări a trecut și chiar jertfe mucenicești a avut, că idolatria păgână era mult legată de cele lumești:
Bucură-te, că ai luptat mult cu păcatul cel vechi;
Bucură-te, că ai luptat mult cu patimile idolești;
Bucură-te, că propovăduirea ta era împotriva păcatului;
Bucură-te, că vestirea ta era izbăvirea de păcat;
Bucură-te, că peste tot cu păcatul te-ai războit;
Bucură-te, că păcatul așa l-ai biruit;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, darul Evangheliei lui Hristos! 

Condacul al 6-lea 

Și scriitor iscusit ai fost și cântări sfinte ai făcut să fie spre lauda celor credincioși și cinstirea slujbelor bisericești, în cântarea de: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Imnul „Pe Tine Te lăudăm” a rămas ca un dar Bisericii și credincioșilor creștini, prin care se aude, cu glas ceresc, mărirea lui Hristos:
Bucură-te, păstorul cel bun al turmei creștine;
Bucură-te, cântare sfântă pentru oile lui Hristos;
Bucură-te, glas de taină mântuitoare;
Bucură-te, glas de duh preasfânt;
Bucură-te, chemarea sfântă ce ne-a rămas și nouă;
Bucură-te, glăsuire ce nu contenește;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, darul Evangheliei lui Hristos! 

Condacul al 7-lea 

Prăznuim și noi cu cinstire pomenirea ta, care a rămas neuitată peste veacuri și vremi, și așa te avem chip de icoană între primii sfinți părinți ai Daciei creștine, în cântarea de: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Biserica lui Hristos din Dacia are cartea Evangheliei înscrisă și cu numele tău, numele urcat la cer deodată și cu numele noastre:
Bucură-te, nume de dar al lui Hristos;
Bucură-te, nume Bisericii creștine;
Bucură-te, nume al credinței pământului românesc;
Bucură-te, nume de veșnicie;
Bucură-te, nume înscris pe Evanghelia vieții;
Bucură-te, nume de sfânt părinte;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, darul Evangheliei lui Hristos! 

Condacul al 8-lea 

O, Sfinte Ierarhe Niceta, vestitorul Evangheliei lui Hristos, care ai semănat sămânța sfântă în pământul cel bun al Daciei, cinstirea cuvenită îți aducem și din locașurile de sus mijlocește pentru noi, cei ce cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

Pământul daco-român a primit din primele veacuri Evanghelia lui Hristos și neamul cel nou născut din apă și din duh așa moștenirea creștină a lăsat:
Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, pământeanul dac;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, fiu de neam străbun;
Bucură-te, moștenitorul întregii credincioșii;
Bucură-te, moștenitorul întregii virtuți;
Bucură-te, alesul lui Hristos;
Bucură-te, alesul lucrărilor dumnezeiești;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, darul Evangheliei lui Hristos! 

Condacul 1 

Mare dar este să fii propovăduitor al Evangheliei lui Hristos, să semeni în lume semințele cuvântului dumnezeiesc, cu acesta fiind învrednicit, și noi cinstirea cuvenită aducem: Bucură-te, Sfinte Ierarh Niceta, darul Evangheliei lui Hristos! 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. 

​Troparul Sfântului Niceta de Remesiana

Glasul al 4-lea

Propovăduitor și apărător al dreptei credințe la multe neamuri te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Niceta și cu smerenie ai câștigat pe cele înalte, bine chivernisind darul. Pentru aceasta, Părintele nostru, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne ocrotească de tot răul și să ne mântuiască.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments