Blog

header image
27 junio, 2022 @ 22:56 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Pavel

Troparul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, glasul al 4-lea:

Cei ce sunteți între Apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Cel tăiat pe cea netăiată…

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cele ce sunt, numind Hristos cu dumnezeiasca cunoștință cele ce nu sunt, Preafericite Apostole Pavel, Acela din pântecele maicii tale te-a ales ca să porți înaintea păgânilor dumnezeiesc numele Lui, care este mai presus decât tot numele, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tăiere împrejur a opta zi săvârșind și râvnitor părinteștilor așezăminte, Sfinte Pavel, fiind și din sămânța iudaică și din neamul lui Veniamin și după Lege fariseu arătându-te, toate le-ai socotit ca niște gunoaie și pe Hristos ai dobândit, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Vestindu-ți ție strălucirea dreptei credințe, ceea ce era să fie, Apostole Pavel și stricarea înșelăciunii, Hristos arătându-Se în munte în chipul fulgerului, ochii cei trupești ți-a întunecat, iar sufletul ți-a înțelepțit cu cunoștința Treimii, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată, Maica lui Dumnezeu Celui Atotputernic, Ceea ce ai răsărit din seminție împărătească, Stăpână și care numai tu ai născut cu trup mai presus de fire pe Dumnezeu, Cel Ce împărătește peste toate, mântuiește-mă de primejdii pe mine, cel ce cânt Fiului tău, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu ești Întărirea celor ce…

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu sufletelor credincioșilor te-ai pus piatră de temelie de mult preț, în capul unghiului, a Mântuitorului și Domnului.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Totdeauna omorârea lui Iisus în trupul tău după adevăr, Sfinte Apostole Pavel, purtând-o, te-ai învrednicit vieții cu adevărat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Preafericite Apostole Pavel, roagă-te să se zidească pe temelia ta strălucirea virtuților celor lăudate.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine acum te fericesc, precum mai înainte ai zis, Preacurată, toate neamurile omenești, cele ce se mântuiesc prin tine acum.

Cântarea a 4-a. Irmos. Doamne șezut-ai pe Apostolii…

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Încălecat-a ca un leu sălbăticește pierzând Biserica lui Hristos Saul oarecând; dar a fost îmblânzit cu glasul dumnezeiesc al Mielului lui Dumnezeu și turma, pe care o gonea, a fost încredințată lui ca unui păstor.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce era să lumineze lumea s-a întunecat și dânsul la Anania a fost trimis, dându-i luminare sufletului și trupului, de dumnezeiască arătare vasul alegerii învățându-se de la dânsul.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Prin Sfântul Apostol Pavel după vrednicie Damascul s-a adăpat, că dintru acela ca din Rai oarecând, acesta a ieșit izvor mare de ape dumnezeiești și a adăpat din destul tot pământul cu cunoștința de Dumnezeu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Surpat-a pe cei puternici de pe scaune Domnul, precum Fecioara și Maica a zis și pe cei flămânzi i-a umplut de dumnezeiești bunătăți, pe cei ce strigă cu credință: Slavă puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: Luminează-ne pe noi..

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu adevărată laudă ți-ai ales, Sfinte Apostole Pavel, crucea Împăratului Hristos, pururea purtând-o ca o biruință.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ție a viețui este Hristos, iar a muri dobândă aleasă; căci cu dragoste împreună te-ai răstignit pentru noi, Apostole Pavel, Mărite.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Bucuratu-te-ai după adevăr întru Domnul, Sfinte Pavel Cinstite, când ai ieșit din trup și ai mers la Dătătorul de Viață Hristos Domnul.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te după adevăr Cămara fecioriei, Chemarea strămoașei și Dezlegarea blestemului strămoșului.

Cântarea a 6-a. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa…

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toate cele stricăcioase ale lumii defăimându-le, rănindu-te cu dragostea Stăpânului și cu dorul mântuirii celei de obște, ai voit a mărturisi de Dânsul, Sfinte Apostole Pavel, Fericite! Și acum pentru lume roagă-te!

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După vrednicie ți-a dăruit ție Hristos viață în ceruri, Apostole Pavel; că aici cetate stătătoare n-ai poftit, fericite, credincioasă slugă fiind și săvârșitor al tainelor Lui.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ca un ales următor al Stăpânului și ca cel ce s-a îmbrăcat într-Însul, Apostolul Pavel cu adevărat tuturor toate a fost, ca pe toți să-i dobândească și să mântuiască pe popoare; și le-a mântuit cu adevărat, lui Hristos vânând marginile.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Căutat-a spre tine Domnul, înnoind ființa mea ca un puternic, lucruri mari făcând, de Dumnezeu Născătoare, precum ai zis, Ceea ce ești cu totul fără prihană. Și m-a izbăvit prin tine din stricăciune Dumnezeul meu, ca un Milostiv.

CONDAC, glasul al 2-lea.

Pe propovăduitorii cei tari și de Dumnezeu vestitori, căpetenia ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăților și odihnei Tale. Căci chinurile acelora și moartea ai primit mai vârtos decât toată roadă, însuți Cel Ce știi cele din inimă.

Cântarea a 7-a. Irmos: În câmpul Deiera…

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fost-a, Hristoase, pecete și cunună Apostolilor Tăi, cel ce a fost chemat în vremile cele mai de pe urmă și cu osârdie pe toți i-a întrecut, cu care credincioșii Bisericii cântă Ție: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Măcar că a și gonit mai întâi Biserica Ta Apostolul Pavel legatul, dar îndrăzneala cea dintâi o a întrecut cu râvna cea mai de pe urmă, că a adunat, Hristoase, neamurile cele ce strigă: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu din Ierusalim ai propovăduit tuturor Evanghelia și înconjurând împrejur tot pământul până la hotarele Iliricului, Sfinte Apostole Pavel, învățând, ai strigat: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Întru uimire ridicându-te, la al treilea cer ai ajuns, preafericite și auzind graiuri negrăite, ai strigat: Slavă Tatălui Celui Preaînalt și Fiului strălucirii celei de pe un Scaun și Duhului Celui Ce încearcă arătat adâncurile lui Dumnezeu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca rouă pe lână întru tine, Fecioară, S-a pogorât Hristosși Purtător de trup din tine a ieșit, împreunând cele risipite mai întâi și pace pe pământ și în cer dăruind; Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: La muntele cel sfânt…

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stăpânit a fost de dragostea Ta, Apostolul Pavel și cu bună schimbare s-a prefăcut, că n-a viețuit lui și pururea pomenitul, ci Te-a avut pe Tine Îndurate, viețuind întru sine, întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Logodit-ai ca pe o mireasă Biserica a o pune înaintea Mirelui Hristos, că logoditor acesteia te-ai arătat, Sfinte Apostole Pavel, de Dumnezeu purtătorule. Pentru aceasta te mărim întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Nevoitu-te-ai cu bună nevoință și sfârșindu-ți alergarea ta, după lege, vistieria credinței o ai păzit; pentru aceasta te-ai învrednicit, Sfinte Apostole Pavel, cununilor dreptății.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Scaunul Domnului cel în chipul focului; Bucură-te Mireasă, care nu știi de mire, Fecioară. Bucură-te, Norule, care ai răsărit pe Soarele Dreptății, pe care Îl preaînălțăm întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Întrecut-ai hotarul firii…

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Închinămu-ne lanțului tău pe care pentru Hristos ca un făcător de rele l-ai purtat și sărutăm rănile, Sfinte Apostole Pavel, cele ce le-ai purtat pe trupul tău cel lăudat și de biruință purtător.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum te-ai dezlegat, Apostole, la Cel de tine dorit neîncetat și cu Acela împreună sălășluindu-te ca o slugă, cu rugăciunile tale cele neîncetate, pe slugile tale la tine le trage.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Acum nici în chip întunecat și nici în oglindă este văzut Domnul Hristos de tine, ci mai vârtos față către față îl vezi, în chip desăvârșit descoperindu-ți ție cunoștința Dumnezeirii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul cel fără de trup, Cel Ce a voit a înnoi firea mea, L-ai primit și pe Dânsul Întrupat L-ai născut, Fecioară. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, neîncetat te slăvim.

About the author

Related posts

Comments

No comments