Blog

header image
27 junio, 2022 @ 22:58 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Petru

Troparul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, glasul al 4-lea:

Cei ce sunteți între Apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Nu este asemenea Ție, Preaslăvite Doamne, căci cu mână tare ai mântuit pe poporul pe care l-ai câștigat, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe mai-marele între Apostoli astăzi, ca pe cel întâi-chemat al lui Hristos, cu cântări de Dumnezeu insuflate după vrednicie să-l lăudăm.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce este mai înainte de veci, mai înainte de tine cunoscându-te, te-a rânduit, Preafericite Apostole Petru, ca pe un mai mare al Bisericii și întâi pe scaun șezător.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeu a zis că nu trup, nici sânge, ci Tatăl ție ți-a insuflat să numești pe Hristos Fiul Cel Adevărat al Dumnezeului Celui Preaînalt, Apostole.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Muntele cel Sfânt, Carul cel mai presus de gând, pe Maica lui Dumnezeu și Fecioară cu adevărat după naștere, să o lăudăm.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Nu întru înțelepciune și în putere și în bogăție ne lăudăm, ci întru Tine, Înțelepciunea Tatălui Cea Ipostatnică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, fericite și vistierie prea tare a Împărăției, gura lui Hristos Dumnezeu Cea Preadulce te-a arătat. Pentru aceasta te lăudăm, Sfinte Apostole Petru.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra Ortodoxiei tale a întărit Stăpânul Iisus Biserica neclintită, întru care, Sfinte Apostole Petru, pe tine te mărim.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este mai presus decât îngerii, Sfântul Apostol Petru în trup, că acestuia Hristos Dumnezeu i-a zis că va fi, întru luminată venirea Lui, judecător și împreună șezător.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ceea ce nu știi de nuntă, care pe Dumnezeu Întrupat L-ai născut, întărește-mă pe mine, cel ce mă clatin din pricina asuprelilor patimilor, că nu este Ajutătoare afară de tine, Preacurată.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Acesta este Dumnezeul nostru, Care din Fecioară, S-a întrupat și firea omenească o a îndumnezeit, pe Care lăudându-L strigăm: Slavă, puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De oameni vânător dumnezeiesc, precum s-a făgăduit, Hristos pe tine te-a făcut, ție întâi încredintâdu-ti turmele Bisericii Sale.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dătătorul de viață Iisus, Cel Ce este rugat de tine, Care ți-a dat ție puterile Sale a lega și a dezlega, Apostole Petru, să-mi fie Milostiv.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roagă-te cu deadinsul, Sfinte Apostole Petru, ca să se deschidă Împărăția lui Hristos, celor ce cinstesc dumnezeiască pomenirea ta, cu credință neîndoită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Doamnă cu totul Lăudată, de Dumnezeu Născătoare, gândurile mele cu rugăciunile tale curățindu-le, arată-mă bine roditor, Maica Dumnezeului tuturor.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Ce1 Ce ne-ai câștigat pe noi popor ales, cu sângele Tău, Doamne, pacea Ta dă-ne-o nouă, păzind într-un gând turma Ta.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce din dragoste a luat îndrăznire către Dumnezeu, după vrednicie este minunat, vânătorul și cel neînvățat, făcând minuni preaslăvite cu harul.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu aur, nici argint pentru Tine, Hristoase, dumnezeiescul Tău Apostol, ci virtutea câștigând, s-a îmbogățit cu puterea minunilor.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptatu-s-au gleznele și pașii șchiopilor, cu cuvântul tău cel lucrător, că prin dumnezeiescul Duh, s-au săvârșit preaslăvite lucruri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Întrupatu-S-a Dumnezeu după Ipostas, Curată, din tine cu trupul unindu-Se, rămânând Nemicșorat Cel fără de trup, după dumnezeiasca ființă.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

În chit trei zile fiind Iona Hristoase, mai înainte Te-a însemnat pe Tine Cel fără de moarte, cum că aveai să fii mort de bunăvoie trei zile în pântecele pământului.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum de demult, Hristoase, pe Apostolul Petru, cel ce a umblat cu picioarele pe apă, cu dreapta Ta l-ai mântuit și pe mine cel cufundat în viforul ispitelor celor cumplite, mă mântuiește ca un Îndurat.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăsat-ai, Sfinte Apostole Petru, cele ce nu sunt și la cele ce sunt ai ajuns, ca un neguțător oarecare! Și cu adevărat ai dobândit pe Hristos, Mărgăritarul cel de mult preț.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce se nevoiau fără pricepere a ispiti pe Duhul cel Preasfânt, Apostole Petru, i-ai omorât; pe Care tu întâi Dumnezeu L-ai numit, lămurit arătându-L a fi Dumnezeu, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Ce este mai presus decât toată ființa, întrupat L-ai născut nouă. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, cu buzele și cu sufletul te vestim.

CONDAC, glasul al 2-lea.

Pe propovăduitorii cei tari și de Dumnezeu vestitori, căpetenia ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăților și odihnei Tale. Căci chinurile acelora și moartea ai primit mai vârtos decât toată roadă, însuți Cel Ce știi cele din inimă.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cuvinte Cel fără de început, Care ai fost întru început împreună cu Tatăl și cu Duhul, Fiule Unule-Născut, bine ești Cuvântat și Preaînălțat, Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După dumnezeiasca rânduială a milostivirii lui Hristos învățându-te a urma, te-ai eliberatmai înainte de patimă, Apostole Petru, a cădea în viforul lepădării.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ție, celui întâi chemat și foarte iubit, ca celui între Apostoli cu bună slavă întâi pe scaun șezător, Hristos S-a arătat întâi după ce a înviat din mormânt.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lepădarea ta cea de trei ori, cea mai înainte de patimă vindecând-o Stăpânul, cu întrebarea de trei ori cea de Dumnezeu grăită, Sfinte Apostole Petru, a întărit dragostea ta.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai întâi pe tine te-a pus, Apostole Petru, mărturisitor iubirii celei spre Hristos, Cuvântul Cel Ce știe toate ca un Dumnezeu. Pentru aceasta și turma Sa cea iubită ție ți-a încredințat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preasfântă Fecioară, Maica Mântuitorului Hristos, Mărirea tuturor cetelor cerești și Bucuria Sfinților Apostoli, împreună cu ei, roagă-te Fiului tău, ca să ne mântuiască pe noi, robii tăi.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Cel Ce toate le porți cu puterea Ta cea negrăită, Hristoase, pe cuvioșii Tăi tineri, în văpaie i-ai rourat, pe cei ce strigau: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mâinile îți vor întinde și pe Cruce te vor încinge, Stăpânul mai înainte zicând, Sfinte Apostole Petru, ți-a poruncit ție, să-I urmezi Lui, strigând: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvântul Darului, pe Enea cel slăbănog cumplit și pe Tavita cea moartă, minuni făcând, o ai înviat, pe cei ce strigau: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristoase, Cel ce ai arătat Apostolului Petru a fi păgânii curățiți cu raza Duhului, curățește-mi și mie gândurile, celui ce strig: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preasfântă Fecioară care ai născut cu trup pe Dumnezeu Cuvântul, întunericul sufletului meu, cu rugăciunile tale gonindu-l, luminează-mă pe mine cel ce strig: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Pe tine Mireasa cea Preaslăvită și Născătoarea de Dumnezeu cea Preasfântă, care ai născut pe Făcătorul tuturor celor văzute și celor nevăzute, cu cântări te slăvim.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Darul tău cel preaînalt se mărește după vrednicie, că umbra ta, Sfinte Apostole Petru, alungă patimile neputincioșilor. Pentru aceasta pe tine te mărim.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Simon vrăjitorul, luptătorul împotriva lui Dumnezeu, cel ce s-a ridicat cu năluciri spre înălțimea cerului, surpându-l cu dumnezeiască putere, negrăit Apostolul Petru se fericește.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dezlegare de greșeli cu rugăciunile tale și luminare inimii și veselia duhului dă celor ce laudă pomenirea ta, Apostole.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Dumnezeu zămislind Fecioară, de Dumnezeu Născătoare te numești după vrednicie. Pentru aceasta credincioșii cu un glas slăvindu-te, cu cântări te mărim.

About the author

Related posts

Comments

No comments