Blog

header image
8 mayo, 2022 @ 00:32 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan

Troparul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, glasul al 2-lea:

Apostole al lui Hristos de Dumnezeu iubite, grăbește de izbăvește pe poporul cel fără de răspuns. Că te primește când cazi către El, Cel ce te-a primit când te-ai rezemat pe pieptu-I; pe Care roagă-L, de Dumnezeu cuvântătorule, și norul păgânilor cel pus asupra noastră să-l risipească, cerându-ne nouă pace și mare milă.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe Faraon cel ce se purta…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un curat iubit ai fost Luminii celei preacurate, și pe pieptul Lui odihnindu-te, cu suflet îndrăzneț din adâncul înțelepciunii ai scos lumina cunoștinței, fericite, Ioane apostole.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai presus de fire, de Dumnezeu grăind ai tunat, iubitule al lui Dumnezeu: Cuvântul era la început, și la început era Cuvântul viu și ipostatnic la Părintele Său, și Dumnezeu era Cuvântul, și trup Cuvântul S-a făcut, și Dumnezeu a rămas neschimbat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi.

Sub acoperământul tău prea curată scăpând, ne păzim de toată năvala ispitelor; pentru aceasta și acum ne rugăm: scoate pe cei căzuți din adâncul greșelilor, curată, cu dumnezeieștile tale rugăciuni.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel ce ai întărit cerurile…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pescar, vânător de oameni și cuvântător de Dumnezeu te-ai făcut, înțelepte Ioane, neuitându-te la dragostea părintească și lumească, și Stăpânului Cuvântului cu dumnezeiască dragoste urmând.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curățiți fiind la ochiul sufletului, o, de Dumnezeu cuvântătorule, ai văzut slava cea de negrăit a unuia născut din Tatăl, a Cuvântului și Fiului lui Dumnezeu; prin Care lămurit toate s-au făcut cu dumnezeiescul Duh.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi.

Sub mântuitoarea scăpare a ta alergând, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, mă izbăvesc de toată năvălirea vrăjmașului, și mă mântuiesc cu rugăciunile tale; încă și de chinul ce va să fie mă izbăvesc, curată.

Cântarea a 4-a. Irmos: Tu ești tăria mea, Doamne…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine fiu al tunetului Domnul te-a numit și te-a învrednicit, a tuna cu Duhul dumnezeiască și necuprinsă nașterea Lui din Tatăl cea de negrăit. Pentru aceasta de Dumnezeu cuvântătorule, pomenirea ta cea cu totul prăznuită, cu cântări după vrednicie o mărim.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu la înălțimea faptelor bune te-ai suit, apostole, tu ai văzut Pe Cuvântul, Unul-Născut, cel fară de început, strălucind cu slavă în trup, pe Cel ce sade în sânurile părintești, și te-ai învrednicit a auzi glasul părintesc, mărturisind a Lui fiiască ființă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi.

Sub a ta sprijinire acum scap eu netrebnicul robul tău, ceea ce ești cu totul fără prihană, să nu mă rușinez. Că pe tine te am către Dumnezeu ocrotitoare și zid nebiruit Rogu-mă ca să dobândesc pentru tine și liniștea ce va să fie, și dumnezeiască viață.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat..

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând lumina cea nepătată, care a strălucit întru întunericul lumii, și amestecând cu dânsa dragostea, și luminător al dreptei credințe făcându-te, neamurile păgâne cele de multe seminții, cu lumina teologiei, Ioane, le-ai luminat.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscând că legea cea umbroasă prin Moise s-a dat, iar dumnezeiescul har prin Hristos Dumnezeul nostru s-a făcut, cu limba ta cea de Dumnezeu grăitoare, fiule al tunetului iubite, bine ai vestit Dumnezeirea Lui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi.

Tu ești acoperământul meu și putere, preacurată, și tărie și zid nemișcat, și pe tine te chem noaptea și ziua, păzește-mă de toată vătămarea lui Veliar ce-mi vine asupra, ca să te slăvesc cu credință și cu dragoste.

Cântarea a 6-a. Irmos: Adâncul păcatelor…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cărbunele dumnezeiescului foc mai înainte l-a văzut Isaia cu închipuire, și curățindu-ți buzele s-a învrednicit de proorocie, iar tu te-ai arătat rezemător pe pieptul Cuvântului lui Dumnezeu, Celui ce S-a întrupat, fericite Ioane.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul, Unul-Născut, Cel ce sade în sânurile Tatălui, în trupat s-a văzut, Ioane fericite, și ca unui tăinuitor iubit ție ți-a arătat, că pe Dumnezeu cel fără de trup, nimeni nu poate să-L vadă nici odinioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi.

Luminează sufletul meu, ceea ce ai născut raza slavei Tatălui, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare prealăudată. Că al tău dar având credincioșii cei adevărați, hulele au biruit.

CONDAC, glasul al 2-la:

Măririle tale, iubitorule de feciorie, cine le va spune? Că verși minuni și izvorăști tămăduiri, și te rogi pentru sufletele noastre, ca un cuvântător de Dumnezeu și prieten al lui Hristos.

Cântarea a 7-a. Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toată voința ai ieșit din legătura trupului, o prea fericite, ca un stătător de față înaintea lui Dumnezeu, și fiind vestitor al teologiei celei de Dumnezeu însuflate, ai învățat a striga: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca niște iarbă ai socotit aurul și bogăția, o preafericite, și iarba în aur ți s-a prefăcut prin lucrare dumnezeiască, celui ce pe Dumnezeu ziditorul cuvântai și cântai: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Duhul Sfânt, Cel ce purcede din Tatăl cel fără de început, și se socotește a fi de Tine nedespărțit, Cuvinte al lui Dumnezeu, Unule-Născut, apostolilor L-ai vestit, ca să strige: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi.

Biserică și palat împăratului Hristos te-ai făcut, tu una, și pat al lui Solomon, pe care, precum zice Scriptura, îl înconjură șaizeci de puternici, care acum strigă ție Fecioară și cântă: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Cântarea a 8-a. Irmos: De șapte ori chinuitorii…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preaslăvită pomenirea ta, evanghelistule al Dumnezeirii lui Iisus, ca o cuvioasă și binevestită, dumnezeiește a strălucit, de mireasmă umplând Biserica; pentru aceasta bucurându-ne credincioșii, cântăm: Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preaînălțați-L pe El întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cuvântătorul de Dumnezeu avându-l începător de cete, pe Tine, Hristoase, cel binecuvântat de el, Dumnezeu Te vestim, împreună cu Tatăl și cu Duhul și psalmicește cântând strigăm: Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preaînălțați-L pe El întru toți vecii

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi.

Pe Dumnezeu-Cuvântul întrupat L-ai născut, preacurată, pe Acesta roagă-L să mă izbăvească de foc, că iată viața mea toată s-a cheltuit, toată s-a robit de păcate cumplite; pentru aceasta la tine, Fecioară, alerg eu ticălosul, și pe tine te chem ceea ce ești cu har dăruită.

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a cerul…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea Crucii Stăpânului stând ucenicul cel iubit, și organul cel curat al teologiei, Fecioara și curata de Dumnezeu Născătoarea, ca unui feciorelnic i s-a încredințat, și păzitor Născătoarei de Dumnezeu celei fără prihană fiind, acum după vrednicie se fericește.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După vrednicie iubind Cel curat, cinstită și curată viața ta, pe tine cel ce ai viețuit îngerește pe pământ, frate te-a primit fericite Ioane, Maicii Sale de Dumnezeu Născătoarei fiu a fi vestindu-te, cu care pe tine toți te fericim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi.

Turn de mântuire fii mie preacurată, taberele demonilor oprind, și mulțimea ispitelor și a primejdiilor gonind, și năvălirea patimilor departe împrăștiind curată, mântuire dându-mi și bogăția dumnezeieștilor daruri dăruindu-mi.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe înțelepciunea….

Pe pieptul înțelepciunii rezemându-te, și cunoștinței celor ce sunt învățându-te, dumnezeiește ai tunat: la început era Cuvântul; bine scriind tu întâi nașterea cea fără de început, și ai propovăduit tuturor întruparea Cuvântului. Pentru aceasta și cu limba ca și cu o mreajă vânând neamurile, cu harul Duhului înveți marginile pământului lumii. De Dumnezeu cuvântătorule apostole, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

About the author

Related posts

Comments

No comments