Blog

header image
17 octubre, 2022 @ 21:58 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist LucaTroparul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte și Evangheliste Luca, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Cel Tăiat pe cea Netăiată…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gura ta știind-o pahar Dumnezeiesc, al Înțelepciunii Celei Preaînalte, Înțelepte Apostole Luca, Vistieria Cea Mare și Negrăită a harului, îmbogățindu-ne, o luăm cu osârdie, Domnului cântând, căci cu Mărire S-a preamărit.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Taină învățându-te Hristos cele cerești și Scripturile cele de Dumnezeu insuflate, fără mijlocire deschizându-le ție Apostole Luca, tăinuitor te-a arătat și propovăduitor preaînțelept, al celor mai presus de minte, care cu osârdie cânți: Domnului să cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pusu-te-a Biserica lui Hristos împreună călător cu Apostolul Pavel, Sfinte Luca Preafericite, pe tine cel ce ai strălucit Dumnezeiește cu harul Lui; și urmelor lui ai urmat, cântând: Domnului să-I cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Chipul zămislirii celei Negrăite și Dumnezeiești, ale celei Curate, cu totul lăudate l-ai arătat, Apostole Luca; cum că Duhul cel Preasfânt arătat a venit peste Dânsa și cuvântul a umbrit-o; căruia cu un glas să-I cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici; și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu ești Întărirea celor ce…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Evanghelia ta, Dumnezeiescule Luca, a arătat și arată pe Răsăritul Cel de sus, care a cercetat pe oameni.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Faptele Apostolilor prea Dumnezeiește urmându-le cu toată buna credință, slăvite, prin scrisoare le-ai însemnat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Apostolul Pavel, fericitul, ți-a împletit ție începături de laude și laudele tale le-a arătat prin epistole.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată, acum te fericesc, precum mai înainte ai zis, Preacurată, toate neamurile oamenilor, mântuite fiind prin tine acum.

Catavasia:

Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ești Izvor Viu și Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărește-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a. Irmos: Încălecat-ai pe cai pe Apostolii Tăi, Doamne…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dacă te-ai văzut luminat cu Razele Duhului, te-ai învrednicit cu mâinile tale a tipări, preabunule, Legile Lui, celor iubitori de Dumnezeu, credincioșilor celor ce cântă: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Harul aflându-te pe tine locaș Mângâietorului, s-a vărsat de prisos în buzele tale și propovăduitor păcii te-ai arătat, tuturor celor ce cântă cu credință: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul care te-ai arătat părtaș nevoințelor Apostolului Pavel, slăvite, de cununi după dreptate te-ai învrednicit și împreună cu dânsul bucurându-te pentru Împărăție, cu un glas cântați: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Aflând Domnul frumusețea minții tale, ca și cu niște Dumnezeiești Raze, frumos strălucind, ai fost orânduit propovăduitor celor ce cântă cu credință: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Surpat-a Domnul pe cei puternici de pe scaune, Fecioară și Maică, precum a zis; și pe cei flămânzi i-a umplut de Dumnezeiești bunătăți; pe cei ce cântă cu credință: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Catavasie:

Sfatul cel neurmat și Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: Luminează-ne pe noi…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina Cea Înțelegătoare, în inima ta luând-o, dacă te-ai curățit de întinăciunile cele de mai înainte prin Legea dragostei, tuturor, Sfinte Luca, ai împărțit-o.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, cu fulgerele harului, preafericite, strălucit te vezi arătat, vorbind Dumnezeiește, Apostole Luca, cu limbă de foc.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Dorit-ai cu Apostolul Pavel, Preaînțeleptul, împreună ai umbla; că iubit te-ai numit, ca un slujitor și Evanghelist al Harului.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Ceea ce ești cu adevărat Vistieria Fecioriei, Chemarea strămoașei și Dezlegarea blestemului strămoșului.

Catavasia:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate și ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a. Irmos: Rugăciune ridic către Domnul…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe muntele virtuților suindu-te, Apostole, ai vorbit cu Cel Dorit ca și Moise; și Tablele cele de Dumnezeu scrise, însemnate cu degetul Duhului, îndoite le-ai luat, Fericite Luca, Învățătorule al lumii.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumea ai luminat cu învățăturile tale, ca un ritor al cinstitei Biserici, căci cu Razele Preasfintei Treimi Celei Nezidite, luminat te-ai văzut de Dumnezeu primite; și te-ai făcut ca un Luceafăr, luminând marginile lumii.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Bolile sufletelor, de Dumnezeu însuflate, acum le vindeci și ale trupurilor, precum de demult ți s-a încredințat din cer harul Duhului; că Apostolul Pavel pe tine te mărturisește a fi doctor celor de față.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Căutat-a spre tine Domnul, înnoind firea mea, ca un puternic făcându-ți mărire, precum ai zis, Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără prihană; și m-a mântuit prin tine din stricăciune, ca un Dumnezeu și de oameni Iubitor.

Catavasie:

Înțelepții de Dumnezeu, care faceți acest praznic Dumnezeiesc și cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-Însa.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătat-Te-ai astăzi lumii…

Ucenic făcându-te Cuvântului lui Dumnezeu, împreună cu Apostolul Pavel ai luminat tot pământul și negura ai gonit, scriind Dumnezeiască Evanghelie a lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evrei oarecând…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, cum Apostolilor Luca și Cleopa S-a arătat Stăpânul din mormânt! Că înviind i-a învățat pe ei să cânte: Binecuvântat ești Doamne Dumnezeule în veci!

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cărarea vieții mergând, împreună călător ai aflat fericite pe Cuvântul, Care ți-a deschis ușile Locașurilor celor Cerești ție, celui ce cântai: Binecuvântat ești Doamne Dumnezeule în veci.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Alăuta Duhului te-ai arătat, care vestește de la Dumnezeu cântările cele dulci, luminând Sfinte Luca pe oamenii cei ce cântă: Binecuvântat ești Doamne Dumnezeule în veci!

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel fără de trup a grăit ție Fecioară: Bucură-te Marie, de Dumnezeu Născătoare, cu care împreună credincioșii cântăm Fiului tău: Binecuvântat este Preacurată, Rodul pântecelui tău.

Catavasia:

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbătește înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat!

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel Ce S-a preamărit…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca niște Table de Dumnezeu scrise, luând cărțile tale cu credință, ne îndulcim de luminarea harului, preafericite; pe Domnul lăudându-L și preaînălțându-L întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca și cu un organ cu limba ta Duhul lucrând, luminează pe oameni, cu Taină învățând dogmele harului, pe cei ce laudă pe Domnul și-L preaînalță întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legat fiind în dragoste cu Apostolul Pavel cel de Dumnezeu grăitor, de Dumnezeu grăitorule, Sfinte Apostole Luca și însoțire preacinstită v-ați arătat, pe Domnul lăudându-L și preaînălțându-L întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu năvodul cuvintelor tale, cel de Dumnezeu împletit, ai vânat pe oamenii cei ținuți în rătăcire și ai prins cu luminarea credinței pe cei ce laudă pe Domnul și-L preaînalță întru toți vecii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfânta Elisabeta, Maică a Domnului te-a vestit pe tine, proorociță arătându-se, purtând pe Botezătorul și Înaintemergătorul; pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Pe tinerii cei binecredincioși, în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ți cânte Ție: pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Hotarele firii le-ai trecut…

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai stat, Sfinte Luca, întru bucuria celor de tine dorite, întrucât ai ajuns la săvârșire și sfârșit fericit ai dobândit după adevăr, dezlegându-se simbolurile prin arătările Adevărului.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit-ai lumii ca un soare, de Dumnezeu insuflate, stând înaintea Treimii cu Apostolul Pavel cel de Dumnezeu văzător, Sfinte Luca Prealăudate. Cu care neîncetat te mărim pe tine, de Dumnezeu arătătorule.

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Raza cea de Lumină, Purtătorule Apostol Luca, roagă-te a se lumina cântăreții tăi și dăruiește pace lumii, preafericite, ca neîncetat să te mărim pe tine, de Dumnezeu grăitorule.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Bucurându-te, acum, Sfinte Apostole Luca, stai înaintea Împăratului tuturor, fiind împodobit cu cununa Dumnezeieștii Bunei Podoabe și a Frumuseții. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu grăitorule, neîncetat te mărim.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul Cel fără de trup L-ai primit, pe Cel Ce a voit să înnoiască firea mea și pe Acesta Întrupat Fecioară L-ai născut. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, neîncetat te mărim.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumusețea Fecioriei…

Călătorind tu după Învierea lui Hristos, Apostole Luca Preasfințite, împreună cu Sfântul Cleopa în satul Emmaus, pe când vă întrebați a stat de față Domnul în chip necunoscut; și luând iarăși dare de pâine, ai cunoscut pe Mântuitorul, căruia roagă-te, să ne dăruiască nouă mare milă.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Ca un călător împreună cu Apostolul Pavel, feluri de nevoi ai suferit cu răbdare, întru tot lăudate Apostole al Domnului și alergarea credinței prin chinuire săvârșind, te veselești, fericite, împreună cu dânsul întru cele de sus. Pentru aceasta și lumii propovăduind Evanghelia lui Hristos, ai luminat toată partea cea de sub soare, Sfinte Luca Preacinstite. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Pe Ceea ce este Ușă Cerească și Sicriu, Munte cu totul Sfânt, Nor Strălucitor, să o lăudăm; pe Scara cea Cerească, Raiul cel Cuvântător, Mântuirea Evei și Odorul cel Mare a toată lumea; că într-Însa s-a lucrat Mântuirea lumii și iertarea greșelilor celor de demult. Pentru aceasta grăim către dânsa: roagă pe Fiul tău și Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli, celor ce se închină cu credință, Preasfintei nașterii tale.

 

About the author

Related posts

Comments

No comments