Blog

header image
22 enero, 2022 @ 12:05 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Timotei

Troparul Sfântului Apostol Timotei, glasul a 4-lea:

Bunătatea învățându-te și întru toate cumpătat fiind, îmbrăcându-te cu buna conștiință, precum i se cuvine unui sfânt, ai scos din vasul alegerii lucrurile tainice; și credința păzind, aceeași cale ai săvârșit, Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Dreapta Ta, cea purtătoare de biruință…

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răscolirile patimilor și întunericul necunoștinței risipește-le, prin rugăciunile tale, fericite, cu darul cel luminos al nepătimirii, ca să te laud acum, după vrednicie, slujitorule al celor Dumnezeiești.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscătorul Cel de mai înainte și Dumnezeu, Cel Ce cu înțeleaptă purtare de grijă se îngrijește de toate nevoile noastre, văzând frumusețea cugetului tău, Sfinte Apostole Timotei, te-a învrednicit a fi împreună slujitor cu Dumnezeieștii Apostoli.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O începătorie mai presus de fire care poartă de grijă tuturor cunoaștem. Că Apostolul Timotei, elin fiind, luminându-se cu harul lui Hristos, se numără acum Apostol împreună cu Dumnezeiescul Pavel.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce Singur știi neputința…

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vărsatu-s-a harul cu îndestulare în buzele tale, preafericite și a izvorât râurile dogmelor, care adapă Biserica lui Hristos și aduc roadă înmulțită, propovăduitorule a lui Hristos, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Apostole Timotei.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Picioarele tale proorocește s-au înfrumusețat, preafericite; că bine ai vestit, preaînțelepte, pacea, care covârșește vădit tot gândul, adică pe Mântuitorul, Care a pus capăt războiului celui vechi al oamenilor.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorându-ți mădularele trupului, ai supus dreptei judecăți înclinarea către cele rele, Sfinte Fericite Timotei, dând stăpânire înclinării către cele bune; patimile le-ai stăpânit și sufletul ți-ai luminat, îndreptându-te cu învățăturile Apostolului Pavel.

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte Umbrit cu harul…

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alergând cu înfocare, preafericite, a te lupta după Lege, prin înfrânare desăvârșită, ai supus minții furtunile patimilor, ajungând la cea mai înaltă treaptă a faptelor bune, mare propovăduitorule, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Apostole Timotei.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apostolul Pavel, strălucind ca un soare, te-a trimis pe tine ca pe o rază luminoasă, să luminezi lumea cu lumină îndestulătoare întocmai ca de foc, slujitorule al celor Dumnezeiești, Sfinte Timotei, spre povățuirea și întărirea noastră.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind cu ardoare desăvârșirea celor ce stă în putința noastră și înfrânându-te, prin dragoste ai dus viață potrivită dorinței tale, cugetătorule de Dumnezeu; privind totdeauna către ținta dragostei tale și umplându-te de cugetarea la ea.

Cântarea a 5-a. Irmos: Dumnezeu fiind păcii…

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înflăcărat fiind de făcliile cele nematerialnice ale Luminii Celei dintâi și Pricinuitoare a tuturor, ai luminat lumea cu cinstita propovăduire, luminătorule al Ortodoxiei, arătându-te și în chip vădit că propovăduiești cuvântul vieții, cunoscătorule al Tainelor, preafericite.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apostolul Pavel arătându-se a doua strălucire, slujitoare Strălucirii Celei dintâi, cu cunoștința Acesteia ne-a luminat pe noi. Iar Apostolul Timotei s-a arătat împreună ostaș cu el, îngrădindu-se vitejește cu toată într-armarea lui.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ucenicul cel neînduplecat al Dumnezeiescului Apostol Pavel, mergând pe urmele învățătorului său, seamănă tuturor credincioșilor învățăturile aceluia; prin care călăuziți fiind către lumina Ortodoxiei, de cu noapte prin rugăciuni Te slăvim, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 6-a. Imos: Din pântece pe Iona…

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Car al lui Dumnezeu te-ai arătat, Sfinte Timotei, purtând Dumnezeiescul Lui Nume, înaintea tiranilor celor fără de Dumnezeu, neînspăimântându-te de sălbăticia lor, insuflate de Dumnezeu; că tu ai fost îmbrăcat cu Puterea cea nebiruită a Mântuitorului.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunună bine înfrumusețată ai primit, Sfinte Timotei, Preafericite Apostole, cugetătorule de Dumnezeu; și după vrednicie porți diadema Împărăției și stai înaintea Scaunului Stăpânului tău, bucurându-te împreună cu Apostolul Pavel, în Locașurile Cerești, preafericite.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preacinstite Timotei, simțind mireasma duhovnicescului mir al lui Hristos, Care pentru noi S-a deșertat în Trup, te-ai făcut părtaș al bunei miresme a Lui; și ai împărtășit pe cei ce vin la tine cu credință, cunoscătorule al Tainelor, sfinte, din dăruirea Lui cea înțelegătoare.

CONDAC, glas 1. Podobie: Ceata îngerească…

Pe Dumnezeiescul ucenic și împreună călător cu Apostolul Pavel, pe Sfântul Timotei, toți credincioșii să-l laude cu cântări; împreună cu dânsul cinstind și pe Înțeleptul Anastasie, ce a strălucit din Persia ca o stea, care alungă patimile noastre cele sufletești și bolile trupului.

Cântarea a 7-a. Irmos: Pe tine, Născătoare de Dumnezeu…

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ajungând dănțuitor împreună cu ceata cea cerească, după dreptate împreună te veselești, fericite, cu bucurie; umplându-te de strălucire dătătoare de lumină, slujitorule al Tainelor, Sfinte Apostole Timotei, vestești pe Dumnezeu Cel Lăudat și Preaslăvit.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiescul Pavel slujind cu sfințenie Evanghelia lui Hristos, bucurându-se, îți trimitea de la înălțimea faptelor bune scrisori scrise de Dumnezeu, ca unui ucenic, Sfinte Timotei, vestind pe Dumnezeu Cel Lăudat și Preaslăvit.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slăbiciunea trupului o întărea vânjoșia sufletului; că petrecând pe pământ ca om fără de trup, te-ai făcut mucenic, de Dumnezeu binecuvântatule, zdrobindu-ți-se capul, slujitorule al Tainelor lui Dumnezeu.

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel răcorit…

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai vrednic de treapta îngerească, Fericite Apostole Timotei. Că pătrunzând în chip mai presus de fire, în Tainele Cetelor cerești, ai urmat strălucirii lor, înțelepte; cu care împreună bucurându-te, cânți: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un Apostol te-ai arătat, cugetătorule de Dumnezeu, îmbrăcat fiind cu Puterea din cer, care a venit în chip minunat la ucenicii și martorii care au fost de față ai Cuvântului. Cu care împreună bucurându-te, cânți: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Încetat-ai de a mai dori, preafericite, ca unul ce ai ajuns în chip vădit la Frumusețile Cele Desăvârșite, Sfinte Apostole Timotei, arătându-te totdeauna, în chip vădit, cu Lumina Treimii, propovăduitor lui Dumnezeu. Și acum cânți cu veselie: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Chipul nașterii tale celei Curate…

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvintele lui David s-au împlinit; că te-ai arătat lumii ca un fulger, luminând marginile cu propovăduirea, Prealăudate și Fericite Timotei. Pentru aceasta neîncetat te mărim pe tine, grăitorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plin fiind, preaînțelepte și curat îndestulat de Raza Cea Începătoare de Lumină a Strălucirii Dumnezeiești, Celei în Trei Sori, izbăvește, fericite, din întunericul păcatelor, pe cei ce te laudă, preacinstite slujitor al celor sfinte.

Stih: Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cele drepte cugetând, te slăvim pe Tine, Fiule Unule-Născut, întocmai cu Tatăl și cu Duhul, sprijinindu-ne pe învățăturile Apostolilor Tăi, Stăpâne, ale Apostolului Pavel, propovăduitorul iconomiei Tale și ale Sfântului Timotei, cugetătorul de Dumnezeu.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Înfrumusețându-te cu Dumnezeieștile haruri, ai împodobit strălucita Mitropolie a efesenilor, Apostole; că te-ai arătat propovăduitor cu Dumnezeiescul Pavel, vestind mai întâi tuturor cuvântul mântuirii. Drept aceea cu credință prăznuim sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Înnoit-ai, Preacurată, cu Dumnezeiască nașterea ta, firea cea muritoare a pământenilor stricată de patimi și ne-ai ridicat pe toți din moarte la viața cea nestricăcioasă. Pentru aceasta, după datorie, toți de fericim, Fecioară Preamărită, precum Însăți ai proorocit.

SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Fecioară Preacurată, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie a trecut prin Preasfântul tău suflet, când ai văzut pe Fiul tău și Dumnezeu Răstignit de bunăvoie. Pe Acela, Binecuvântată, roagă-L neîncetat să ne dăruiască nouă iertare de greșeli.

About the author

Related posts

Comments

No comments