Blog

header image
21 mayo, 2022 @ 01:59 by admin

Paraclisul Sfinților Împărați Constantin și maica sa, Elena


În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri.
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu.
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit.
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat.
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne.
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Tropar, glasul al 8-lea:

Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l și ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împărați apostolul Tău, Doamne, împărăteasca cetate în mâinile Tale o a pus. Pe care păzește-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Luminătorul ortodoxiei, sprijinul Bisericii și învățătorule, podoaba monahilor, apărătorul teologilor cel nebiruit, Grigorie, făcătorule de minuni, lauda Salonicului, vestitorule al harului, roagă-te pururea să se mântuiască sufletele noastre.

Pe cei ce cu dragoste icoana ta o cinstesc, cerând cu evlavie dumnezeiescul ei har, mântuiește’i, Stăpână; scapă’i din necazuri pe cei ce-aleargă la tine, turma ta păzește-o de toată nevoia, care pururea cere ajutorul tău.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi ? Noi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mântuiești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea.
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie.
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le.
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine.
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Canonul Sfinților Împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu Apostolii

Cântarea I

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chipul Crucii văzându-l strălucind mai cu putere pe cerul inimii tale, ai lepădat tot întunericul necunoștinței, iar acum cu razele rugăciunilor tale închipuie fericite, semnul biruinței pe cerul sufletelor celor ce te laudă pe tine cu seninătate.

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetatea împărătească s-a încins cu putere în vremea împărăției tale și cu zidurile rugăciunilor tale s-a păzit de năvala ereticilor, pe care și acum cu secerea rugilor tale îi leapădă ca pe niște neghine din țarina Vieții.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Numele Treimii Celei de viață făcătoare s-a slăvit prin tine, cel ce te-ai arătat carte purtătoare a voinței dumnezeiești, pe care o arată și nouă spre îndreptarea pașilor vieții pe cărările mântuirii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Cetatea Ta îți aduce cunună preaslăvită gătită din florile laudelor dumnezeiești, pe care o primește cu bunăvoință, Maică Preacurată a Domnului și plinește robilor Tăi cererile cele mântuitoare.

Cântarea a III-a

Stih: Sfântă Împărăteasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu evlavia pătrunzându-te, ai alergat cu dor pe urmele pașilor Mântuitorului și bisericile zidite spre slava Treimii astăzi poartă pecetea mulțumirii tale; învrednicește-ne și pe noi a ne face părtași bucuriei unirii cu Hristos întru legătura gândului smerit.

Stih: Sfântă Împărăteasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrednică ai fost de a purta Crucea ostenelilor spre întărirea poporului întru credință, însă nu înceta rugându-te să purtăm și noi cu vrednicie crucea necazurilor spre curățirea de păcate.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Mâna cea nevăzută a Proniei te-a călăuzit pe cărările credinței spre a deschide poporului porțile îndurărilor dumnezeiești, însă nouă mijlocește-ne intrarea pe ușa mântuirii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Maică a Cuvântului, scrie-mi cuvânt de mântuire în cartea sufletului, ca să nu fiu eu aruncat în focul cel veșnic pentru multele însemnări ale păcatelor mele.

Apoi aceste stihiri:

Să încununăm cu dumnezeiești cântări pe stâlpii Bisericii, pe cei ce s-au ostenit să păzească turma lui Hristos de toată înșelăciunea vrăjmașilor, ca prin rugăciunile lor să ne izbăvească de toată răutatea potrivnicilor.

Maica Vieții, din moartea sufletului mă slobozește, ca una Ce ești Vas preadorit al Înțelepciunii, Care tuturor revarsă apa duhovnicească a iubirii spre mântuirea sufletelor și risipirea legăturilor aducătoare de moarte.

Preotul zice ectenia: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, și pomenește pe cei pentru care se face paraclisul;
Strana: Doamne miluiește (de 12 ori);
ecfonis: Că milostiv;

Sedealna

Biserica saltă și îți dăruiește ție Sfinte Constantine, cununa mulțumirii ei, căci o păzești neîncetat cu scutul rugăciunilor tale de toată viclenia vrăjmașului celui rău.

Cântarea a IV-a

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Maxențiu, cel fără de socoteală ai biruit cu puterea Crucii, iar acum însemnezi pe cerul sufletelor noastre semnul binecuvântat al mântuirii spre întărirea în credință.

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe creștini ai veselit cu ale tale legi izvorâte din porunca iubirii lui Hristos, însă roagă-te să ne facem și noi vrednici plinitori ai cuvântului dumnezeiesc spre izbăvirea din cursele vrăjmașilor nevăzuți.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pentru pacea Bisericii mult te-ai ostenit, fericite Constantine, iar acum în ceruri în Biserica cea triumfătoare odihnindu-te, roagă- te să ne facem și noi vrednice slugi ale Cuvântului.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Preacurată Fecioară, Cerul Cel înțelegător al îngerilor, cu stelele virtuților Tale luminează întunericul inimii mele și mă mântuiește.

Cântarea a V-a

Stih: Sfântă Împărăteasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu ai aflat odihnă inimii tale până ce nu ai descoperit Crucea Stăpânului, pe care arătându-o lumii, ai întărit-o în nădejde ca să slăvească pe Hristos neîncetat.

Stih: Sfântă Împărăteasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nădejdea creștinilor, cu făclia rugăciunii tale luminează-mi calea mântuirii și mă povățuiește către Izvorul vieții, ca să-mi răcoresc arșița neputințelor mele și să salt îngerește cu duh umilit.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cununa binecredincioaselor împărătese, cu razele virtuților tale împodobește sceptrurile celor ce conduc și pe noi arată-ne stăpânitori peste patimi, ca pe tronul inimii să înălțăm gând umilit, strigând Treimii Celei făcătoare de viață: Lumina și Bucuria noastră, slavă Ție!

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Lumina celor necăjiți și Cetatea celor prigoniți, deschide-ne porțile îndurărilor Tale și ne izbăvește de noaptea cea cumplită a păcatului, Fecioară Prealăudată.

Cântarea a VI-a

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărirea celor ce conduc și pecetea cea strălucită a Ortodoxiei, mare împărate Constantin, întărește în dreapta credință pe cei ce cu frică de Dumnezeu cârmuiesc poporul cel binecredincios, ca întru pace toți să lucrăm faptele mântuirii.

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ploaia rugăciunii tale adapă pământul cel însetat al inimii mele și cu izvoarele rugăciunii tale curățește toată întinăciunea ereziilor din ogorul dreptei credințe, preafericite Constantin.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Sobor de Dumnezeu sfințit ai adunat în cetatea Niceei, ca să statornicească adevărul cel neschimbat, și cu adâncă evlavie te-ai plecat înaintea stâlpilor Bisericii, slăvind pe Cel Ce i-a întărit pe ei în răbdarea prigonirilor pentru dreapta credință.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Veselește-Te, Tu, Ceea Ce ai născut pe Floarea mântuirii lumii, Care cu mireasma darurilor Sale tot pământul l-a sfințit.

Să lăudăm cu evlavie pe cei ce sunt apărători nebiruiți creștinilor și toată lumea păzesc cu sabia rugăciunii lor de năvala ereziilor, pe cei ce sunt cununile Bisericii și mângâierea credincioșilor.

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Preotul zice ectenia întreit mică …

Condac, glasul al 3-lea:

Constantin astăzi, cu maica sa Elena, Crucea a arătat, lemnul cel preacinstit, care este rușinea tuturor iudeilor și arma credincioșilor împărați asupra celor potrivnici. Că pentru noi s-a arătat semn mare și în războaie înfricoșător.

Prochimenul, glas 4: Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.

Fericit bărbatul cel ce se teme de Domnul…

Evanghelia de la Matei

27 Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni, decât numai Fiul și cel căruia va voi Fiul să-i descopere. 28 Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. 29 Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. 30 Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pentru rugăciunile Sfinților Tăi Împărați, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curătește mulțimea greșalelor noastre.

Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale curățește fărădelegile noastre.

Ca un soare așezat pe tronul cel sfințit de Cuvântul ai fost mare Constantine, cu razele înțelepciunii tale bine ocârmuind pe cei de sub soare, care și acum te cinstesc cu credință.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu mila și cu îndurări, înalță fruntea creștinilor ortodocși și trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor netrupești Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, slăvitului Prooroc, Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților Apostoli; ale tuturor sfinților sfințiților ierarhi; ale sfinților, slăviților și bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri, ale Sfinților (N), a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Împărați, de Dumnezeu încoronați și întocmai cu Apostolii, Constantin și maica sa Elena, ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, făcătorul de minuni, ale sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților; rugămu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacătoșii, care ne rugăm Ție, și ne miluiește pe noi.

Doamne, miluiește (de 12 ori). Preotul zice: Cu mila și cu îndurările …

Cântarea a VII-a

Stih: Sfântă Împărăteasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe urmele pașilor Cuvântului ai alergat, voind a afla Crucea Cea de viață purtătoare și a te închina ei; pentru aceasta, întinde-ne și nouă mână de ajutor, ca să purtăm crucea noastră cu vrednicie.

Stih: Sfântă Împărăteasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Caută cu milostivire spre cei ce te cinstesc pe tine, preafericită Elena, căci cu adevărat tu te-ai adăpat din izvorul bucuriei lui Hristos la aflarea Sfintei Cruci, iar acum te veselești întru lumina bucuriei celei veșnice.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Preasfânta Treime S-a slăvit prin viața ta cea luminată de fapte bune, căci pe calea mântuirii ai mers cu adâncă evlavie, lăudând pe Hristos în veci.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Caută din cer Preacurată, spre sufletele noastre necăjite și oprește viforul patimilor noastre spre a aduce întru pace slavă Treimii.

Cântarea a VIII-a

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cununa împăraților, stând înaintea tronului ceresc roagă-te să ne izbăvim noi de întunericul neștiinței și să ajungem la lumina înțelepciunii celei duhovnicești.

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinții Apostoli ți s-au arătat când erai pe patul bolii și tămăduire de la Hristos ți-au izvorât, însă acum și tu, Sfinte Constantin, revarsă apele tămăduirilor celor cumplit istoviți de focul bolilor sufletești și trupești.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Întru legătura păcii ne unește pe toți prin rugăciunile tale, ca unul ce nu ai dat somn ochilor tăi până nu ai alungat viforul eresurilor lui Arie prin de Dumnezeu sfințitul sobor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Ușa mântuirii deschide-mi mie, Ceea Ce ești Bucuria îngerilor, iar acum închide ușile patimilor ce mă necăjesc, ca fără de frică să intru în cămara lui Hristos.

Cântarea a IX-a

Stih: Sfinților Împărați Constantin și Elena, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Masă duhovnicească astăzi întindeți celor ce vă cinstesc pe voi cu credință, ca să nu mai flămânzim de pacea lui Hristos, ci întărind dragostea dintre noi, să slăvim pe Izvorul iubirii.

Stih: Sfinților Împărați Constantin și Elena, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cununa credincioșilor și ai Bisericii stâlpi de nădejde, cei ce cu podoabele faptelor voastre celor bune ați luminat toate laturile creștinătății, nu încetați a vă ruga pentru întărirea dreptei credințe.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Bisericile cele zidite prin osteneala voastră cu glasuri de cântări împodobesc prăznuirea voastră cea minunată, iar noi, cei ce suntem lăcașuri întunecate de patimi, cu raza rugăciunilor voastre luminându-ne strigăm cu evlavie: „Sfinților Împărați, nu încetați a face pomenire înaintea lui Hristos de cei ce cu evlavie vă cinstesc pe voi, ca să dobândim iertare de păcate și să ne mântuim toți!”.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Împărăteasa îngerilor, caută cu milă spre cei ce Te cinstesc pe Tine și zapisul păcatelor noastre îl rupe cu sulița rugăciunii Tale.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:

Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin, cununa Apostolilor lui Hristos și sceptrul cel din aur al conducătorilor celor binecredincioși, pecetea adevărului Ortodoxiei și vistieria cea bogată a darurilor Bisericii, ca cel ce cu îngerii petreci și pe oameni păzești de asupririle celui rău, nu înceta a cere Împăratului tuturor împreună cu maica ta, oglinda virtuților, icoana blândeții și bucuria credincioșilor, pace poporului pururea prigonit de suflarea viforului ereziilor.

Ca niște sfeșnice luminoase străluciți în Biserica lui Hristos, aducând lumina rugăciunii voastre înaintea Luminii Celei neapuse, ca să se lumineze și gândurile noastre cu adevărata cunoștință de Dumnezeu și să ne arătăm și noi făclii vii ale Înțelepciunii.

Împărate Constantin, ca pe o mireasă neprihănită ai păzit Biserica lui Hristos de toată întinăciunea ereziilor, adunând sobor prealuminat, prin care adevărul s-a statornicit și lupii cei înțelegători s-au gonit de la turma Păstorului Celui Îndurat.

Sfântă Elena, ceea ce ești veselia monahilor și a Bisericii podoabă preastrălucită ce ai înfrumusețat cetatea cea sfântă cu mărite biserici spre slava Ziditorului, arată și inima mea biserică preacinstită a Duhului, ca neîncetat să cânt împreună cu glasurile îngerești: Aliluia!

Cununa vieții celei nestricăcioase ați dobândit de la Împăratul Cel Nemuritor, înaintea Căruia stând acum cu vrednicie, nu încetați a aduce jertfa rugăciunilor voastre pentru poporul cel credincios, ca toți să ne mântuim.

Cu blândețea lui David ai fost încununat și cu râvna lui Ilie, căci întunericul idolilor ai risipit cu lumina înțelepciunii tale și pe creștini ai ocrotit, ca toți să slăvească în pace pe Cel Ce cheamă pe toți la sfințenie.

Cetele puterilor netrupești, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfinții Împărați Constantin și Elena și cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceți rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Rugăciune către Sfinții Împărați Constantin și Elena

Sfinților Împărați Constantin și Elena, cei ce sunteți mai cinstiți decât toți împărații, aleșii lui Dumnezeu, căzând înaintea voastră, cu lacrimi vă rugăm: Dați-ne mângâiere și nouă, celor ce suntem în necazuri; voi sunteți mijlocitori Sfintei Treimi și puteți să ne ajutați nouă. Auziți-ne și pe noi acum, alungați de la noi necazurile și nevoile ce vin asupra noastră în această vremelnică viață și vindecați neputințele noastre, tămăduiți bolile noastre, potoliți răutatea noastră, izgoniți pe vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți. Dați-ne nouă ca în pace și în liniște să trăim; ajutați-ne nouă cu sfintele voastre rugăciuni. Pentru mântuirea sufletelor noastre faceți milă cu noi acum, când cu frică și cu umilință zicem către voi așa: Bucurați-vă, părinții creștinilor! Amin. 

About the author

Related posts

Comments

No comments