Blog

header image
14 agosto, 2022 @ 17:47 by admin

Acatistul Adormirii Maicii Domnului

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Tropar la Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Glasul 1

Întru naștere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la Viață, fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale, izbăvești din moarte sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei, celei ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicie, pentru preacinstita ta adormire, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruință peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte ne păzește pe noi, ca să-ți cântăm: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Icosul 1 

Îngerul întâistătător din cer a fost trimis să spună Născătoarei de Dumnezeu mutarea ei la cer, fără de grijă și mai înainte să vestească venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu. Și luminat strălucind, înaintea ei stând, a zis așa:
Bucură-te, preaveselă Maică a Împăratului;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Împărăteasa cerului și a pământului;
Bucură-te, preamărită, că vine cu slavă la tine Fiul lui Dumnezeu să te ia la cer;
Bucură-te, ceea ce ești preamărită, prin vestirea ducerii tale către Fiul tău și Dumnezeu;
Bucură-te, cea aleasă de Dumnezeu din toate neamurile;
Bucură-te, sfântă încăpere a Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, plinirea vestirii profeților;
Bucură-te, preacinstită cunună a apostolilor;
Bucură-te, podoaba și stăpânirea ocârmuitorilor;
Bucură-te, înfrumusețarea arhiereilor și podoaba preoților;
Bucură-te, povățuitoarea monahiilor, celor înțelepțite de Dumnezeu, către Împărăția cea de sus;
Bucură-te, ceea ce deschizi ușile raiului neamului creștinesc, celor care pururea te fericesc pe tine;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care, întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul al 2-lea 

Marii ierarhi Dionisie, tainicul ceresc, Ierotei cel minunat și Timotei, cel încuviințat cu dumnezeiasca arhierie, văzând ceata Apostolilor, adusă cu voia ta pe nori de la marginea lumii, la preacinstită adormirea ta, preanevinovați cântau lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Toată făptura cea înțelegătoare, împreună cu căpeteniile cetelor cerești, au venit cu Împăratul lor, Care, în mâinile cele începătoare de viață, a luat sufletul Mamei Sale. Iar Petru, cel cu credință fierbinte, cu multe lacrimi a zis către ea așa:
Bucură-te, Maica Făcătorului lumii care te-ai suit la cele fără de grijă;
Bucură-te, ceea ce te-ai mutat la lărgimile cele mari ale cerului;
Bucură-te, că prin suirea ta, ai sfințit cele patru stihii;
Bucură-te, că prin mergerea ta, ai veselit cele cerești;
Bucură-te, ceea ce ai fost primită în frumosul Ierusalim de sus;
Bucură-te, ceea ce cu bucurie ai intrat în lăcașurile cele nefăcute de mâini omenești;
Bucură-te, Împărăteasa heruvimilor și a serafimilor;
Bucură-te, stăpâna îngerilor și a arhanghelilor;
Bucură-te, mângâierea și izbăvirea credincioșilor;
Bucură-te, ajutorul și sprijinirea moștenirii tale;
Bucură-te, solitoarea către Dumnezeu, pentru tot neamul creștinesc;
Bucură-te, întru tot bună și dătătoarea tuturor bunătăților;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul al 3-lea 

Puterea Celui de Sus a răpit din India pe Toma, care prin oarecare voire a lui Dumnezeu nu s-a întâmplat la preacinstita adormire a Maicii lui Dumnezeu să fie de față, și a fost dus la mormântul cel primitor de viață. Deci pentru Toma, fiind desfăcut mormântul, plecându-se să o vadă acolo, a cunoscut că este înălțată la cer, și crezând vedeniei sale celei din călătorie prin văzduh, a cântat: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

A înțeles astfel ucenicul că din iconomia lui Dumnezeu i-a fost rânduit să nu se întâmple să fie la înmormântarea Maicii Domnului împreună cu ceilalți. Pentru aceea, bucurându-se pentru adormirea ei cea fără de moarte, a zis așa:
Bucură-te, că ai fost luată de la pământ de Fiul tău;
Bucură-te, că te-ai suit la cele înalte, spre a te îndulci de slava lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai suit la cele de sus, înconjurată de toate căpeteniile îngerești, și i-ai aruncat lui Toma omoforul tău din văzduh, ca o adeverire, spre mărturie;
Bucură-te, că ai fost purtată de heruvimi, la cele mai presus de ceruri;
Bucură-te, că ai fost înălțată cu cântare de mare cuviință prin porțile cerești, de mai-marii puterilor îngerești;
Bucură-te, că ești înconjurată și fericită de toți locuitorii cerurilor;
Bucură-te, cer pământesc, care ești înălțată la locuința Celui de Sus;
Bucură-te, tronul Domnului, care ești înălțată de la pământ la Împărăția cerească;
Bucură-te, solitoarea noastră și tare sprijinire la Fiul tău;
Bucură-te, chezășia noastră către Dumnezeu, spre mântuire;
Bucură-te, împărăteasa creștinilor și ajutătoare pentru dobândirea Împărăției cerești;
Bucură-te, Maica Vieții, și, după Dumnezeu, nădejdea vieții noastre celei veșnice;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul al 4-lea 

Vifor de gânduri netrebnice și necredincioase având în sine evreul Atonie și văzând pe purtătorii de Dumnezeu Apostoli ducând la mormânt cu mare cinste trupul cel preacurat al Maicii lui Dumnezeu, s-a pornit ca să-l răstoarne. Dar fără de veste, odată cu orbirea, i s-au tăiat și mâinile, ce au rămas lipite de pat. Acela apoi, prin credință, Mamă a lui Dumnezeu te-a mărturisit pe tine, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Auzind tainicii apostoli și singurii văzători ai Cuvântului pe îngeri cântând înalte cântări, la înmormântarea trupului celui de Dumnezeu purtător, și vrând să-i dea cinstea cea plăcută lui Dumnezeu, s-au nevoit cu un glas a cânta așa:
Bucură-te, ceea ce ai luat buna vestire, pentru mergerea ta la Împărăția cea de Sus;
Bucură-te, ceea ce de la binevestitorul Gavriil ai primit ramura cea de bucurie a raiului;
Bucură-te, că ai luminat mulțimea heruvimilor cea preacinstită;
Bucură-te, că ai luminat firea serafimilor cea preamărită;
Bucură-te, ceea ce ai fost de patriarhii Avraam, Isaac și Iacov mai înainte închipuită;
Bucură-te, ceea ce ai fost de profet mai înainte vestită;
Bucură-te, că ai înfrânt semeția cea rea a evreului;
Bucură-te, că ai dat lui vindecare;
Bucură-te, ceea ce ai întors necredința lui Atonie la credință;
Bucură-te, ceea ce ai primit pocăința lui;
Bucură-te, că înalți la cer pe cei ce au iubire și credință către tine;
Bucură-te, că ești izbăvitoarea celor ce cu credință tare cheamă numele tău în ajutor;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul al 5-lea 

Sfinții Apostoli, ca niște stele conduse de Dumnezeu fiind în lume, împrăștiați pentru predicarea Evangheliei, răpiți au fost pe nori prin văzduh și aduși spre înmormântarea Maicii Domnului, pe care cu laude și cu cântare petrecând-o împreună cu îngerii cântau: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Văzând văzătorii de Dumnezeu pe Stăpânul lor luând în mâini sufletul Maicii Sale și cunoscând că El este Domnul, s-au nevoit cu cântări sfinte a lăuda pe cea binecuvântată și au cântat așa:
Bucură-te, Împărăteasă, care ai purtat pe Cel ce împărățește peste toate;
Bucură-te, ceea ce și tu însăți ești purtată de mâinile Fiului tău;
Bucură-te, sceptru împărătesc, din dreapta lui Hristos;
Bucură-te, stâlparea porumbiței, cea din mâna lui Noe;
Bucură-te, toiagul lui Aaron, care a odrăslit neputreziciunea;
Bucură-te, crinul cel neveștejit, care a înflorit nemurirea;
Bucură-te, chivotul însuflețit de Dumnezeu, al dumnezeiescului Părinte David;
Bucură-te, psaltire și alăută preafrumoasă, ce ai ridicat mărirea profeției;
Bucură-te, chivot însuflețit al sfințeniei Domnului;
Bucură-te, viață care ne-ai adus pe noi întru bucurie Domnului;
Bucură-te, cortul cel umbrit de heruvimi;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor, cea grăită de serafimi;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul al 6-lea 

Apostolii, purtători ai cuvântului lui Dumnezeu în lume, după ducerea Maicii Domnului la cele de sus, fiind așezați la obișnuita masă comună și luând o parte de pâine și înălțând-o în numele Domnului, deodată au văzut de sus pe Împărăteasa, Născătoarea de Dumnezeu, împreună cu îngerii purtători de lumină, și auzind-o, dându-le lor pace de la Fiul ei și Dumnezeu, au cântat: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Strălucit-a nouă de voie Hristos, Soarele dreptății, din preacuratele tale coapse și prin buna înțelepciune a predicii Apostolilor lumea s-a luminat, iar pe tine, Maica Lui din neam în neam te-a preamărit. Pentru aceasta și noi te fericim cântând ție:
Bucură-te, pururea Fecioară, că de toate neamurile în veci ești mărită;
Bucură-te, preabună și preaîndurată, asupra oamenilor mare ajutătoare;
Bucură-te, că ai împlinit făgăduința cetei ucenicilor;
Bucură-te, că, prin mijlocirea ta, dai pace lumii de la Fiul tău și Dumnezeu;
Bucură-te, privire preadorită și dulce a sfinților;
Bucură-te, bucuria cea întru tot veselitoare, a preacuvioaselor maici și a sfintelor fecioare;
Bucură-te, că treci peste corturile drepților din rai;
Bucură-te, că îndreptezi pe toți spre dumnezeiasca slavă cerească;
Bucură-te, plinirea doririi tuturor lucrurilor celor bune;
Bucură-te, începutul mântuirii omenești;
Bucură-te, Împărăteasa celor ce împărățesc după Dumnezeu pe pământ;
Bucură-te, Doamna și Stăpâna celor ce domnesc după Domnul și Stăpânul cerului;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul al 7-lea 

Pe toți cei ce vor să intre cu credință în sfânta ta biserică, Născătoare de Dumnezeu, pururea îi miluiești, iar pe cei ce te măresc, de toate asupririle și supărările îi izbăvești. Pentru aceea, și binecredinciosului nostru popor, care pururea te fericește, învingere asupra potrivnicului îi dăruiește și toate cele de mântuire ne dă nouă, care ne rugăm ție, cântând: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Arătat-a făptură nouă, arătându-Se nouă Domnul, Făcătorul tuturor, prin tine, Născătoare de Dumnezeu; iar tu, având purtare de grijă pentru noi, care cu cinste serbăm adormirea ta, primește să cântăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, cea aleasă dintre pământeni;
Bucură-te, ceea ce ești mai presus de cele pământești și de cele cerești;
Bucură-te, că te-ai suit mai sus de heruvimi și de serafimi;
Bucură-te, că ai adunat prin nori ceata Apostolilor la înmormântarea ta;
Bucură-te, căci, cu puterea lui Dumnezeu, dovedire învederată, după înmormântarea ta, înaintea lui Toma te-ai arătat în văzduh, când venea pe nori;
Bucură-te, că prin aceasta ai adeverit mutarea ta cu trupul la cer;
Bucură-te, că ai dat lui Toma omoforul tău, ca o podoabă de încredințare a mutării tale;
Bucură-te, ceea ce ești împodobită cu frumusețea tuturor virtuților;
Bucură-te, ceea ce ai primit în pântecele tău pe Fiul lui Dumnezeu spre mântuirea oamenilor;
Bucură-te, ceea ce ai înflorit ca un finic cu trupul;
Bucură-te, că te-ai înălțat ca un cedru în slava cea cerească;
Bucură-te, pomul vieții, cel sădit în mijlocul raiului celui de sus;
Bucură-te, corabia cea înțelegătoare, ce te-ai înălțat din potopul morții, la cele de sus;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul al 8-lea 

Ca pe un soare întru cele de sus știindu-te pe tine, Stăpână aleasă, suită de Fiul tău la frumusețile cele mai presus de fire și la bunătățile cele nespuse din ceruri, fiind ținută cu plăcere în mâinile Lui și cu bucurie stând la dreapta Lui cea începătoare de viață, pururea cântăm Lui: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Cu totul fiind ridicată la cele cerești, iar pe cele pământești nelăsându-le Maica lui Dumnezeu, de mâinile Fiului tău ai fost purtată întru cele nepătrunse, la Ierusalimul cel de sus, în cetatea cea frumoasă și cu totul luminată ai intrat, de heruvimi și de toate puterile cerești fiind înconjurată și cântându-ți-se unele ca acestea:
Bucură-te, al cărei sfânt suflet se sălășluiește în Sionul cel de sus și prealuminat;
Bucură-te, al cărui trup nestricăcios se preamărește, împreună cu sufletul;
Bucură-te, ceea ce ai intrat în cetatea cea împărătească a Atotțiitorului;
Bucură-te, ceea ce te-ai înălțat în raiul cel frumos, sădit sus în ceruri;
Bucură-te, ceea ce te-ai mutat în cetatea împodobită cu pietre strălucitoare;
Bucură-te, ceea ce ești dusă în cetatea cea înconjurată de oștile cele preaînalte;
Bucură-te, că ești luată mai presus de ceruri de Fiul tău, cu bună cuviință dumnezeiască;
Bucură-te, că ești mai cinstită decât toate mințile cele nematerialnice ale îngerilor;
Bucură-te, ceea ce duci rugăciunea celor credincioși la Fiul tău și Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce te rogi neîncetat pentru noi la tronul Fiului tău și Dumnezeu;
Bucură-te, solitoarea către Dumnezeu, pentru mântuirea lumii;
Bucură-te, apărătoarea neamului creștinesc, dăruită de Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul al 9-lea 

Toată firea îngerească te înalță pe tine, Născătoare de Dumnezeu, iar neamurile omenești te măresc, ca pe o maică a lui Dumnezeu, și serbează preacinstită adormirea ta, Împărăteasă. Căci pământenii prin tine se împreună cu cele cerești, iar noi într-un glas cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Cuvintele înaripate ale profeților, cele de Dumnezeu insuflate, acum le vedem împlinite întru tine, Născătoare de Dumnezeu. Căci cu adevărat ai născut nouă pe Dumnezeu cu trup. Pentru aceea, crezând taina Cuvântului lui Dumnezeu, cântăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, începutul cel deplin al Legii și al profeților;
Bucură-te, steaua lui Iacov, cea prevestită de Valaam;
Bucură-te, patul marelui Împărat, cel vestit de Solomon;
Bucură-te, lâna cea rourată de Iisus, preînchipuită de Ghedeon;
Bucură-te, rugul cel nears, mai înainte văzut de primitorul Legii, Moise;
Bucură-te, munte sfânt, privit de bărbatul doririlor;
Bucură-te, scară cerească, văzută de Iacov;
Bucură-te, ușă pecetluită și neumblată, mai înainte văzută de Iezechiel;
Bucură-te, soarele locuirii lui Hristos, cel mai înainte arătat psalmistului David;
Bucură-te, taina ce s-a prezis de profeți în multe chipuri;
Bucură-te, că întru tine s-au închipuit cuvintele prezise ale tuturor profețiilor;
Bucură-te, că ai primit toată iconomia Celui de Sus, pentru mântuirea lumii;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul al 10-lea 

Vrând să mântuiască lumea, Domnul tuturor din neamul pământenilor te-a ales pe tine Maică pentru Sine. Făcându-Se om pentru noi, S-a suit la cer, de unde Se pogorâse și cu Sine te-a ridicat și pe tine, spre a petrece în slava cea veșnică a Împărăției, împreună cu Dânsul, fără de sfârșit. Pentru aceea, ca un Dumnezeu, auzi de la toți: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Zid ești credincioșilor, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Și apărătoare tuturor celor ce aleargă la tine, Preacurată, căci tu te-ai mutat la ceruri, ca să fii solitoarea cea mai de aproape, pentru toți care cântă ție:
Bucură-te, cetatea marelui Împărat, așezată deasupra munților cerești;
Bucură-te, zid și acoperământ, ce nu te ascunzi de la a noastră stăruință;
Bucură-te, că ajuți pe cei credincioși să biruie uneltirile dușmanilor;
Bucură-te, că ai înfrânt mulțimea agarenilor;
Bucură-te, păzitoarea cea neclintită a ortodocșilor;
Bucură-te, împrăștierea ereticilor;
Bucură-te, că ne ești pace și bucurie;
Bucură-te, că ai călcat iadul cel atotpierzător;
Bucură-te, cununa aleasă a celor ce cu mintea întreagă luptă împotriva pornirilor trupului;
Bucură-te, preamărirea cea mult prețuită a nevoitorilor mucenici;
Bucură-te, solitoarea odihnei celei fericite a ostenitorilor cuvioși;
Bucură-te, dătătoarea bucuriei celei veșnice a monahilor celor ce bine au viețuit;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul al 11-lea 

Toată cântarea cetelor îngerești laudă adormirea ta cea preacinstită, ceea ce ești cu totul lăudată, Stăpână Împărăteasă, de Dumnezeu Născătoare. Iar noi din inimă aducem ție, care ești maica tuturor, smerita noastră rugăciune, împreună cu oștile cerești, cântând lui Dumnezeu, Celui ce, după vrednicie, te-a preamărit pe tine: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Făclie primitoare de lumina cea adevărată te-ai arătat nouă, celor de pe pământ. Căci tu luminezi sufletele și le îndreptezi spre cunoștința de Dumnezeu, ale celor ce serbează mutarea ta cea cu totul cinstită. Pentru aceasta cântăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, făclia cea nestricată a focului celui nematerialnic;
Bucură-te, aurora cea netrecătoare a luminii celei neînserate;
Bucură-te, lună strălucitoare din Soarele dreptății;
Bucură-te, lumină ce luminezi în întuneric;
Bucură-te, făclie pusă în sfeșnicul cel preaînalt;
Bucură-te, izvorul vieții, cel răsărit din mormânt la lumină;
Bucură-te, Maica Luminii, care călăuzești sufletele celor evlavioși;
Bucură-te, Maica Dumnezeului tuturor, care mângâi sufletele celor întristați;
Bucură-te, ceea ce dăruiești sfârșit bun celor ce nădăjduiesc spre tine;
Bucură-te, ceea ce la Judecata Fiului tău gătești credincioșilor tăi moștenirea celor din dreapta Lui;
Bucură-te, preafericită, că prin tine vom fi și noi fericiți, avându-te pe tine ajutătoare și sprijinitoare în rugăciuni;
Bucură-te, preabinecuvântată din neam în neam, că Domnul este cu tine, și prin tine cu noi;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul al 12-lea 

Văzând mulțimile îngerești harul măririi, în slăvitul Tron ceresc, dăruit Maicii lui Dumnezeu celei cinstite, cu șederea de-a dreapta Fiului ei și Dumnezeu, i s-au închinat ei Scaunele și Puterile, au înconjurat-o Începătoriile și Căpeteniile, i s-au plecat înfricoșați Heruvimii, Serafimii și Domniile, împreună cu Arhanghelii și Îngerii, care smeriți, o preamăreau cântând: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Cântând întru tot cinstita ta adormire, lăudăm toți înălțarea ta la ceruri, Împărăteasă, Maică a lui Dumnezeu. Iar tu, sfințește, mărește și miluiește pe toți cei ce cu dragoste te laudă așa:
Bucură-te, ceea ce ai curățit pământul, cu pașii preacuratelor tale picioare;
Bucură-te, ceea ce ai sfințit văzduhul cu suirea ta la cer;
Bucură-te, ceea ce te-ai suit la înălțimea cerească;
Bucură-te, ceea ce privești toată frumusețea cea negrăită;
Bucură-te, că șezi întru slava Fiului tău și Dumnezeu;
Bucură-te, că te bucuri în veci cu Fiul tău și Dumnezeu;
Bucură-te, frumusețea din dreapta Domnului, care înfrumusețezi pe toți cei ce în ceruri te fericesc pe tine;
Bucură-te, bucuria tuturor pământenilor care nădăjduiesc spre tine;
Bucură-te, ceea ce ești îmbrăcată în soare, care strălucești cu harul și cu mărirea toată lumea;
Bucură-te, ceea ce te-ai făgăduit a păzi și a mântui pe toți care te cheamă din toată inima;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești mai cinstită și de Dumnezeu Născătoare numită;
Bucură-te, care de la răsărit și până la apus ești preamărită de toți credincioșii ortodocși;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul al 13-lea 

O, Maică prealăudată a Împăratului cerului și al pământului, a lui Hristos Dumnezeul nostru, Celui nemuritor, Care viețuiește și după moarte, primește de la noi, la cinstită adormirea ta, această rugăciune de acum și în viața aceasta și, la vremea morții noastre, scapă-ne de toată nenorocirea și chinul; și Împărăției celei cerești ne învrednicește, Împărăteasă, pe noi cei care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

Îngerul întâistătător din cer a fost trimis să spună Născătoarei de Dumnezeu mutarea ei la cer, fără de grijă și mai înainte să vestească venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu. Și luminat strălucind, înaintea ei stând, a zis așa:
Bucură-te, preaveselă Maică a Împăratului;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Împărăteasa cerului și a pământului;
Bucură-te, preamărită, că vine cu slavă la tine Fiul lui Dumnezeu să te ia la cer;
Bucură-te, ceea ce ești preamărită, prin vestirea ducerii tale către Fiul tău și Dumnezeu;
Bucură-te, cea aleasă de Dumnezeu din toate neamurile;
Bucură-te, sfântă încăpere a Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, plinirea vestirii profeților;
Bucură-te, preacinstită cunună a apostolilor;
Bucură-te, podoaba și stăpânirea ocârmuitorilor;
Bucură-te, înfrumusețarea arhiereilor și podoaba preoților;
Bucură-te, povățuitoarea monahiilor, celor înțelepțite de Dumnezeu, către Împărăția cea de sus;
Bucură-te, ceea ce deschizi ușile raiului neamului creștinesc, celor care pururea te fericesc pe tine;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care, întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

Condacul 1 

Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei, celei ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicie, pentru preacinstita ta adormire, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruință peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte ne păzește pe noi, ca să-ți cântăm: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! 

și această 

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, trândăvirea, uitarea, nerecunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută, că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele, din noapte și din zi, și ne izbăvește de ele. Că preabinecuvântat și preamărit este numele tău cel sfânt, în cer și pe pământ, în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Tropar la Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Glasul 1

Întru naștere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la Viață, fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale, izbăvești din moarte sufletele noastre.

Preotul (sau diaconul) zice ectenia:

Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Strana: Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Înca ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna-sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu (N, cei pentru care se face rugăciunea) și pentru ca să li se ierte lor toată greșala cea de voie și cea fără de voie.

Strana: Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul (satul) acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă Bunul și Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.

Strana: Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și, Milostive, milostiv fii nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi.

Strana: Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Preotul zice ecfonisul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

În lipsa preotului, încheiem, zicând: 

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments