Blog

header image
25 enero, 2023 @ 01:41 by admin

Acatistul Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”

 

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1

Minunată izbăvire și apărare primim prin cinstitul tău chip, binecuvântată Fecioară, Maică a lui Dumnezeu, că, izbăvindu-ne de rele prin arătarea lui și căutând spre el, mulțumiri aducem ție, noi, robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, iar tu, având stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să-ți strigăm: Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 Icosul 1:

Mulțimea Îngerilor și toate oștile cerești te slăvesc pe tine, Împărăteasă a tuturor, Maica lui Hristos, că tu ai umplut de bucurie sufletele noastre prin minunata arătare a sfântului tău chip, căruia închinându-ne, îți înălțăm smerită rugăciune, strigând cu dragoste unele ca acestea:
Bucură-te, binecuvântare trimisă de Părintele cel fără de început;
Bucură-te, lăcașul Fiului celui mai înainte de veci;
Bucură-te, ceea ce ești umbrită de Duhul Sfânt;
Bucură-te, ceea ce ești lăudată de Heruvimii cei cu ochi mulți;
Bucură-te, cea ale cărei laude la cântă Serafimii cei cu șase aripi;
Bucură-te, cea preamărită de toate oștile cerești;
Bucură-te, cea pe care toate popoarele pământului te mărturisesc Maică a lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea prin care toată lumea se umple de veselie;
Bucură-te, ceea ce, ca o mamă, împarți bucurie sufletelor întristate;
Bucură-te, ceea ce alini, prin rugăciunile tale, suferințele noastre;
Bucură-te, ceea ce, prin mijlocirile tale, ne împlinești toate cererile;
Bucură-te, că, în icoana ta cinstită, ne închinăm ție și Fiului tău, aducând mulțumire;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 2:

Toate puterile cerești te văd, de Dumnezeu aleasă Fecioară, pururea stând înaintea tronului slavei Împăratului ceresc și pentru creștini rugându-te Fiului și Dumnezeului tău, cerească Împărăteasă; iar noi, păcătoșii, pe pământ văzând sfânta ta icoană și căzând înaintea ei, ție ne închinăm cu evlavie, strigând Fiului tău: Aliluia!

Icosul 2:

Înțelegere dă-ne nouă, neîncetata noastră solitoare, cerească Împărăteasă: că din guri necurate cum este cu putință a cânta numelui tău? Ca mijlocitoare a tuturor bunătăților, puternică ești a da ajutor în toată trebuința noastră, ca să strigăm ție cu umilință unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce înalți rugăciuni către Dumnezeu pentru alinarea noastră;
Bucură-te, ceea ce izbăvești ochii noștri de plânsul cel veșnic;
Bucură-te, ceea ce îndupleci pe Hristos, Fiul tău, spre milostivire către noi;
Bucură-te, ceea ce potolești dreapta mânie a lui Dumnezeu cea pornită asupra noastră;
Bucură-te, ceea ce, prin solirile tale, faci să fie iertate păcatele noastre;
Bucură-te, ceea ce, prin ajutorul tău, nimicești patimile noastre;
Bucură-te, ceea ce, prin ocrotirea ta, alungi necazurile noastre cele vremelnice;
Bucură-te, ceea ce ne ajuți în toate nevoile și suferințele inimii;
Bucură-te, ceea ce pururea proslăvești pe cei ce te măresc pe tine;
Bucură-te, ceea ce ne mângâi în întristările noastre;
Bucură-te, ceea ce ne dăruiești veselie neîncetată;
Bucură-te, ceea ce deschizi nouă ușile Raiului;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 3:

Puterea Celui preaînalt te-a adumbrit și te-a dăruit grabnică și caldă ocrotire celor ce aleargă la tine cu credință și se închină cinstitului tău chip, că numai ție, preacurată Maică a lui Dumnezeu, ți s-a dat în dar să împlinești toată cererea noastră bună, și tu singură poți să ne ajuți cât voiești, pe noi, cei ce cântăm Fiului tău și Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 3:

Având bogăție de milostivire neîmpuținată, tuturor marginilor pământului le întinzi mână de ajutor și dăruiești bolnavilor vindecare, patimilor ușurare, orbilor vedere și tuturor le împlinești cererile după a lor trebuință; iar noi, cu mulțumire cântăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, preasfântă Maică, ceea ce ne arăți milostivire;
Bucură-te, ceea ce ne descoperi nouă vistieria de mult preț a milei tale;
Bucură-te, ceea ce ne dăruiești îndurări nenumărate;
Bucură-te, ceea ce dai cuvânt de înțelepciune celor care îl cer;
Bucură-te, ceea ce dăruiești tinerilor sporire a înțelegerii;
Bucură-te, ceea ce vindeci rănile noastre cele din păcate;
Bucură-te, ceea ce ne călăuzești la corturile Raiului;
Bucură-te, ceea ce ești deznădăjduiților întărire și nădejde a bunătăților viitoare;
Bucură-te, ceea ce grabnic ridici pe cei căzuți, ca să primească har;
Bucură-te, ceea ce tuturor le răspunzi cu ajutorul pe care-l cer ei de la tine;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 4:

Cuprinși fiind de viforul multor necazuri, întotdeauna ne ajuți, cerească Împărăteasă, nouă, celor ce cu credință alergăm la tine și ne închinăm icoanei tale purtătoare de tămăduiri, prin care primim putere și har, precum ai zis oarecând despre cea dintâi icoană a ta. De aceea, crezând cu adevărat că asculți cererile celor ce cheamă numele tău cel sfânt, cântăm Fiului tău: Aliluia!

 

Icosul 4:

Auzind Domnul mijlocirile tale cele pentru noi, aleasă Cămară a Duhului Sfânt, împlinește cererile tale; iar noi, păcătoșii, pe pământ văzând icoana ta cea sfântă care ne alină sufletele întristate ca un soare strălucitor, ție, Maicii lui Dumnezeu, cutezăm a grăi:
Bucură-te, ceea ce ni-L arăți pe Hristos, Soarele dreptății;
Bucură-te, ceea ce ne luminezi cu lumina cea neînserată;
Bucură-te, ceea ce ne înviezi din moartea păcatului;
Bucură-te, ceea ce deschizi pântecele cel neroditor al femeilor;
Bucură-te, ceea ce alungi grabnic pe vrăjmașii care năvălesc asupra noastră fără veste;
Bucură-te, ceea ce pururea ne îndulcești de bunătățile dorite;
Bucură-te, ceea ce ne mângâi degrab în necazuri și întristări;
Bucură-te, ceea ce mântuiești de moarte năprasnică pe cei cu credință cheamă numele tău;
Bucură-te, ceea ce dăruiești viață fără sfârșit celor care nădăjduiesc întru tine;
Bucură-te, ceea ce sui la cer pe cei ce au credință și dragoste către tine;
Bucură-te, ocrotitoarea noastră cea tare în toate primejdiile;
Bucură-te, ceea ce ne scoți din toate împrejurările grele ale vieții;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 5:

Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare ne-ai arătat cinstită icoana ta, Stăpână a lumii, spre care căutând și cu inimă credincioasă rugându-ne, ție, Născătoare de Dumnezeu, grăim: Tu ești scut nebiruit și zid de apărare nouă, celor ce strigăm Fiului tău: Aliluia!

 

Icosul 5:

Puterile cerești vedeau că porți în brațele tale pe Cel ce a zidit cu mâinile Sale pe om și înțelegeau că este Stăpânul tuturor; iar noi, păcătoșii, pe pământ văzându-te zugrăvită pe tine, Maică preacurată, tinzând cu dragoste mâinile tale către noi, cu umilință strigăm ție:
Bucură-te, ceea ce nearsă ții în mâna ta Focul dumnezeiesc, Ce arde păcatele noastre;
Bucură-te, ceea ce ai purtat pe brațe Lumina neurmată, Care luminează sufletele noastre;
Bucură-te, ceea ce biruiești pe vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, ceea ce faci să izvorască iubire în inimile cele împietrite;
Bucură-te, ceea ce întinzi către Dumnezeu mâinile tale, punându-te chezașă pentru noi;
Bucură-te, ceea ce ne înlesnești intrarea în Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, ceea ce ne ocrotești cu ajutorul tău;
Bucură-te, ceea ce ne îndemni să ne spovedim păcatele, ca să primim iertare;
Bucură-te, ceea ce alini durerile noastre cu privirea ta milostivă;
Bucură-te, că, prin mijlocirea ta, ne îndulcim de toate bunătățile;
Bucură-te, cea prin care toate dorințele noastre bune se împlinesc;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 6:

Propovăduitori plini de Duhul Sfânt fiind Apostolii, după Înălțarea Domnului, la sfințirea bisericii tale din Lida aflând chipul tău zugrăvit pe perete de mână nevăzută, Stăpână, au înțeles că Dumnezeu binevoiește să ne trimită har și binecuvântare prin icoanele tale, pentru care au strigat lui Hristos Dumnezeu, Celui născut din tine: Aliluia!

 

Icosul 6:

Strălucit-ai cu înțelepciunea, ca o rază a Soarelui Dreptății, Fecioară preanevinovată, și ai răspândit lumina adevăratei cunoașteri de Dumnezeu, prin care cei dreptcredincioși te mărturisesc a fi Maica lui Dumnezeu întrupat și cântă ție unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce pe toți locuitorii cerurilor îi luminezi cu slava ta;
Bucură-te, ceea ce rânduiești temeiul mântuirii omenești;
Bucură-te, corabie a vieții, care ne păzești de potopul morții;
Bucură-te, ceea ce ne dăruiești viață în sălașurile Raiului;
Bucură-te, mijlocitoare neadormită pentru tot neamul omenesc;
Bucură-te, grabnică ocrotitoare a celor din necazuri;
Bucură-te, ceea ce vindeci toate bolile noastre trupești și sufletești;
Bucură-te, ceea ce deschizi graiul muților și al gângavilor;
Bucură-te, ceea ce dai tot binele celor care cer de la tine;
Bucură-te, cea ce izvorăști tuturor învățătura mântuitoare;
Bucură-te, ceea ce ne îndulcești prin înalte simțiri duhovnicești;
Bucură-te, ceea ce împlinești dorințele bune ale tuturor;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 7:

Vrând îndelung-răbdătorul și atotvăzătorul Dumnezeu să arate iubirea Sa de oameni și adâncul îndurărilor Sale, te-a ales ca Maică a Lui și izvor nesecat al milei, încât, deși este cineva vrednic de osânda dreptei Judecăți, totuși, prin atotputernica ta mijlocire, va fi izbăvit, cântând Fiului tău și Dumnezeului nostru: Aliluia!

 

Icosul 7:

Minunate ai arătat lucrările Tale în Preacurată Maica Ta, Doamne, și în chip minunat ne-ai dăruit icoana ei, care mai mult decât razele soarelui luminează pe oamenii care, privind spre aceasta, o văd pe însăși Născătoarea de Dumnezeu și strigă cu inima credincioasă și suflet plin de dragoste unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce te arăți ca un nor spre acoperământ tuturor;
Bucură-te, ceea ce mai presus de nădejde ne arăți milostivă ocrotire;
Bucură-te, ceea ce, prin icoana ta, izvorăști pretutindeni minuni;
Bucură-te, ceea ce prin arătarea chipului tău, îi luminezi pe toți oamenii;
Bucură-te, ceea ce, astfel, ne arăți un nou semn al lucrării harului în Biserica Ortodoxă;
Bucură-te, că, la icoana ta privind, ție, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, ne închinăm;
Bucură-te, ceea ce, ca un stâlp de foc, alungi bezna păcatului;
Bucură-te, ceea ce îi veselești pe cei ce aleargă la tine cu credință;
Bucură-te, ceea ce ai ne sfințești prin atingerea sfintei icoane;
Bucură-te, că noi, păcătoșii, suntem păziți prin ocrotirea ta;
Bucură-te, ceea ce destrami haina aspră a necazurilor noastre;
Bucură-te, ceea ce ne înveșmântezi cu lumina fericirii netrecătoare;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 8:

Preaslăvită arătându-se sfânta ta icoană în biserică, Îngerii au cântat-o, Apostolii au preaslăvit-o, ceata ierarhilor i s-a închinat, iar noi, păcătoșii, căzând înaintea ei, așteptăm marile și bogatele tale milostiviri, strigând cu glas de veselie: Aliluia!

 

Icosul 8:

Hristos Domnul, Cel ce stăpânește peste toate cele de sus și cele de jos, văzându-te pe tine, Maica Sa, pururea stând înaintea Lui și cu umilință aducându-I rugăciune pentru noi, păcătoșii, a făgăduit să împlinească toate cererile tale. Pentru aceasta, nădăjduim în mijlocirile tale de Maică și îți mulțumim pentru binefaceri, prin laude ca acestea:
Bucură-te, ceea ce împărățești veșnic, de-a dreapta Fiului și Dumnezeului tău;
Bucură-te, ceea ce pururea îi aduci rugăciune pentru noi;
Bucură-te, ceea ce acoperi cu mila ta pe toți cei ce aleargă la tine;
Bucură-te, nădejdea tuturor, care ne dai alinare în încercări;
Bucură-te, ceea ce ai lucrat împăcarea lumii cu Tatăl ceresc;
Bucură-te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii;
Bucură-te, ceea ce ai slujit tainei de mântuire a oamenilor;
Bucură-te, ceea ce ai stricat blestemul păcatului strămoșesc;
Bucură-te, ceea ce ai luminat firea noastră muritoare cu nemurirea;
Bucură-te, ceea ce străpungi împietrirea inimilor noastre;
Bucură-te, ceea ce înalți la Dumnezeu pe cei deznădăjduiți;
Bucură-te, ceea ce ai sfărâmat cursele celui viclean, întinse spre căderea noastră;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 9:

Toată firea îngerească aduce cântări de laudă ție, Maicii lui Dumnezeu, acoperitoarea tuturor celor ce aleargă la tine și cer ajutorul tău; că, prin ocrotirea ta cea tare și neclintită, pe drepți îi veselești, pe păcătoși îi aperi și de necazuri îi izbăvești, întristările le potolești și te rogi pentru toți cei ce strigă cu credință: Aliluia!

 

Icosul 9:

Ritorii cei mult-grăitori, ca niște pești fără de glas, nu se pricep a lăuda, Stăpână, praznicul cel slăvit al sfintei tale icoane, nici nu sunt vrednice laudele aduse ție din gurile noastre cele necurate; totuși, văzând nenumăratele binefaceri arătate nouă prin sfânta ta icoană, cu sufletul și inima bucurându-ne, grăim ție:
Bucură-te, ceea ce ne aperi de foamete, hrănindu-ne cu Pâinea Vieții;
Bucură-te, ceea ce ne păzești de primejdia morții trupești și sufletești;
Bucură-te, ceea ce ne ocrotești de cutremurul pământului;
Bucură-te, ceea ce ne izbăvești de înec cu mâna ta cea tare;
Bucură-te, ceea ce ne răpești din foc cu roua rugăciunilor tale;
Bucură-te, ceea ce de nevoi ne aperi de potop cu puterea ta;
Bucură-te, ceea ce ne păzești de sabie cu puterea ta;
Bucură-te, ceea ce ne mântuiești de năvălirea celor de alt neam;
Bucură-te, ceea ce cu adevărata pace ne ferești de războiul cel dintre noi;
Bucură-te, ceea ce vindeci rănile de moarte ale celor ce aleargă la Tine;
Bucură-te, ceea ce ne ferești de dreapta amenințare a lui Dumnezeu ce stă asupra noastră;
Bucură-te, ceea ce ne ridici din boală, cu cinstita ta mijlocire;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 10:

Voind a mântui neamul omenesc de înșelăciunea vrăjmașului, Domnul cel iubitor de oameni te-a dăruit pe tine, Maica Sa, spre ajutor pământenilor, grăind: „Fii ai oamenilor, iată, Maica Mea, pe care v-o dau să vă fie acoperământ și scăpare, întristaților mângâiere, necăjiților bucurie, năpăstuiților ocrotitoare și să ridice din adâncul păcatului pe toți care strigă: Aliluia!

 

Icosul 10:

Împărăteasa cerurilor se roagă pururea pentru noi, zicând: „Împărate ceresc, primește pe tot omul ce Te proslăvește și cheamă numele Tău și pe cei ce mă cinstesc pe mine, și nu îi lepăda de la fața Ta, ci binevoiește întru ei și primește de la ei toată ruga, și pe toți îi izbăvește din nevoi”; iară noi, păcătoșii, nădăjduind spre rugăciunile tale de Maică, strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, fierbintea noastră rugătoare către Dumnezeu;
Bucură-te, că rugăciunea ta de Maică mult poate spre a milostivi pe Stăpânul;
Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde și veselia celor întristați;
Bucură-te, ceea ce luminezi cu harul tău nevrednicia noastră;
Bucură-te, ceea ce cureți întinarea noastră prin curăția ta;
Bucură-te, ceea ce îndreptezi rugile noastre cu buna ta mireasmă;
Bucură-te, ceea ce întorci stricăciunea noastră pământească întru nestricăciune;
Bucură-te, ceea ce vindeci neputința noastră;
Bucură-te, ceea ce tămăduiești toate bolile noastre sufletești și trupești;
Bucură-te, cea ce împrăștii degrab norul patimilor, necazurilor și întristărilor care ne bântuie;
Bucură-te, ceea ce prin rugăciunea ta cea tare dăruiești toate cele de folos;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 11:

Cântare cu glas de umilință primește de la noi, cerească Împărăteasă, și rugăciunea adusă ție ascultă-o, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, că la tine întru nevoi, necazuri și întristări alergăm, înaintea ta vărsăm lacrimi în tristețile noastre și, cu inimă zdrobită, ne rugăm: „Potolește întristările noastre și primește această jertfă a robilor tăi”, care strigă: Aliluia!

 

Icosul 11:

Făclie primitoare de lumină a Luminii celei adevărate arătându-te celor de pe pământ, luminezi sufletele celor care cinstesc arătarea icoanei tale și la Dumnezeiasca înțelegere povățuiești pe cei ce cântă ție unele ca acestea:
Bucură-te, făclie nestinsă a Focului nematernialnic;
Bucură-te, răsărit al neurmatei Lumini dumnezeiești;
Bucură-te, strălucire a Celui ce este Răsăritul cel de sus;
Bucură-te, ceea ce ne izvorăști nouă râurile Raiului vieții;
Bucură-te, Maica Luminii, care luminezi sufletele tuturor năpăstuiților;
Bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce cheamă numele tău în ajutor;
Bucură-te, ceea ce dăruiești sfârșit neînfruntat al vieții celor ce nădăjduiesc spre tine;
Bucură-te, ceea ce neîncetat ajuți tuturor neamurilor care te cinstesc pe tine ca Maică a lui Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce alungi de la noi închipuirile duhurilor rele, prin cinstirea sfintei tale icoane;
Bucură-te, ceea ce ne dai grabnica mângâiere în necazurile și întristările care vin fără de veste;
Bucură-te, ceea ce ești apărătoare credincioșilor ortodocși de pretutindeni;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 12:

Har de sus cere pentru noi de la Stăpânul tuturor, Fiul și Dumnezeul tău, și întinde-ne mâna ta de ajutor, acoperă-ne cu aripile tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, ca să nu pierim cumplit, și ne primește în corturile cele veșnice, ocrotitoarea noastră, ca, bucurându-ne, să cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia!

 

Icosul 12:

Cântându-te pe tine, Stăpână grabnic ajutătoare, te lăudăm și, rugându-ne ție cu umilință, credem și mărturisim că vor primi prin tine bunătățile cele vremelnice și veșnice toți cei ce cântă ție:
Bucură-te, ceea ce aperi toată lumea cu mijlocirea ta;
Bucură-te, ceea ce dăruiești biruință dreptcredincioșilor asupra barbarilor;
Bucură-te, ceea ce înfrângi năvălirile celor de alt neam asupra creștinilor;
Bucură-te, ceea ce păzești în credință pe cei cucernici;
Bucură-te, ceea ce risipești ca praful de pe fața pământului pe cei ce hulesc sfintele tale icoane;
Bucură-te, ceea ce ajuți grabnic celor aflați întru necazuri, care se închină sfintei tale icoane și te cheamă în ajutor;
Bucură-te, ceea ce ne povățuiești pe noi, păcătoșii, spre mântuire și primirea bunătăților celor veșnice;
Bucură-te, ceea ce pentru noi toți ceri de la Fiul tău și Dumnezeul nostru Împărăția cea veșnică;
Bucură-te, ceea ce dăruiești credincioșilor viața cea fără de sfârșit;
Bucură-te, ceea ce tuturor le dăruiești toate cele bune și de folos;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 13:

O, Maică prealăudată, cerească Împărăteasă și Stăpână, ceea ce L-ai născut pe Cuvântul, Cel mai sfânt decât toți Sfinții, primind acest dar de acum, potolește întristările noastre și ne izbăvește de toate necazurile, nevoile și durerile. Scapă-ne de osânda cea veșnică și de chinul ce va să fie, și ne învrednicește de veșnicele corturi ale Raiului pe noi, robii tăi, care cu credință cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zic iarăşi :

Icosul 1:

Mulțimea Îngerilor și toate oștile cerești te slăvesc pe tine, Împărăteasă a tuturor, Maica lui Hristos, că tu ai umplut de bucurie sufletele noastre prin minunata arătare a sfântului tău chip, căruia închinându-ne, îți înălțăm smerită rugăciune, strigând cu dragoste unele ca acestea:
Bucură-te, binecuvântare trimisă de Părintele cel fără de început;
Bucură-te, lăcașul Fiului celui mai înainte de veci;
Bucură-te, ceea ce ești umbrită de Duhul Sfânt;
Bucură-te, ceea ce ești lăudată de Heruvimii cei cu ochi mulți;
Bucură-te, cea ale cărei laude la cântă Serafimii cei cu șase aripi;
Bucură-te, cea preamărită de toate oștile cerești;
Bucură-te, cea pe care toate popoarele pământului te mărturisesc Maică a lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea prin care toată lumea se umple de veselie;
Bucură-te, ceea ce, ca o mamă, împarți bucurie sufletelor întristate;
Bucură-te, ceea ce alini, prin rugăciunile tale, suferințele noastre;
Bucură-te, ceea ce, prin mijlocirile tale, ne împlinești toate cererile;
Bucură-te, că, în icoana ta cinstită, ne închinăm ție și Fiului tău, aducând mulțumire;
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

 

Condacul 1

Minunată izbăvire și apărare primim prin cinstitul tău chip, binecuvântată Fecioară, Maică a lui Dumnezeu, că, izbăvindu-ne de rele prin arătarea lui și căutând spre el, mulțumiri aducem ție, noi, robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, iar tu, având stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să-ți strigăm: Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Rugăciunea întâi către Maica Domnului:

Atotbună Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul sufletului meu. Dar, fiind milostivă, ca o Maică a Dumnezeului celui milostiv, spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, și trupul meu slăbit se va întări, că tu ai îndrăznire către Hristos, și cuvântul tău este plin de putere. Deci, o, Împărăteasă a toate, dăruiește-mi sănătate sufletului și trupului, veghează pururea asupra mea și mă îndreaptă pe calea mântuirii, ca să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Rugăciunea a doua către Maica Domnului:

O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a toate, auzi suspinele noastre cele pline de durere, înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ți privirea spre copiii care suferă de boli netămăduite și care cad cu credință înaintea sfintei tale icoane. Şi precum pasărea își acoperă cuibul de pui cu aripile, așa acoperă-ne și tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. Când nădejdea ne părăsește, mila ta să fie nădejdea noastră nemișcată. Când grijile amare ne copleșesc, dă-ne răbdare și odihnă; când chinul și deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu peste noi. Mângâie-i pe cei fricoși, întărește-i pe cei slabi, revarsă blândețe și lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel suferind, atotmilostivă Stăpână, binecuvântează mințile și inimile doctorilor, ca prin ei să lucreze atotputernicul Doctor, Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale, ca puterea ta să se facă simțită în noi, Stăpână și Doamnă. Întinde mâinile tale pline de binecuvântări, ceea ce ești bucuria celor mâhniți, și potolește întristările noastre, ca, degrab primind ajutorul tău cel minunat, să lăudăm pe Treimea cea de viață făcătoare și nedespărțită: pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
 

About the author

Related posts

Comments

No comments