Blog

header image
3 diciembre, 2022 @ 00:31 by admin

Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

​Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica

Glasul al IV-lea. 

Următor al cuvioșilor părinți și împlinitor al virtuților sihăstrești, rugător neîncetat și înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. 

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Pe cinstitorul de Dumnezeu și mult nevoitorul Părintele nostru Gheorghe să-l lăudăm după cuviință, căci acesta, prin multă osteneală și nevoințe călugărești, de Împărăția cea cerească s-a învrednicit de la Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu smerenie și cu credință, să-i cântăm din adâncul sufletului: Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Icosul 1 

Din tinerețile tale ai dorit viața cea îmbunătățită a monahilor, Părinte Gheorghe, iubitorule de Dumnezeu. De aceea ai plecat pe calea nevoințelor sihăstrești intrând în ascultarea Sfântului Paisie de la Neamț și lucrând cu dreaptă socoteală virtuțile dumnezeiești, ai făcut să se sălășluiască în sufletul tău puterea Duhului Sfânt. Minunându-ne de râvna ta pentru cele duhovnicești, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, lucrător bun în via lui Hristos;
Bucură-te, iubitor al chipului monahicesc;
Bucură-te, că inima ți-a fost plină de har;
Bucură-te, că te-ai lepădat de omul cel vechi;
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în omul cel nou, zidit după chipul lui Dumnezeu;
Bucură-te, învățător al dreptei credințe;
Bucură-te, împlinitor al virtuților creștinești;
Bucură-te, chip de bunătate și cinste;
Bucură-te, că din tinerețe te-ai răstignit pentru Hristos;
Bucură-te, cel ce crucea Domnului cu bucurie ai purtat;
Bucură-te, ucenic al Sfântului Cuvios Paisie;
Bucură-te, vrednic urmaș al cuvioșilor părinți;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 2-lea 

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, descoperită ție prin Sfântul Ierarh Nicolae, ai fost rânduit să reînnoiești zidirile și obștea Mănăstirii Cernica. Și luând binecuvântare de la iubitorul de Hristos Mitropolitul Grigorie, ai început osteneala restaurării acestui așezământ, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Auzind, Sfinte Părinte, chemarea Mântuitorului, ai primit fără șovăire ascultarea încredințată și ai început lucrarea duhovnicească de rezidire a Mănăstirii Cernica și de reînnoire a vieții călugărești, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, pildă de statornicie;
Bucură-te, stâlp al ascultării;
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu;
Bucură-te, cinstitorul sfinților;
Bucură-te, povățuitorule al călugărilor;
Bucură-te, râvnitorul pustiei;
Bucură-te, slujitorul tainelor cerești;
Bucură-te, lucrătorule în via Domnului;
Bucură-te, rugătorule preafierbinte;
Bucură-te, vrednic ascultător al poruncilor Mântuitorului;
Bucură-te, chip al blândeții pustnicești;
Bucură-te, străjer neadormit în osteneli și privegheri;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 3-lea 

Povățuit de cuvintele psalmistului care zice: „Arată-mi, Doamne, calea pe care mergi, că la Tine am ridicat sufletul meu”, și încercat în experiența trăirii sihăstrești, ai venit împreună cu dascălul Macarie la locul care ți se descoperise de sus de Sfântul Nicolae, dând slavă lui Dumnezeu și cântând: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Puterea Celui de Sus pogorându-se în sufletul tău, Cuvioase Părinte Gheorghe, ai împlinit cu osârdie poruncile Evangheliei lui Hristos, încât numele tău s-a făcut cu repeziciune cunoscut iubitorilor de Dumnezeu din jurul Bucureștilor, pentru care îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, întemeietorule de obști călugărești;
Bucură-te, îndrumător al călugărilor cuvioși;
Bucură-te, cel ce pe Sfântul Nicolae l-ai avut ocrotitor;
Bucură-te, cel ce ai împlinit cu dragoste rânduielile călugărești;
Bucură-te, următorule al Cuviosului Părinte Paisie de la Neamț;
Bucură-te, izgonitorul vrăjmașilor văzuți și nevăzuți din mănăstirea ta;
Bucură-te, că făpturile ascultă de cuvântul tău;
Bucură-te, că pentru toate ai slăvit pe Dumnezeu;
Bucură-te, văzătorule al lucrării divine din cele create;
Bucură-te, duhovnic iscusit și chip prealuminat;
Bucură-te, povățuitor și îndrumător duhovnicesc al creștinilor;
Bucură-te, întruchiparea bunătății și a smereniei;
Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 4-lea 

De îndată ce Mitropolitul Grigorie te-a binecuvântat să fii întemeietor al vieții de obște și chivernisitor al bunurilor mănăstirești de la Cernica, întru răbdare și nădejde ai început, Cuvioase Părinte, osteneala înnoirilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Cine nu te va ferici, Părinte Gheorghe, pe tine, cel care cu înțelepciune și credință ai rectitorit Mănăstirea Cernica și ai rânduit viața cea de obște plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta îți aducem laude ca acestea:
Bucură-te, părinte plin de har dumnezeiesc;
Bucură-te, că viața ta ai închinat-o slujirii lui Hristos;
Bucură-te, că ai împlinit cu râvnă voia Lui;
Bucură-te, că ai fost ascultător întru toate de ierarhul tău;
Bucură-te, că adesea cu el în multe te-ai sfătuit;
Bucură-te, făclie luminoasă a ucenicilor tăi;
Bucură-te, risipitor al întunericului minciunii;
Bucură-te, izgonitor al vrăjmașilor fățarnici;
Bucură-te, liniștitorul furtunilor de pe marea vieții;
Bucură-te, că și natura ascultă de cuvântul tău;
Bucură-te, împăciuitorule al tuturor celor certați și de vrăjmașul despărțiți;
Bucură-te, chivernisitorul lucrurilor sfinte;
Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 5-lea 

Văzând vrăjmașul statornicia ta în lucrarea duhovnicească, de Dumnezeu purtătorule, Părinte, ți-a pregătit mulțime de ispite și supărări ca să te piardă; însă, după puțin timp, s-a rușinat îndepărtându-se, căci tu cântai pururea lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Înzestrat cu harul preoției, ai slujit cu credință dumnezeieștile Taine ale lui Hristos, iar Cunoscătorul inimilor, Dumnezeu, ți-a dăruit, cinstite Părinte, mulțime de ucenici și fii duhovnicești, pe care i-ai împărtășit din cuvântul ziditor al Evangheliei și din izvorul dătător de viață al Duhului Sfânt, pentru care lucru minunându-ne îți cântăm:
Bucură-te, viețuitor al pustiei și rugător neîncetat;
Bucură-te, om duhovnicesc și povățuitor luminat;
Bucură-te, purtător al harului Duhului Sfânt;
Bucură-te, candelă aprinsă din lumina lui Hristos;
Bucură-te, foc de rugăciune călăuzitor al ucenicilor tăi;
Bucură-te, sprijinitor al credincioșilor;
Bucură-te, următor al Sfinților Părinți;
Bucură-te, că ai semănat sămânța cea bună în inimile credincioșilor;
Bucură-te, mângâierea celor întristați;
Bucură-te, păstorul cel bun al turmei lui Hristos;
Bucură-te, stareț, iluminat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, părinte al părinților pustiei;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 6-lea 

Precum cerbul care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale pustiei, așa și sufletul tău, minunate Părinte, dorea să se liniștească în ostroavele Sfântului Munte Athos. Dar, socotind că ascultarea de mai-marii Bisericii este mai sfântă decât voința proprie, întru smerenie ți-ai tăiat voia și, supunându-te chemării sfinte, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Iubindu-ți neamul tău, Părinte, deși ai căutat în alte locuri să te îmbunătățești sufletește din experiența trăitorilor în Hristos, totuși, atunci când ai fost chemat să slujești pe fiii poporului tău din care ai ieșit, cu bucurie ai răspuns, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, următor al sfinților cuvioși de demult;
Bucură-te, cuvioase purtător al darului smereniei;
Bucură-te, înțeleptule din înțelepciunea lui Hristos;
Bucură-te, conștiința datoriei împlinite;
Bucură-te, împlinitorul legii și al virtuților;
Bucură-te, rugătorule pentru neamul tău;
Bucură-te, că ai fost dăruit de Hristos cu putere de sus;
Bucură-te, cel ce ți-ai răstignit poftele împreună cu patimile;
Bucură-te, că ți-ai supus voința voinței lui Hristos;
Bucură-te, că ți-ai ridicat cugetul de la pământ la cer;
Bucură-te, că nu ți-ai lipit inima de bunătățile cele trecătoare;
Bucură-te, că cele cerești ai dorit în toată viața ta;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 7-lea 

Vederile minții avându-le curățite prin lucrarea virtuților, Părinte Gheorghe, ai ajuns la starea de nepătimire și, contemplând pe Hristos neîncetat în inima ta, cântai lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Icoană vie de rugăciune, post și privegheri te-ai făcut ucenicilor tăi, iar vestea viețuirii tale îngerești s-a răspândit în tot ținutul Țării Românești. Pentru aceea îți cântăm:
Bucură-te, că ființa ți-a fost plină de Treime;
Bucură-te, minte plină de smerită cugetare;
Bucură-te, că viața ți-ai curățit-o de păcate;
Bucură-te, floare aleasă răsădită în grădina Maicii Domnului;
Bucură-te, trandafir cu petalele înfrumusețate de lumina lui Hristos;
Bucură-te, că inima ta răspândește mireasma iubirii duhovnicești;
Bucură-te, părinte plin de har dumnezeiesc;
Bucură-te, că vrăjmașii n-au putut răpune statornicia ta în rugăciune;
Bucură-te, cel ce, prin chemarea Duhului, cerul l-ai pogorât pe pământ;
Bucură-te, pildă bună credincioșilor râvnitori;
Bucură-te, următor al Sfântului Nicolae întru ajutorarea aproapelui;
Bucură-te, că împreună cu Sfântul Ierarh Calinic te rogi pentru cinul călugăresc;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 8-lea 

Cuvioase Părinte, în tot pământul țării noastre s-au răspândit învățăturile tale, iar mulțimea credincioșilor, venind la tine, se adapă ca de la un izvor dătător de har și binecuvântat, mulțumind lui Dumnezeu și cântând: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Credința ortodoxă ai păzit, calea nevoințelor ai săvârșit și, împodobit fiind cu virtuțile, cu nădejde sfântă la Bunul Dumnezeu ai ajuns, Cuvioase Părinte, căci, primind cununa cea neveștejită a slavei, de la cele vremelnice la cele cerești, te-ai mutat. Pentru aceasta, îți aducem această cântare:
Bucură-te, că prin harul lui Dumnezeu și prin nevoințe ai câștigat raiul;
Bucură-te, că răbdarea ți-a fost ancoră și putere;
Bucură-te, că Hristos te-a încununat în ceruri;
Bucură-te, că ai intrat în ceata Sfinților Cuvioși;
Bucură-te, mărgăritar al sfinților români;
Bucură-te, că numele tău s-a înscris în cartea vieții;
Bucură-te, că de pe pământul acesta te-ai răsădit în grădina raiului;
Bucură-te, că vezi fața lui Hristos pe Care L-ai iubit;
Bucură-te, că noi, urmașii tăi, îți păstrăm vie pomenirea;
Bucură-te, că mutarea ta la ceruri ne-a umplut de bucurie;
Bucură-te, cel ce petreci veșnic în Preasfânta Treime;
Bucură-te, că te veselești pururi în lumina dumnezeirii;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 9-lea 

Trupul tău încărcat de mireasma virtuților a fost așezat în Mănăstirea Cernica, pe care ai zidit-o cu atâta osteneală, alături de ale altor părinți cuvioși și nevoitori, iar sufletul tău se sălășluiește în lăcașurile cerești, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Deși ai trecut din viața aceasta la viața cea veșnică, Cuvioase Părinte Gheorghe, n-ai părăsit nicicum pe cei ce se luptă cu necazurile și ispitele lumii acesteia, căci mijlocești pururea la Preamilostivul Dumnezeu pentru cei ce-ți cântă unele ca acestea:
Bucură-te, Cuvioase Părinte, ctitor preamărit;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru neamul românesc;
Bucură-te, lauda ortodocșilor și bucuria călugărilor;
Bucură-te, purtătorule de cunună cerească;
Bucură-te, turn al creștinătății și stâlp al Bisericii;
Bucură-te, îndrăznirea noastră către Dumnezeu;
Bucură-te, slujitor al lui Hristos și prieten al îngerilor;
Bucură-te, floare duhovnicească, deschisă în nădejdea rodului;
Bucură-te, sămânță bună aruncată în pământ roditor;
Bucură-te, luminător al monahilor și călăuza nevoitorilor;
Bucură-te, cunoscător al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, ostenitor în răspândirea scrierilor sfinte;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe mult nevoitorule! 

Condacul al 10-lea 

Făclie purtătoare de lumină te au pe tine cetele monahilor nevoitori și mulțimea creștinilor smeriți, izvorând tuturor bună mireasmă și dând tămăduire celor ce cu dragoste cinstesc și se închină sfintelor tale moaște, căci mulțumesc lui Dumnezeu pentru că li s-a dat un astfel de dar, cântând: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Lăudând nevoințele tale, Cuvioase Părinte, și cinstind sfintele tale moaște, cântăm cu bucurie încununarea ta în ceruri, rugându-te cu credință să ne ajuți în vremea ispitelor și primejdiilor care ne împresoară în lumea aceasta, ca să-ți cântăm:
Bucură-te, purtătorule al darului vindecării;
Bucură-te, făcătorule de minuni pentru cei credincioși;
Bucură-te, izvor de tămăduiri și tămăduitor al durerilor;
Bucură-te, ajutor grabnic al celor suferinzi;
Bucură-te, rază de soare pentru poporul cel binecredincios;
Bucură-te, liman duhovnicesc celor osteniți;
Bucură-te, făclie călăuzitoare în noaptea ispitelor;
Bucură-te, luceafăr răsărit în întunericul necazurilor;
Bucură-te, prieten și casnic al lui Dumnezeu;
Bucură-te, rugătorule către Maica Domnului;
Bucură-te, tălmăcitorul tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, împreună viețuitorule cu îngerii;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 11-lea 

Mângâiere și liniște sufletească reverși în inimile credincioșilor, celor ce cinstesc cu dragoste pomenirea ta, Sfinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule, și mulțumind lui Dumnezeu cântă: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Având îndrăzneală către Milostivul Dumnezeu pe Care L-ai iubit, Sfinte Părinte, te rugăm noi, cei ce săvârșim cu dragoste pomenirea ta, să ne izbăvești de necazuri, primejdii și nevoi, ca să-ți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, omule al lui Dumnezeu și credincioasă slugă;
Bucură-te, mlădiță încărcată de roadele Duhului Sfânt;
Bucură-te, al monahilor dulce mângâiere;
Bucură-te, al credincioșilor, în ispite, întărire;
Bucură-te, al mănăstirilor apărare și spre viața duhovnicească trezire;
Bucură-te, chip al blândeților și pildă de smerenie;
Bucură-te, împreună cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe;
Bucură-te, slujitor al adevărului și om al dreptății;
Bucură-te, descoperitorul celor viitoare;
Bucură-te, trup preamărit și suflet îndumnezeit;
Bucură-te, tămâie înmiresmată și candelă veșnic aprinsă;
Bucură-te, glas ascultat de Hristos, Stăpânul tău;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 12-lea 

Vrând Preabunul Dumnezeu să dăruiască Bisericii noastre dreptmăritoare un semn al prezenței Sale, te-a ales pe tine, Cuvioase Părinte Gheorghe, să ne fii lumină nestinsă și fântână de har. Pentru aceasta cu mulțumire Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Zid de apărare împotriva ispitelor și rugător fierbinte fii nouă, Cuvioase Părinte, căci, având îndrăzneală la Milostivul Dumnezeu, nădăjduim să ne acoperi pururi de răutățile lumii acesteia și să ne ferești de săgețile celui viclean, ca să-ți aducem aceste laude:
Bucură-te, tatăl orfanilor și sprijinul celor asupriți;
Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi;
Bucură-te, apărătorul oropsiților;
Bucură-te, bogăția săracilor;
Bucură-te, limanul înviforaților;
Bucură-te, aducătorul belșugului;
Bucură-te, izgonitorul secetei;
Bucură-te, protectorul văduvelor și bătrânilor;
Bucură-te, sfătuitorul monahilor;
Bucură-te, rugătorul fierbinte pentru sufletele noastre;
Bucură-te, risipitorul ispitelor;
Bucură-te, mijlocitorul mântuirii noastre;
Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul al 13-lea 

O, mult nevoitorule, Cuvioase Părinte Gheorghe, primește de la noi nevrednicii această puțină rugăciune, pe care o dă lui Hristos Dumnezeu și roagă-L să ne izbăvească din toate necazurile și ispitele vieții pământești, să ne ferească din chinul ce va să fie pentru păcatele noastre și să ne învrednicească de Împărăția cerurilor, ca să cântăm cu dragoste: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

Din tinerețile tale ai dorit viața cea îmbunătățită a monahilor, Părinte Gheorghe, iubitorule de Dumnezeu. De aceea ai plecat pe calea nevoințelor sihăstrești intrând în ascultarea Sfântului Paisie de la Neamț și lucrând cu dreaptă socoteală virtuțile dumnezeiești, ai făcut să se sălășluiască în sufletul tău puterea Duhului Sfânt. Minunându-ne de râvna ta pentru cele duhovnicești, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, lucrător bun în via lui Hristos;
Bucură-te, iubitor al chipului monahicesc;
Bucură-te, că inima ți-a fost plină de har;
Bucură-te, că te-ai lepădat de omul cel vechi;
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în omul cel nou, zidit după chipul lui Dumnezeu;
Bucură-te, învățător al dreptei credințe;
Bucură-te, împlinitor al virtuților creștinești;
Bucură-te, chip de bunătate și cinste;
Bucură-te, că din tinerețe te-ai răstignit pentru Hristos;
Bucură-te, cel ce crucea Domnului cu bucurie ai purtat;
Bucură-te, ucenic al Sfântului Cuvios Paisie;
Bucură-te, vrednic urmaș al cuvioșilor părinți;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Condacul 1 

Pe cinstitorul de Dumnezeu și mult nevoitorul Părintele nostru Gheorghe să-l lăudăm după cuviință, căci acesta, prin multă osteneală și nevoințe călugărești, de Împărăția cea cerească s-a învrednicit de la Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu smerenie și cu credință, să-i cântăm din adâncul sufletului: Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

​Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica

Glasul al IV-lea. 

Următor al cuvioșilor părinți și împlinitor al virtuților sihăstrești, rugător neîncetat și înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. 

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments