Blog

header image
13 julio, 2022 @ 22:33 by admin

Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritul

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri.
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu.
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit.
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat.
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne.
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritul

Glasul 1

Săltați și vă veseliți, popoare, că, iată, în prisosul bucuriei se arată astăzi pârga cea sfântă a Athosului, folositorul și mângâietorul nostru, blândul Nicodim. Căci prin râvna cea după Hristos Biserica o a luminat, îndreptând cele stricate și părăsite prin nebăgare de seamă și trecerea cu vederea, iar acum înaintea Sfintei Treimi neîncetat se roagă pentru sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea.
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie.
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le.
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine.
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Condacul 1

Pe tine, moștenitorul raiului și luminoasa odraslă a Naxosului, Cuvioase Nicodim, cel mare în cuvânt și în smerenie adânc, te lăudăm. Că întru adevăr nevoindu-te și de la înalta pronie izvoarele bogăției de daruri revărsând, cunună cerească ai luat, iar Biserica într-un glas cântă: Aliluia!

Icosul 1

În pământul dragostei, smerite, ai fost crescut de către evlavioșii tăi părinți, arătându-te de mic iubitor al slujbelor și înțelepciunii dumnezeiești. Iar pe dascălii cei de Hristos insuflați cu osârdie urmând, ai împletit cunoașterea și faptele virtuții întru slava Nedespărțitei Treimi.
Bucură-te, căutător neobosit al treimicei înțelepciuni;
Bucură-te, uimitoare memorie făcută vistierie a Cuvântului;
Bucură-te, agerime a minții păzite sub aripa Duhului;
Bucură-te, intrare prin supunerea și ascultarea față de toți în iubirea Tatălui;
Bucură-te, smerenie de toți îndrăgită și alăută a cântărilor preadulci;
Bucură-te, risipire prin har a pâclei nepriceperii;
Bucură-te, umblare cu lacrimi întru căutarea binelui;
Bucură-te, suspinare zi și noapte spre aflarea folosului;
Bucură-te, sălășluire cu toată virtutea în locul păcii;
Bucură-te, minte iubitoare de frumusețe duhovnicească;
Bucură-te, cercetare și împlinire a sfaturilor rodnice;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul al 2-lea

Ca o albină învățăturile dascălilor din Naxos și Smyrna le-ai strâns, Sfinte Nicodim, le-ai lămurit în focul dreptei credințe și le-ai pus în slujba izbăvirii de patimi. Neobosit te sârguiai să cercetezi pe cuvioșii luminați cu duhul întru aflarea liniștii și vederii celei duhovnicești, iar împreună cu ei cântai: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Îngrăditu-te-ai, Sfinte, cu povățuirile Mitropolitului Macarie al Corintului și, dorind a te face monah, ai fost de dânsul îndrumat spre Cuviosul Silvestru, care pustnicea împreună cu alți doi monahi isihaști în insula Hydra. Așa ai lepădat împilarea grijii celei deșarte și ai învățat rugăciunea minții, culegând virtuțile îngereștii viețuiri.
Bucură-te, așezare prin răbdarea cea bună în lumina Chipului lui Hristos;
Bucură-te, trezvie, ce păzești cugetul de împrăpăstuire;
Bucură-te, rugăciune, piatră de hotar a Împărăției lui Dumnezeu;
Bucură-te, purtare a crucii ascultării ce descuie cerurile;
Bucură-te, primire printr-însa a celor din afară în trupul de taină al iubirii;
Bucură-te, cunoaștere însușită de chipul iubirii duhovnicești;
Bucură-te, că și mama ta a primit chipul monahicesc;
Bucură-te, inimă-chivot al Numelui mântuitor;
Bucură-te, inimă-icoană a Chipului de viață dătător;
Bucură-te, inimă în închinare;
Bucură-te, înaltă smerită cugetare;
Bucură-te, postire întru îndulcirea de duhovniceasca hrană;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul al 3-lea

Hrănit cu mierea liniștirii și duhovniceștii suiri râvnitor, te-ai întărit în nevoințele isihaste, purtat fiind în Sfântul Munte de dumnezeiescul dor. Iar tuns curând monah, sub acoperământul Preacuratei Fecioare, desăvârșit ți-ai închinat viața lui Hristos, veselindu-te a cânta cu îngereștile cete: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Preaiubitor al sfințeniei te-ai arătat, Cuvioase Nicodim, sârguindu-te să dezgropi din țarina uitării filocalicele scrieri ale dumnezeieștilor Părinți, prin care Însuși Hristos a revărsat în inimi focul cereștii chemări.
Bucură-te, chemare la ospățul cereștii viețuiri;
Bucură-te, înmulțire prin credință a sfintei moșteniri;
Bucură-te, rugăciune strălucind de slava Numelui mântuitor;
Bucură-te, nesăturată sete de mântuirea tuturor;
Bucură-te, povățuitor al povățuitorilor;
Bucură-te, al marilor Părinți râvnitor;
Bucură-te, smerenie roditoare a sfintelor deprinderi;
Bucură-te, nepătimire ce odrăslești cunoașterea spre viață;
Bucură-te, călăuză în nevăzutul război spre Schimbarea la Față;
Bucură-te, dascăl al vieții duhovnicești;
Bucură-te, vas desăvârșit al științelor bisericești;
Bucură-te, dor nepotolit după împărtășirea cu Hristos;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul al 4-lea

Pe Sfântul Paisie Velicikovski, care călăuzea în Moldova peste o mie de frați și îi învăța rugăciunea minții, ai râvnit a-l întâlni și de dânsul a fi povățuit întru dumnezeiasca lucrare. Pentru aceea te-ai îmbarcat într-o corabie, dar din pricina unei furtuni nu ți-ai putut atinge țelul. Mișcat de semnul cereștii Pronii, te-ai hotărât să nu mai părăsești Sfântul Munte și cu viața cea sihăstrească însoțindu-te, neîncetat cântai: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Înaintea Domnului zi și noapte privegheai, sub ascultarea bătrânului Arsenie curățindu-ți mintea întru neîncetată rugăciune și înfrânare, cu chipul luminat de contemplația Sfintelor Scripturi și Predanii. În acelea, ca într-un rai cuvântător sălășluit, de închinarea în duh a inimii ca dintr-un pom al vieții te împărtășeai, Sfinte Nicodim.
Bucură-te, privighetoare a pustiei;
Bucură-te, fântână a cuvintelor Duhului;
Bucură-te, întoarcere a minții spre Izvorul și Ținta cuvintelor;
Bucură-te, privire mai presus de vedere a locului inimii;
Bucură-te, auzire mai presus de auzire a cuvintelor rugăciunii;
Bucură-te, iubire a libertății Duhului, celei neîngrădite de patimi;
Bucură-te, tăcere cuvântătoare ce odrăslești rodul înțelepciunii;
Bucură-te, chip luminat și păzit de sabia de foc a Numelui lui Iisus;
Bucură-te, inimă învăpăiată de credință și întipărită cu Numele lui Hristos;
Bucură-te, liniștire mai presus de fire întru Numele mântuitor;
Bucură-te, purtare a crucii, altar al iubirii duhovnicești;
Bucură-te, iubire smerită, ce îmbrățișezi voia Tatălui ceresc;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul al 5-lea

Prin mântuitoarea călăuzire și întregimea cuvântătoare a frumoaselor tale alcătuiri, ne păzim cu putere simțurile de toată pofta și ne izbăvim de toată intrarea demonilor care se furișează ascuns prin simțuri, strălucind în sfintele încăperi ale minții icoana de pururea închinare a Cuvântului: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Urmându-ți povățuitorul în insula pustie Skyropoulla în căutarea unei singurătăți și liniști mai mari, iar în viața cea cu multă osteneală sporind, ți-ai făcut inima vistierie a Numelui lui Iisus Hristos și darurilor suprafirești ale harului, pentru care cu bucurie îți cântăm:
Bucură-te, liniștire, altar al vorbirii cu Dumnezeu;
Bucură-te, veghere și atenție, chip al stării înaintea Domnului;
Bucură-te, ascultare ce odihnești chipul de fiu al lui Dumnezeu;
Bucură-te, lepădare de sine ce străbați cărarea cea strâmtă a mântuirii;
Bucură-te, smerenie mulțumitoare, vas al credinței;
Bucură-te, întreagă înțelepciune ce închini lui Hristos pământul inimii;
Bucură-te, nemâniere și nejudecare păzind senin cerul minții;
Bucură-te, disprețuire a semințelor diavolului;
Bucură-te, tăcere de icoană, ce nu bagi în seamă lătrăturile lui;
Bucură-te, necontenită cugetare la preadulcele Nume al lui Iisus;
Bucură-te, inimă în asemănare cu chipul Preacuratei Fecioare;
Bucură-te, iubire nevoitoare ce alungi frica de moarte;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul al 6-lea

Plecând din pricina unei boli părintele tău, ai trăit câteva luni singur, după care te-ai întors la Athos, fiind tuns și îmbrăcat de către bătrânul Damaschin în schima cea mare. Iar cuvintele tale îndulcite de harul neîncetatei rugăciuni au adunat mulți frați în chiliile dimprejur, dornici a se împărtăși din izvorul curat al învățăturilor tale și împreună cu tine să cânte: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Îndemnat de binecuvântatul Macarie al Corintului, te nevoiai, Cuvioase Nicodim, să dăruiești tuturor prin traduceri și tâlcuiri preaînfrumusețate scrierile Sfinților, ca pe niște izvoare ale Vieții celei veșnice. Iar mistuit de dumnezeiasca râvnă pentru Biserica lui Hristos, te-ai arătat cârmaci de Sus luminat al Sfintei Corăbii a mântuirii.
Bucură-te, far al Bisericii și mare povățuitor al creștinătății;
Bucură-te, râvnă apostolică pentru unirea cu Hristos ce șterge păcatul;
Bucură-te, cântăreț iscusit al măririi Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, doctor de suflete și călăuză spre mărturisirea curată;
Bucură-te, evlavie pentru canoanele Bisericii cele dezlegătoare de patimi;
Bucură-te, învățătorule al durerii lucrătoare a pocăinței;
Bucură-te, că ai arătat că aceasta te face monah, chiar și în lume fiind;
Bucură-te, cuvânt cu putere, ce smulgi relele rădăcini ale păcatului;
Bucură-te, trezvitoare aducere-aminte de chipurile cuielor lui;
Bucură-te, sădire în inimă a pomilor de rai ai virtuților;
Bucură-te, simțire a nevredniciei proprii ce te răsădești în iubirea Sfintei Treimi;
Bucură-te, păzire cu toată ființa a frumuseții recâștigate a Chipului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul al 7-lea

Cu cuvântul viu al harului aprindeai în inimi râvna după îndreptarea vieții prin pocăință, către mai deasa împărtășire cu Trupul și Sângele lui Hristos, spre tămăduire, luminare și sfințire, spre îndreptare, întărire și pază de diavoleasca lucrare, spre îndrăznirea și dragostea cea către Domnul, înmulțirea faptei celei bune și desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și împărtășirea cu Sfântul Duh, nu spre judecată și osândă, ci întru odihna și bucuria Sfintei Treimi, cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Multe neînțelegeri și răstălmăciri, multe acuze, calomnii și chiar condamnări s-au abătut asupra ta când împreună cu Mitropolitul Macarie al Corintului ai publicat cartea despre deasa împărtășire. Însă de sus întărit, și crucea ți-ai purtat nepărăsind locul virtuții, și ca o gură a Cuvântului Biserica o ai luminat cu mărturisirea evlaviei și credinței tale celei drepte, pentru care cu bucurie îți cântăm:
Bucură-te, năvod care scoți din marea uitării mărgăritarele Sfintei Tradiții;
Bucură-te, cerească și înfricoșată chemare la Cina de Taină a Împărăției;
Bucură-te, chemare întărită pe mărturiile Sfintei Scripturi, ale Apostolilor și Părinților;
Bucură-te, călăuză spre Izvorul vieții celei veșnice;
Bucură-te, sfântă îndemnare spre paharul mântuirii și cereasca hrană;
Bucură-te, iubire de vrăjmași îndelung răbdătoare ce birui răul cu binele;
Bucură-te, viață și mărturisire apărate de însăși Sfânta Comunitate a Athosului;
Bucură-te, hrănitor al dogmelor Bisericii de către ea numit;
Bucură-te, apărător al binecuvântatului obicei al vechilor creștini;
Bucură-te, că însuși Patriarhul Grigorie al V-lea a primit mărturisirea ta în privința Sfintei Împărtășanii;
Bucură-te, nevoință a înnoirii duhovnicești încununată de Hristos;
Bucură-te, râvnă a plămădirii Bisericii în Trupul lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul al 8-lea

Prin mâhnirea și amărăciunea încercărilor ca printr-un foc lămuritor trecând, mai tare străluceau pe chipul tău pacea și iubirea lui Hristos. Atât erai de viteaz în isihie, încât acolo unde privegheai și scriai, demonii șușoteau în afara ușii chiliei și tu scriai fără să te înfricoșezi, iar uneori râdeai chiar de fețele lor pământii, netulburat cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Rușinând cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, harul lui Dumnezeu lucra în tine spre desăvârșire prin neputințele trupului. Iar tu, ca pe un altar de închinare răstignit, nu încetai a liturghisi iubirea lui Hristos.
Bucură-te, om mare în lumea cea mică;
Bucură-te, strajă neadormită a dreptei socoteli;
Bucură-te, uitare de cele firești întru dăruirea duhovnicească;
Bucură-te, iubire de pătimire pentru Hristos;
Bucură-te, răbdare a suferinței ce te umpli de mirul mângâierii dumnezeiești;
Bucură-te, liman de mângâiere și vindecare a celor răniți de păcate;
Bucură-te, povățuitorul monahilor în îngereasca slujire;
Bucură-te, dar și mirenilor chemare la duhovniceasca prefacere;
Bucură-te, hrănire a poporului însetat după Cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, inimă întru care Însuși Duhul Se roagă cu negrăite suspine;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul al 9-lea

Sub jugul otoman, mulți credincioși plăteau cu viața mărturisirea lor, iar tu, Sfinte Nicodim, neîncetat te rugai să nu piară în focul urgiei credința creștinilor. Pe cei ce slăbeau cu duhul îi întăreai, pe cei căzuți care se pocăiau îi pregăteai pentru martiriu, celor biruitori le alcătuiai slujbe de pururea pomenire, iar Biserica strălucea de slava Crucii și Învierii lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Luminat de Sfântul Duh, arătai că Pronia dumnezeiască binevoia întru noii martiri spre slava Bisericii Ortodoxe și înnoirea dreptei credințe, dar și spre mustrarea celor de alte credințe, ce vor rămâne fără cuvânt de apărare în Ziua Judecății. Apoi celor robiți pildă de răbdare, ba chiar îndrăzneală și îndemn spre a-i imita cu fapta pentru toți creștinii siliți după împrejurări la martiriu și mai cu seamă câți au ajuns să lepede credința ortodoxă.
Bucură-te, chip îngeresc ce gătești calea Domnului;
Bucură-te, cuvânt ce întorci inimile spre Chipul lui Hristos;
Bucură-te, doctor de suflete și povățuitor de mucenici;
Bucură-te, adânc al smereniei ce izbăvești din iadul deznădejdii;
Bucură-te, povățuitor Sfântului Mucenic Constantin din Hydra;
Bucură-te, că cel ce trecuse la islam desăvârșit s-a pocăit de lepădarea sa;
Bucură-te, că s-a hotărât să și-o retracteze public, înfruntând moartea;
Bucură-te, că cinci luni l-ai pregătit la Iviron pentru martiriu;
Bucură-te, neobosită căutare a oii rătăcite;
Bucură-te, că și dintre musulmani se converteau și pătimeau pentru Hristos;
Bucură-te, pană a Duhului Sfânt, zugrăvind viețile Noilor Martiri;
Bucură-te, stâlp de foc al Bisericii, ce unești pământul cu cerul;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul al 10-lea

Cine ar putea spune minunile săvârșite prin tine de Cuvântul dumnezeiesc, Sfinte Nicodim? Căci întru slăbiciuni din ce în ce mai mari sporeai în duhovniceasca slujire, liturghisind în raiul smereniei și ascultării voia lui Dumnezeu, prin care scară nouă către cer întinzi, celor ce cântă: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Cu neclintită blândețe și dragoste ți-ai pecetluit până în sfârșit mărturisirea dreptei credințe, chemând pe cei ce pe nedrept te acuzau să înlocuiască ura cu iubirea, pentru ca ostenelile ascetice și dragostea față de Hristos să nu fie zadarnice.
Bucură-te, micșorare de sine întru preamărirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, slujire pe crucea bolilor și neputinței;
Bucură-te, slujire pe crucea acuzelor și calomniilor;
Bucură-te, purtare a Crucii la hotarul dintre viață și moarte;
Bucură-te, privire întărită de Duhul în Cartea Vieții;
Bucură-te, smerenie, carte a Cuvântului ipostatic;
Bucură-te, cuvânt mântuitor, icoană de veșnică închinare;
Bucură-te, vedere de icoană, ce naști cuvintele vii ale harului;
Bucură-te, tresăltare a inimii sub lucrarea Duhului Sfânt;
Bucură-te, prăznuire prin rugăciunea lui Iisus a Întrupării dumnezeiești;
Bucură-te, negrăită simțire a harului Botezului la primirea Sfintelor Taine;
Bucură-te, netâlcuită bucurie întru pomenirea Sfintei Fecioare și a tuturor Sfinților;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul al 11-lea

Toate ceasurile zilei și ale nopții le închinai acestor două lucrări: fie ca să explici vreun înțeles al dumnezeieștii Scripturi, fie ca să-ți pleci capul în partea stângă a pieptului, să-ți cobori mintea în inimă și să strigi „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”. Și deși doreai să petreci neîncetat în dumnezeiasca rugăciune a minții, neobosit slujeai pe cei ce veneau să te vadă și să fie mângâiați, cântând împreună cu ei: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Spre sfârșit, de o mare neputință copleșit, adeseori te rugai lui Dumnezeu să te primească la Dânsul. Așa, între viață și moarte, ai ajuns la Karyes, și aproape paralizat te-ai pregătit de înfricoșata trecere în Veșnicie, prin Mărturisire generală, Maslu și zilnică Împărtășire cu Preacuratele Taine. Iar din pricina oboselii, nu mai puteai spune cu mintea rugăciunea lui Iisus, ci mai întâi cu glas tare, iar apoi doar cu starea nemișcată de închinare.
Bucură-te, stâlp ce călăuzești pe noul Israel spre evlavie;
Bucură-te, nor răcoritor celor încinși în cuptorul păcatelor;
Bucură-te, însetare după vederea față către față a lui Hristos;
Bucură-te, nevoință peste fire în via Lui tainică;
Bucură-te, rugăciune pentru plinirea de Sus a ostenelii iubirii;
Bucură-te, îmbrățișare ultimă a moaștelor Sfinților Macarie al Corintului și Partenie;
Bucură-te, sărutare a moaștelor Părinților duhovnicești în nădejdea învierii;
Bucură-te, chemare cu umilință a rugăciunilor lor mijlocitoare;
Bucură-te, înainte-pășire prin credință în odihna Domnului;
Bucură-te, icoană vie a lui Hristos răstignit;
Bucură-te, sfințenie, ce nu încetezi a purta vălul smereniei;
Bucură-te, fericită vedere a nevredniciei proprii, ce poți purta strălucirea dumnezeirii;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul al 12-lea

Privegheat fiind toată noaptea de frați, în ceasul al șaselea, după întrebarea lor, le-ai vestit grabnicul tău sfârșit și, rugându-i să te împărtășească, ai primit Preacuratele Taine. După puțin te-au găsit cu mâinile încrucișate și picioarele întinse și te-au întrebat: „Învățătorule, ce faci? Te liniștești?”. „Pe Hristos L-am vârât înlăuntrul meu”, ai răspuns, „și cum nu mă voi liniști?”: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Până astăzi, în chilia iconarilor Skurtei se păstrează ca o binecuvântare pentru lume sfântul tău craniu. Iar noi din adâncul patimilor alergăm către razele învățăturilor și rugăciunilor tale, prin care pururea ne mângâi, ca un ucenic iubit al lui Hristos.
Bucură-te, îndoită nepătimire și desăvârșitoare ascultare;
Bucură-te, atotvirtuoasă smerenie și mulțumitoare răbdare;
Bucură-te, discernământ cu dumnezeiască scânteiere;
Bucură-te, de Dumnezeu imitatoare îndurare;
Bucură-te, milostenie mântuitoare de suflete;
Bucură-te, rugăciune necontenită și zdrobită căință;
Bucură-te, adevărată mărturisire și neînvinuitoare conștiință;
Bucură-te, pătimire a Iubirii îndumnezeitoare a Sfintei Treimi;
Bucură-te, pătimire cu Hristos și pentru Hristos spre care îngerii doresc să se plece;
Bucură-te, chip învăluit de strălucirea frumuseții dumnezeiești;
Bucură-te, neobosit zugrav al chipului Maicii Domnului și al viețuirii monahicești;
Bucură-te, chemare și a mirenilor în rugul aprins al isihiei;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul al 13-lea

Ca un vestitor înflăcărat al Sfintei Treimi și apărător al cereștilor dogme, râvnitor al Sfintelor Scripturi și Tradiții te-ai arătat, Cuvioase Nicodim, spre împărtășirea lumii de viața cea dumnezeiască. Pentru aceasta, smereniei Maicii Domnului urmând, te-ai făcut părtaș bucuriei veșnicei uniri cu Hristos, pe Care roagă-L, Sfinte, să o dobândim și noi nevrednicii, cei ce cu umilință strigăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori)

Icosul 1

În pământul dragostei, smerite, ai fost crescut de către evlavioșii tăi părinți, arătându-te de mic iubitor al slujbelor și înțelepciunii dumnezeiești. Iar pe dascălii cei de Hristos insuflați cu osârdie urmând, ai împletit cunoașterea și faptele virtuții întru slava Nedespărțitei Treimi.
Bucură-te, căutător neobosit al treimicei înțelepciuni;
Bucură-te, uimitoare memorie făcută vistierie a Cuvântului;
Bucură-te, agerime a minții păzite sub aripa Duhului;
Bucură-te, intrare prin supunerea și ascultarea față de toți în iubirea Tatălui;
Bucură-te, smerenie de toți îndrăgită și alăută a cântărilor preadulci;
Bucură-te, risipire prin har a pâclei nepriceperii;
Bucură-te, umblare cu lacrimi întru căutarea binelui;
Bucură-te, suspinare zi și noapte spre aflarea folosului;
Bucură-te, sălășluire cu toată virtutea în locul păcii;
Bucură-te, minte iubitoare de frumusețe duhovnicească;
Bucură-te, cercetare și împlinire a sfaturilor rodnice;
Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

Condacul 1

Pe tine, moștenitorul raiului și luminoasa odraslă a Naxosului, Cuvioase Nicodim, cel mare în cuvânt și în smerenie adânc, te lăudăm. Că întru adevăr nevoindu-te și de la înalta pronie izvoarele bogăției de daruri revărsând, cunună cerească ai luat, iar Biserica într-un glas cântă: Aliluia!

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritul

Glasul 1

Săltați și vă veseliți, popoare, că, iată, în prisosul bucuriei se arată astăzi pârga cea sfântă a Athosului, folositorul și mângâietorul nostru, blândul Nicodim. Căci prin râvna cea după Hristos Biserica o a luminat, îndreptând cele stricate și părăsite prin nebăgare de seamă și trecerea cu vederea, iar acum înaintea Sfintei Treimi neîncetat se roagă pentru sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

 

About the author

Related posts

Comments

No comments