Blog

header image
11 noviembre, 2022 @ 13:51 by admin

Acatistul Sfântului Cuvios Teodor Studitul

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Cuvios Teodor Studitul

Glasul 8

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Teodor, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Pe păstorul Bisericii, cel înfrumusețat cu virtuți dumnezeiești, care cu tăria dragostei cerești s-a împreunat și prin ea a izvorât lumii apa vie a teologiei, să-l lăudăm după vrednicie. Căci ca un fiu al Luminii pentru slava Sfintei Treimi și tainele mântuirii s-a nevoit mucenicește, iar acum dăruiește luminare și har de la Hristos celor ce cântă cu credință: Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Icosul 1 

În oglinda poruncilor neîncetat privind, te-ai curățit desăvârșit de patimi și ai primit, Părinte, luminarea Duhului Sfânt. Iar inima ta ți-ai făcut-o cămară de nuntă și icoană de pururea închinare lui Hristos, iar prin negrăite faceri de minuni ai pogorât în lume binecuvântarea Tatălui ceresc. Pentru aceasta, cu bucurie îți cântăm:
Bucură-te, inimă întărită de Cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, vedere adâncită de raza nepătrunsă a Duhului;
Bucură-te, auzire înfricoșată a trâmbiței veșniciei;
Bucură-te, simțire de taină a dragostei Sfintei Treimi;
Bucură-te, prăznuire duhovnicească a Învierii;
Bucură-te, îndulcire prin credință de mireasma raiului;
Bucură-te, gustare cu cutremur a Pâinii Vieții;
Bucură-te, îngropare cu Hristos în țarina smereniei;
Bucură-te, cuget de foc ce păzești hotarul voii dumnezeiești;
Bucură-te, părtaș cu duhul la suferințele și bucuriile aproapelui;
Bucură-te, râvnă nebiruită în păzirea fără prihană a Bisericii pământești;
Bucură-te, pătimire de bunăvoie pe Crucea Iubirii;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul al 2-lea 

Moștenirea sfântă de neam ai înmulțit-o și de tânăr te-ai arătat iscusit în dumnezeieștile Scripturi și dogme, încât închideai gurile ereticilor și hulitorilor de sfintele icoane. Iar după Sinodul al șaptelea a toată lumea te-ai alipit cu duhul de Sfințitul Platon și unchiul tău după mamă, unul dintre dumnezeieștii Părinți care au întărit biruința dreptei credințe. Pentru aceasta, cinstim împreună cu tine Preacuratul Chip al Domnului și ne închinăm Lui, cântând: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Împreună cu frații tăi Iosif și Eftimie ai urmat, Fericite, Sfântului Platon, îmbrățișând, ca mai înainte Părinții tăi, viața călugărească. Atât de mult ți-ai dăruit voia Domnului, încât te nevoiai cu bărbăție în post și osteneli, tuturor slujind ca lui Hristos Însuși. Iar jertfa cea bineplăcută Sfintei Treimi a rodit întru tine sfințenie de taină, spre mângâierea celor ce cântă:
Bucură-te, legare a voii cu smerenia lui Hristos;
Bucură-te, râvnă a sărăciei cu duhul;
Bucură-te, alergare spre cele mai grele și de jos ascultări;
Bucură-te, pământ stropit cu lacrimile harului;
Bucură-te, urcare prin sfinte nevoințe a muntelui Fericirilor;
Bucură-te, suflet întinerit prin închinarea voii lui Dumnezeu;
Bucură-te, inimă păzită de conștiința ochiului dumnezeiesc neadormit;
Bucură-te, ajutor al celor neputincioși și bolnavi;
Bucură-te, subțiere prin viața cea aspră a grosimii cugetului;
Bucură-te, înstrăinare de cele lumești pentru dragostea Sfintei Treimi;
Bucură-te, că de ea umplându-te, o mărturiseai prin dragostea frățească;
Bucură-te, suflet străluminat prin ascultare și spovedanie curată;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul al 3-lea 

Prin pocăință și mărturisire îți găteai inima ca să primești focul ceresc al Duhului. Totdeauna îți alegeai o parte din zi spre cugetarea de Dumnezeu, ca singur stând înaintea Lui, cu minte netulburată și neamestecată cu cele pământești, să-I aduci slujbă în taină, cântând Sfintei Treimi cu îngereștile cete: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Străluceai, Părinte, de ungerea Sfântului Duh, încât mulți se sârguiau să te urmeze, ca să se împărtășească împreună cu tine de mirul virtuților și harul dumnezeiesc, pentru care și noi cu dragoste îți cântăm:
Bucură-te, neîncetată pomenire de Dumnezeu;
Bucură-te, izvor de lacrimi pururea curgător;
Bucură-te, viață care curge cu Hristos în Dumnezeu;
Bucură-te, înfrânare minunată și cu înțelepciune rânduită;
Bucură-te, acoperire a faptelor bune întru risipirea slavei deșarte;
Bucură-te, primire ca de la Domnul a mustrărilor și iertării părintelui duhovnicesc;
Bucură-te, întărire prin credință și înălțare prin nădejde;
Bucură-te, stare neclintită de închinare înaintea Sfintelor Cărți;
Bucură-te, păzitor al predaniei și rânduielilor Sfinților Părinți;
Bucură-te, râvnitor cu duhul în a urma Sfântului Vasile cel Mare;
Bucură-te, că asemeni lui ai luminat ca un stâlp de foc cărările mântuirii;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul al 4-lea 

Te-ai făcut, Părinte Teodor, prin fapte și cugete dumnezeiești bucuria Cuviosului Platon, care te-a silit, împreună cu Sfântul Patriarh Tarasie, să primești treapta preoției. Căci nu se cuvine să fie ascunsă lumina lui Hristos sub obroc, ci ca o făclie să strălucească în sfeșnicul Bisericii, spre întărirea tuturor celor ce cu credință și cu dragoste cântă lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Slăbit de osteneli și bătrânețe, Cuviosul Platon ți-a încredințat jugul egumeniei, pe care abia te-ai înduplecat a-l primi, neputându-te împotrivi voinței fraților iubitori ai viețuirii tale fericite. Atunci ai început, Părinte, și mai mari nevoințe spre pildă tuturor, punându-ți în multe chipuri, cu cuvântul și cu fapta, sufletul spre mântuirea aproapelui:
Bucură-te, iconom credincios al Mântuitorului;
Bucură-te, călăuză și doctor al sufletelor;
Bucură-te, purtătorule cu darul lui Hristos al Crucii aproapelui;
Bucură-te, vedere a fratelui curățită de raza iubirii cerești;
Bucură-te, povățuire cu dreaptă socoteală a fiilor duhovnicești;
Bucură-te, râvnire îngerească a făgăduințelor și rânduielilor călugărești;
Bucură-te, îndreptătorule al cugetelor strâmbe și răzvrătite;
Bucură-te, suferire cu mulțumire a cârtirii și ocărilor;
Bucură-te, grijă doar de cele plăcute lui Dumnezeu;
Bucură-te, tămăduire a neputințelor sufletești și trupești;
Bucură-te, răbdare cu bărbăție în necazuri;
Bucură-te, vas al milei și îndurării părintești;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul al 5-lea 

De păcatele și obiceiurile rele ale oamenilor plângeai cu inima și te întristai pentru necinstirea legii lui Dumnezeu. Însă mai vârtos, când vedeai molima păcatului răspândindu-se ca fulgerul din pricina fărădelegilor celor puși să conducă poporul, te aprindeai de dumnezeiască râvnă și îi mustrai pe față, nebăgând în seamă îngrozirile lor. Pe desfrânatul împărat Constantin, necinstitor al sfintelor rânduieli, l-ai despărțit cu sabia de foc a Cuvântului de trupul Bisericii, pentru care ai suferit surghiunul și urgia lui, înarmat cu tăria cântării de taină: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Privind la mărturisirea și viața ta ca la o carte în care s-a scris Cuvântul lui Dumnezeu, mulți s-au îmbărbătat și au pătimit mucenicește împreună cu tine pentru adevăr și dragostea lui Hristos. Iar crudul împărat și vasul fărădelegii a fost sfărâmat de mâna Olarului, căci prin purtarea Lui de grijă ochii celui ce nu voia să vadă lumina duhovnicească au fost lipsiți și de lumina firească:
Bucură-te, răbdare și bărbăție neclintită;
Bucură-te, râvnă îngerească pentru Biserica lui Hristos;
Bucură-te, porumbel al păcii de sus;
Bucură-te, purtare a crucii ca semn al dragostei dumnezeiești;
Bucură-te, mărturisitorule cinstit de patriarh și de împărăteasa Irina;
Bucură-te, că, încetând prigoana, ai adunat oile cele risipite;
Bucură-te, că ai fost chemat povățuitor în Sfânta Mănăstire a Studiților;
Bucură-te, vas al purtării de grijă dumnezeiești;
Bucură-te, iubire ce te asemeni cu iubirea Tatălui ceresc;
Bucură-te, Părinte, naștere de viață întru Hristos;
Bucură-te, că ai născut la viața îngerească mii de fii duhovnicești;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul al 6-lea 

Ca un altar viu de închinare prin care pământul strigă după milostivirea de sus te-ai arătat lumii, Cuvioase Părinte. Și toți la tine alergau, care râvneau sfintelor tale nevoințe. Iar tu, cu porunci și canoane învățându-i și îngrădindu-i, te osteneai a-i păzi sub acoperământul harului, ca rugăciunea lui Hristos să înflorească în inimi: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Biserica lui Dumnezeu ai adăpat-o cu izvoarele învățăturilor tale, Sfinte Teodor, ca un râu plin de apele înțelepciunii, și au veselit-o cuvântările tale. Iar rânduiala binecuvântată lăsată Studiților s-a ținut în multe mânăstiri, până în ziua de astăzi, spre rodire duhovnicească și lauda de cinste a vieții monahicești. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, cer pământesc în noian de smerenie;
Bucură-te, martor al văzutelor și nevăzutelor;
Bucură-te, liturghisitor al voii dumnezeiești;
Bucură-te, atingere de har ce oprești curgerea păcatului;
Bucură-te, pământ împreunat cu cele cerești;
Bucură-te, strajă neadormită a comorilor duhovnicești;
Bucură-te, zugrav și cântăreț iscusit al sfințeniei de taină;
Bucură-te, punte peste abisul neiubirii;
Bucură-te, pază a simțurilor și închinare lui Hristos a cugetelor;
Bucură-te, alăută a Duhului, ce preamărești pe Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, lauda fecioriei și podoaba mântuirii de obște;
Bucură-te, fericită neagonisire și ascultare ce surpi cursele vrăjmașe;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul al 7-lea 

Răpind împărăția grecească Nichifor prigonitorul, l-a adus iarăși pe Iosif cel izgonit din Biserică și a poruncit să i se dea slujba preoției. Pentru aceasta, Cuvioase, l-ai mustrat pe împărat, iar el s-a mâniat și te-a surghiunit împreună cu fratele tău Iosif, fericitul Platon și mulți alți călugări din Mănăstirea Studiților. Atunci cu o inimă L-ați preaslăvit pe Dumnezeu, bucurându-vă a pătimi pentru El și a cânta: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

De momelile și îngrozirile tiranului nu te-ai tulburat, Părinte, ci l-ai sfătuit cu tărie să facă pocăință pentru păcate, să adune cele risipite și așa să meargă la război. Dar cuvântul nerodind în inima lui, prin ochiul cel a toate văzător i-ai proorocit pieirea, iar noi îți cântăm:
Bucură-te, cărbune al evlaviei după cele sfinte;
Bucură-te, jertfă vie închinată lui Dumnezeu;
Bucură-te, priveliște îngerilor și oamenilor;
Bucură-te, chip înfricoșător demonilor;
Bucură-te, senin al bucuriei duhovnicești;
Bucură-te, inimă pecetluită cu Crucea Domnului;
Bucură-te, smirnă a dorului dumnezeiesc;
Bucură-te, făclie a înțelepciunii de sus;
Bucură-te, mucenic și nevoitor de fiecare zi;
Bucură-te, vedere de taină a Chipului lui Hristos;
Bucură-te, cântec lăuntric al Sfântului Chip;
Bucură-te, gură a slavei Sfintei Treimi;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul al 8-lea 

Drept-credinciosul împărat Mihail a adus pace Bisericii și te-a întors cu cinste din surghiun. În acea vreme s-a mutat la Domnul vrednicul de laudă Platon, ale cărui sfinte moaște cu patriarhul și tot clerul le-ați sărutat și îngropat cu cinste, cântând: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Doar doi ani ai viețuit cu frații în liniște după răposarea Părintelui tău Platon, căci vifor cumplit s-a abătut asupra Bisericii din partea lui Leon Armeanul, cel cu nume și năravuri de fiară. Căci prin viclenie și înșelăciuni a răpit împărăția de la Mihail, făcătorul său de bine, și adunând pe ajutătorii relei-credințe, a început a huli sfintele icoane și a defăima pe cei ce le cinstesc, pentru care, Părinte, cu întraripată vitejie l-ai mustrat:
Bucură-te, lucrare de taină a moștenirii Sfântului Platon;
Bucură-te, legământ al veșnicei iubiri de fiu;
Bucură-te, vas plin de părintească binecuvântare;
Bucură-te, cinstire a sfintelor moaște cu adâncă închinare;
Bucură-te, că împăratul Mihail a schimbat porfira cu rasa monahicească;
Bucură-te, cuvânt de foc ce arzi cuvintele deșarte și hulitoare;
Bucură-te, cuget mistuit de râvna Bisericii lui Dumnezeu;
Bucură-te, făclie a Duhului ce risipești umbra ereziilor iudaizante;
Bucură-te, împreună răstignit cu Hristos după omul lăuntric;
Bucură-te, că ai arătat icoana lui Hristos nedespărțită de Dânsul;
Bucură-te, cinstitor al chivotului Chipului lui Dumnezeu;
Bucură-te, apostol al tainei Întrupării dumnezeiești;
Bucură-te, păzire a hainei Bisericii, țesută cu darul de sus;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul al 9-lea 

„Nu dumnezeirea cea nevăzută și neajunsă se închipuie cu vopsele, nici pe acelea sau lemnul le cinstim, ci zugrăvim Chipul lui Dumnezeu Celui Întrupat, Căruia ne închinăm și pe Care Îl slăvim”, ai strigat împăratului. Apoi, luând sabia duhovnicească, l-ai oprit a judeca și porunci în cele ale Bisericii, din sânul căreia singur se izgonise prin călcarea dumnezeieștilor predanii, nevrednic să cânte împreună cu sfinții: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Izgonit cu necinste de împărat, iar prigoana întețindu-se și văzând pe cei rău-credincioși cum ardeau sau batjocoreau sfintele icoane, nu ai vrut doar în taină a fi cinstitor de Dumnezeu, ci, de praznicul Duminicii Stâlpărilor, ai poruncit fraților să ia în mâini sfintele icoane și în jurul mănăstirii, cu mare glas, să cânte lui Hristos: „Preacuratului Tău Chip ne închinăm, Bunule…”, și alte cântări de biruință:
Bucură-te, sfetnicule și mângâierea Patriarhului Nichifor;
Bucură-te, înainte-vedere a biruinței dreptei credințe;
Bucură-te, dar și proorocire a cumplitei căderi a vrăjmașilor ei;
Bucură-te, izvor de lacrimi ce adapi țarina cu roua Veșniciei;
Bucură-te, stâlp al răbdării neclintit de momeli și îngroziri;
Bucură-te, gură de aur a Cuvântului, care pe toți îi întărești în credință;
Bucură-te, râu al învățăturilor bune, neoprit de lanțuri și prigoane;
Bucură-te, că ai fost hrănit cu chinuri pentru sfintele icoane;
Bucură-te, că prin rugăciunile și scrisorile tale pe mulți ai întors din rătăcire;
Bucură-te, nădejde în Dumnezeu ce biruie foamea și setea, frigul și arșița și rănile nenumărate;
Bucură-te, că multă vreme nu ai gustat decât Trupul și Sângele Domnului;
Bucură-te, iubire de Părinte, care pentru fiii săi își pune viața;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul al 10-lea 

Numai puterea lui Dumnezeu a putut covârși mulțimea lovirilor de moarte și chinurilor nenumărate pe care trupul tău le-a suferit, ca o icoană vie a lui Hristos răstignit. Căci inima ta curată în unire cu dragostea Lui se sălășluise, strălucind peste lumea deznădăjduită bucuria sfintei cântări: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

O unică închinare ai arătat, Părinte, icoanei lui Hristos ca și lui Hristos Însuși, nu după natură, ci pentru unitatea singurului Său Ipostas. Căci afară de diferența de substanță, prototipul și icoana sunt una prin asemănare, după mult înțeleptul Dionisie, iar taina icoanei este însăși taina iconomiei dumnezeiești:
Bucură-te, zugrav al comuniunii ipostatice a icoanei cu Hristos, prin asemănare;
Bucură-te, că ai arătat și că diferența naturilor se păstrează;
Bucură-te, că ai lămurit că circumscrierea iconică a lui Hristos e proprie umanității Sale;
Bucură-te, că și necircumscrierea Dumnezeirii ai apărat-o;
Bucură-te, că ai arătat că nici una, nici alta nu împart Ipostasul unic al lui Hristos;
Bucură-te, că taina Chipului icoanei ai arătat-o drept însăși taina persoanei;
Bucură-te, că ai amuțit buzele celor ce nu se închină cinstitelor icoane;
Bucură-te, că pe nepotul împăratului l-ai tămăduit prin mijlocirea icoanei Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, că întors la rătăcirea dintâi, și boala i s-a întors;
Bucură-te, că ai întărit că cinstirea icoanei trece la Hristos;
Bucură-te, că ai învățat că prin icoană Hristos Se arată în materie ca printr-o oglindă;
Bucură-te, mărturisire a unicei închinări și doxologii a Chipului mântuitor;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul al 11-lea 

Ai învățat, Părinte, că icoana există în potență în Hristos, ca o umbră a Arhechipului ei, chiar dacă nu e configurată de o rază de lumină, și este întipărită în materie ca un sigiliu, chemând prin asemănare pe cei asemenea. Iar așa cum este o singură închinare la Sfânta Treime pentru unitatea de ființă, tot așa și la icoana lui Hristos, ca și Lui Însuși, pentru identitatea Ipostasului hristic o singură închinare mărturisim. Căci Lui ne închinăm, chiar dacă zugrăvit în icoană, și Lui Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Cum închinarea icoanei urcă la Hristos, ne-ai insuflat, dumnezeiescule Părinte, să ne apropiem și să ne închinăm ei cu frică și cu evlavie, și să credem că prin ea ne vine un har dumnezeiesc, împărtășind sfințire celor ce se apropie de ea cu credință. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, închinare adusă lui Hristos Cel închinat în icoană;
Bucură-te, că Ipostasul Cuvântului nu se confundă cu materia, chiar dacă se vede prin ea;
Bucură-te, cinstire a veșnicei frumuseți a lui Hristos;
Bucură-te, că ai învățat că nu materia în sine este închinată, ci chipul luminării dumnezeiești celei ipostatice;
Bucură-te, că ai numit pe drept-credincioși icoane vii ale lui Hristos prin asemănarea duhovnicească;
Bucură-te, slavoslovie a Chipului lui Hristos Celui Nefăcut de mână;
Bucură-te, că ai văzut în icoana lui Hristos o unică închinare și doxologie a Sfintei Treimi;
Bucură-te, că ai arătat că la ea se face raportarea unică a tuturor închinărilor;
Bucură-te, cuvânt ce consună cu predania Bisericii sobornicești;
Bucură-te, că asuprirea a încetat, prigonitorul Leon fiind ucis de ostașii săi;
Bucură-te, că urmașul său Mihail, deși rău credincios, nu prigonea pe binecredincioși;
Bucură-te, că mărturisitorii dreptei credințe au fost eliberați din surghiun;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul al 12-lea 

Neplecându-se împăratul Mihail a primi dreapta credință, ai ieșit, Sfinte, din mijlocul poporului înșelat cu eresul lipsirii de icoane și întru nevoințele monahicești ai petrecut până la fericitul tău sfârșit. Și în boală grea căzând, toți alergau să se împărtășească de cuvântul și binecuvântarea ta cea de pe urmă, iar la trecerea ta să cânte împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Puțin înainte de a muri, întărit de sus, ai slujit Sfânta Liturghie, Sfinte Teodor, apoi i-ai mângâiat pe cei ce plângeau, îndemnându-i să păzească credința dreaptă și viața binecredincioasă. Atunci ai dat tuturor sărutarea de pe urmă și ai poruncit ucenicilor să cânte cu lumânări în mâini cântarea de ieșire a sufletului. Pe care îngerii lui Dumnezeu l-au condus înaintea tronului Stăpânului, precum s-a arătat în vedenie fericitului Ilarion:
Bucură-te, bună mireasmă a pătimirilor pentru Hristos;
Bucură-te, grabnic ajutătorule și de minuni făcătorule;
Bucură-te, că, prin ungerea cu untdelemnul binecuvântat de tine, mireasa cea greu bolnavă s-a sculat sănătoasă;
Bucură-te, că primitorul de străini Leon, chemând numele tău, a rămas nevătămat de fiara sălbatică;
Bucură-te, că prin semnul crucii și rugăciunea de certare a duhului îndată ai izgonit pe diavol din femeia ce greu pătimea;
Bucură-te, că puterea grozavă a focului ce cuprinsese o casă a stins-o scrisoarea ta;
Bucură-te, că, aruncând-o cu credință în flăcări, femeia a aflat izbăvire;
Bucură-te, că și altă dată la chemarea numelui tău, ploaie mare s-a pornit peste fânul aprins;
Bucură-te, că așa ai scăpat pe cei nevinovați de mânia ostașilor;
Bucură-te, că pe cel înșelat de hulitori l-ai certat în vis, îndreptându-l spre a primi mântuitoarele cuvinte;
Bucură-te, că și la mormântul tău se săvârșeau multe tămăduiri și mulți se făceau sănătoși doar privind la icoana ta;
Bucură-te, izbăvitorule al celor chinuiți de duhuri necurate, frică, otravă și tot felul de boli;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul al 13-lea 

O, Sfinte Teodor cel minunat în înțelepciune și cu viața în toate chipurile înfrumusețat, ajută-ne și pe noi să punem început bun pocăinței și să răbdăm cu credință toate încercările acestei vieți, iar prin mila lui Dumnezeu să atingem limanul nepătimirii și dragostei. Așa, Sfinte, ajută-ne să ne îndreptăm viața prin mărturisire curată și cuviincioasă împărtășire cu Trupul și Sângele Domnului, încât la Judecată să nu fim aflați afară din Împărăția Iubirii, ci împreună cu tine să cântăm Sfintei Treimi: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

În oglinda poruncilor neîncetat privind, te-ai curățit desăvârșit de patimi și ai primit, Părinte, luminarea Duhului Sfânt. Iar inima ta ți-ai făcut-o cămară de nuntă și icoană de pururea închinare lui Hristos, iar prin negrăite faceri de minuni ai pogorât în lume binecuvântarea Tatălui ceresc. Pentru aceasta, cu bucurie îți cântăm:
Bucură-te, inimă întărită de Cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, vedere adâncită de raza nepătrunsă a Duhului;
Bucură-te, auzire înfricoșată a trâmbiței veșniciei;
Bucură-te, simțire de taină a dragostei Sfintei Treimi;
Bucură-te, prăznuire duhovnicească a Învierii;
Bucură-te, îndulcire prin credință de mireasma raiului;
Bucură-te, gustare cu cutremur a Pâinii Vieții;
Bucură-te, îngropare cu Hristos în țarina smereniei;
Bucură-te, cuget de foc ce păzești hotarul voii dumnezeiești;
Bucură-te, părtaș cu duhul la suferințele și bucuriile aproapelui;
Bucură-te, râvnă nebiruită în păzirea fără prihană a Bisericii pământești;
Bucură-te, pătimire de bunăvoie pe Crucea Iubirii;
Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Condacul 1 

Pe păstorul Bisericii, cel înfrumusețat cu virtuți dumnezeiești, care cu tăria dragostei cerești s-a împreunat și prin ea a izvorât lumii apa vie a teologiei, să-l lăudăm după vrednicie. Căci ca un fiu al Luminii pentru slava Sfintei Treimi și tainele mântuirii s-a nevoit mucenicește, iar acum dăruiește luminare și har de la Hristos celor ce cântă cu credință: Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeiești! 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfântului Cuvios Teodor Studitul

Glasul 8

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Teodor, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Preotul (sau diaconul) zice ectenia:

Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Strana: Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Înca ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna-sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu (N, cei pentru care se face rugăciunea) și pentru ca să li se ierte lor toată greșala cea de voie și cea fără de voie.

Strana: Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul (satul) acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă Bunul și Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.

Strana: Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și, Milostive, milostiv fii nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi.

Strana: Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Preotul zice ecfonisul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

În lipsa preotului, încheiem, zicând: 

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments