Blog

header image
30 junio, 2022 @ 00:27 by admin

Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț

Glasul 1

De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Ghelasie, povățuitorul călugărilor, preoților și credincioșilor, podoaba cuvioșilor și lauda arhiereilor, sprijinitorul celor în necazuri și făcătorule de minuni, cu nevoințele tale chip de sfințenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veselești. Cu aceștia roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace și mare milă.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Preafericite Părinte Ierarhe Ghelasie, prinos de mulțumire îți aducem noi, nevrednicii, pentru folosințele pe care le dobândim de la tine neîncetat și, ca unul care ne izbăvești de tot necazul cu rugăciunile tale, primește de la noi această cântare sfântă: Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Icosul 1 

Îngerii, cântând, cu bucurie te-au primit pe tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, că îngerește pe pământ ai viețuit și turma duhovnicească ție încredințată bine ai păstorit-o. Pentru aceasta, primește de la noi aceste smerite cântări:
Bucură-te, cel ce ai fost ca un înger în trup;
Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu harul arhieriei;
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu râvnă ai slujit;
Bucură-te, că trupul cu postiri și privegheri ți l-ai înfrumusețat;
Bucură-te, că sufletul cu virtuți ți l-ai împodobit;
Bucură-te, cel ce ești împreună vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, că pentru Biserica lui Hristos jertfă te-ai adus;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile necurate ai izgonit;
Bucură-te, că pe cei stăpâniți de demon i-ai tămăduit;
Bucură-te, că apă din pământ ai izvorât;
Bucură-te, lauda cea preaiubită a călugărilor;
Bucură-te, podoabă sfințită a meleagurilor Râmețului;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 2-lea 

Pe pământ ca un alt Moise te-ai arătat, Sfințite Părinte Ghelasie, căci, cu toiagul semnul crucii făcând, ai izvorât apă din loc pietros. Deci, văzând minunea, călugării și credincioșii la Hopagi s-au bucurat, dând mărire lui Dumnezeu, Celui ce ți-a dat aceste puteri, și au strigat: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Arătatu-te-ai în vis la mulți credincioși, Sfințite Părinte, și multe minuni ai făcut celor ce s-au apropiat cu credință de sfintele tale moaște. Pentru aceasta cu bucurie cântăm ție:
Bucură-te, mângâierea celor întristați;
Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi;
Bucură-te, ajutorul celor împovărați;
Bucură-te, sprijinitorul celor ce sunt în necazuri;
Bucură-te, ajutătorul și ocrotitorul Mănăstirii Râmeț;
Bucură-te, al monahilor osârdnic povățuitor;
Bucură-te, al preoților celor evlavioși bun arhipăstor;
Bucură-te, al credincioșilor evlavios sprijinitor;
Bucură-te, al cerescului Stăpân vrednic slujitor;
Bucură-te, că de multe dureri ești izbăvitor;
Bucură-te, că lui Hristos cu blândețe și cu smerenie ai urmat;
Bucură-te, că duhurile răutății cu nerăutatea ta le-ai alungat;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 3-lea 

Arhanghelii și îngerii se minunează, Sfințite Părinte, de credința ta cea mare pe care ai avut-o către Dumnezeu, când ai înfipt toiagul în pământ și ai izvorât apă. Pentru aceea și noi, cunoscându-ți râvna spre cele sfinte, cu mulțumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Auzitu-s-a de minunile tale, Sfințite Părinte, până la hotarele pământului românesc, și creștinii de pretutindeni aleargă la moaștele tale, care sunt cinstite cu evlavie în Sfânta Mănăstire Râmeț, căci de aici toți dobândesc ajutor. De aceea primește și de la noi această cântare:
Bucură-te, că pe creștini îi aperi întru nevoi;
Bucură-te, că orfanilor le aduci mângâiere;
Bucură-te, că și văduvelor le aduci alinare sufletelor;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor bolnavi;
Bucură-te, cald folositor al celor întristați;
Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi;
Bucură-te, bunule părinte al celor săraci;
Bucură-te, că taberele vrăjmașilor le-ai surpat;
Bucură-te, că în cer odihnă veșnică ai aflat;
Bucură-te, că în mijlocul cetelor îngerești ai ajuns;
Bucură-te, că plată ostenelilor tale de la Dumnezeu ai luat;
Bucură-te, că pe oameni cu Dumnezeu i-ai unit;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 4-lea 

Preasfințite Părinte Ghelasie, femeia cea stăpânită de demoni din depărtare a alergat la sfântul tău sicriu și, credință având, a luat tămăduire. Pentru aceasta, minunându-ne de prea multa sa îndrăzneală, cu umilință cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Adormind, Preasfințite Părinte, pe asinul tău care te purta spre mănăstire, au rămas până astăzi urme neșterse pe piatră, și clopotele celor șapte biserici singure au început să sune, ducând vestea trecerii tale din această viață. Pentru aceasta, primește de la noi aceste cuvinte de laudă:
Bucură-te, că pe asin, precum odinioară Iisus, ai încălecat;
Bucură-te, că cele șapte biserici din împrejurimi cu sunete de clopote te-au întâmpinat;
Bucură-te, că singure clopotele ți-au vestit chemarea la Cel de Sus;
Bucură-te, că multe minuni ai lucrat;
Bucură-te, că tu de atunci în Hristos odihnă cerească ai aflat;
Bucură-te, că viața ta lui Hristos ți-ai închinat;
Bucură-te, că mai cu trezvie lui Hristos ai slujit;
Bucură-te, că prin tine mulți la credință au venit;
Bucură-te, că la înălțimea trăirii sfinte ai ajuns;
Bucură-te, al călugărilor minunat învățător și de Dumnezeu înțelepțit;
Bucură-te, al Sfintei Biserici laudă și cu bucurie cinstit;
Bucură-te, cel ce cu lumina cea întreită ai fost luminat;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 5-lea 

Plângem și ne tânguim, gândindu-ne la faptele noastre cele rele. Dar năzuim la tine, Preasfințite Ghelasie, rugându-ne să fii mijlocitor către Domnul pentru noi și pentru toată lumea, ca să dobândim mântuire prin rugăciunile tale. Pentru aceea cântăm, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Ca să arăți milostivirea ta către noi, Preasfințite Părinte, ai săvârșit multe minuni pentru cei ce au alergat cu credință la sfintele tale moaște. Iar celor care nu te-au cinstit cu evlavie te-ai descoperit în chip minunat, arătându-le cele de mântuire. Cu aceștia împreunându-ne glasurile, cu credință strigăm ție:
Bucură-te, că ție cu smerenie ne plecăm;
Bucură-te, că binecuvântare de la Dumnezeu prin tine aflăm;
Bucură-te, că prin tine cu ochii sufletului în slava cerească te vedem;
Bucură-te, că de chinurile cele veșnice ai scăpat multe suflete;
Bucură-te, că pe calea cea dreaptă ai umblat;
Bucură-te, că pe noi toți întru necazuri ne-ai mângâiat;
Bucură-te, cel ce ești al Duhului Sfânt lăcaș împodobit;
Bucură-te, cel ce cu apa cea veșnică sufletele ai adăpat;
Bucură-te, că lui Hristos ai făcut ascultare desăvârșită;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 6-lea 

Minunată s-a arătat, Părinte, trecerea ta de pe pământ la cereștile lăcașuri, căci ai cunoscut din vreme apropierea sfârșitului tău. De aceea, minunându-ne toți de faptele tale, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Cine va putea spune cu adevărat toate nevoințele tale, Sfințite Părinte, cu care te-ai nevoit și prin care ai dobândit pe Hristos cel dorit; de aceea îți cântăm:
Bucură-te, că în sărăcie de bunăvoie ai viețuit;
Bucură-te, că în post și rugăciune toată viața ai petrecut;
Bucură-te, că prin smerenie toate le-ai învins;
Bucură-te, că pe călugări bine i-ai călăuzit;
Bucură-te, că, înțelepciune având, pe mulți preoți ai îmbărbătat;
Bucură-te, că dogmele dreptei credințe pe toți i-ai învățat;
Bucură-te, că prin viața ta Mănăstirea Râmeț ai blagoslovit;
Bucură-te, că pe cei credincioși i-ai tămăduit;
Bucură-te, că din nevoi pe noi toți ne izbăvești;
Bucură-te, că ești izvor nesecat de bunătăți pământești;
Bucură-te, cel ce cu pâinea vieții pe mulți ai îndestulat;
Bucură-te, că rugător neîncetat către Născătoarea de Dumnezeu te-ai arătat;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 7-lea 

Izvor de apă vindecător izvorăști, Sfințite Părinte, de sub altarul sfânt al mănăstirii tale, vindecând toată boala și neputința. De aceea, minunându-ne de darul lui Dumnezeu de care ai fost învrednicit, cu toții strigăm: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Pom cu bune roade ești, Sfințite Părinte Ghelasie, care rodește rod de mântuire tuturor celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine și cu stâlpări de rugăciuni în mâini cer să le vii în ajutor; de aceea și noi cu smerenie și cu dragoste te lăudăm zicând:
Bucură-te, alesule între cuvioși;
Bucură-te, floarea cea cu bun miros;
Bucură-te, trandafir cu mireasmă preadulce;
Bucură-te, rază pururea strălucitoare;
Bucură-te, păzitorule al fecioriei;
Bucură-te, iubitorule de curăție;
Bucură-te, învățătorule și bun părinte;
Bucură-te, reazemul celor neputincioși;
Bucură-te, vindecătorule al celor bolnavi;
Bucură-te, toiagul celor nevăzători;
Bucură-te, preadulce liniștitor al sufletelor noastre;
Bucură-te, mustrătorule al greșelilor noastre celor ascunse;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 8-lea 

Râu de lacrimi ai vărsat, Preasfințite Părinte, rugând pe Dumnezeu pentru lume, și te-ai nevoit cu asprime fără odihnă și hrană, petrecându-ți viața în osteneli sfinte. Pentru aceasta, noi toți slăvim pe Dumnezeu, Care ți-a dat ție putere, cântându-I: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Ca unul care ai îndrăzneală către Hristos, turma Lui ai povățuit-o la Împărăția cea de sus cu învățăturile tale, Sfinte Părinte Ghelasie. Iar nouă, celor ce suntem bântuiți de viforul multor necazuri și ispite, dă-ne mână de ajutor, ca să te lăudăm zicând:
Bucură-te, izbăvitorule din necazuri al celor dosădiți;
Bucură-te, dătătorule de mângâieri;
Bucură-te, că din multe ispite ne scoți cu rugăciunile tale;
Bucură-te, că ești izvor de bunătăți;
Bucură-te, că pe necredincioși cu dragoste îi îndrepți;
Bucură-te, că pe pământ mult bine ai făcut celor credincioși;
Bucură-te, vindecătorule neîntârziat al celor bolnavi;
Bucură-te, acela ce, cu rugăciunile tale, săgețile vrăjmașilor le-ai oprit;
Bucură-te, că din izvorul mănăstirii tale mulți s-au adăpat;
Bucură-te, acela ce de creștini ești mult lăudat;
Bucură-te, cel ce cu daruri duhovnicești viața noastră ai îmbogățit;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 9-lea 

Cu mare bucurie, Preasfințite Ghelasie, te lăudăm, căci pe tine te avem comoară de mult preț și tu le dai tuturor cele de mântuire, povățuindu-i pe calea cea dreaptă. Pentru aceasta, cu multă bucurie slăvim și cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Cu ce cuvinte de laudă te vom cinsti pe tine pentru multă iubirea ta pe care o arăți și astăzi celor care se închină ție cu credință? De aceea, cu dragoste aducând preamărire lui Dumnezeu, îți cântăm ție:
Bucură-te, stâlp de foc care luminezi pe cei dintru întuneric;
Bucură-te, făclie nestinsă ce luminezi în întunericul necunoștinței;
Bucură-te, stea cu raze strălucitoare;
Bucură-te, că prin viața ta ai binevestit pe Hristos;
Bucură-te, că ai îndreptat pe cei legați de cele pământești;
Bucură-te, că ai mustrat nedreptatea multora;
Bucură-te, că în toată viața ta pe Domnul ai slăvit;
Bucură-te, că și pe noi ne-ai îndreptat pe calea virtuților;
Bucură-te, că prin tine multă liniște am aflat;
Bucură-te, că de multe necazuri ne-ai izbăvit;
Bucură-te, cel plin de blândețe și de smerenie;
Bucură-te, părinte iubitor de fii, al celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 10-lea 

Văzând Dumnezeu nevoințele tale, Sfințite Părinte Ghelasie, te-a proslăvit pe pământ cu mari și multe minuni săvârșite încă în trup fiind. Iar după trecerea la cele veșnice, nu încetezi a ne împărtăși de faceri de bine, pentru care și noi cu umilință cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Zid nebiruit de valurile ispitelor ai fost, Părinte Ghelasie, că ai biruit cu darul lui Dumnezeu toate cursele și ispitele care te împresurau, și cu curgerile tale de lacrimi ai spălat taina sufletului tău, Părinte. Pentru aceasta cu dragoste îți cântăm:
Bucură-te, că prin priveghere de toată noaptea te-ai nevoit;
Bucură-te, că trupul cu post l-ai făcut vas ales sufletului;
Bucură-te, că pentru toate Dumnezeu te-a răsplătit cu cununa vieții cerești;
Bucură-te, că, plutind ca pe apă, capul tău înmiresmat a ocolit biserica mănăstirii;
Bucură-te, că a treia oară pe fereastra bisericii el s-a oprit;
Bucură-te, că toți credincioșii cu cinste te-au primit;
Bucură-te, că pe toți cu mireasmă dulce i-ai făcut bineplăcuți lui Dumnezeu;
Bucură-te, că din suflet curat pe tine te slăvim;
Bucură-te, că, prin sfârșitul tău cel bun, sfințenia vieții tale o ai arătat;
Bucură-te, că de cununa nemuririi din mâna Atotțiitorului te-ai învrednicit;
Bucură-te, că fericirea raiului cu toți sfinții ai moștenit;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 11-lea 

Femeia ce era bolnavă în mare cinste pe tine te-a văzut, Preasfințite Părinte, căci în chip minunat te-ai descoperit că ești ocrotitor al credincioșilor ardeleni și al Mănăstirii Râmeț, dând poruncă să se păstreze rânduiala sfântă. Pentru aceasta și noi, mulțumire lui Dumnezeu aducând, cântăm: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Mare iubitor te-ai arătat credincioșilor tăi din Transilvania, îndreptătorule al credinței celei drepte, că nu sufereai să vezi nedreptate și urâciunea de patimi în locul sfânt al mănăstirii și în toată țara noastră, și cu asprime ai pedepsit pe cei ce calcă rânduiala ta sfântă. Pentru aceasta, te lăudăm zicând cuvinte ca acestea:
Bucură-te, cel ce te-ai arătat curățitor spinilor celor răi ai păcatelor;
Bucură-te, iubitorule al vieții în curăție;
Bucură-te, blândule arhiereu al lui Hristos;
Bucură-te, floarea cea cu dulce miros;
Bucură-te, că înseninezi sufletele credincioșilor;
Bucură-te, că luminezi mințile cele întunecate;
Bucură-te, că alungi gândurile cele deșarte;
Bucură-te, alăută cu dulce glăsuire;
Bucură-te, îndrumătorule al turmei celei duhovnicești;
Bucură-te, că prin tine și noi aflăm mântuire;
Bucură-te, veselia sufletului dornic de Hristos;
Bucură-te, că altceva nu știu ce să grăiesc fără numai: bucură-te;
Bucură-te, Sfinte Parinte Ghelasie! 

Condacul al 12-lea 

Mintea ta, Sfințite Părinte, ziua și noaptea o ai îndreptat la cereștile lăcașuri și ai fost ca o fecioară înțeleaptă cu candela aprinsă plină de untdelemnul dragostei nepieritoare. Pentru aceasta în veci petreci în ceruri cu toți sfinții, iar noi, cinstindu-te, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Lăudăm, Sfințite Părinte Ghelasie, dragostea ta de pe pământ față de fiii duhovnicești pe care i-ai păstorit, precum și multele minuni pe care le-ai săvârșit, tămăduind pe toți cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine, Sfinte Ghelasie, zicând:
Bucură-te, slujitorul lui Hristos;
Bucură-te, făcătorule de minuni părinte;
Bucură-te, de Hristos iubitorule fierbinte;
Bucură-te, izbăvitorule de tot felul de boli;
Bucură-te, cu monahii împreună nevoitorule;
Bucură-te, al credincioșilor evlavioși povățuitorule;
Bucură-te, învățătorule al dreptei credințe;
Bucură-te, că toți te cinstim fierbinte;
Bucură-te, că pururea cu tine ne lăudăm;
Bucură-te, că prin tine pace sufletelor aflăm;
Bucură-te, că prin atingerea sfintelor tale moaște de neputințele noastre ne vindecăm;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul al 13-lea 

O, Preaminunate și Sfinte Părinte, cu umilință strigăm și cerem de la tine al tău sprijin în această vale a plângerii și te rugăm, primește această puțină rugăciune și o înalță la tronul lui Dumnezeu, ca prin mijlocirile tale să ne învrednicim și noi veșnicei Împărății și să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

Îngerii, cântând, cu bucurie te-au primit pe tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, că îngerește pe pământ ai viețuit și turma duhovnicească ție încredințată bine ai păstorit-o. Pentru aceasta, primește de la noi aceste smerite cântări:
Bucură-te, cel ce ai fost ca un înger în trup;
Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu harul arhieriei;
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu râvnă ai slujit;
Bucură-te, că trupul cu postiri și privegheri ți l-ai înfrumusețat;
Bucură-te, că sufletul cu virtuți ți l-ai împodobit;
Bucură-te, cel ce ești împreună vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, că pentru Biserica lui Hristos jertfă te-ai adus;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile necurate ai izgonit;
Bucură-te, că pe cei stăpâniți de demon i-ai tămăduit;
Bucură-te, că apă din pământ ai izvorât;
Bucură-te, lauda cea preaiubită a călugărilor;
Bucură-te, podoabă sfințită a meleagurilor Râmețului;
Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

Condacul 1 

Preafericite Părinte Ierarhe Ghelasie, prinos de mulțumire îți aducem noi, nevrednicii, pentru folosințele pe care le dobândim de la tine neîncetat și, ca unul care ne izbăvești de tot necazul cu rugăciunile tale, primește de la noi această cântare sfântă: Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! 

și această: 

Rugăciune către Sfântul Ghelasie de la Râmeț

Către tine, Sfinte părinte Ghelasie, înălțându-ne gândurile, cu umilință și cu căldură ne rugăm: caută din înălțimea plină de slavă a cerului și te milostivește de suferințele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile și strâmtorările noastre. Și roagă pe Stăpânul și Dumnezeul nostru cel ceresc, să ne ierte păcatele pe care, cu știință și cu neștiință, le săvârșim neîncetat, că și pentru puțina noastră dragoste față de El și de aproapele nostru, rugându-L să fie pururea milostiv și iertător și să îndepărteze de la noi toată suferința și durerea. Fii povățuitorul și călăuzitorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieții, pentru că, urmând pilda credinței și a dragostei tale față de Hristos, să ne învrednicim de darurile Sale și trecând din această viață să ne bucurăm împreună cu tine și cu toți cei bineplăcuți din veac ai Domnului, de Împărăția cea nesfârșită a cerurilor; că acolo, înconjurați de cetele îngerești, să aducem mărire, și cinste lui Dumnezeu cel în Treime închinat: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. 

Troparul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț

Glasul 1

De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Ghelasie, povățuitorul călugărilor, preoților și credincioșilor, podoaba cuvioșilor și lauda arhiereilor, sprijinitorul celor în necazuri și făcătorule de minuni, cu nevoințele tale chip de sfințenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veselești. Cu aceștia roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace și mare milă.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments