Blog

header image
25 noviembre, 2022 @ 01:22 by admin

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mercurie


În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri.
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu.
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit.
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat.
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne.
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Mare Mucenic Mercurie

Glasul 2

Degrab ne întâmpină pre noi…

Nevoințele muceniciei răbdându-le ca un ostaș nebiruit ai stătut înaintea împăratului celui nemuritor, Mare Mucenice Mercurie, unde împreună cu cetele pătimitorilor luând îndrăzneală, grăbește cu rugăciunile tale spre ajutorul celor ce cu credință cinstesc pomenirea ta.

Glasul 4

Nevoințele muceniciei răbdându-le, ca un ostaș nebiruit, ai stat înaintea Împăratului Celui Nemuritor, Sfinte Mucenice Mercurie. Unde, împreună cu cetele pătimitorilor luând îndrăzneală, grăbește cu rugăciunile tale spre ajutorul celor ce cu credință cinstesc sfântă pomenirea ta.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea.
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie.
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le.
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine.
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Condacul 1

Cel ce ai fost prin înger chemat să-L mărturisești pe Hristos, Cel ce te-a întărit pe tine și cu sabie dumnezeiască te-a dăruit, prinos de laudă aducem ție, cel ce ești apărător nebiruit creștinătății și nouă celor păcătoși; pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Icosul 1

Ca un pom lângă izvor, care rodul său și-l dă la vremea sa, a fost viața ta, plăcutule al lui Dumnezeu Mercurie; căci din rădăcină creștină răsărind, ai dat Domnului tău rod însutit, pentru care auzi:
Bucură-te, înfruntătorul lui Decius;
Bucură-te, cel ce nu te-ai înspăimântat de poruncile păgânești;
Bucură-te, cel dăruit de Dumnezeu cu sabie îngerească;
Bucură-te, ostaș îngeresc neînfricat al lui Hristos;
Bucură-te, podoabă nestemată din sceptrul Domnului;
Bucură-te, învrednicitule de chemarea îngerească;
Bucură-te, biruitorule al demonilor și doritorul vieții îngerești;
Bucură-te, sabia creștinătății, apărătorul Bisericii și surpătorul lui Iulian apostatul;
Bucură-te, sluga lui Hristos și plăcutul Maicii Sale;
Bucură-te, izvorâtor de mireasmă dumnezeiască a sfințeniei;
Bucură-te, binecuvântare și tămăduire a celor ce se roagă ție;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul al 2-lea

Vrând să prade creștinătatea, urâtorul sufletelor pornitu-i-a pe Decius și Valerian, cât și pe barbari, spre prigonirea creștinilor, creștin fiind și tu, dar le-ai scăpat din mâini ca o pasăre din laț, fiindcă erai dăruit cu sabie dumnezeiască cu care i-ai tăiat pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Sârguitu-te-ai pentru apărarea țării a tăia cât mai mulți dușmani, creștin fiind în ascuns, încât Decius s-a minunat de vitejia și înțelepciunea ta și te-a pus mai mare peste toate oștile sale, dar el nu știa că prin tine se arată biruitoare creștinătatea, care te cinstește zicând:
Bucură-te, ostașul cel iubit al lui Hristos;
Bucură-te, vorbitorule cu îngerii;
Bucură-te, voievodul lui Decius și iconomul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că venind de la Roma sfetnic de taină ai ajuns;
Bucură-te, sămânță bună salvată de îngerul lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai ascultat de înger și de sfatul părintelui tău Gordian;
Bucură-te, mlădița viei lui Hristos;
Bucură-te, împlinitorul legii creștinești;
Bucură-te, cel ce ai dorit să fii ostaș al Împăratului ceresc;
Bucură-te, cel dăruit cu daruri dumnezeiești;
Bucură-te, iubitorul podoabei Bisericii;
Bucură-te, slugă ce ai înmulțit talantul dat ție de Stăpânul ceresc;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul al 3-lea

Tânguirea a cuprins sufletul tău văzând că ai uitat să-I mulțumești lui Dumnezeu și că îngerul te-a mustrat pentru aceasta, iar tu te vedeai ca o ramură uscată dintr-un pom verde, însă curând te-ai răsădit udând cu sânge și cu lacrimi pomul sufletului tău, ca să poți cânta cu îngerii: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Văzând Decius bărbăția și înțelegerea cea cu pricepere, luatu-te-a sfetnic ales, iar tu, de Dumnezeu dorind, te sârguiai a-I aduce Lui jertfă nesângeroasă de mulțumire, precum odinioară proorocul Daniel, iar noi te cinstim cântând:
Bucură-te, noule Daniile;
Bucură-te, de Dumnezeu luminatule și ocrotitorul ostașilor;
Bucură-te, apărătorul celor din războaie;
Bucură-te, folositorul creștinilor și izbăvitorul de războaie;
Bucură-te, frumoasă tinerețe cu minte bătrânească;
Bucură-te, înfruntătorul idolilor păgânești;
Bucură-te, mucenicul, ucenicul și sluga lui Hristos;
Bucură-te, coardă verde cu rod copt din grădina cerească;
Bucură-te, cel ce ai biruit meșteșugirea demonilor și înșelăciunea lumească;
Bucură-te, viteazul mărturisitor al credinței creștine;
Bucură-te, că nu te-ai rușinat de goliciunea trupului, ca și Adam în rai;
Bucură-te, cel îmbrăcat cu haina smereniei lui Hristos;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul al 4-lea

Cine va putea spune răbdarea ta, Sfinte, când zavistnicii tăi s-au năpustit asupra ta pentru că nu te închinai idolilor, cu gând să te doboare din cinstea ce-o aveai de la împăratul pământesc, ci tu râdeai de ei pentru c-o aveai pe cea cerească de la Cel Veșnic, Căruia Îi cântai: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ca într-o cămară împărătească stăteai în închisoare rugându-te Împăratului ceresc, când îngerul lui Dumnezeu iar ți s-a arătat și te-a îmbărbătat, preafrumosule Mucenic, iar noi îți cântăm cu îngerul:
Bucură-te, cel întărit de înger să îndrăznești către Hristos și să nu te temi a-L mărturisi înaintea necredincioșilor;
Bucură-te, vorbitorule cu îngerii și întăritule de ei în tot necazul;
Bucură-te, că ai câștigat îndrăzneală a te ruga Domnului pentru noi;
Bucură-te, purtătorul Crucii și al pătimirilor lui Hristos;
Bucură-te, cel ce, dorind să pătimești pentru El, ai fost osândit pe nedrept;
Bucură-te, cel ce ai primit bătăi și moarte pentru credința ta;
Bucură-te, cel ce porți numele inimii și ai parte cu îngerii;
Bucură-te, binecuvântarea celor ce se luptă pentru dreptate;
Bucură-te, bucuria și biruința celor ce sunt ispitiți pentru credință;
Bucură-te, văzătorule de cele cerești și mare tăinuitor;
Bucură-te, sprijinitorul, veselia și biruința ostașilor;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul al 5-lea

Tăinuitorule de cele cerești și vorbitorule cu îngerii, roagă-te Celui iubit al tău, Hristos, Împăratul ceresc, să ne ajute a ne lepăda de cele pieritoare și a le alege pe cele veșnice, ca să ajungem și noi în cetatea îngerească și să cântăm împreună: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Cel ce te-a ales pe tine știa bărbăția cu care aveai să-L mărturisești și să lepezi toate cinstirile lumești, spre câștigarea ostășiei cerești, și te-a dat nouă rugător, apărător și luptător în toate greutățile vieții noastre, iar noi cu mulțumire îți cântăm:
Bucură-te, fiul lui Gordian și mlădiță de creștin;
Bucură-te, lauda și mărirea sciților și romanilor;
Bucură-te, odraslă de ostaș creștin și sulița duhului;
Bucură-te, cel ce ai ostășit ca și el în oastea martirilor;
Bucură-te, înger pământesc și om ceresc;
Bucură-te, cetățean al Ierusalimului ceresc;
Bucură-te, sfeșnicul cel de aur din Biserica Domnului;
Bucură-te, maestrul sfatului și înțelepciunea adevăratei biruințe;
Bucură-te, că ai călătorit spre ceruri precum magii spre ieslea unde S-a născut Hristos;
Bucură-te, sprijinitorul, veselia și biruința ostașilor;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul al 6-lea

Făcătorul îngerilor și Domnul Puterilor datu-ți-a daruri îndestulate binecuvântate tinere, căci tiranul și vrăjmașul sufletului tău se minuna de frumusețea și bărbăția ta, necunoscând lucrarea Duhului Sfânt ce se măiestrea în tine, dar văzându-te neplecat ți-a hotărât chinuri înfricoșătoare pentru că nu știa să cânte cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Ca un vultur te-ai întraripat cu dumnezeiescul dor și, căutând spre Cel dorit sufletului tău, te-ai îngrădit cu platoșa dreptății și pavăza dreptății și a credinței spre chinurile pregătite ție; dă-ne și nouă răbdarea ta, Sfinte, în ispitele ce ne înconjoară ca să ne izbăvim sufletele din mâna celui rău și să-ți mulțumim zicându-ți așa:
Bucură-te, întraripatule ostaș cântător cu îngerii;
Bucură-te, cel ce ai fost spânzurat gol între patru furci;
Bucură-te, că îngerii ți-au ajutat și te-au întărit;
Bucură-te, că nu te-ai împuținat cu sufletul având pilda celor paisprezece mii de prunci uciși de Irod;
Bucură-te, că steaua magilor de la Răsărit strălucea în inima și cugetul tău, umplându-te de bucurie;
Bucură-te, magul oștilor romane și păstorul duhovnicesc al ostașilor;
Bucură-te, însulițatule de săbii și cuțite și mai vârtos de dragostea cerească;
Bucură-te, solul dumnezeiesc al viețuirii creștinești tuturor păgânilor;
Bucură-te, că fața ta lumina dumnezeiasca Lumină, cea dătătoare de viață;
Bucură-te, slujitorul desfătării celei sfinte;
Bucură-te, că toți se minunau de strălucirea chipului tău;
Bucură-te, răsărit de soare în noaptea necredinței;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul al 7-lea

Mai mult mort decât viu mulțumeai lui Hristos pentru răbdarea ce ți-a dat când îngerul ceresc ți-a trimis pacea lui pentru bună pătimirea ta, iar tu gândeai la îngerii cu flori de măr ce au cântat Pruncului dumnezeiesc și au adus oamenilor vestea Întrupării Lui, ca să cânte cu toți pe pământ, precum în cer, cântarea: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Ca un pârâu curgea sângele tău cel curat și stingea para focului, iar tu te rugai lui Hristos ca un prunc fără răutate, gândind la Rahila ce-și plângea pruncii și nu voia să se mângâie că nu mai sunt, de aceea te rugăm, Mucenice, să fii mângâiere celor îndurerați și împovărați de greutățile vieții ce-și duc crucea cu bărbăție și cu multă evlavie îți cântă:
Bucură-te, noule Abel, că afierosit este sângele tău pe altarul muceniciei;
Bucură-te, inimă de foc ce arzi gândurile spurcate;
Bucură-te, cel ce în Iordanul sângelui tău l-ai înecat pe Veliar;
Bucură-te, că, rupându-ți picioarele, mai vârtos alergai spre dobândirea celor cerești;
Bucură-te, că toți prietenii te-au părăsit pentru că erai prieten cu cerul;
Bucură-te, cel aruncat în temniță ca într-un mormânt și înviat cu drepții în ziua cea de apoi;
Bucură-te, că îngerul ceresc iar te-a cercetat și ți-a strigat:
Bucură-te, zicem ție, iubitule, și Pace ție, bunule pătimitor;
Bucură-te, că ți-a tămăduit toate rănile trupului tău;
Bucură-te, cel tămăduit fără vrăjitorie și rușinătorul păgânilor;
Bucură-te, că spre noi chinuri ai fost dat pentru credința ta;
Bucură-te, că nu te-ai temut de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu;
Bucură-te, că nu ai slujit la doi domni, ci doar Împăratului ceresc;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul al 8-lea

Cel ce face pe îngerii Săi duhuri și slugile Sale pară de foc te-a făcut și pe tine asemenea lor, iar aceia n-au cunoscut, chinuindu-te pe tine, însă noi, cunoscându-L, îndrăznim a cere grabnic ajutor în ispitele ce ne strâmtorează și patimile care ard în sufletele noastre, ca să putem și noi, curățindu-ne, a cânta cu tine și cu îngerii: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Fericit ești, Sfinte, că te-a învrednicit Dumnezeu ca să-L mărturisești, pe Decius să-l biruiești, pe diavoli să-i rușinezi și toată lumea s-o luminezi cu sfântă pătimirea ta și viața ta curată și cu credința învierii în ziua Judecății, când toți ne vom lua răsplata după faptele ce le-am făcut, iar noi cu smerenie cădem către tine să fii nouă mijlocitor la Cel mărturisit de tine, că El ni te-a dat nouă, și pentru aceasta îți cântăm așa:
Bucură-te, că Decius a cunoscut că slujești Dumnezeului Celui Viu, dar n-a crezut Lui;
Bucură-te, că precum acela, la fel și noi una zicem și alta facem;
Bucură-te, cel ce, cunoscând viclenia diavolului, ai primit darul discernerii duhurilor;
Bucură-te, că ai crezut cu tărie că vei învia cu Hristos, dacă vei muri pentru dreapta credință;
Bucură-te, cel ce, bătându-ți-se trupul, ai bătut taberele demonilor;
Bucură-te, că, fiind ars cu foc, ai ars cu smerenia și dragostea pe cel ce a înșelat pe Eva oarecând;
Bucură-te, cel cu dragoste de heruvimi și înțelepciune de serafimi;
Bucură-te, cel ce ești stăpân peste patimi și domn peste trup;
Bucură-te, cel cu dragoste, ascultare și înțelepciune;
Bucură-te, începătorul cel bun pe drumul ce duce spre Împărăția cerească;
Bucură-te, jertfitor și jertfă pe altarul dragostei celei sfinte;
Bucură-te, tăcerea și conviețuirea inimii lui Hristos;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul al 9-lea

Îngerii și oamenii nu pot descrie răbdarea ta, Sfinte, în cumplitele chinuri ce ai suferit, însă tu, Mucenice, pururi aveai gândul la picioarele Crucii lui Hristos, de unde luai tărie, răbdare și mângâiere; Crucea Sfântă îți era armă și scară către cer, vistierie nesecată a tuturor ce pururea se închină și îi cântă: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Răbdarea ta i-a uimit pe toți, că nu știau dragostea care te răcorea în chinurile ce le pătimeai, nici pe îngerii din juru-ți nu-i vedeau, iar inimile lor nu săltau bătând pentru Dumnezeu Cel Viu, Căruia tu te închinai, fiindcă nu știau să-ți mulțumească pentru că le luminai credința cea vie; însă noi, bucurându-ne, îți vestim unele ca acestea:
Bucură-te, credință și faptă nepătată cu care te-ai suit la cer;
Bucură-te, că prin rugăciune și smerenie erai ca un pustnic în inima ta;
Bucură-te, neguțătorul celor cerești și iconomul credincios;
Bucură-te, cel cu piept de diamant și vistiernicul tainelor lui Hristos;
Bucură-te, cel ars cu foc și bătut cu bice de aramă;
Bucură-te, cel sfințit prin dragostea de Dumnezeu;
Bucură-te, bună mireasmă a celor ce se nevoiesc în smerenie și tăcere;
Bucură-te, cel dăruit cu darul suferinței pentru statornica ta inimă;
Bucură-te, doritorul mântuirii tuturor oamenilor;
Bucură-te, că te rugai pentru cei ce te chinuiau pe tine;
Bucură-te, cel ce n-ai răsplătit răului cu rău;
Bucură-te, cel ce te pregăteai cu bucurie pentru mântuirea sufletului tău;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul al 10-lea

Cu ce cântări de laudă te vom cânta, Mucenice, căci gura ta n-a oftat, nici n-a suspinat, ci ca un miel de bunăvoie aducându-te jertfă lui Hristos, te-ai învrednicit darurilor Lui dumnezeiești și Împărăției celei cerești, iar pe cei ce vin cu dragoste la cinstita ta pomenire îi înveți să cânte: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Să trâmbițăm cu cântări dumnezeiești, să săltăm în cele de praznic că Mucenicul Mercurie se desfată în chinurile cumplite, pe care nu le simte și care îi sunt mai dulci decât mierea și fagurele, iar moartea îi este mireasma frumoasă cu care se logodește prin chinuri; iar noi și îngerii îi suntem nuntași care îi cântă:
Bucură-te, cel nestricat cu sufletul în veci și cu trupul împodobit cu chinurile precum o haină;
Bucură-te, că ai fost spânzurat cu capul în jos cu piatra de grumaz;
Bucură-te, cel ce ai fost bătut cu bice de aramă;
Bucură-te, că nu ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirea ta;
Bucură-te, cel ce mai vârtos ai mulțumit pentru că te-a învrednicit a pătimi pentru Dânsul și numele Lui cel Sfânt;
Bucură-te, că nu te-au biruit nici cu aceste chinuri, ci mai vârtos te bucurai;
Bucură-te, că nemaiavând cu ce te chinui au poruncit tăierea prin sabie;
Bucură-te, cel ce ai mers în Capadocia să-ți lași trupul multpătimitor;
Bucură-te, că ai fost legat pe un dobitoc și dus călare;
Bucură-te, că asemenea Stăpânului tău ți-ai dus crucea până la capăt;
Bucură-te, cel ce ai însemnat prin aceasta intrarea în Ierusalimul ceresc;
Bucură-te, că ai căzut sub povara crucii, dar ai rămas nebiruit de vrăjmașii văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul al 11-lea

În drum spre Capadocia ostașii au oprit în Cezareea, iar acolo, iubitule și frumosule Mucenice, ți S-a arătat Hristos, cu glas minunat chemându-te la Sine, în cămările cerești, făgăduindu-ți veșnica odihnă și cununa biruinței, iar tu I-ai mulțumit cântându-I: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Supusu-ți-ai sufletul lui Hristos dorind blagoslovenia Lui, datu-ți-ai toată dragostea, ascultarea și înțelepciunea, zburat-ai spre ceruri având drept aripi pacea cu smerita cugetare, încă și curățenia cu dreapta socoteală, iar noi, auzind cum răsplătește Cel de Sus pe cei ce-L caută, cu sinceritate, împreună cu cetele cele de sus, cântăm:
Bucură-te, că Hristos te-a odihnit în sânurile părintești;
Bucură-te, că alegerea ai săvârșit și credința ai păzit;
Bucură-te, că ți s-a tăiat capul cu sabia în Cezareea Capadociei;
Bucură-te, că aici ți s-a rânduit să ia sfârșit Golgota vieții tale;
Bucură-te, că le-ai spus ostașilor a se opri și să facă cele poruncite;
Bucură-te, că le-ai făgăduit pocăință și darul lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai izvorât din trupul tău mireasmă de mir și tămâie;
Bucură-te, că pentru această minune ce s-a făcut prin tine mulți au crezut în Hristos;
Bucură-te, că sfântul tău trup a fost pus la loc de cinste;
Bucură-te, prin care ni se dau tămăduiri sufletești și trupești de atunci și până astăzi;
Bucură-te, cel ce întotdeauna ți-ai apărat cetatea de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul al 12-lea

Văzând cei din Cezareea multele minuni ce se făceau prin sfintele tale moaște, ți-au zidit biserică, iar sfânta ta icoană a fost pusă lângă icoana Stăpânei noastre, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe care o iubeai. Iar credincioșii de-atunci și până azi, împreună și cu mine, păcătosul, cântăm Celui ce te-a proslăvit pe tine: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cel ce a zidit vremurile și a zidit Biserica a lucrat multe minuni prin sfintele tale moaște, dar și prin icoana ta, căci, împărățind Iulian apostatul în Roma, după o perioadă de bună pace pentru Biserica creștinească, s-a ridicat împotriva creștinilor, dar pronia dumnezeiască l-a rușinat prin tine, Sfinte Mucenice, drept aceea auzi de la cei izbăviți de tine și acum de la noi acestea:
Bucură-te, că Sfântul Ierarh Vasile cel Mare s-a rugat Maicii Domnului să-l surpe pe apostat;
Bucură-te, că sfântul arhiepiscop s-a minunat văzând icoana ta fără închipuirea sfântului tău chip;
Bucură-te, că la puțin timp ai reapărut cu sulița însângerată;
Bucură-te, că într-adevăr undeva, pe câmpul de luptă, apostatul murea însulițat de un ostaș necunoscut;
Bucură-te, că apostatul a aruncat cu sânge spre cer, nepocăindu-se și zicând „Ai biruit, Galileene!”;
Bucură-te, că toate acestea i-au fost descoperite sfântului ierarh, care a mulțumit Maicii lui Dumnezeu și ție, Mucenice Mercurie;
Bucură-te, că nimeni dintre războinici nu te-au cunoscut, căci îndată te-ai făcut nevăzut;
Bucură-te, prin care s-a apărat și se apără creștinătatea;
Bucură-te, grabnicule ajutător al tuturor ostașilor și credincioșilor;
Bucură-te, că ai făcut, faci și vei face minuni ajutându-i pe toți cei asupriți și nedreptățiți;
Bucură-te, prin care Maica Domnului aduce credincioșilor bucurie și nouă, celor ce cu dragoste prăznuim pomenirea ta;
Bucură-te, prin care Dumnezeu readuce pacea și armonia înțelegerii între oameni și apără creștinătatea;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul al 13-lea

O, sfinte Mare Mucenice Mercurie, alesule ostaș al lui Hristos, împreună cu oștile cerești auzi și această nevrednică rugăciune a celor ce sunt în nevoi și vino, precum odinioară, în ajutorul nostru, apărându-ne de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, învrednicindu-ne de Împărăția cerurilor, ca să putem împreună cu tine și cu oștile cerești a cânta lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Icosul 1

Ca un pom lângă izvor, care rodul său și-l dă la vremea sa, a fost viața ta, plăcutule al lui Dumnezeu Mercurie; căci din rădăcină creștină răsărind, ai dat Domnului tău rod însutit, pentru care auzi:
Bucură-te, înfruntătorul lui Decius;
Bucură-te, cel ce nu te-ai înspăimântat de poruncile păgânești;
Bucură-te, cel dăruit de Dumnezeu cu sabie îngerească;
Bucură-te, ostaș îngeresc neînfricat al lui Hristos;
Bucură-te, podoabă nestemată din sceptrul Domnului;
Bucură-te, învrednicitule de chemarea îngerească;
Bucură-te, biruitorule al demonilor și doritorul vieții îngerești;
Bucură-te, sabia creștinătății, apărătorul Bisericii și surpătorul lui Iulian apostatul;
Bucură-te, sluga lui Hristos și plăcutul Maicii Sale;
Bucură-te, izvorâtor de mireasmă dumnezeiască a sfințeniei;
Bucură-te, binecuvântare și tămăduire a celor ce se roagă ție;
Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

Condacul 1

Cel ce ai fost prin înger chemat să-L mărturisești pe Hristos, Cel ce te-a întărit pe tine și cu sabie dumnezeiască te-a dăruit, prinos de laudă aducem ție, cel ce ești apărător nebiruit creștinătății și nouă celor păcătoși; pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, bunule pătimitor, Mare Mucenice Mercurie!

și această

Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mercurie

Mulțumim ție, Sfinte Mare Mucenice Mercurie pentru binefacerile ce le revarsă prin tine Dumnezeu și Preasfântă Maica Sa. Nu suntem vrednici să privim sfântă icoana ta care revarsă nouă, păcătoșilor, darurile lui Dumnezeu din destul. Apără cu sfântă sabia ta credința ortodoxă și Sfânta noastră Biserică și pe drept-credincioșii creștini de toate năvălirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Tu ești lauda și întărirea noastră. Ajută-ne să nu pierim sub greutățile vieții, ci roagă-te lui Dumnezeu să ne ducem cu demnitate crucea până la sfârșit. Ajută celor obosiți și împovărați, precum odinioară ți-a ajutat și ție Mântuitorul Hristos. Celor din războaie dă-le biruință și creștere Sfintei noastre Biserici, unire tuturor creștinilor, mântuirea sufletelor tuturor oamenilor de pe pământ și luminarea lor și sănătate trupurilor. Tuturor ce lucrează pe uscat, pe apă și pe sus și în cele din adâncuri, dă-le de la Hristos, prin rugăciunile tale, toate cele trebuitoare sufletelor și trupurilor și izbăvire de toate greutățile pe care le au. Ajută celor ce se luptă pentru dreptate și sunt izgoniți pe nedrept și nu lăsa pe urâtorul sufletelor să piardă omenirea. Iar pe noi, cei ce cu dragoste prăznuim pomenirea ta, te rugăm să ne pomenești în sfintele tale rugăciuni către Dumnezeu și către Preasfânta Maica Sa, care ni te-a trimis în ajutor când suntem întristați. Fii nouă mijlocitor în ceasul sfârșitului nostru și ne învrednicește Împărăției cerești cu toți sfinții îngeri, care laudă neîncetat pe Cel dorit sufletelor noastre, pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tatăl Atotștiitorul, împreună cu Duhul Sfânt, Care din Tatăl purcede, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Mercurie

Glasul 2

Degrab ne întâmpină pre noi…

Nevoințele muceniciei răbdându-le ca un ostaș nebiruit ai stătut înaintea împăratului celui nemuritor, Mare Mucenice Mercurie, unde împreună cu cetele pătimitorilor luând îndrăzneală, grăbește cu rugăciunile tale spre ajutorul celor ce cu credință cinstesc pomenirea ta.

Glasul 4

Nevoințele muceniciei răbdându-le, ca un ostaș nebiruit, ai stat înaintea Împăratului Celui Nemuritor, Sfinte Mucenice Mercurie. Unde, împreună cu cetele pătimitorilor luând îndrăzneală, grăbește cu rugăciunile tale spre ajutorul celor ce cu credință cinstesc sfântă pomenirea ta.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

 

About the author

Related posts

Comments

No comments