Blog

header image
23 febrero, 2023 @ 00:45 by admin

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei

Glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge Sfinte Mucenice Policarp, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Lucrând ogorul sufletelor și aducând belșug pământului, te-ai făcut, Sfinte, vas ales și laudă dreptmăritorilor creștini, care de atunci s-au deprins a-ți cânta: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Icosul 1 

Slujitor credincios Stăpânului, asemenea îngerilor, la desăvârșire îngerească ai ajuns și, primind moartea cea pentru Hristos, viața cea veșnică ai primit. Pentru aceasta cu vrednicie îți cântăm:
Bucură-te, vlăstar al Efesului;
Bucură-te, floare înmiresmată a cetății Smirnei;
Bucură-te, rod bogat al Apostolilor lui Hristos;
Bucură-te, mărgăritar strălucitor în coroana mucenicilor sfințiți;
Bucură-te, mare ierarhe, care, în smerenie, harul ai împărtășit;
Bucură-te, turn întărit al mântuitoarei credințe pe care cu mari minuni o ai mărturisit;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de darul proorociei;
Bucură-le, bucuria celor sărmani;
Bucură-te, al văduvelor ocrotitor și mult mângâietor;
Bucură-te, grabnic vindecător a felurite boli;
Bucură-te, spaimă și cutremur diavolilor;
Bucură-te, că, în fața tronului Dumnezeirii, te faci stăruitoare rugăciune pentru cei ce se roagă către tine;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 2-lea 

Nașterea ta, Sfinte, în temnița cea rece în care era închisă pentru credință mama ta, a fost precum, odinioară, a lui Hristos în peșteră; încă și mai mare minune săvârșindu-se, îndată ce te-ai născut, un înger al Domnului s-a pogorât și, luându-te, a zis: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Luminător la vremuri de întuneric, Dumnezeu te-a învrednicit, fiind izbăvit încă de prunc în chip preaminunat; ajută-ne dar să ne curățim de gândul cel viclean, păzindu-ne ca niște prunci la cuget, cei care strigăm ție acum:
Bucură-te, pentru care Domnul pe îngerul său a trimis;
Bucură-te, că în grija unei bune creștine prin rânduire de sus ai fost încredințat;
Bucură-te, pentru care Fericita Teodora lacrimi de maică a vărsat;
Bucură-te, că tatăl tău, Sfântul Pangratie, pentru tine îndelung s-a rugat;
Bucură-te, că amândoi părinții tăi cei după trup cununa muceniciei au primit;
Bucură-te, că de cinstitele lor moaște fiarele n-au cutezat a se apropia;
Bucură-te, că, din copilărie, darul săvârșirii minunilor ai avut;
Bucură-te, că, vădindu-se marea lucrare a lui Dumnezeu la rugăciunea ta, din Pangratie, Policarp ți s-a spus;
Bucură-te, că, dăruindu-te Dumnezeu cu mulțime de zile, buna virtute a înfrânării ți-a adăugat dintru-nceput;
Bucură-te, că duhului blândeții te-ai făcut sălaș;
Bucură-te, cel ce din tinerețe gândul așezat al celor înaintați în vârstă ai dovedit;
Bucură-te, înduhovnicite părinte, căruia la bătrânețe râvna tinereții ți s-a dăruit;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 3-lea 

Mare foamete lovind cetatea Efesului, cu toții la tine au alergat nădăjduind ajutor, și pe nimeni n-ai lăsat apăsat de nevoi, ci pe toți i-ai miluit, pentru aceasta către Dumnezeu se îndreptau zicând: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Întocmai cum în întreaga-ți viață te-ai milostivit spre cei în lipsuri, îndură-te și acum spre noi, păcătoșii cei săraci în fapte bune, ca, nerămânând precum smochinul cel fără de rod, să ne învrednicim de duhul pocăinței noi, care către tine alergăm acum zicând:
Bucură-te, liman al celor copleșiți de multele poveri;
Bucură-te, îndulcire pentru cei cuprinși de amărăciune;
Bucură-te, încurajare a năpăstuiților;
Bucură-te, că din fragedă vârstă ai fost mult miluitor;
Bucură-te, izbăvitor al multora de foamea cea trupească;
Bucură-te, hrănitor al tuturor din învățătura cea dumnezeiască;
Bucură-te, căci cuvintele tale semințe roditoare s-au făcut;
Bucură-te, că rugăciunea ta hambarele Calistei a umplut;
Bucură-te, că împărțind la cei sărmani, hambarele nu se goleau, ci mai mult se-ndestulau;
Bucură-te, că, înălțându-ți gândul la Dumnezeu, ai pogorât ploaie, scăpându-ți cetatea de secetă;
Bucură-te, căci, cu numele Mântuitorului Hristos, ai înmulțit vinul în casa Episcopului Dafnu;
Bucură-te, că pornirile cele rele le veștejești;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 4-lea 

Primind vestire că al lui Hristos Apostol și Evanghelist Ioan cu glas de tunet propovăduia prin părțile acelea, cu bucurie mare te-ai îmbrăcat de sus și la acesta ai mers, ca să-i urmezi, cântând: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Plecând Sfântul Ioan spre Patmos, în surghiun, pe Sfântul Vucol a rânduit la Smirna, lăsându-i-te împreună lucrător; și, după cum Cuvântătorul de Dumnezeu pentru tine mult s-a rugat, așa pururea te roagă și tu pentru sufletele noastre, ca să-ți cântăm acestea:
Bucură-te, că ucenic alergând la Sfântul Evanghelist Ioan, lângă Sfinții Apostoli ai stat;
Bucură-te, că ai cunoscut pe cei ce L-au văzut pe Dumnezeu Cel Întrupat;
Bucură-te, că, urmând slăvitului Apostol, îndelungată vreme cu foamea alături de el te-ai nevoit;
Bucură-te, că și cu setea ai fost încercat foarte;
Bucură-te, că lipsa hainelor ai îndurat fără cârtire;
Bucură-te, că ai răbdat și alte multe strâmtorări, întocmai ca sihaștrii;
Bucură-te, că toate cu mare bucurie ai pătimit;
Bucură-te, că, împlinind porunca, mai frumos decât crinii câmpului te-ai arătat;
Bucură-te, că talantul care ți s-a dat, cu râvnă multă l-ai înmulțit;
Bucură-te, că, prin însăși viața ta, frumusețea vieții în Hristos ai pilduit;
Bucură-te, că pe mai departe prin tine Vestirea cea Bună s-a vestit;
Bucură-te, că astfel pe Hristos Domnul ai mărturisit și pe mulți ai adus la mântuire;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 5-lea 

Luând dreapta ta, dumnezeiescul Vucol pe pieptul său și-a așezat-o și, slavă înălțând lui Dumnezeu, a adormit în pace, iară ceilalți sfințiți părinți și-ntreg poporul, cutremurându-se, strigat-au: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Îngenunchind pentru a fi sfințit întru episcop, văzut-ai, Sfinte, înaintea ta picioarele Mântuitorului Hristos, Ce tainic sta de față; pentru aceasta, cu harul tău ne curățește inimile și-ndepărtează spinii îndoielii, ca să vedem și noi lucrarea cea sfântă din Biserica lui Dumnezeu, iar ție pururea să zicem:
Bucură-te, că Sfântul Vucol mult a dorit să-i fii urmaș;
Bucură-te, că, la rânduirea ta întru episcop, mare mulțime de ierarhi s-a ostenit cu dragoste a veni;
Bucură-te, că, sfințindu-te, mâinile lor și-au odihnit atunci pe capul tău;
Bucură-te, că ridicarea ta în treapta arhieriei s-a arătat prilej de semne și minuni nenumărate;
Bucură-te, că dintru-nceputul slujbei lumină dumnezeiască a luminat biserica;
Bucură-te, că Duhul Sfânt s-a pogorât peste tine în chip de porumbel strălucitor;
Bucură-te, că mulți te-au văzut atunci îmbrăcat ostaș și-ncins cu brâu;
Bucură-te, că altora, privindu-ți fața scăldată în lumină, li se părea că porți porfiră împărătească;
Bucură-te, că mai târziu Sfântul Ignatie întreaga Antiohie în grija ta a dat;
Bucură-te, că în rugăciunea pentru pacea Bisericii întotdeauna îndelung ai stăruit;
Bucură-te, bun păstor al turmei lui Hristos;
Bucură-te, întâistătător al întregii Asii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 6-lea 

Cuprinsă fiind de flăcări cetatea ta, oamenii s-au văzut neputincioși și, chemându-te în ajutor, tu cu rugăciunea vâlvătaia ai liniștit; atunci, înțelegând ei minunea cea dumnezeiască, cu toții au strigat: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Cel ce cu rugăciune preaputernică ai potolit focul Smirnei, cu mijlocirea ta stinge, Sfinte, și focul nebunesc al patimilor noastre ca să îți cântăm acum acestea:
Bucură-te, că de pârjol cetatea Smirnei ai scăpat;
Bucură-te, că îndată dogoarea rugăciunii tale văpaia a stins;
Bucură-te, că pe vrăjitori, care se osteneau în deșert, i-ai rușinat;
Bucură-te, lumânare aprinsă din lumina lui Hristos pe care păgânii n-au putut s-o stingă;
Bucură-te, făclie arzând de dragoste pentru Hristos;
Bucură-te, al Bisericii sfeșnic de mare preț;
Bucură-te, rug nemistuit al slujirii preoțești;
Bucură-te, pară de foc pentru adevărul cel biruitor;
Bucură-te, flacără nestinsă a predaniei Sfinților Apostoli;
Bucură-te, candelă ce ai luminat întreaga lume;
Bucură-te, rugăciune fierbinte la tronul lui Dumnezeu;
Bucură-te că ardere de tot și jertfă curată te-ai adus pe tine însuți, părinte;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 7-lea 

Intrând vrăjmașul într-o slugă a stăpânului cetății, pe mulți a bătut, mușcându-i și hainele rupându-le, și pe iudeii veniți ca să-l alunge i-a ucis, dar venind tu, ai alungat pe demon și, săvârșindu-se în fața tuturor minunea, cu toții strigat-au: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Întocmai cum pe sluga cea îndrăcită ai vindecat-o, nu zăbovi a ne întări asupra multelor ispite și, alungând înșelăciunea, degrabă poruncește duhurilor celor necurate să se îndepărteze de la noi ca să-ți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, muncire a duhurilor răutății;
Bucură-te, rană de mult plâns a demonilor;
Bucură-te, tulburare a iadului;
Bucură-te, că de pomenirea numelui tău vrăjmașul mult s-a spăimântat;
Bucură-te, că, venind tu pe cale, mare tremura cuprins pe cel potrivnic;
Bucură-te, că, numai ajungând lângă el, acesta a fugit de îndată;
Bucură-te, că, prin numele lui Hristos Iisus izgonindu-l, ai rușinat pe cei răucredincioși;
Bucură-te, că punerea mâinilor tale, celor în suferință a adus alinare;
Bucură-te, că leac tuturor bolilor cei ce veneau la tine te-au aflat;
Bucură-te, că rănile sufletului cu duhovnicesc sfat ai închis;
Bucură-te, că și de idoleasca închinare pe mulți păgâni ai vindecat;
Bucură-te, ajutor neîntârziat al celor ce cheamă sfânt numele tău;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 8-lea 

Harul luminării prin propovăduirea cea mântuitoare strălucindu-te de sus, ca dintr-o oglindă, din inima ta cea curată, scânteia în sumedenie de raze către cei ce te ascultau; și, primind aceștia învățătura cea dreptmăritoare, cântau: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Cel ce sub revărsarea neînseratei străluciri a lui Hristos te-ai adumbrit, ca să se odihnească mintea noastră de multele griji ale acestei lumi întru smerită cugetare ca, spre cinstirea ta, acum să zicem:
Bucură-te, că, din fragedă copilărie, adâncă înțelepciune ai primit;
Bucură-te, că întreaga rânduială a slujbelor cu ușurință ai deprins;
Bucură-te, că și la învățătura de carte te-ai arătat neîntrecut;
Bucură-te, că mai târziu Sfinții Apostoli ți-au fost dascăli;
Bucură-te, că în toată vremea cu ascultarea celor de folos sufletului ți-a plăcut a te-ndeletnici;
Bucură-te, că în tot ceasul în adâncul gândirii la cele veșnice te-ai cufundat;
Bucură-te, că la Sfintele Scripturi ai cugetat neîncetat;
Bucură-te, gură a Apostolilor care spre părăsirea vorbirii în deșert pe toți ai îndemnat;
Bucură-te, că pentru a învăța pe alții, pe tine pildă te-ai făcut;
Bucură-te, că, deși cunoscător fiind a multe, în duhul smereniei întreaga viață ai trăit;
Bucură-te, că ascuțimea minții tu nu ți-ai pus spre grai cu vicleșug;
Bucură-te, că dumnezeiasca înțelepciune preaînțelept în fața tuturor te-a arătat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 9-lea 

Mergând către Sfințitul Anicet care păstorea atunci în Roma, ca prăznuirea Învierii să o statornicești deodată pentru toți creștinii, mulți amăgiți de erezii au auzit adevărul din sfântă gura ta și, întorcându-se, grăit-au: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

De vorbele ademenitoare ale ereticului Valentin nu te-ai lăsat ispitit, iar pe Marcion, care te îmbia să îi cunoști ritoriceasca învățătură, l-ai înfruntat ca pe un rătăcit. Așa și pe noi ne întărește, cunoscătorule al gândului lui Dumnezeu, întru credința cea adevărată, ca după vrednicie să-ți strigăm:
Bucură-te, stâncă neclintită de valurile eresurilor;
Bucură-te, apărător al Adevărului celui nepieritor;
Bucură-te, străjuitor neobosit al dogmelor celor dintru-nceput;
Bucură-te, vădire a mincinoaselor învățături;
Bucură-te, destrămare a urzelilor diavolului;
Bucură-te, zădărnicire a uneltirilor lui;
Bucură-te, râvnitorule pentru liniștea Bisericii;
Bucură-te, căci, ascultând cuvântul dumnezeiescului Pavel, în Hristos ai viețuit;
Bucură-te, că elinii și iudeii învățător a toată Asia te-au socotit;
Bucură-te, surpătorule al deșertăciunii idolești;
Bucură-te, că tată al creștinilor păgânii te-au numit;
Bucură-te, că ai înfruntat pe cei răucredincioși;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 10-lea 

Precum Domnul prin Iona pieirea cetății Ninive a vestit și pe Lot din Sodoma cu mână tare l-a scos, asemenea trimis-a pe îngerul Său ca, în trei rânduri, să îți vestească surparea casei unde înnoptai; iar căzând casa și scăpând nevătămat, ai dat slavă, cântând: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Arătându-și dragostea nemărginită pentru oameni, s-a îngrijit din nou de tine Cel ce veghează veșnic; la fel și tu mijlocește pentru noi, Sfinte, și, domolind urgia vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, ne dăruiește biruință-ntru iubire, ca iarăși să-ți cântăm:
Bucură-te, că pe Ziditor mai presus de întreaga Sa zidire ai slăvit;
Bucură-te, că de aproapele tău nicicând nu ai uitat;
Bucură-te, că, ucenic al ucenicului iubit fiind, fiu al iubirii te-ai făcut;
Bucură-te, că la dragoste cu și mai mare dragoste ai răspuns;
Bucură-te, că și pe cei ce la moarte veniseră a te duce ca pe prieteni de-o viață i-ai primit;
Bucură-te, căci cugetul tău ura nu a cunoscut;
Bucură-te, că, prin purtarea ta, de răutate ai fost străin;
Bucură-te, că Sfântul Irineu de tine mult s-a legat sufletește;
Bucură-te, că de orice cinstire toată viața ai fugit;
Bucură-te, că toate cele trecătoare ale lumii ai disprețuit;
Bucură-te, că, socotindu-te nevrednic, nici harul preoției nu voiai ca să-l primești;
Bucură-te, că totdeauna toate cu smerenie și mare dragoste ai făcut;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 11-lea 

Mulți dintre cei care te-au auzit, în diferite locuri pe pământ, mărturisind Cuvântul, L-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, Cel înviat din morți ca Dumnezeu adevărat, și, deșteptându-se la viață, strigat-au: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Aducând mare binecuvântare tuturor locurilor pe unde ai trecut, te-ai făcut nesecat izvor de adevăr și milă și, însuți mult călătorind, în drumurile noastre ne însoțește și ne păzește ca să cântăm ție:
Bucură-te, revărsare de har la țărmurile Orientului;
Bucură-te, că Efesul ți-a fost leagăn al prunciei;
Bucură-te, că din Asia ți-ai făcut loc de mărturisire a credinței celei sfinte;
Bucură-te, că în Teos și nenumărate alte locuri ai săvârșit minuni;
Bucură-te, că din ostrovul Patmos necontenită rugăciune pentru tine s-a înălțat;
Bucură-te, că Sfântul Irineu, din depărtata Galie, te pomenea mereu;
Bucură-te, că marea cetate a Romei ai văzut;
Bucură-te, că întreaga Antiohie cu evlavie ți-a rostit numele mereu;
Bucură-te, că celor din Filippi epistolă de mult folos duhovnicesc ai scris;
Bucură-te, că, în Smirna, cetatea sufletului tău, mucenicească moarte ai primit;
Bucură-te, că lumea toată cinstirea cuvenită sfinților lui Dumnezeu îți dă acum;
Bucură-te, că și tu pentru întreaga lume înalți cu mare râvnă rugăciuni;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 12-lea 

Ca și Mântuitorul Hristos Care intra-n Ierusalimul patimilor Sale pe asin, ai fost adus, Mucenice, spre a fi ars pe rug în Smirna și, până în clipa morții preamărind pe Împăratul tuturor, ai trecut, Sfinte, către Dumnezeu, cântând: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

În ceasul săvârșirii tale, Domnul Hristos ție și multora făcându-se auzit, cu glas tare ți-a grăit zicând: „Fii tare și-ndrăznește, Policarp!”; ajută-ne dar, Sfinte, și nouă să nu uităm de ceasul când vom părăsi această lume, cei care îți cântăm acum:
Bucură-te, că înainte cu trei zile sfârșitul acestei vieți ți s-a vestit;
Bucură-te, că, cerând ceas de rugăciune mai înainte de a fi dus la moarte, mulțumită ai adus lui Dumnezeu pentru toate;
Bucură-te, că surd ai rămas la cuvintele meșteșugite ale celor ce voiau de Hristos să te lepezi;
Bucură-te, că rug ți s-a ridicat în zi de sâmbătă de cei ce țineau sâmbăta;
Bucură-te, că, stând de bunăvoie a fi ars, înălțai slavă unuia Dumnezeu, Cel în Treime închinat;
Bucură-te, că flacăra te-a-nvăluit cu totul fără a te atinge;
Bucură-te, că mireasmă neasemuită toți cei de față cu mirare au simțit atunci;
Bucură-te, că, nevătămându-te focul, te-au împuns cu pumnalul, iar sângele tău s-a revărsat ca un râu stingând rugul;
Bucură-te, că, numai după moartea ta, trupul tău s-a supus focului;
Bucură-te, că osemintele-ți, ca pe odoare de mult preț, creștinii, luându-le în ascuns, le-au păstrat;
Bucură-te, că focul ce se stinge nu te-a făcut să uiți de focul veșnic;
Bucură-te, că acum înalți neobosită rugăciune ca și pe noi de focul iadului să ne păzești;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul al 13-lea 

O, Sfințite Mucenice Policarp, de Dumnezeu fericite, care, în credință tare și necontenită rugăciune petrecând, minuni ai săvâr șit și biruință asupra necuratului vrăjmaș ai dobândit, mijlocește și pentru noi, ca să cântăm cu bucurie: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

Slujitor credincios Stăpânului, asemenea îngerilor, la desăvârșire îngerească ai ajuns și, primind moartea cea pentru Hristos, viața cea veșnică ai primit. Pentru aceasta cu vrednicie îți cântăm:
Bucură-te, vlăstar al Efesului;
Bucură-te, floare înmiresmată a cetății Smirnei;
Bucură-te, rod bogat al Apostolilor lui Hristos;
Bucură-te, mărgăritar strălucitor în coroana mucenicilor sfințiți;
Bucură-te, mare ierarhe, care, în smerenie, harul ai împărtășit;
Bucură-te, turn întărit al mântuitoarei credințe pe care cu mari minuni o ai mărturisit;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de darul proorociei;
Bucură-le, bucuria celor sărmani;
Bucură-te, al văduvelor ocrotitor și mult mângâietor;
Bucură-te, grabnic vindecător a felurite boli;
Bucură-te, spaimă și cutremur diavolilor;
Bucură-te, că, în fața tronului Dumnezeirii, te faci stăruitoare rugăciune pentru cei ce se roagă către tine;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos! 

Condacul 1 

Lucrând ogorul sufletelor și aducând belșug pământului, te-ai făcut, Sfinte, vas ales și laudă dreptmăritorilor creștini, care de atunci s-au deprins a-ți cânta: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Policarp, mucenice al lui Hristos!

Rugăciune către Sfântul Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei

Sfinte, de Dumnezeu fericite, Policarp, în rugăciunile tale cele de-a pururea pomenește-ne ca, revărsându-se milostivirea lui Dumnezeu peste noi, să ne învrednicim, mult roditorule, de cele spre viață ale Duhului roade: în inimă, dragostea: cu ochii privind către Dumnezeu, în cuget bucuria cea duhovnicească; mintea umplând-o cu neîncetată rugăciune, pacea în sufletul nostru; în piept așezând suspinarea pentru păcate, în toate îndelunga răbdare; chipului celui dinlăuntru, bunătatea, în mâini facerea de bine; în urechi punând ascultarea Sfintelor Scripturi, iar pe limbă mărturisirea adevărului, neclintiți întru dreapta credință; glasului, blândețea; pântecele pecetluit cu înfrânarea și în tot trupul curăția. Ca să ne învrednicim a fi moștenitori ai bucuriei celei veșnice și părtași ai Împărăției cerurilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. 

Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei

Glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge Sfinte Mucenice Policarp, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments