Blog

header image
7 julio, 2022 @ 00:52 by admin

Acatistul Sfintei Mucenițe Chiriachi

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Apoi Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi Troparele de umilință, glasul al șaselea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi

Glasul 4

Mielușeaua Ta, Iisuse, Chiriachi, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condac 1 

Adunându-ne să cerem ajutorul Sfintei Mucenițe Chiriachi în nevoile și necazurile ce ne cuprind pe noi, să o lăudăm pentru nevoințele sale cele purtătoare de biruință și să-i strigăm cu credință: Fecioară sfântă, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dea cuvânt luminat, pătrunderea minții și curăția în gând și în fapte bune, ca să preamărim cum se cuvine vitejia ta prin care ți-ai dat trupul jertfă fără de prihană lui Hristos Dumnezeu, și să-ți cântăm totdeauna: Bucură-te, Sfântă Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare! 

Icos 1 

Pornind păgânul împărat Dioclețian prigoana înfricoșată pentru nimicirea Evangheliei lui Hristos, insufla groază și împrăștia moarte asupra dreptcredincioșilor creștini. Tu însă, fecioara Chiriachi, ai înfruntat trufia lui, i-ai nesocotit poruncile și nu te-ai înfricoșat de îngrozirile tiranului. Ai predicat pe Dumnezeul cel adevărat și ai umilit pe vrăjmașii Crucii. Pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, că ai avut părinți binecredincioși pe Dorotei și Evsevia;
Bucură-te, că și ei au fost chinuiți și uciși, pentru că au mărturisit dreapta credință;
Bucură-te, că ai crezut în dragostea lui Dumnezeu și în ascultarea Evangheliei; Bucură-te, că ai venit în lume, în zi de Duminică, al cărei nume îl porți;
Bucură-te, că ai fost hărăzită Domnului încă de la naștere;
Bucură-te, că viață virtuoasă ai dus din copilărie;
Bucură-te, că preafrumoasă la chip ai fost, dar și mai aleasă ți-a fost frumusețea sufletului;
Bucură-te, că preaînțeleapta hotărâre ai luat sa rămâi fecioară;
Bucură-te, că ai adus dumnezeiescului Mire, drept zestre, credința vitejească și dragostea până la jertfă;
Bucură-te, că prin nevoințele tale, rodul mântuirii ți-ai agonisit;
Bucură-te, că înaintea sicriului moaștelor tale căzând noi, credincioșii, îți strigăm:
Bucură-te, Sfântă Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare! 

Condac 2 

Credința și dragostea ta de Dumnezeu și chinurile ce ai suferit pentru El, Care este Calea, Adevărul și Viața, te-au învrednicit de cerească fericire împreună cu cetele îngerilor. Stând împreună cu ei înaintea Creatorului tuturor, roagă-L, Sfântă Muceniță, pentru noi, cei necăjiți în multe feluri, pentru ca dimpreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! 

Icos 2 

Fiind frumoasă la chip și cu multă avuție pământească, mulți tineri de bun neam te-au cerut în căsătorie. Tu însă, fecioară, i-ai rugat pe părinții tăi să te lase să slujești numai Domnului și Dumnezeului Tău, Iisus Hristos. Și ei s-au bucurat de înțelepciunea ta. Însă tinerii aceia, înfuriați că nu i-ai băgat în seamă, te-au pârât ca împreună cu părinții tăi nu vă închinați zeilor și nu-i cinstiți pe zei. Pentru aceasta Dorotei și Evsevia au fost batjocoriți, chinuiți și martirizați, iar tu trimisă ai fost ia judecată la celălalt împărat, Maximian, care, uimit de frumusețea ta ți-a cerut să slujești de bunăvoie idolilor săi. Tu însă, care ai rămas neclintită în credința Domnului Hristos, primește de la noi, smeriții, cântarea de laudă:
Bucură-te, că și împăratul a rămas uimit de frumusețea ta;
Bucură-te, că făgăduințele lui nu te-au ademenit și l-ai uimit cu frumusețea sufletului Tău;
Bucură-te, că îngrozirile și amenințările lui nu te-au înduplecat;
Bucură-te, că i-ai răspuns că prin nimic nu te va despărți de Hristos;
Bucură-te, că te-au întins la pământ și te-au bătut fără milă;
Bucură-te, că fața ta strălucea atunci ca a lui Moise, când a coborât din muntele Sinai;
Bucură-te, că ai rămas luceafăr al Bisericii creștinești;
Bucură-te, că prin suferințele tale te-ai înălțat mai presus de luceafăr;
Bucură-te, a vieții noastre stea strălucitoare și călăuzitoare;
Bucură-te, a credinței noastre smirnă bine mirositoare;
Bucură-te, cădelniță de aur, ce duci la Dumnezeu tămâia rugăciunilor noastre, pentru care cu evlavie îți cântăm;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare! 

Condac 3 

O, fecioară și muceniță care ai suferit munci înfricoșate pentru Dumnezeul luminii și al adevărului, ascultă cu dragoste cererile și rugăciunile nevrednicilor Săi robi. Caută spre necazurile și lipsurile ce vin peste noi și roagă-L să mântuiască sufletele noastre, ale celor ce cu inimă curată cu tine cântăm: Aliluia! 

Icos 3 

Rușinat că nu te-a putut îndupleca să te lepezi de Hristos Dumnezeu, împăratul Maximian te-a trimis la Ilarion, cumplitul cârmuitor al Bitiniei. Înfuriat că nici el nu te-a putut clinti din credința cea adevărată, a poruncit să te spânzure de cosițele părului Tău cel frumos și să te ardă cu făclii. Tu însă ai răbdat cu bucurie și te-ai arătat veselă, preaslăvind pe Dumnezeu; iar noi, minunându-ne de răbdarea ta cea tare, cu cucernicie te fericim cu laude ca acestea:
Bucură-te, că ai ținut totdeauna aprins în sufletul Tău focul dragostei de Dumnezeu;
Bucură-te, că trupul ți-a fost ars cu făclii, pentru Dumnezeul nostru, cel împuns cu sulița în coastă;
Bucură-te, că, pentru dragostea lui Hristos cel suit pe Cruce pentru noi, ai fost și tu spânzurată;
Bucură-te, că pe pământ ai fost pătimitoare pentru Dumnezeul cel adevărat care în ceruri împreună cu cetele Sfinților te-a așezat;
Bucură-te, că acum te îmbraci cu strălucirea cea neapusă a feței Lui;
Bucură-te, biruitoarea vrăjmașilor acelora care cu inima înfrântă și smerită se roagă către tine;
Bucură-te, că sufletul tău l-ai arătat cu adevărat locaș strălucit al lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin credința și curăția ta, ai odrăslit credincioșilor roduri de-viață-dătătoare;
Bucură-te, că aceasta ți-a pricinuit desfătarea cea nemuritoare;
Bucură-te, neîncetata rugătoare pentru noi, cei slabi în credință și căzuți în ispitiri pătimitoare;
Bucură-te, grabnica noastră ajutătoare în nevoi și în necazuri:
Bucură-te, Sfântă Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare! 

Condac 4 

Văzând bărbăția ta în înfricoșatele munci la care te supuneau păgânii, mulți dintre cei ce erau de față se minunau zicând: “Cum o fecioară slabă la trup poate răbda atât de vitejește chinuri ca acestea?” Dar luminându-se prin Duhul Sfânt și înțelegând că această neasemănată tărie îi vine de la Dumnezeu, pe Care îl mărturiseai, au început și ei împreună cu tine a cânta: Aliluia! 

Icos 4 

Dacă a văzut că ești mai tare decât diamantul, a poruncit Ilarion să te arunce în temniță. Uimit că a doua zi te-a văzut sănătoasă, nu a priceput păgânul de unde ți-a venit vindecarea și puterea, și te-a îndemnat să mulțumești zeilor săi celor mincinoși. Tu însă Sfântă Muceniță, ai avut curajul să strigi chinuitorului celui cumplit: “Nu lor, Ilarioane, care sunt pământ și piatră, ci Domnului meu Iisus Hristos, în care cred cu toată ființa mea, mă închin, pentru că numai El mă ajută și mă mângâie în toate chinurile”. Pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, că, împuternicire primind în sufletul Tău curat, ai hotărât a răbda orice pentru dreapta credință și pentru Dumnezeul cel adevărat;
Bucură-te, că ai fost dusă apoi în templul cel păgânesc;
Bucură-te, că și acolo te-ai rugat Domnului, care a trimis cutremur și toate chipurile idolești a sfărâmat;
Bucură-te, că vânt mare a dezlănțuit și cenușa le-a spulberat;
Bucură-te, că fulger din cer cu rugăciunea ta ai coborât;
Bucură-te, că atunci înfricoșatul Ilarion, chinuitorul Tău cel nemilos, de flacăra Duhului Sfânt ca de un fulger a fost mistuit;
Bucură-te, că toți s-au mirat foarte de puterea Domnului Tău;
Bucură-te, că pe pământ pilda de credința tuturor creștinilor te-ai arătat;
Bucură-te, că suferințele, pe care bărbătește le-ai răbdat, în Împărăția lui Dumnezeu te-au înălțat;
Bucură-te, că de atunci toată Biserica creștină te laudă și-ți cântă ție;
Bucură-te, și ne ajută pe cei ce te lăudăm cu evlavie;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare! 

Condac 5 

Tăria curajului Tău, fecioară, bărbăția și dragostea ta în apărarea dreptei credințe rămân pildă pentru toți credincioșii. Cum însă noi suntem slabi și ne temem să nu fim biruiți de ispite, alergăm la ajutorul Tău cel neclintit, Sfântă Muceniță Chiriachi. Mijlocește către Domnul Puterilor să nu ne părăsească în slăbiciunile noastre și să ne mântuiască pe noi, cei ce îi cântăm împreună cu tine: Aliluia! 

Icos 5 

Uimiți fiind de diamantul răbdării tale, laude aducem luptelor tale, preamărim suferințele și fericim sfârșitul Tău cel mucenicesc. Nu trece cu vederea, Sfântă Muceniță Chiriachi, cererile cele spre mântuire ale celor ce cu credință cădem înaintea dreptei tale celei ocrotitoare, rugându-ne ca la un sfânt acoperământ și zicând “ajută-ne pe noi să ne izbăvim din nevoi și din necazuri”, pentru că împreună cu tine să cântăm cu bucurie:
Bucură-te, că nu ți-au putut strivi dragostea de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai uimit pe toți păgânii prin curajul Tău izvorât din credința în Dumnezeu;
Bucură-te! că te-au aruncat apoi și în foc;
Bucură-te, că asemenea tinerilor din Babilon, neatinsă de văpaie ai rămas;
Bucură-te, că și pe rug n-ai încetat a te ruga Mirelui Tău celui ceresc;
Bucură-te, căci cu toate chinurile la care ai fost supusă, ai rămas neclintită în credința cea adevărată;
Bucură-te, că mulți dintre privitori au crezut prin tine în Hristos Dumnezeu, care te ocrotea ca pe o aleasă comoară;
Bucură-te, că de adevăratul Dumnezeu nu te-ai lepădat. niciodată;
Bucură-te, că pentru aceasta, cu mărire veșnică ai fost împodobită;
Bucură-te, căci cu mari daruri te-a înzestrat Domnul pentru care ai pătimit și viața ți-ai dat;
Bucură-te, și ne întărește în fața ispitelor cu darul Tău;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare! 

Condac 6 

Ușurează, cu rugăciunile tale, Sfântă Muceniță Chiriachi, nevoile vieții pământești și gătește calea mântuirii pentru toți credincioșii din țara noastră, cei străjuiți de moaștele sfinte ale mâinii tale, înaintea cărora, plecându-ne cu umilință și cu credință nestrămutată rugându-ne, îl preamărim pe Dumnezeu cu cântare de laudă: Aliluia! 

Icos 6 

Fiind închisă în temniță, te-ai învrednicit, preafericită, de cercetarea Domnului Hristos, care ți S-a arătat în slavă, spunându-ți: “Nu te teme, Chiriachi, de chinurile celor ce pot ucide trupul, dar nu și sufletul. Darul meu este cu tine și din toate suferințele te voi izbăvi”. Astfel ți-a vindecat sângerările, trupul ți-a împuternicit, sufletul ți-a înveselit, iar pe noi ne-a învățat să-ți cântăm așa:
Bucură-te, ca ai fost bătută fără milă pentru Hristos, care a răbdat bătăi pentru noi;
Bucură-te, ca prin răbdarea ta ai înfrânt pe vrăjmașul cel nevăzut;
Bucură-te, că răni ai răbdat pe trupul Tău pentru Domnul Hristos;
Bucură-te, că Dumnezeu însuși ți-a vindecat rănile trupului tău cel fecioresc;
Bucură-te, că Domnul Hristos, Lumina Lumii, ți S-a arătat în temniță;
Bucură-te, că prin închisoarea pământească ai intrat în minunatul sălaș al cerului;
Bucură-te, că ți-ai împodobit strălucită haina a muceniciei cu sângele Tău vărsat pentru credința;
Bucură-te, că și îngeri de lumină au fost trimiși să te întărească în suferință;
Bucură-te, că ei ți-au deschis ușile lăcașului ceresc al Domnului;
Bucură-te, că, prin rugăciunile tale, noi ne vindecăm de suferințele trupești și sufletești;
Bucură-te, ajutătoarea noastră în necazurile și în nevoile vieții pământești;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare! 

Condac 7 

Silindu-se păgânul tiran să te întoarcă de la adevărata credință cu făgăduieli amăgitoare și cu chinuri înfricoșătoare n-a izbutit, pentru că tu cunoscând îndemnul lui Dumnezeu: Îndrăzniți, Eu am biruit lumea, i-ai răspuns cu îndrăzneală: Nu te mai osteni, chinuitorule, căci cu nimic nu mă vei despărți de adevăratul Dumnezeu, pe Care neîncetat Îl voi lăuda cântându-I: Aliluia! 

Icos 7 

Întrecut-ai hotarele firii omenești cu răbdarea ta, Sfântă Muceniță, și cu ostenelile tale ai biruit pe vrăjmașul mântuirii noastre. Pentru aceasta și noi care primim prin tine mare ajutor în necazuri, îți cântăm, Chiriachi preafericită:
Bucură-te, că sângele tău, a izvorât vindecări celor ce te cheamă cu credință;
Bucură-te, că asemenea lui Daniil, marele prooroc, ai fost aruncată în mijlocul fiarelor;
Bucură-te, că și leii s-au îmblânzit înaintea ta;
Bucură-te, că pentru aceasta ai preamărit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că adusă ai fost spre jertfă, ca o mielușea mărturisind pe Hristos Mielul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că nici o pătimire nu te-a despărțit de Hristos Domnul;
Bucură-te, că neîncetat ai purtat grijă de podoaba cea aleasă a sufletului;
Bucură-te, că adevăratului Dumnezeul I-ai adus ca dar, credința și jertfa vieții tale;
Bucură-te, că un înger al Domnului te-a dezlegat de trup, fără a-l mai tăia prigonitorii tăi;
Bucură-te, că îngerul Domnului a înfățișat sufletul tău cel sfințit Mirelui Hristos;
Bucură-te, că cetele sfinților te-au primit zicând:
Bucură-te, Muceniță Chiriachi, mult pătimitoare! 

Condac 8 

Asemenea fiului celui risipitor, ne-am cheltuit viața departe de adevărul și de dragostea lui Hristos Care S-a răstignit pentru noi. Când sfârșitul nostru se apropie, iar pocăința ne lipsește; în ceasul cel înfricoșător al judecății, către tine strigăm: Sfântă Muceniță Chiriachi, cea cu daruri dăruită, ajută-ne cu rugăciunile tale să ne învrednicim de bucuria mântuirii sufletelor noastre, ca neîncetat să cântăm Lui Hristos Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 8 

Cu dumnezeiască râvnă luptându-te împotriva necredinței și a păcatului, ai ieșit biruitoare, Sfântă Muceniță Chiriachi. Pentru aceasta te lăudăm noi credincioșii, ca una ce ești împodobită cu mare har de la Dumnezeu. Deci, acum te rugăm, fecioară sfântă, să primești împreună cu rugăciunile noastre și cântarea de laudă:
Bucură-te, că și prigonitorii s-au mirat de îndelungă răbdarea ta;
Bucură-te, că Însuși Dumnezeu ți-a alinat durerile pătimirilor tale;
Bucură-te, apărătoare neînfricată a credinței noastre creștinești;
Bucură-te, ceea ce ai mers numai pe câmpia desăvârșitei curății;
Bucură-te, că pe calea cea grea a muceniciei ai călătorit;
Bucură-te, ceea ce ai fost întărită cu putere de sus, pentru războiul împotriva celor de jos;
Bucură-te, că ai fost îmbrăcată cu platoșa răbdării asemenea apostolilor și mucenicilor;
Bucură-te, căci prin însuși curajul tău ai stins puterea îngrozirilor și a chinurilor păgânești;
Bucură-te, că, asemenea tinerilor din Babilon, ai cântat: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri;
Bucură-te, că prin rugăciunea ta, ai primit roua mântuirii din văpaia focului;
Bucură-te, apărătoarea creștinilor de focul patimilor și vâltoarea necazurilor;
Bucură-te, Muceniță Chiriachi, mult pătimitoare! 

Condac 9 

Prin rugăciunile și prin pătimirile tale pentru adevărul cel mântuitor, te-ai învrednicit, Muceniță prealăudată, de mare putere de la Dumnezeu. De aceea și noi, alergăm la tine și te rugăm: Grăbește și mijlocește pentru noi păcătoșii ca să nu ne osândească Dreptul Judecător după măsura greșelilor noastre, ci să ne miluiască după mare mila Sa, pentru ca totdeauna cu inimă curată împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! 

Icos 9 

De boli și de dureri fiind loviți, și de tot felul de supărări fiind asupriți; de nedreptăți și de vrăjmași înconjurați fiind, cu dragoste alergăm la ajutorul tău, de Hristos purtătoare Muceniță Chiriachi, și cu credință te rugăm: Înalță rugăciuni către Bunul Dumnezeu, ca să ne izbăvească din toate încercările și necazurile, și să ne păzească în pace și în neprihănire până la sfârșitul vieții, ca să îți cântăm:
Bucură-te, că de întinăciunea sufletului și a trupului neatinsă te-ai păzit;
Bucură-te, că te-ai logodit cu cerul;
Bucură-te, crin al fecioriei, care ai crescut în mijlocul spinilor idolești;
Bucură-te, că pe pământ ți-ai păstrat nestinsă candela credinței;
Bucură-te, că în toată Anatolia și Bitinia au strălucit faptele tale creștinești;
Bucură-te, că și în Nicomidia pe toți i-ai uimit cu frumusețea sufletului tău;
Bucură-te, că toți credincioșii se întăresc din puterea credinței tale cea nebiruită;
Bucură-te, că de binecuvântarea Mântuitorului Hristos te-ai învrednicit;
Bucură-te, că în cer te îndulcești de lumina neapusă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în corul fecioarelor pe Mirele Hristos, cu doxologii Îl preamărești;
Bucură-te, că și în cetele mucenicilor sălășluiești;
Bucură-te, Muceniță Chiriachi, mult pătimitoare! 

Condac 10 

Povățuitoare și vrednică ocrotitoare a vieții noastre, pe tine te avem, Sfântă Muceniță Chiriachi, aleasă mireasă a lui Hristos. Pentru aceasta cu evlavie te rugăm, izbăvește-ne pe noi de ispitele patimilor; îndreptează viața noastră cu pânzele rugăciunilor tale și cârmuiește corabia sufletului nostru la limanul mântuirii, pentru ca împreună cu tine să cântăm Preamilostivului Dumnezeu: Aliluia! 

Icos 10 

Viețuind în curăție și înfruntând bărbătește pe hulitorii de Dumnezeu, către Dânsul ai strigat: La mireasma Mirelui meu am alergat, Doamne, și în muntele cel sfânt al Evangheliei m-am suit și nu mă înfricoșez de cei ce încearcă să mă întoarcă de pe calea mântuirii. Pentru aceasta și noi te lăudăm și-ți cântăm:
Bucură-te, prea aleasă fecioară care acum sălășluiești în ceruri;
Bucură-te, că răbdarea din credință și curăția vieții sunt săbii neînfrânte ale mucenicilor;
Bucură-te, că nu ai luat în seamă frumusețea cea din afară a trupului cel pieritor;
Bucură-te, că frumusețea cea din lăuntrul tău cu adevărat ai prețuit;
Bucură-te, că te-ai împodobit cu frumusețea fecioriei, asemenea îngerilor;
Bucură-te, că minunat ai crescut ca o mlădiță din vița sfântă a Evangheliei;
Bucură-te, că ai arătat roadele credinței celor ce viețuiesc după cuvântul Domnului Hristos;
Bucură-te, că pilda vieții tale s-a făcut, mireasma adevăratei viețuiri;
Bucură-te, că Duhul Sfânt ți-a dăruit dumnezeiască înțelepciune;
Bucură-te, stea strălucitoare prin care noaptea rătăcirii noastre se luminează;
Bucură-te, grabnică ajutătoare în nevoi și în necazuri;
Bucură-te, Muceniță Chiriachi, mult pătimitoare! 

Condac 11 

Când ispitele ne împresoară și credința slăbește și când necazurile ne apasă, alergăm la tine, Sfântă Muceniță Chiriachi, care te-ai arătat neclintită în credință și te-ai învrednicit să fi ascultată de Dumnezeu. De aceea, Roagă-L, Sfântă Chiriachi, pe Hristos Domnul să ne dăruiască tărie în credință și ajutor în necazuri, nouă celor ce cântăm: Aliluia! 

Icos 11 

Dacă a văzut Apolonie chinuitorul că nimic nu izbutește cu îngrozirile și cu chinurile, la care te-a supus iar cei de față urmau pilda ta, adorând pe Dumnezeul cel adevărat, a poruncit ca să te ucidă cu sabia. Tu însă, muceniță ai cerut să-ți îngăduie să te rogi lui Dumnezeu înainte de moarte. Iar pe când te rugai ai adormit în Domnul care a primit în cer sufletul tău. De aceea, noi te lăudăm zicând:
Bucură-te, că îngăduit ți-a fost ca înainte de tăiere să te rogi Domnului tău;
Bucură-te, că și atunci, înainte de moarte, ai învățat pe credincioși să rămână neclintiți în credința creștină;
Bucură-te, că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și ți-a luat la Dânsul sfințitul tău suflet;
Bucură-te, că trupul cel chinuit de păgâni a adormit liniștit, uimind și prin aceasta pe ucigașii tăi;
Bucură-te, că pentru suferințele tale de pe pământ, plată bogată ți-ai adunat în ceruri;
Bucură-te, că ai fost primită cu dragoste și cu cântări de laudă în cetele sfinților;
Bucură-te, că atunci mulțimile care te priveau, glas din cer au auzit strigând: Mergeți, fraților, și predicați pe Dumnezeu, Cel în Treime slăvit;
Bucură-te, că ostașii și cei ce erau de față au slăvit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că au dobândit mântuirea sufletelor lor și cei ce au urmat pilda ta;
Bucură-te, că prin aceasta și ei au primit, împreună cu tine, răsplata Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, binevestitoare, că pilda ta întărește credința noastră;
Bucură-te, Muceniță Chiriachi, mult pătimitoare! 

Condac 12 

Trupul tău, cel chinuit și martirizat, a fost îngropat de către binecredincioșii creștini, în pământul din care a fost luat. Izvor de binecuvântări se revărsau asupra celor ce se apropiau cu credință de sfintele tale moaște și se rugau către tine cu inima frântă și smerită. Bolile se vindecau, patimile se curățau iar vrăjmașii văzuți și nevăzuți se potoleau.Prin harul Bunului Dumnezeu și purtarea de grijă a vrednicului episcop al Hușilor Iacob Stamati – sfântă mâna ta cea dreaptă, prea fericită Muceniță Chiriachi, a fost adusă de la Sfântul Munte Athos și cu cinste a fost așezată în biserica “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși, pentru a preamări pe Dumnezeu Cel minunat întru Sfinții Săi, cântându-I: Aliluia! 

Icos 12 

Ca să nu te lipsești de dragostea lui Hristos și de mântuirea sufletului, nu te-ai temut Sfântă Chiriachi a-ți da trupul cel fecioresc la suferințe și a înfrunta pe prigonitorii Evangheliei Domnului Hristos. Focul nu te-a înspăimântat, bătăile nu te-au slăbit, închisoarea nu te-a înfricoșat, fiarele n-au putut să te îngrozească, iar moartea ca pe o binecuvântare ai primit-o, prin care socoteai să mergi mai grabnic la Mirele tău și Dumnezeul nostru. Pentru aceasta și noi îți cântăm așa:
Bucură-te, mărturisitoare a dreptei credințe;
Bucură-te, surparea idolilor păgâni;
Bucură-te, răbdare nebiruită;
Bucură-te, fecioară înțeleaptă;
Bucură-te, mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, floare a Bisericii;
Bucură-te, icoană a sfințeniei;
Bucură-te, candelă a Evangheliei;
Bucură-te, mireasmă a rugăciunii;
Bucură-te, mir al faptelor bune;
Bucură-te, laudă a Sfintei Treimi;
Bucură-te, Muceniță Chiriachi, mult pătimitoare! 

Condac 13 

O, Sfântă Muceniță Chiriachi, nu înceta a te ruga Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca să împlinească cererile noastre cele către mântuire, învrednicindu-ne a-I cânta întotdeauna împreună cu tine: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori). 

Icos 1 

Pornind păgânul împărat Dioclețian prigoana înfricoșată pentru nimicirea Evangheliei lui Hristos, insufla groază și împrăștia moarte asupra dreptcredincioșilor creștini. Tu însă, fecioara Chiriachi, ai înfruntat trufia lui, i-ai nesocotit poruncile și nu te-ai înfricoșat de îngrozirile tiranului. Ai predicat pe Dumnezeul cel adevărat și ai umilit pe vrăjmașii Crucii. Pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, că ai avut părinți binecredincioși pe Dorotei și Evsevia;
Bucură-te, că și ei au fost chinuiți și uciși, pentru că au mărturisit dreapta credință;
Bucură-te, că ai crezut în dragostea lui Dumnezeu și în ascultarea Evangheliei; Bucură-te, că ai venit în lume, în zi de Duminică, al cărei nume îl porți;
Bucură-te, că ai fost hărăzită Domnului încă de la naștere;
Bucură-te, că viață virtuoasă ai dus din copilărie;
Bucură-te, că preafrumoasă la chip ai fost, dar și mai aleasă ți-a fost frumusețea sufletului;
Bucură-te, că preaînțeleapta hotărâre ai luat sa rămâi fecioară;
Bucură-te, că ai adus dumnezeiescului Mire, drept zestre, credința vitejească și dragostea până la jertfă;
Bucură-te, că prin nevoințele tale, rodul mântuirii ți-ai agonisit;
Bucură-te, că înaintea sicriului moaștelor tale căzând noi, credincioșii, îți strigăm:
Bucură-te, Sfântă Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare! 

Condac 1 

Adunându-ne să cerem ajutorul Sfintei Mucenițe Chiriachi în nevoile și necazurile ce ne cuprind pe noi, să o lăudăm pentru nevoințele sale cele purtătoare de biruință și să-i strigăm cu credință: Fecioară sfântă, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dea cuvânt luminat, pătrunderea minții și curăția în gând și în fapte bune, ca să preamărim cum se cuvine vitejia ta prin care ți-ai dat trupul jertfă fără de prihană lui Hristos Dumnezeu, și să-ți cântăm totdeauna: Bucură-te, Sfântă Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare! 

Rugăciune către Sfânta Muceniță Chiriachi

O, prea sfântă și întru tot lăudată mare muceniță Chiriachi, care pentru Hristos ai pătimit, ca pildă să ne fii de adevărată credință și răbdare, primește acum această smerită rugăciune, de la noi nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri grabnic folositor alergăm, cinstind sfintele tale moaște și chipul icoanei tale, în genunchi, care cu credință, cu adâncă evlavie și cu lacrimi te rugăm:

Înalță cugetul tău, Sfântă muceniță Chiriachi, către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe Care Roagă-L, iertare de păcate și mare milă să ne dăruiască nouă și poporului cel binecredincios, ploaie la bună vreme, roade îmbelșugate pământului, și bună stare întregii lumi.<

Roagă-L să ne dăruiască viață lină și fără de păcat, credința ortodoxă să o întărească, întărâtările ereticilor să le nimicească, pe vrăjmașii noștri să-i îmblânzească, ura să o stingă, dragostea să o înmulțească, războaiele să le oprească și pace lumii să dăruiască.

Sfântă Muceniță, dăruiește bună înțelegere soților, căsătorie binecuvântată tinerilor, iubire de fii părinților, copiilor ascultare față de părinți.

Sfântă Muceniță mult pătimitoare, cere de la Hristos – Domnul, pentru noi îndurare și tuturor păcătoșilor îndreptare; înțelepciune ierarhilor, râvnă duhovnicească preoților, împodobire cu virtuți călugărilor, sănătate, iertare de păcate și mântuire, tuturor credincioșilor; fii mijlocitoare înaintea Dreptului Judecător, pentru noi smeriții robii tăi, împreună cu Sfânta de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria și cu toți sfinții cei bineplăcuți lui Dumnezeu, preamărind pentru toate binefacerile revărsate asupra noastră: pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, zicând: Slavă Ție, Dumnezeule cel prea mărit întru Sfinții Tăi, în vecii vecilor! Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi

Glasul 4

Mielușeaua Ta, Iisuse, Chiriachi, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments