Blog

header image
1 julio, 2022 @ 00:49 by admin

Acatistul Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Cosma și Damian

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparele de umilință:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Cosma și Damian, din Roma

Glasul 8

Sfinților cei fără de arginți și de minuni făcătorilor, cercetați neputințele noastre. Și ca unii care în dar ați luat, în dar dați-ne nouă.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea.
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie.
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le.
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine.
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Condacul 1 

Cei aleși făcători de minuni, răbdătorilor de patimi ai lui Hristos și doctori preaînțelepți, care în dar dați sănătate celor ce sunt în boli, cele de laudă aducem vouă, sprijinitorilor noștri și ajutătorilor întru necazuri; iar voi, fiind vase alese ale harului, vindecați rănile noastre cele sufletești și cele trupești. Pentru aceasta, slăvind pe Dumnezeu cel minunat întru sfinții Săi, pe voi cu osârdie vă fericim: Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviților făcători de minuni! 

Icosul 1 

Râvnind vieții celei îngerești, ați defăimat cele pământești, și încununându-vă cu nevoința muceniciei, v-ați învrednicit să priviți fața Domnului puterilor. Deci rugați-vă cu sârguință pentru noi, cei ce alergăm cu sârguință către ajutorul vostru și cele de laudă strigăm vouă:
Bucurați-vă, rugători calzi pentru cei ce cinstesc sfântă pomenirea voastră;
Bucurați-vă, că voi casa, avuția și toate agoniselile părinților întru nimic le-ați socotit;
Bucurați-vă, care fără împuținare vindecați pe cei părăsiți de doctori;
Bucurați-vă, cei ce pe săraci cu milostivirea voastră i-ați hrănit;
Bucurați-vă, cei ce ați mângâiat pe cei ce sufereau de îndurarea inimii;
Bucurați-vă, cei ce prin curăție și cu sfințenie v-ați asemănat îngerilor;
Bucurați-vă, făclii ale luminii celei dumnezeiești;
Bucurați-vă, oameni cerești și îngeri pământești;
Bucurați-vă, că voi creștinilor le sunteți scăpare nerușinată;
Bucurați-vă, cei ce v-ați smerit toată viața voastră chiar până la suflarea cea de pe urmă întru slujire Domnului;
Bucurați-vă, primitorii cei prealuminați ai harului, vase ale Sfântului Duh;
Bucurați-vă, grabnici ajutători ai tuturor celor ce vă cheamă pe voi;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul al 2-lea 

Văzând bunul Dumnezeu începuturile voastre cele bune și osârdia voastră cea către bună cinstire, că toate cele pământești și bunurile lumii acesteia întru nimic socotindu-le, întru o necunoscută osteneală ați petrecut, din dragoste pentru aproapele, și sufletele voastre cu bunele moravuri le-ați împodobit, v-ați umplut de Duhul Sfânt, cu raza Căruia să ne strălucim și noi cereți-ne de la Hristos Dumnezeu, ca împreună cu voi să-I cântăm Lui: Aliluia! 

Icosul al 2-lea 

Cu înțelegerea adevăratei cunoștințe de Dumnezeu ați învățat pe împăratul cel fără de lege, înțelepțindu-l pe acela cu puterea cuvintelor voastre, prin care cu îndrăzneală ați propovăduit pe Hristos. Drept aceea, lăudând îndrăzneala voastră, strigăm așa:
Bucurați-vă, cei ce nu v-ați lăsat prinși de înșelarea împăratului celui nelegiuit;
Bucurați-vă, cei ce cu îndrăzneală ați mărturisit înaintea lui adevărul lui Hristos;
Bucurați-vă, cei ce nu v-ați temut de îndrăznirea lui;
Bucurați-vă, cei ce ați rușinat adunările celor fără de lege;
Bucurați-vă, propovăduitorii cei neînfricați ai adevărului;
Bucurați-vă, nimicitorii slujirii idolești;
Bucurați-vă, luptătorii credinței celei dreptslăvitoare;
Bucurați-vă, mărturisitorii cei neclintiți, plini de Duhul răbdării și al râvnei pentru slava lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, vestitorii cei fără de tăcere ai poruncilor lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, povățuitorii credincioși ai cugetării de Dumnezeu;
Bucurați-vă, solitorii cei de nădejde ai Împărăției lui Dumnezeu pentru noi;
Bucurați-vă, cei ce nu ne părăsiți pe noi nici chiar după moartea voastră;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul al 3-lea 

Cu puterea Celui Preaînalt, dată nouă încă din viața cea vremelnică, ați primit stăpânire darul de a tămădui minunat toate bolile; iar după moartea voastră mai cu seamă v-a proslăvit Dumnezeu pe voi cu multe faceri de minuni, ca toți să alergăm către voi rugându-ne pentru tămăduirea de bolile trupești, dar mai cu seamă de cele sufletești, și lui Dumnezeu cu mare glas să-I strigăm: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Având moaștele voastre cele mult vindecătoare, ca pe o comoară de mult preț, ne bucurăm și, cu dragoste lăudând darul tămăduirilor dat vouă de la Dumnezeu, cu mulțumire strigăm:
Bucurați-vă, mijlocitorii cei calzi către Dumnezeu pentru noi;
Bucurați-vă, cei ce cugetările cele elinești întru nimic le-ați socotit;
Bucurați-vă, făclii prealuminoase ale Romei;
Bucurați-vă, luminătorii țărilor întunecate de rătăcirea cea păgânească;
Bucurați-vă, povățuitorii bărbăției și ai răbdării;
Bucurați-vă, că, răbdând fără de vină uciderea cu pietre, sfârșit mucenicesc ați luat;
Bucurați-vă, cei ce ați pătimit din dragoste pentru Hristos;
Bucurați-vă, robii lui Dumnezeu cei ce ați primit de la Hristos Domnul cununi de biruință;
Bucurați-vă, cei ce ați arătat tuturor minunatul și preafrumosul chip al smereniei și al blândeții;
Bucurați-vă, temelia cea neclintită a ortodoxiei;
Bucurați-vă, slava cea luminoasă a răbdătorilor de chinuri;
Bucurați-vă, frumoși tămăduitori, care de la nimeni n-ați luat plată pentru tămăduiri;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul al 4-lea 

Viforul cel mare al iuțimii împăratului Carin n-a putut să clintească sufletele voastre, și când credincioșii v-au ascuns într-o peșteră oarecare de cei ce căutau să vă ia pe voi, de voie ați stat înaintea ostașilor, strigând: Pe noi luați-ne, căci noi suntem cei pe care îi căutați. Deci, înfășurați fiind cu lanțuri, ați fost duși la Roma. Iar noi, sărutând credința voastră și lanțurile, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 4-lea 

Auzind oamenii de la Roma dragostea voastră cea mare către cei suferinzi și doctorisirea voastră cea minunată, de pretutindeni alergau către voi cu credința în harul lui Dumnezeu cel aducător de vindecări, ce lucra întru voi; și primind grabnică tămăduire, proslăveau pe Dumnezeu, iar pe voi, tămăduitorii lor cei milostivi, vă măreau, învățându-ne și pe noi să vă lăudăm așa:
Bucurați-vă, propovăduitorii cei nebiruiți ai lui Dumnezeu Cel adevărat;
Bucurați-vă, cei ce cu buna biruință ați luat arma Crucii lui Hristos;
Bucurați-vă, doctorii cei buni și grabnici ajutători ai celor suferinzi;
Bucurați-vă, cei ce tămăduiți în dar pe toți cei neputincioși;
Bucurați-vă, cei ce izvorâți și acum tămăduiri din belșug;
Bucurați-vă, milostivii mângâietori ai celor ce sunt întru nevoi și întru necazuri;
Bucurați-vă, cei ce ne apărați în toate înconjurările;
Bucurați-vă, ocrotirea cea mântuitoare a celor lipsiți de ajutor;
Bucurați-vă, preaslăvită împodobire a celor drepți;
Bucurați-vă, solirea noastră cea tare;
Bucurați-vă, rugătorii cei sârguincioși către Dumnezeu pentru noi;
Bucurați-vă, grabnici ajutători ai tuturor celor ce vă cheamă pe voi cu credință;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul al 5-lea 

Pe calea cea cu dumnezeiască umblare, într-adevăr ați mers, robii lui Hristos, când erați duși în legături la Roma, pentru că nu v-ați închinat idolilor, ci lui Hristos unuia I-ați slujit, amare încercări ați răbdat, Sfinților; însă toate le-ați răbdat pentru Hristos cel Care v-a iubit. Drept aceea, minunându-ne de răbdarea cea mare și de dragostea voastră cea tare către Dumnezeu, împreună cu voi cântăm Lui: Aliluia! 

Icosul al 5-lea 

Văzând împăratul că prin puterea lui Hristos s-a tămăduit, laudă Aceluia I-a dat, iar noi, slăvind pe Dumnezeu, vă fericim pe voi, plăcuții Lui slăviți, strigând așa:
Bucurați-vă, cei ce ați iubit cele de sus mai mult decât cele de jos;
Bucurați-vă, cei ce pe pământ ați râvnit vieții celei îngerești;
Bucurați-vă, că, lepădând mulțimea dumnezeilor, de buna credință cea părintească nu v-ați îndepărtat;
Bucurați-vă, că toate avuțiile voastre, după cuvântul Domnului, le-ați împărțit săracilor ca pe Hristos să-L câștigați;
Bucurați-vă, cei ce pe alții i-ați învățat nu numai cu cuvântul, ci mult mai vârtos cu fapta și cu rugăciunea neîncetată către Dumnezeu;
Bucurați-vă, cei ce arătați și acum izvorul tămăduirilor cel neîmpuținat;
Bucurați-vă, cei ce ne îmbogățiți pe noi cu revărsarea minunilor date vouă de la Dumnezeu;
Bucurați-vă, cei ce ați gătit în voi lăcaș lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, grabnică auzire a celor lipsiți;
Bucurați-vă, îngrijirea cea primită a celor necăjiți;
Bucurați-vă, nădejdea cunoscută a celor deznădăjduiți;
Bucurați-vă, grabnică doctorisire a celor ce bolesc;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul al 6-lea 

Propovăduitori ai numelui lui Hristos fiind în viața voastră, și acum mărturisiți puterea Aceluia prin minunile ce izvorăsc de la icoana voastră, și după cum oarecând n-ați trecut cu vederea credința unei femei oarecare, ci, arătându-vă ei în vis, i-ați dăruit ușurare de boală, așa și rugăciunile noastre și glasurile de cântări auziți-le, o, Sfinților cei fără de arginți! Luați aminte la credința și dragostea poporului vostru și acoperământul vostru cel de sus dăruiți-l celor ce vă laudă pe voi și cântă lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 6-lea 

Răsărit-a ca lumina dreptatea voastră când, ocărâți la judecata împăratului, ați zis către el: Noi nu tămăduim bolile cu vicleșugul vrăjitoresc, ci cu puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după cum ne-a poruncit Acela zicând: „Pe cei bolnavi îi vindecați, pe cei leproși îi curățiți, în dar ați luat, în dar să dați”. Drept aceea, minunându-ne de îndrăzneala voastră, vă fericim pe voi cu acestea:
Bucurați-vă, cei ce ne-ați arătat nouă pildă de tărie și de credință;
Bucurați-vă, cei ce vă desfătați pururea de bucuria raiului;
Bucurați-vă, preaînțelepți semănători ai bunei credințe;
Bucurați-vă, slăviți propovăduitori ai dreptei credințe;
Bucurați-vă, dascălilor care povățuiți spre cer;
Bucurați-vă, povățuitori neadormiți ai viețuirii celei curate și fără de prihană;
Bucurați-vă, calzi ascultători ai celor ce se roagă vouă;
Bucurați-vă, călăuze către mântuire preaalese și credincioase;
Bucurați-vă, povățuitori buni ai celor ce vor să viețuiască cu bună credință și plăcut lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, solitori de cele bune pentru toți cei ce cinstesc pomenirea voastră;
Bucurați-vă, cei ce cu bine ați sfârșit alergarea voastră;
Bucurați-vă, cei ce ați primit de la Stăpânul Hristos cununile dreptății;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul al 7-lea 

Vrând să descoperiți puterea lui Hristos, împăratului celui rău credincios, fiind plini de Duhul Sfânt, ați zis: „Fii rușinat tu, o, Carine, și cu dumnezeii tăi!”. Și îndată i s-a schimbat lui fața și grumazul i s-a sucit, și se ruga către voi grăind: „Iată, acum văd că sunteți robii adevăratului Dumnezeu”. Deci vă rog pe voi, după cum vindecați pe alții, așa tămăduiți-mă și pe mine, ca și eu împreună cu voi să cânt lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 7-lea 

Minunaților rugători pentru noi, tămăduitorii sufletelor și trupurilor noastre și mijlocitorii mântuirii veșnice, cu inimă mulțumitoare, cântând cântare de laudă lui Dumnezeu, Cel ce ne-a dăruit nouă astfel de mari făcători de minuni, aducem și vouă laudele acestea:
Bucurați-vă, cei ce ați mirat cu răbdarea voastră pe îngeri;
Bucurați-vă, cei ce ați luminat pe toți cu strălucirea minunilor voastre;
Bucurați-vă, vindecători grabnici și fără de plată de toate durerile;
Bucurați-vă, cei ce prin sprijineala voastră tămăduiți pe cei slăbănogiți;
Bucurați-vă, cei ce ne însănătoșiți din bolile cele de nevindecat;
Bucurați-vă, cei ce cu vrednicie ați săvârșit nevoința pământească a viețuirii voastre;
Bucurați-vă, cei ce mijlociți pururea în fața lui Dumnezeu pentru noi, cei goliți de fapte bune;
Bucurați-vă, că pe toți cei credincioși îi luminați cu strălucirea înțelepciunii celei date vouă de la Domnul;
Bucurați-vă, rugători preaminunați pentru noi și sprijinitorii noștri;
Bucurați-vă, viteji răbdători de pătimiri ai lui Hristos;
Bucurați-vă, cei ce ați sfințit pământul cu sângiuirile voastre;
Bucurați-vă, cei ce ați vădit nebunia idolească;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul al 8-lea 

Văzând viețuirea voastră cea străină de lume, să ne înstrăinăm și noi de deșertăciunile aceleia și, mintea la ceruri ridicând-o, să strigăm către voi, Sfinților cei fără de arginți: Potoliți durerile izvorând vindecări pline de dar tuturor celor ce aleargă cu osârdie spre ajutorul vostru și strigă lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 8-lea 

Toată viața voastră cea de pe pământ umplând-o cu dragoste către Dumnezeu și aproapele, Sfinților doctori fără de arginți Cosma și Damian, și acum vă arătați grabnici ajutători tuturor celor ce vă cheamă cu credință, nu numai celor ce aleargă aproape la sfintele voastre moaște, ci și celor ce sunt departe izvorâți tămăduiri. Întru aceasta vă aducem laudele acestea:
Bucurați-vă, cei ce ați slujit cu credință Unui Dumnezeu, Celui slăvit în Treime;
Bucurați-vă, cei ce preaînțelept ați ales singurul lucru ce este spre trebuință;
Bucurați-vă, că în osteneala fără de oboseală și întru nevoință zilele și nopțile voastre fără nici o trândăvie le-ați petrecut;
Bucurați-vă, că printr-o astfel de viață a voastră, strâmtorată și cu necazuri, slava lui Dumnezeu ați înmulțit-o printre oameni;
Bucurați-vă, ucenicii cei viteji ai lui Hristos;
Bucurați-vă, că învățători și făcători ai poruncilor lui Hristos v-ați arătat;
Bucurați-vă, că voi cu numele celor mari sunteți numiți întru Împărăția cerurilor;
Bucurați-vă, că lui Hristos cu slavă toată lumea o ați strălucit;
Bucurați-vă, că ați luat cu pătimirea voastră nepătimirea;
Bucurați-vă, că voi cu moartea de mucenici nemurirea v-ați agonisit;
Bucurați-vă, cei proslăviți în cer și pe pământ ca îngerii;
Bucurați-vă, că purtând cununi și acum stați înaintea lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților cei fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul al 9-lea 

Toată firea omenească s-a mirat de strălucirea harului lui Dumnezeu în voi, Sfinților Cosma și Damian, când nelegiuitul Carin, văzând minunile făcute de voi întru numele Domnului Iisus Hristos, a crezut și a preaslăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta și noi, slăvind pe Cel ce v-a dat vouă o astfel de putere, cântăm Lui: Aliluia! 

Icosul al 9-lea 

Ritorii cei cu multă faimă nu se pricep îndeajuns să descrie mulțimea dragostei voastre, de care erați plini întru Domnul față de oameni, Sfinților plăcuți lui Dumnezeu. Pentru aceasta din adâncul inimilor noastre strigăm către voi:
Bucurați-vă, cei ce ați slujit Domnului vostru până la moarte;
Bucurați-vă, cei ce, aprinși de focul dragostei lui Dumnezeu, ați stins focul jertfelor idolești;
Bucurați-vă, cei ce ați iubit pe aproapele mai mult decât pe voi înșivă;
Bucurați-vă, că pe cei bolnavi și neputincioși i-ați cercetat;
Bucurați-vă, cei ce nevoile celor sărmani le-ați preîntâmpinat;
Bucurați-vă, mângâietorii celor întristați;
Bucurați-vă, sprijinitorii celor deznădăjduiți;
Bucurați-vă, hrănitorii celor orfani;
Bucurați-vă, ajutătorii celor suferinzi;
Bucurați-vă, slobozitorii celor asupriți;
Bucurați-vă, că, sfârșind cu bine alergarea, la Hristos v-ați înălțat;
Bucurați-vă, că întru Împărăția Lui sălășluiți;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul al 10-lea 

Vrând să mântuiască pe cei mulți, arătatu-v-a Domnul nouă pe voi, făcătorii Săi de minuni. Căci cine nu se va umili văzând compătimirea voastră cea fără de măsură față de toți. Deci cine nu vă va ferici pe voi, căci nu numai pe oameni îi vindecați de neputințe, ci și dobitoacele le miluiți. Nu lepădați deci și rugăciunile noastre, ci revărsați neîmpuținat peste noi toți milele voastre cele mari și bogate, ca să strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 10-lea 

Ziduri sunteți tuturor celor ce laudă minunile voastre, o, doctori fără de plată, și celor ce aleargă la sprijinul vostru; ziduri și scuturi sunteți, care îngrădiți de toate nevoile pe cei ce cu osârdie vă cheamă întru ajutor. Pentru aceasta și pe noi ne îngrădiți de sărăcie, de necazuri și de boli, rugându-ne și cu căldură strigând către voi:
Bucurați-vă, cei ce ați întrecut întru răbdare tăria diamantelor;
Bucurați-vă, cei ce nevinovați ați suferit de la pizma unui iubitor de argint;
Bucurați-vă, slăviți sprijinitori întru necazuri;
Bucurați-vă, întărirea celor neputincioși și obidiți;
Bucurați-vă, îmbogățitorii preaîndurați ai celor săraci și lipsiți;
Bucurați-vă, hrănitorii cei milostivi ai celor flămânzi;
Bucurați-vă, preaînțelepți vindecători ai celor cuprinși de dureri și de boli grele;
Bucurați-vă, calzi apărători din toate înconjurările necazurilor ai celor ce aleargă către voi cu credință;
Bucurați-vă, că pomenirea voastră de toți e slăvită pe pământ;
Bucurați-vă, că numele voastre sunt scrise în ceruri;
Bucurați-vă, că preaslăviți sunteți de la Dumnezeu;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul al 11-lea 

Cântarea cea cu totul de umilință, ce se aduce acum de către noi, nu este de ajuns spre lauda preaslăvitelor voastre nevoințe și osteneli pe care le-ați luat în viața aceasta asupra voastră; însă îndrăznind, cerem ca, primind rugăciunea noastră cea cu osârdie, și pe noi să ne izbăviți din nevoi cu rugăciunile voastre, ca să cântăm lui Dumnezeu, cu inimă umilită: Aliluia! 

Icosul al 11-lea 

Minte strălucitoare de lumină și cerească ați arătat oarecând înaintea lui Carin, mustrând rătăcirea aceluia; iar acum, prin nestricăciunea moaștelor voastre și prin mulțimea minunilor, întăriți dreapta credință. Pentru aceasta cu mulțumită strigăm vouă:
Bucurați-vă, cei ce ați propovăduit cuvântul cel ipostatic;
Bucurați-vă, cei ce cu buna credință ați surpat puterea idolească;
Bucurați-vă, că prin voi s-a călcat slujirea demonilor;
Bucurați-vă, că prin voi s-a propovăduit închinarea lui Hristos;
Bucurați-vă, preaînțelepți dascăli ai tuturor faptelor bune;
Bucurați-vă, că după ostenelile pământești întru lăcașurile cerești săltați;
Bucurați-vă, că și după mutarea voastră nu ne părăsiți;
Bucurați-vă, că tuturor celor ce vă cheamă pe voi cu credință le dați grabnic ajutor;
Bucurați-vă, Sfinților doctori, că vindecați bolile noastre;
Bucurați-vă, cei ce nu îndepărtați rugăciunile celor credincioși;
Bucurați-vă, cei ce mijlociți și pentru noi nevrednicii la tronul lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul al 12-lea 

Harul pe care vi l-a dat vouă Domnul Dumnezeu, ca să tămăduiți toate neputințele cele sufletești și trupești, astăzi ne-a adunat, ca să cinstim pomenirea voastră, Sfinților fără de arginți Cosma și Damian. Deci, cu cucernicie privind la cinstită icoana voastră și cu umilința inimii căzând înaintea ei, rugăm să ne izbăvim noi toți de toate relele și durerile, ca să cântăm toți lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 12-lea 

Cântând minunile voastre, ostenelile și nevoințele le lăudăm, fericim sfârșitul mucenicesc, cinstim mijlocirea și puterea voastră sprijin pentru toți care cer ajutorul vostru; mărim pe Dumnezeu, dătătorul tuturor de bunătate, Care ne-a dăruit nouă rugători atât de minunați, și cu umilință strigăm către voi:
Bucurați-vă, cei ce credincios ați propovăduit pe Iisus Domnul;
Bucurați-vă, martorii viteji ai adevărului Lui;
Bucurați-vă, calzi mijlocitori pentru noi la scaunul Lui;
Bucurați-vă, doctorii trupurilor noastre cei cu bună îndurare;
Bucurați-vă, moștenitorii Împărăției cerurilor și ai bunătăților celor veșnice;
Bucurați-vă, nădejdea noastră cea tare în Dumnezeu;
Bucurați-vă, cei ce izvorâți mirul cel binemirositor al vindecărilor;
Bucurați-vă, cei ce îndepărtați cu rugăciunile voastre puterea cea rea a patimilor;
Bucurați-vă, dătători de vindecări și izvoare de minuni;
Bucurați-vă, stâlpii cei purtători de lumină ai Bisericii și scuturi nemișcate;
Bucurați-vă, doimea cea cu chip de lumină a înțelepților celor fără de argint;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul al 13-lea 

O, preaminunaților doctori fără de arginți, făcători de minuni, tăinuitori și slăviții plăcuți ai lui Dumnezeu, Cosma și Damian, primiți aceste rugăciuni ale noastre, care se înalță din inimă zdrobită, vindecați bolile noastre cele de multe feluri și prin calda voastră sprijineală cereți nouă de la Hristos Dumnezeu izbăvire de toate nevoile și necazurile, iertare greșelilor noastre și nădejdea cea bună a mântuirii veșnice, ca să ne învrednicim împreună cu voi și cu toți sfinții întru nesfârșiții veci să cântăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori) 

Icosul 1 

Râvnind vieții celei îngerești, ați defăimat cele pământești, și încununându-vă cu nevoința muceniciei, v-ați învrednicit să priviți fața Domnului puterilor. Deci rugați-vă cu sârguință pentru noi, cei ce alergăm cu sârguință către ajutorul vostru și cele de laudă strigăm vouă:
Bucurați-vă, rugători calzi pentru cei ce cinstesc sfântă pomenirea voastră;
Bucurați-vă, că voi casa, avuția și toate agoniselile părinților întru nimic le-ați socotit;
Bucurați-vă, care fără împuținare vindecați pe cei părăsiți de doctori;
Bucurați-vă, cei ce pe săraci cu milostivirea voastră i-ați hrănit;
Bucurați-vă, cei ce ați mângâiat pe cei ce sufereau de îndurarea inimii;
Bucurați-vă, cei ce prin curăție și cu sfințenie v-ați asemănat îngerilor;
Bucurați-vă, făclii ale luminii celei dumnezeiești;
Bucurați-vă, oameni cerești și îngeri pământești;
Bucurați-vă, că voi creștinilor le sunteți scăpare nerușinată;
Bucurați-vă, cei ce v-ați smerit toată viața voastră chiar până la suflarea cea de pe urmă întru slujire Domnului;
Bucurați-vă, primitorii cei prealuminați ai harului, vase ale Sfântului Duh;
Bucurați-vă, grabnici ajutători ai tuturor celor ce vă cheamă pe voi;
Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviți făcători de minuni! 

Condacul 1 

Cei aleși făcători de minuni, răbdătorilor de patimi ai lui Hristos și doctori preaînțelepți, care în dar dați sănătate celor ce sunt în boli, cele de laudă aducem vouă, sprijinitorilor noștri și ajutătorilor întru necazuri; iar voi, fiind vase alese ale harului, vindecați rănile noastre cele sufletești și cele trupești. Pentru aceasta, slăvind pe Dumnezeu cel minunat întru sfinții Săi, pe voi cu osârdie vă fericim: Bucurați-vă, Cosma și Damian, Sfinților doctori cei fără de arginți și preaslăviților făcători de minuni!

Rugăciune către Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian

Către voi, Sfinților doctori cei fără de arginți și făcătorilor de minuni Cosma și Damian, ca spre niște grabnici ajutători și calzi rugători pentru mântuirea noastră, noi cei nevrednici, plecând genunchii, alergăm și, căzând, cu osârdie strigăm: nu treceți cu vederea rugăciunea noastră, a celor păcătoși, neputincioși, căzuți în multe fărădelegi și care greșim în toate zilele și ceasurile. Rugați pe Domnul ca să tindă nouă nevrednicilor robilor Săi milele Sale cele mari și bogate și să ne izbăvească pe noi de tot necazul și durerea, căci voi ați luat de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos harul cel neîmpuținat al tămăduirilor pentru credința cea tare, tămăduirea cea fără de plată și sfârșitul nostru cel mucenicesc. Auziți-ne pe noi, cei ce ne rugăm, și cu mijlocirea voastră cea bineprimită cereți de la Dumnezeu binecuvântare pentru noi toți; iarăși căzând, cu sârguință ne rugăm: cereți-ne nouă de la Domnul toate cele folositoare spre bine în viața noastră cea vremelnică, dar mai ales cele ce slujesc spre mântuirea cea veșnică, ca să ne învrednicim prin rugăciunile voastre a primi sfârșit creștinesc fără de durere, nerușinat, cu pace și ca să ne izbăvim de toate uneltirile diavolești și de munca de veci; iar ai Împărăției cerurilor, celei fără de sfârșit și fericite, moștenitori să fim. Așa, plăcuților ai lui Dumnezeu, nu încetați rugându-vă pentru noi, cei ce alergăm către voi cu credință. Că deși după mulțimea păcatelor noastre nu suntem vrednici de milostivirea voastră, voi, fiind urmași credincioși ai iubirii de oameni a lui Dumnezeu, faceți ca să aducem roade vrednice de pocăință și să ajungem la odihna cea veșnică, lăudând și binecuvântând pe Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel minunat întru sfinții Săi, și pe Preacurată Maica Sa și sprijinitoarea voastră cea caldă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. 

Troparul Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Cosma și Damian, din Roma

Glasul 8

Sfinților cei fără de arginți și de minuni făcătorilor, cercetați neputințele noastre. Și ca unii care în dar ați luat, în dar dați-ne nouă.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments