Blog

header image
1 abril, 2023 @ 01:03 by admin

Acatistul Stareților de la Optina

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

 Troparele de umilință:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

 Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri.
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu.
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit.
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat.
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne.
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Stareților de la Optina

Glasul al 5-lea

Pentru a voastră smerenie și dragoste, pentru tăria credinței și nevoințele mari, Dumnezeu v-a înzestrat cu multe daruri ca niște vestitori ai voii Sale și ocrotitori ai mântuirii. Pentru aceasta luminați-ne pe noi o, mari luminători ai Optinei.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea.
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie.
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le.
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine.
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Condac 1:

Aleși fiind de Dumnezeu din această lume plină de deșertăciuni, o, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, ați ridicat cu evlavie crucea voastra și lui Hristos cu credință I-ați urmat și îndrăzneală în mijlocirea voastră înaintea Domnului ați căpătat. Pentru aceasta, aducându-vă acum cu sârguință rugăciune, cu dragoste strigăm vouă: Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Icos 1:

Căutand din toată inima viața îngerească monahală, ați lepădat toate patimile lumești, înțelepților întru Dumnezeu. Și în brațele Tatălui cu dragoste la Sihăstria Optina ați venit, umblând pe calea cea strâmtă și plină de suferințe până la sfârșitul petrecerii voastre pământești. Pentru aceasta, cântări de laudă vă aducem, strigând:
Bucurați-vă, alergare cu bucurie la chemarea Domnului;
Bucurați-vă, următori lui Hristos cu toată dorința;
Bucurați-vă, luare pe umeri a crucii voastre;
Bucurați-vă, iubire de Dumnezeu mai presus de toate cele din lume;
Bucurați-vă, desăvârșită lepădare de sine pentru Hristos;
Bucurați-vă, moștenitori fericiți ai Împărăției Cerului;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 2:

Văzând mrejele vrăjmașului întinse ca un păienjeniș în toată lumea și simțind în adâncul inimilor voastre că de ele oamenii se izbăvesc doar prin smerenie, în rugăciune fierbinte înaintea lui Dumnezeu vă aruncați, strigând cu umilință: Aliluia!

Icos 2:

Înțelegând cu inima și cu mintea, că prin faptele sale nimeni dintre cei vii nu se poate îndreptăți înaintea lui Dumnezeu și ținând totdeauna înaintea ochilor voștri păcatele voastre, șuvoaie de lacrimi doar de Domnul văzute n-ați încetat să vărsați. Și aducând lui Hristos pocăința sufletului, chipul Lui ni l-ați arătat nouă, celor ce strigăm:
Bucurați-vă, pomenire de toată vremea a fărădelegilor voastre;
Bucurați-vă, primire de la Domnul a darului umilinței și lacrimilor;
Bucurați-vă, cunoaștere a fericirii ce vine în urma plângerii pentru păcate;
Bucurați-vă, dobândire a smereniei prin neîncetata părere de rău pentru păcate;
Bucurați-vă, propovăduitori ai pocăinței pe pământ;
Bucurați-vă, că în cer sunteți mângâiați acum de către Domnul;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 3:

Încredințându-vă în puterea patimilor mântuitoare ale lui Hristos, sfinților, cu nădejde nebiruită de mântuire, vă socoteați mai răi decât toți oamenii și nevrednici de milostivire. Pentru aceasta cu multă smerenie și cu mulțumire pururea lui Dumnezeu îi strigați: Aliluia!

Icos 3:

Avand în inimile voastre darul dumnezeiesc al smeritei înțelepciuni, ca niște adevărați ucenici ai lui Hristos, Care S-a smerit până la moartea pe Cruce, socoteați ca nimica nevoințele și ostenelile voastre. Și sporind în nevoințe, îndoit creșteați și cu smerenia, lucru de care minunându-ne, strigăm:
Bucurați-vă, deprindere a ascultării și smereniei de la Mântuitorul;
Bucurați-vă, smerenie înălțată de către Domnul Slavei;
Bucurați-vă, câștigare prin smerenie a nerăutății și blândeței;
Bucurați-vă, dobândire prin smerita cugetare și defăimarea de sine a liniștei sufletului;
Bucurați-vă, aleși îmbogățiți prin sărăcia cu duhul;
Bucurați-vă, moștenitori ai Împărăției Cerului, celor săraci cu duhul gătită;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 4:

Furtuna patimilor, ridicată de trup și de diavol, ați liniștit-o, mintea stăpână peste patimile pierzătoare cu postiri așezându-o. Ființa lui Hristos v-ați închinat-o, cugetul l-ați strâmtorat spre împlinirea poruncilor și de harul lui Dumnezeu v-ați împărtășit, răul binelui și trupul duhului le-ați supus, lui Hristos începătorul nevoințelor neîncetat cântând: Aliluia!

Icos 4:

Auzind cuvântul Domnului, că Împărăția Cerului se ia cu asalt și doar cei ce se silesc o dobândesc pe dânsa, prin post, priveghere și rugăciune v-ați nevoit neîncetat și trupul cu patimile le-ați răstignit pe Crucea lui Hristos, neabătut păzind rânduielile monahale. Pentru aceasta vă fericim:
Bucurați-vă, purtare cu râvnă a jugului bun al lui Hristos;
Bucurați-vă, priveghere a inimii ce ține duhul nestins;
Bucurați-vă, guri străjuite cu trezvie duhovnicească;
Bucurați-vă, supunere cu duhul a trupului, fără pierzătoare a milei de sine;
Bucurați-vă, împletire a nevoinței minții cu ostenelile trupești;
Bucurați-vă, dobândire a sufletelor în răbdarea cea după Dumnezeu;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 5:

Ca pe o armă nebiruită împotriva legiunilor diavolești, numele purtător de lumină al lui Hristos neîncetat cu credința în inimă l-ați purtat. Și primind izvorul veșnic al harului, ați urcat din putere în putere și foc la foc ați adăugat. Pentru aceasta, cu mintea curățită lui Dumnezeu îi cântați: Aliluia!

Icos 5:

Văzându-vă neîncetat neputința, mântuitoarea și purtătoarea de har rugăciune a lui Iisus niciodată n-ați încetat să o lucrați și printr-însa primele răsăriri ale patimilor le-ați tăiat și uneltirile vrajmașului le-ați ars. În tăcerea inimii, vorbirea în rugăciune cu Domnul tainic ați dobândit și sfeșnice vii făcându-vă nouă, celor ce mergem pe calea mântuirii, vă strigăm:
Bucurați-vă, adâncire în rugăciune a întregii voastre minți;
Bucurați-vă, frângere de inimă ce chemi pogorârea harului;
Bucurați-vă, lepădare în vremea rugăciunii a cugetelor pământești;
Bucurați-vă, chemare neîncetată a numelui lui Iisus;
Bucurați-vă, nevoitori de toată vremea ai rugăciunii inimii;
Bucurați-vă, primire a cererilor voastre înălțate în numele Domnului;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 6:

Stând cu inima la rugăciune înaintea Crucii Domnului Cel ce pătimește pentru păcatele omenești, îmbelșugate lacrimi ați vărsat, Cuvioșilor. Cu durerea inimii pentru păcatele voastre și mistuiți de o dragoste nespusă către Răscumpărătorul nostru, până la sfârșitul vieții către Dânsul ați strigat: Aliluia!

Icos 6:

Strălucind în inimile voastre lumina dragostei Dumnezeiești, slava lumească și laudele deșarte le-ați urât și le-ați disprețuit, iar ocările din partea oamenilor și toate suferințele cu inima deschisă le-ați primit, împărtășindu-vă cu osârdie de patimile lui Hristos. Prin aceasta chipul pătimirii și răbdării ne-ați arătat nouă, celor care cu credință strigăm:
Bucurați-vă, purtare în trupurile voastre a rănilor Domnului Iisus Hristos;
Bucurați-vă, sorbire a ocărilor ca pe o băutură purificatoare;
Bucurați-vă, îndepărtare cu toată inima de măririle pământești;
Bucurați-vă, rugăciune cu dragoste pentru cei care vă cinstesc pe voi;
Bucurați-vă, iubire ce socotești ca pe niște binefăcători pe cei ce te supără;
Bucurați-vă, mulțumire neîncetată adusă Milostivului Dumnezeu;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 7:

Văzând dorința voastră bună și osteneala neîncetată pentru împlinirea poruncilor Sale, Domnul Cel ce voiește ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină v-a luminat mintea ca să înțelegeți căile Sale și dreptatea Sa v-a învățat. Iar voi, cu inima învăpăiată de har I-ați cântat pururea: Aliluia!

Icos 7:

Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, căci mai bine decât cărturarul îi înțelepțești pe robii Tăi, care Te caută din toată inima și le deschizi ochii ca să înțeleagă minunile legii Tale. Drept aceea, pe Cuvioșii Tăi, Părinții noștri de la Optina, care neîncetat poruncile Tale au păzit și ne-au învățat a le iubi cu osârdie, îi lăudăm cântând:
Bucurați-vă, așezare în inimă ca pe o mare comoară a cuvintelor lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, iubire din toată inima a căii poruncilor lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, ură trezvitoare față de toată calea nedreptății;
Bucurați-vă, mers neabătut pe calea Domnului;
Bucurați-vă, gătire netulburată a inimii în nevoința cea bună;
Bucurați-vă, îmbrățișare a cuvântului lui Dumnezeu și aflare a păcii lui Hristos;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 8:

Socotindu-vă străini și călători pe pământ, n-ați dorit să dobândiți nimic din lucrurile pieritoare ale acestei lumi, ca să nu fie inima voastră atrasă spre pământ. Ci, doar de Unul Dumnezeu să se alipească, înălțându-I cântare: Aliluia!

Icos 8:

Toată împătimirea trupească care ne desparte de dragostea Domnului din tot sufletul ați respins-o, căutând doar cele ce sunt spre duhovnicesc folos. De bunurile vieții nu v-ați alipit inima și totdeauna cu dragoste pe Hristos urmând, toată nădejdea într-Însul v-ați pus-o, pentru care acum vă lăudăm așa:
Bucurați-vă, viață mutată la Domnul fără împătimire față de lume;
Bucurați-vă, lepădare de grijile lumești pentru dulceața rugăciunii;
Bucurați-vă, credință neclintită ce tai împrejur grijile vieții;
Bucurați-vă, sărăcie de bună voie și ascultare omorâtoare a patimilor vătămătoare;
Bucurați-vă, păzire cu sfințenie a făgăduinței monahale pentru sărăcia de bună voie;
Bucurați-vă, tăiere a voii ce v-a arătat adevărați ucenici ai lui Hristos;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 9:

Toate rugăciunile voastre și toate puterile voastre pe altarul închinării, Cuvioșilor, le-ați depus, ca să aflați curăția inimii, fără de care, după cuvintele lui Hristos, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și de la Domnul primind-o, v-ați învrednicit în chip minunat a cânta Sfintei Treimi împreună cu drepții: Aliluia!

Icos 9:

Pornirile patimilor trupești care luptă împotriva sufletului, cu post și rugăciune le-ați îmblânzit, nelăsând gândurile păcătoase să vă stăpânească. Și de la Domnul Dumnezeu, Singurul care are putere să biruie cele ale firii, darul neprihănirii și isihiei ați primit, pentru care cântare de laudă acum vă aducem:
Bucurați-vă, smerenie ce atragi harul lui Dumnezeu în lupta împotriva patimilor;
Bucurați-vă, iubire de osteneli și lipsuri ce lepezi odihna trupească;
Bucurați-vă, veștejire prin post și privegheri a poftelor trupești;
Bucurați-vă, biruire a legilor firii cu puterea lui Hristos;
Bucurați-vă, închinare a trupurilor și sufletelor voastre ca jertfă fără prihană înaintea Domnului;
Bucurați-vă, curăție a inimii ce vezi pe Domnul în fericirea veșnică;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 10:

Vrând să vă mântuiți sufletele și să vă împărtășiți de Viața veșnică, toate cugetele pământești și trecătoare le-ați trecut cu vederea și Mântuitorului nostru, Care a dat ucenicilor Săi porunca cea mare a dragostei, cu fapta și adevărul I-ați urmat. Pentru aceasta, pe cei din jurul vostru cu dragoste învăpăiată de har i-ați iubit, pe Tatăl Ceresc al tuturor oamenilor chemându-L: Aliluia!

Icos 10:

Iubindu-i din tot sufletul pe cei din jurul vostru, Împărăția Sfintei Treimi înlăuntrul vostru ați aflat-o și prin aceasta în inimile voastre focul dragostei lui Dumnezeu s-a pogorât. De acesta aprinzându-vă deplin, faptelor dragostei jertfă v-ați adus, primind acum de la noi cântare cu evlavie:
Bucurați-vă, dragoste sfântă ce cuprinzi pe toți oamenii;
Bucurați-vă, iubire însetată de mântuirea tuturor, care te faci tuturor toate;
Bucurați-vă, suspin cu lacrimi pentru suferințele oamenilor;
Bucurați-vă, liman și sprijin mângâietor al tuturor celor ce aleargă la voi;
Bucurați-vă, grabnic ajutor al tuturor celor ce vă cheamă cu credință;
Bucurați-vă, punere a sufletelor pentru aproapele;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 11:

Cântare de laudă vă aducem, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, căci urmărindu-vă calea pământească cu adevărat ne-am învățat a umbla după dreptate. Fericiți sunteți, că pentru dragostea lui Hristos v-ați nevoit și puterea vrăjmașului ați rușinat, arătându-le tuturor adevărata virtute și dintru slava cerească Domnului strigând: Aliluia!

Icos 11:

Lăudând nevoințele voastre luminoase, Cuvioșilor Părinți ai noștri de la Optina, vă fericim ca pe niște minunați povățuitori ai monahilor. Iar acum împreună vorbitori cu ingerii v-ați arătat și în cer înaintea tronului lui Dumnezeu stând, vă rugați pentru noi, care cu dragoste vă cântăm:
Bucurați-vă, râvnitori ai privegherii neîncetate;
Bucurați-vă, păstrători neadormiți ai focului din vatra inimii;
Bucurați-vă, stâlpi neclătinați ai ascultării, care pe toate le-ați răbdat;
Bucurați-vă, intrare prin multe suferințe în Împărăția lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, chipuri ale vieții monahale deopotrivă în cinste cu îngerii;
Bucurați-vă, robi credincioși ai lui Dumnezeu și fii ai Împăratului Ceresc;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 12:

Darul harului Domnului pentru noi cerând, o fericiților, cu dreptate vă lăudăm. Ascultați suspinul nostru, nu treceți cu vederea lacrimile noastre. Rugați-l pe Domnul să potolească patimile noastre cele cumplite și plânsul cel cu frângere de inimă pentru păcate să ne dea, ca din suflet curat și buze neîntinate împreună cu voi în Rai să-i cântăm: Aliluia!

Icos 12:

Cântare de laudă înălțându-vă, o, Cuvioșilor, știm că nu așteptați de la noi doar cântarea cea cu buzele, ci aflarea după pilda voastră a smereniei inimii și îndreptării vieții. Pentru aceasta, alergăm la ajutorul vostru ca să atingem limanul pocăinței și cu dragoste ne nevoim, cântând:
Bucurați-vă, apărători ai celor care viețuiesc cucernic;
Bucurați-vă, întărirea celor neputincioși și orfanilor;
Bucurați-vă, ajutor cu dumnezeiască putere spre mântuirea celor ce vă cheamă;
Bucurați-vă, izvoare de har care nașteți în care se pocăiesc lacrimi de mângâiere;
Bucurați-vă, liturghisire a iubirii de oameni a Sfintei Treimi;
Bucurați-vă, mijlocitori fierbinți înaintea Domnului pentru mântuirea noastră;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 13:

O, preaslăviți drepți ai lui Hristos, Cuvioșilor Părinți și Stareți, Moise, Antonie, Isaachie, Ilarion, Anatolie, Iosif și al doilea Isaachie, Leon, Macarie, Ambrozie, Varsanufie, al doilea Anatolie, Nectarie și Nicon, ca șapte stâlpi și șapte luminători ați strălucit în Sihăstria de la Optina! Auziți această rugăciune a noastră și pogorâți-ne de la Hristos dar de smerenie și pomenire a morții, să ne izbăvească cu harul Său de tot răul și să ne învrednicească de sfârșit creștinesc pe toți care îi cântăm Lui: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori)

Icos 1:

Căutand din toată inima viața îngerească monahală, ați lepădat toate patimile lumești, înțelepților întru Dumnezeu. Și în brațele Tatălui cu dragoste la Sihăstria Optina ați venit, umblând pe calea cea strâmtă și plină de suferințe până la sfârșitul petrecerii voastre pământești. Pentru aceasta, cântări de laudă vă aducem, strigând:
Bucurați-vă, alergare cu bucurie la chemarea Domnului;
Bucurați-vă, următori lui Hristos cu toată dorința;
Bucurați-vă, luare pe umeri a crucii voastre;
Bucurați-vă, iubire de Dumnezeu mai presus de toate cele din lume;
Bucurați-vă, desăvârșită lepădare de sine pentru Hristos;
Bucurați-vă, moștenitori fericiți ai Împărăției Cerului;
Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Condac 1:

Aleși fiind de Dumnezeu din această lume plină de deșertăciuni, o, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, ați ridicat cu evlavie crucea voastra și lui Hristos cu credință I-ați urmat și îndrăzneală în mijlocirea voastră înaintea Domnului ați căpătat. Pentru aceasta, aducându-vă acum cu sârguință rugăciune, cu dragoste strigăm vouă: Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți ai Optinei, luminoși purtători ai harului stăreției!

Rugăciune către Preacuvioșii Părinți și Stareți, care au strălucit la Sihăstria Optina

O, mari drepți ai lui Dumnezeu, stâlpi și luminători ai pământului Rusiei, Preacuvioșilor și Purtătorilor de Dumnezeu părinți ai noștri de la Optina, Leon, Macarie, Moise, Antonie, Ilarion, Ambrozie, Anatolie, Isaachie și Iosif, Varsanufie, Anatolie, Nectarie, Nicon și Isaachie, după porunca Evangheliei pe Domnul Dumnezeu din toată inima și din tot sufletul și din tot cugetul L-ați iubit și ca niște făclii de har purtătoare ați luminat întreg poporul spre mântuire.

Pentru aceasta, sub Acoperământul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarea de Dumnezeu ați venit la Sihăstria Optina, întemeiată de tălharul care s-a pocăit. Și până la sfârșitul vieții voastre ați umblat cu smerenie și osândire de sine pe calea cea strâmtă și plină de suferință, dobândind prin aceasta cu prisosință darurile binecuvântate ale Duhului Sfânt.

Pe bătrâni și tineri, pe nobili și pe sărmani, pe înțelepții veacului acestuia și pe cei simpli, pe toți care veneau la voi cuprinși de necazuri, i-ați liniștit și mângâiat duhovnicește, cu lumina adevărului lui Hristos i-ați luminat și i-ați reînviat duhovnicește.

Pe toți ca pe voi înșivă i-ați iubit și în inima voastră i-ați cuprins, după cuvintele Apostolului, cele viitoare vestind, povățuind, îndreptând și mângâind.

Rugați-L pe Milostivul Dumnezeu, care în locuința Raiului pe tălharul înțelept împreună cu Sine l-a luat, să ne dăruiască nouă, nevrednicilor, ca lucrătorilor din ceasul al unsprezecelea, duh umilit, inimă curată, înfrânarea limbii, fapte drepte, smerenie înțeleaptă, lacrimi de pocăință, credință nerușinată, dragoste nefățarnică, pace sufletească și sănătate trupească.

Iar prin mijlocirea voastră să ne învrednicească Domnul de răspuns bun la înfricoșătoarea Sa Judecată și de chinurile veșnice izbăvindu-ne, de Împărăția Cerului să ne facă părtași împreună cu voi, în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Stareților de la Optina

Glasul al 5-lea

Pentru a voastră smerenie și dragoste, pentru tăria credinței și nevoințele mari, Dumnezeu v-a înzestrat cu multe daruri ca niște vestitori ai voii Sale și ocrotitori ai mântuirii. Pentru aceasta luminați-ne pe noi o, mari luminători ai Optinei.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments