Blog

header image
25 noviembre, 2022 @ 01:18 by admin

Canon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Ecaterina


Troparul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, glasul al 4-lea:

Cu înțelepciunea ca și cu razele soarelui ai luminat pe filosofii cei păgâni și ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinței, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasa ai încredințat-o, dimpreună și pe prigonitorul l-ai mustrat, mireasă de Dumnezeu chemată, Fericită Ecaterina! Cu bucurie ai alergat la Cămara cea Cerească, către Hristos, Mirele Cel Preafrumos și de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească. Înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe Faraon urmăritorul…

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru rugăciunile Preaînțeleptei Mucenițe Ecaterina, Hristoase ochiul sufletului meu cel întunecat luminează-l, dându-mi mie, Stăpâne, Razele revărsării Luminii Tale, care împrăștie toată negura greșelilor mele celor ucigătoare de suflet.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Călăuzită fiind de Dumnezeieștile porunci ale Stăpânului, preaînțeleaptă și cu dragostea Lui aprinzându-te, ai alergat sârguitoare la lupte; și mințile tiranilor le-ai uluit, Sfântă Ecaterina, cu cuvântul, cu înțelepciunea și cu darul.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ocârmuită fiind de mâna cea tare a lui Hristos, mărită, de viforul idolesc ai scăpat neatinsă, muceniță, plutind pe valuri cu pânzele crucii și cu Dumnezeieștile vânturi ale Duhului, înălțând cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bucurându-te cu podoabele fecioriei, Înțeleaptă Ecaterina și Dumnezeiască cunoștință din cer având, pe întâistătătorii cunoștinței cei cu nume mincinos cu bună îndrăzneală și bărbătește i-ai rușinat, cu putere biruindu-i.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cel Ce te cunoaște, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, întoarcere de la tot eresul poartă. Că ai născut pe Cel Ce S-a făcut Trup fără schimbare, pe Cel mai Înalt decât toată făptura, Născătoare de Dumnezeu, pe Cuvântul lui Dumnezeu Cel Veșnic.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit cerurile…

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din îndemnurile inimii tale ai venit la patimă de bună voie, pe Hristos urmând. Și biruind luminat pe stăpânitorul întunericului lumii, de cunună purtătoare te-ai arătat, Sfântă Ecaterina, de Dumnezeu primită.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria minții ai înfruntat pe tiranii cei afundați în adâncul păgânătății, grăind lămurit despre învățăturile cunoștinței de Dumnezeu, luminată fiind cu Dumnezeiască înțelepciune, muceniță, cu totul lăudată.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce a șoptit în urechile Evei ispita asemănării cu Dumnezeirea este zdrobit acum de o fecioară tânără. Că îngrădindu-se cu arma crucii, ai rușinat, Sfântă Ecaterina, muceniță, pe acel îngâmfat fără măsură.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cugetul meu cel omorât înviază-l cu lucrarea Vieții Celei Ce S-a arătat din tine lumii, ungându-mi rănile și urmele păcatului, de Dumnezeu Născătoare, Ceea ce ești Una cu totul fără prihană.

Cântarea a 4-a. Irmos: Tu ești Tăria mea, Doamne…

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vitejească împotrivire ai arătat, Sfântă Muceniță Ecaterina, pururea lăudată, împotrivindu-te vrăjmașului cu multă răbdare și zdrobindu-l cu picioarele tale cele înfrumusețate prin Puterea Crucii, purtătoare de biruință, lauda mucenicilor.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mireasă a lui Hristos te-ai arătat, Sfântă Ecaterina Preafericită, cu Razele Cele Luminoase ale Dumnezeieștii Frumuseți luminându-te și cu podoabă strălucind. Pentru aceasta și veselindu-te, cânți Stăpânului: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mândria prigonitorilor ai surpat-o și cu Dumnezeiescul cuvânt al înțelepciunii tale, ca dintr-o prăpastie a slujirii înșelătoare a idolilor pe cei amăgiți i-ai smuls învățând pe cei ce cântă să strige lui Hristos: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bine vestita și de lumină purtătoare prăznuire a slăvitei tale pomeniri, prealăudată, zdrobind cu tărie îndrăzneala vrăjmașului, ca un soare a răsărit. Pentru care, cu mare glas Stăpânului strigăm: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Acum s-a surpat, Fecioară, tăria celor ce se leapădă de închinarea Cinstitei Icoanei tale și a Celui Ce mai presus de minte S-a Întrupat din tine și lumea toată a luminat și a tuturor sfinților. Iar pe cei ce te cinstesc cu credință i-ai luminat, Ceea ce ești Una Prealăudată!

Cântarea a 5-a.Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragostea Stăpânului tău fiind aprinsă, muceniță prealăudată și căutând să vezi Frumusețea Lui cea fără asemănare, cu gând de bunăvoie rănilor pe tine te-ai dat, strălucind cu darurile fecioriei.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu chinuri preasfințite înfrumusețându-te pe tine însăți înțelepțește, bună fecioară, ai intrat în Cămara Cerească a lui Hristos. Și acum, luminat veselindu-te, cu Mirele tău împreună ești, preafericită!

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fecioară prealuminată te-ai arătat, iubind pe Unul Cel Dorit și în urma Lui grabnică alergare săvârșind, la mireasma Mirelui tău Celui duhovnicește Deșertat, ai strigat: alerg, Mirele meu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Adevărată de Dumnezeu Născătoare pe tine toți cunoscându-te, Preacurată Stăpână, pe Cel Ce S-a născut din tine Dumnezeu Cuvântul știindu-L, Îl vestim cunoscut în două firi și două voințe de Sine Stăpâne, Fecioară Dumnezeiască Mireasă.

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul păcatelor…

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine toată, strălucită cu preafrumoasă raza fecioriei și cu muceniceștile sângiuri înroșită, văzându-te Cuvântul Cel Bun și Preacurat, în Cămările Cerești te-a sălășluit, fecioară!

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbutit-ai să zdrobești prin Sfânta Cruce puterea tiranilor și deșertăciunea înțelepciunii lumești ai vădit, izvorând dogmele învățăturii celei de Dumnezeu insuflate, Înțeleaptă Ecaterina, pururea pomenită.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cel ce cu înșelăciune mai întâi a izgonit pe Adam din desfătarea Raiului, l-ai zdrobit pe pământ, muceniță prealăudată, durerile rănilor cu tărie răbdând și cu cununile Împărăției încununându-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Judecătorul și Fiul tău, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, Milostiv fă-L în ziua Judecății și Izbăvitor din nevoi, cu rugăciunile tale, Maică. Căci către tine, Una, nădejdea îmi pun.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

Ceată cinstită ridicați acum Dumnezeiește, iubitorilor de mucenici, cinstind pe Preaînțeleapta Ecaterina. Că aceasta în locul luptei pe Hristos a propovăduit și pe balaurul l-a zdrobit, cunoștința ritorilor rușinând.

Cântarea a 7-a. Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu…

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Laudă a mucenicilor și învățătoare a dreptei credințe ai fost, Luminatului tău Mire, Hristos, mulțime de mucenici aducând. Cu care împreună strigi, prealăudată, cântând: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul tău, preaînțeleaptă, spre mântuire pe mulți i-a smuls din nebunia idolească. Și mucenici purtători de lumină i-a arătat pe cei ce cu mare glas, împreună cu tine, strigă: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fecioara urmându-Te, Ție s-a adus ca jertfă, de sabie fiind tăiată, a Ta Preacurată Patimă urmând și Ție, Ziditorului, strigând și grăind: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Sfântul Sfinților, întru tine cu sfințenie sălășluindu-Se, Curată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Întrupându-Se din tine, S-a născut, ca să mântuiască pe cei ce strigă ție cu credință: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Cântarea a 8-a. Irmos: De șapte ori tiranul…

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin învățăturile tale crezând împărăteasa, a trecut la creștinătate și a răbdat cu tărie simțirea durerilor. Și Împărăției Cerurilor celei neschimbate s-a învrednicit lămurit, strigând: pe Stăpânul, preoți, binecuvântați-L, popoare, preaînălțați-L întru toți vecii.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mucenicii să fie cererile credincioșilor! Că purtătoarea de chinuri stă înaintea lui Hristos, cerând cele mai bune și dătătoare de mântuire celor ce săvârșesc cu osârdie preasfântă și cinstită pomenirea ei și cu credință cântă: popoare, preaînălțați pe Hristos în veci.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deschizând ușile Raiului, te-a primit Mirele pe tine, preaînțeleaptă și Cămară Preacinstită ți-a pregătit să locuiești. Și Împărăției părtașă, ca pe Ceea ce ai împărtășit Patimile Lui, te-a arătat. Înaintea Căruia stând acum, fiica împăratului, strălucit împodobită, să nu ne uiți pe noi.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvinte amăgitoare te ispitea tiranul, vorbe de momeală folosind cumplitul și nădăjduind că va slăbi tăria ta, mărită. Dar tu, năzuind să te faci mireasă a lui Hristos, ai strigat: pe Stăpânul, preoți, binecuvântați-L, popoare, preaînălțați-L întru toți vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Mai Sfințită decât Ceata îngerilor cea mai presus de lume ești, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ești cu totul fără prihană. Că pe Ziditorul și Stăpânul lor L-ai născut din pântece Fecioresc și Neispitită de nuntă, pe Dumnezeu Cel Întrupat în două firi, fără amestecare și fără schimbare și într-Un Ipostas.

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a cerul…

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mutatu-te-ai la Cămările cele Luminoase, cu îmbrăcăminte de mireasă împodobită fiind, făclie feciorească purtând în dreapta ta, iar în cealaltă purtând capul tău cel tăiat. Și acum, stând înaintea lui Hristos, Mirelui tău, pe cei ce te laudă pe tine ocrotește-i.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primită a fost rugăciunea ta, de Dumnezeu înțelepțită. Că pe cei ce cheamă cu credință numele tău cel cinstit, îi mântuiește Stăpânul de ispite și bună sănătate le dăruiește, tâmăduindu-i de neputințe sufletești și trupești. Pentru aceasta, bucurându-ne, pe tine te fericim, Sfântă Ecaterina.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ajuns-ai acum cu cuviință la limanul cel lin, străbătând liniștit marea cea luminoasă, muceniță, nefiind ispitită de valuri, preaînțeleaptă. Și bogăție de multe feluri lui Hristos aducând mulțimea de mucenici, Fecioară Ecateria, Preafericită.

Stih: Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înăuntru în Cămările Cerești dănțuind acum cu ceata fecioarelor, strălucind împrejur cu razele mucenicești, Preaînțeleaptă Ecaterina, dezleagă legăturile greșelilor mele, cu osârdie rugând pe Făcătorul de bine al tuturor, pentru Care sângele ți-ai vărsat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Arătatu-te-ai Maică a lui Dumnezeu, o, Fecioară, mai presus de fire născând cu Trup pe Cuvântul Cel Bun, pe Care Tatăl L-a născut din Sine mai înainte de toți vecii, ca un Bun. Pe Care acum și mai presus de trupuri Îl știm, deși în Trup S-a și îmbrăcat.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea…

Înțelepciunea cea cu adevărat din cer, prin gura Arhanghelului Mihail primind, muceniță prealăudată și întru lupte nebiruită, cu înțelepciunea cea lumească pe ritori ai rușinat; iar cu Înțelepciunea cea Dumnezeiască rătăcirea ai micșorat. Pentru aceasta, văzând nevoința ta, Ziditorul a stat de față întărindu-te și zicând: vino, suie-te, că vistieriile te așteaptă. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi…

David, mergi înainte în Locașul lui Dumnezeu și bucurându-te, primește pe Împărăteasa noastră și către Dânsa strigă: intră, Doamnă, în Locașul Împăratului, intră. A Cărui Slavă acoperit se cunoaște, din care miere și lapte va curge tuturor, Lumina Hristos.

 

About the author

Related posts

Comments

No comments