Blog

header image
14 noviembre, 2022 @ 08:26 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Filip

Troparul Sfântului Apostol Filip, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Razele Cele Prealuminate ale Dumnezeieștii Străluciri, lui Hristos îndulcindu-te luminat, de Dumnezeu propovăduitorule Apostole Filip, cu strălucirile tale cele după împărtășire, luminează-ne pe noi.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce ție ți-a arătat mărirea Părintelui prin Sine, Sfinte Filip, Hristos cu ceata ucenicilor pe tine te-a rânduit, a ta faptă bună mai înainte cunoscând, de Dumnezeu fericite.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Acum nu în închipuiri întunecate, nici în umbre, nici în oglinzi vezi, preaințelepte, pe Izvorul Bunătăților Hristos, Marginea doririlor, ci față către față Îl vezi lămurit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lipsind căpeteniile din seminția lui Iuda, Preacurată, Fiul tău și Dumnezeu, venind Povățuitor marginilor pământului, cu adevărat acum a împărățit.

Catavasie:

Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maice; și mă voi arăta luminat praznuind și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu fiind plin de lumina privirii la cele de sus, prin lucrare, lui Hristos, Luminii Celei Mari Ce a fost cu noi, te-ai învrednicit a sluji, Dumnezeiscule Filip.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Temei dogmelor celor creștinești a ta învățătură de Taină creștinește s-a arătat, că printr-însa cu dreaptă credință am cunoscut pe Fiul Unit fiind cu Părintele.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Sfeșnic de aur ai fost, strălucind oamenilor lumina cea pururea veșnică și luminând printr-Însul lumea ai lămurit cu cunoștința, Sfinte Filip, Preaalesule.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Spre tine, Preasfântă Curată, nedăjduindu-mă, să nu cad din nădejdea cea întru tine. Ci, ca o Maică Milostivă a Iubitorului de oameni Dumnezeu, din cursele vrăjmașului mă miluiește.

Catavasie:

Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ce ești Izvor Viu și Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărește-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a. Irmos: Hristos este Puterea mea…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Locaș Soarelui Hristos, al Adevăratei Lumini și Biserică ce ai încăput Strălucirea Lui te-ai arătat și Cer care ai spus Slava lui Dumnezeu oamenilor.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întru omenirea cea stricată prin patimi, fiind pus tu de Hristos ca Dumnezeiască sare, ai uscat putreziciunea ei cea cumplită, de Dumnezeu grăitorule, cel ce ești vrednic de minune.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu puterea lui Hristos, Sfinte Filip, fiind întărit, decât tabăra demonilor și a celor răucredincioși, te-ai arătat mai tare pe pământ, strigând bună vestire a Dumnezeieștii Vieți.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Liman cu bună liniște Hristos te-a arătat celor ce cu credință și cu dragoste adevărată pe tine, Stăpâna cea cu totul fără prihană, din cuget Curat de Dumnezeu Născătoare te vestesc.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat și Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: Cu Dumnezeiască Strălucirea Ta…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veninul vrăjmașului cel de suflet stricător, cu palmele tale cele tămăduitoare, de Dumnezeu grăitorule, l-ai uscat, mântuind pe cei ținuți întru mânia cea de moarte aducătoare, a cumplitei dureri.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu foc insuflat arătându-te, cu venirea Mângâietorului și cu harul, Sfinte Filip, pe cei amorțiți de frigul necredinței, cu căldura credinței i-ai înviat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Aproape de Hristos ai fost, strălucirile cele date ție luându-le fără mijlocire și luminând și povățuind pe cei ce aleargă la tine, i-ai dus la Ziditorul tău.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce cu cuvântul toate le zidește și cu înțeleaptă purtare de grijă le iconomisește, Însuși Domnul precum voiește, pentru milostivire S-a zidit de tine, Preacurată și în Chip Negrăit Trup S-a făcut.

Catavasie:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate și ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a. Irmos: Prins a fost, dar nu s-a ținut…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând că înșelăciunea vrăjmașului mânca și pierdea neamul omenesc, ai încordat săgețile Tale cele ascuțite, adică pe Sfinții Apostoli și slobozindu-le ai desfăcut încheietura pieptului balaurului, Hristoase, vindecând pe toți de vătămarea și stricăciunea lui, Mântuitorule.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lumină de sus strălucind, te-ai arătat ca un fulger lumii luminând și ca un munte ce picură dulceață, ca niște rouă Dumnezeiască ce cade din cer, ca un Apostol ales, ce ai plinit ceata numărului al doisprezecelea a ucenicilor lui Hristos, preafericite.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Învățându-se din adâncul Tainei Tale Dumnezeiescul ucenic, Te-a propovăduit cu mare glas pe Tine, ca pe un Râu al păcii ce izvorăște izvor de dulceață, ca pe un Val ce îneacă mărirea păgânilor, Bunule și a binevestit a Ta Mărită Pogorâre, cea pentru noi.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe toți oamenii cei uciși și pierduți prin moarte, tu i-ai chemat la viața cea veșnică, născând pe Hristos, Nemurirea Cea Nestricăcioasă; și ai luminat și ai slobozit pe cei întunecați, dezlegând legăturile izgonirii noastre, Ceea ce ești Prealăudată.

Catavasie:

Înțelepții lui Dumnezeu, care faceți acest praznic Dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Ca pe o pârgă a firii…

Ucenicul și prietenul Tău și următorul Patimii Tale, de Dumnezeu grăitorul Apostol Filip, lumii pe Tine Te-a propovăduit. Pentru ale cărui rugăciuni, păzește de vrăjmașii cei fărădelege Biserica Ta și cetatea Ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, mult Milostive.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii în Babilon…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o lumină ai fost trimis în chip de săgeată, Apostole, cu luminoase raze luminând pe cei ce cu credință strigă: Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bogate revărsări de lumină ale Dumnezeieștii propovăduiri, fericite, strălucind luminat, pe cei din întuneric dulce a cânta i-ai luminat: Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul părinților noștri.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Bârfirea ritorilor și toată măiestria vorbelor, cu puternicul cuvânt al credinței biruind-o ai cântat: Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul părinților noștri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În două firi mai presus de fire Împreunate, Fecioară Curată, ai născut Neamestecat pe Hristos, Căruia strigăm: Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul părinților noștri.

Catavasie:

N-au slujit făpturii înțelepții lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; și groaza focului bărbătește călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pentru Legile pământești…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumină lumii pe tine te-a Săvârșit, Lumina Cea Părintească, Cuvântul Cel Ipostatic, alegându-te din lume, Apostole de trei ori fericite. Și într-armându-te cu Dumnezeiască Puterea Sa, te-a trimis ca pe un Ostaș într-armat și nebiruit, care ai strigat: pe Domnul lăudați-L, lucrurile și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Putere Dumnezeiască întărit fiind, Cetele cele împotrivă luptătoare le-ai biruit, surpând cumplita lor oștire; că pacea soartă nebiruită luând, ai răsădit lumii pașnică așezare, strigând: pe Domnul lăudați-L, lucrurile și-L preaînălțați întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Cu toată dragostea te-ai Alăturat de Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat, Apostole, ucenic Lui făcându-te și Dumnezeiască slugă și de Taine grăitor. Pentru aceasta de Dânsul fiind trimis la păgâni, ai propovăduit venirea Lui, strigând: pe Domnul lăudați-L lucrurile și-L preaînălțați întru toți vecii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

S-a unit întreg, mai presus de cuget, fără schimbare cu toată omenirea, Dumnezeu Cel Preaînalt, în pântecele tău, Preasfântă Fecioară. Pentru aceasta în două firi este cunoscut Hristos, Unul fiind după amândouă, Căruia cântând, strigăm: pe Domnul lăudați-L, lucrurile și-L preaînălțați întru toți vecii.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Pe tinerii cei binecredincioși, în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită pe toată lumea ridică să-Ți cânte Ție: pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați pe Dânsul întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum învrednicindu-te de Slava Cea Negrăită și de Lumina Cea Neînserată, unde este veselia cea nespusă, unde este bucuria cea neîncetată, în biserica celor întâi-născuți, unde sunt locașurile drepților, roagă-te pentru toți creștinii, Sinte Apostole Filip, Preaînțelepte.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit fiind cu podoaba bunei cuviințe celei înțelegătoare și încununat fiind cu Cununa Împărăției, de Dumnezeu înțelepțite și cu îndestulate dări de lumină, Sfinte Apostole Filip, fiind înconjurat și cu Razele Luminii Celei mai presus de ființă bucurându-te, înaintea Scaunului Stăpânului tău stai, fericite.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu toți cinstiții Apostoli și cu proorocii și cu purtătorii de chinuri, Sfinte Filip, cu cuvioșii, cu ierarhii și cu drepții, cu Născătoarea de Dumnezeu roagă-te, să dăruiască dezlegare de greșeli și curățire de multe păcate, celor ce cu credință săvârșesc de lumină purtătoare și Dumnezeiască pomenirea ta.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul Întrupat, Cel Ce mai înainte fără de trup a fost, Fecioară Maică, L-ai născut; pentru aceasta după adevăr, toți pe tine cu dreaptă credință te propovăduim, mai Adevărată numire ție aducând, Curată, că tu Rădăcină mântuirii credincioșilor rămâi.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să cânte: Bucură-te, Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Izgonitor de demoni arătându-te și luminător celor din întuneric văzându-te, ai arătat pe Soarele care a strălucit din Fecioară. Și capiștile idolești sfărâmând, ai ridicat Biserici, fericite, spre Slava Dumnezeului nostru. Pentru aceasta pe tine te cinstim și Dumnezeiască pomenirea ta strălucit o prăznuim și cu un glas strigăm către tine, Sfinte Apostole Filip: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Nor purtător de ploaie duhovnicească, cu adevărat te-ai arătat celor de pe pământ, adăpând inimile celor de pe pământ, ca pe o țarină în taină; că înconjurând cu cuvântul, ai adăpat marginile și ca niște ploi verși miruri din sicriu. Pentru aceasta, suflând în inimile cele credincioase, mireasma Duhului ai adunat într-însele, Sfinte Apostole Filip. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Sufletul meu cel smerit, Fecioară, din pruncie întinându-l eu păcătosul și cu cuvinte și cu fapte afundându-mă în noroi, nu mai am ce face, sau unde să scap, dar nici altă nădejde nu știu, fără numai pe tine, Curată. Vai mie, netrebnicul! Pentru aceasta acum năzuiesc rugător către tine, cea cu totul fără prihană și mă rog, mărturisindu-mă ție că am greșit. Roagă-te Fiului tău și Dumnezeu, iertare de greșeli să mi se dea, că spre tine mi-am pus nădejdea eu netrebnicul, robul tău.

About the author

Related posts

Comments

No comments