Blog

header image
26 diciembre, 2022 @ 22:38 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan

Troparul Sfântului Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, glasul al 4-lea:

Încununatu-s-a creștetul tău cu diademă împărătească, pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre mucenici. Că vădind nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 5-lea. Irmos: Pe cal și pe călăreț…

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniți, Biserica lui Hristos, cu cântări să încununăm preamărit pe Sfântul Ștefan, întâiul mucenic; și cu Dumnezeiescul har al lui fiind încununați, cântare de biruință să cântăm.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând cugetul cel blând al Învățătorului și smerenia care din dragoste se arată înălțătoare, cu vrednicie a ajuns Sfântul Ștefan întâiul între diaconi și purtătorul de grijă al văduvelor.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După vrednicie ai fost chemat ca ajutător al Apostolilor lui Hristos; și ca un slujitor credincios, purtând numele de cunună, Preasfințite Ștefan, ai trecut prin sânge acolo unde este Hristos.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Tu, Hristoase, pentru oameni îmbrăcându-Te în Om din Fecioara, ca un Prunc ai fost înfășat. Iar întâiul Tău mucenic, cu aruncături de pietre fiind împresurat, de om s-a dezbrăcat.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai înfipt pe nimic…

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un ostaș al lui Hristos, Sfântul Ștefan, luptându-se după Lege împotriva ucigătorilor Domnului și îmbrăcat fiind cu Puterea Lui cea Nebiruită, a biruit toată împotrivirea cea plină de ocară a călcătorilor de lege.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De râvna dragostei lui Hristos aprinzându-se și spre luptă dezbrăcându-se, plin fiind de credință și de Dumnezeiesc Duh, întâiul mucenic a adeverit tuturor propovăduirea pescarilor cea de Dumnezeu rânduită.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un propovăduitor al Vieții Celei de Taină cu adevărat și Dumnezeiești, întâiul mucenic ca și cum ar fi trecut cu vederea viața de față, a arătat cu fapta tuturor, lămurit, adevărul cel purtător de biruință, alegând mai bine moartea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

În peșteră lumească, Stăpânul pentru noi a intrat, cu chip smerit; iar Sfântul Ștefan, începătorul mucenicilor, a ieșit din răutatea omenească, atins fiind de dragostea Stăpânului.

Cântarea a 4-a. Irmos: Dumnezeiasca deșertarea Ta…

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pârâș, judecător, călău și tatăl minciunii, s-a arătat ucigătorul de oameni, Preasfințite Ștefan; ci, însuși pe sine s-a doborât, cel ce a născocit curse împotriva ta.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Marele începător al nevoinței, socotind ca nimic atacul vrăjmașului, luptă cu bărbăție, doborând cu îndemânare pe dușman.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cel dintâi între mucenici, care ne-a netezit nouă calea către mucenicie, Sfântul Ștefan, purtătorul de cunună, dănțuiește încununat cu cunună mucenicească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Strălucit-ai din Fecioară ca un Soare, Hristoase și luminezi cu Lumina Ta pomenirea preamăritului întâi mucenic, care împreună a răsărit ca un Luceafăr.

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce Te îmbraci cu lumina…

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit-a ca un înger întâiul Tău mucenic, Hristoase, ajungând mai presus decât bolțile cerești și de Slava cea de nespus umplându-se, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât de nebiruită a fost îndrăzneala Dumnezeieștii râvne a întâiului mucenic! Că s-a luptat vitejește, până la sânge, împotriva ucigașilor de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu grindina cuvintelor celor ieșite din gura cea de Dumnezeu grăitoare, a surpat întâiul mucenic pe spurcații ucigători și de aceștia, cu nenumărate aruncături de pietre, ca un biruitor s-a încununat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Cel Ce a venit din Maica ce nu știe de bărbat L-a văzut întâiul mucenic stând în ceruri, întru Neschimbata Dumnezeire și Slavă a Tatălui.

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea patimilor…

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Măritul începător al cetei de mucenici, Sfântul Ștefan, depășind cu harul Legile firii, se luminează cu Dumnezeiasca mărire.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Următor preaales al Cinstitei Tale Patimi, Stăpâne Hristoase, fiind Sfântul Ștefan, răsplătește ucigașilor săi cu grăire de bine.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nepărtași la spurcata faptă de ucidere, păzește, Hristoase, pe cântăreții tăi și-i învrednicește de moștenirea întâiului mucenic, ca un Milostiv.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Începătură de mântuire a toată lumea s-a făcut Stăpâne, Nașterea Ta și mucenicilor temei de mărturisire vrednică de Dumnezeu.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Stăpânul nostru, ieri a venit la noi cu Trup, iar astăzi sluga Lui a ieșit cu totul din trup; ieri Împăratul nostru S-a născut cu Trup, astăzi sluga cu pietre este ucisă; că pentru Dânsul se și sfârșește întâiul mucenic și Dumnezeiescul Ștefan.

Cântarea a 7-a. Irmos: Dumnezeul părinților…

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit fiind cu pietrele ca și cu niște flori de multe feluri și frumoase, Preasfințite Ștefan, pe tine însuți te-ai adus lui Hristos, Dătătorului de viață, cântând: Binecuvântat ești!

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât de nebiruită era împotrivirea Apostolului Pavel, pe când prigonea mai înainte pe slujitorii lui Hristos, așa este și acum hotărârea cu care aduce neamurile la Hristos, în veci.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scrâșnind din dinți, în chip cumplit, cei fărădelege ca niște fiare au răpit și au ucis pe Sfântul Ștefan, care Dumnezeiește cânta: Dumnezeule, bine ești cuvântat!

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălțat fiind în Duhul Sfânt, Preasfințite Ștefan, în chip de negrăit ai văzut pe Fiul împreună cu Părintele, strigând Treimii: Dumnezeule, bine ești cuvântat!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ție, Celui Ce ai Răsărit din Dumnezeiasca Fecioară cea Curată, s-a adus Sfântul Ștefan, cunună însuflețită, ca unui Împărat, cântându-Ți Dumnezeiește: Dumnezeule, bine ești cuvântat!

Cântarea a 8-a. Irmos: Ție, Făcătorului a toate…

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniți cu gândul, de mărirea Sfântului Ștefan fiind luminați, să cântăm lui Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat: toate lucrurile lăudați pe Domnul și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-S-a ție Hristos întru Slava Tatălui, vestindu-ți lămurit răsplătirile cele pentru cumplitele nevoințe; pentru aceasta ai strigat: pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ție, ca unui biruitor al înșelăciunii celei nebunești ți s-a împletit cunună pentru cumplita nevoință, Preasfințite Ștefan. Pentru aceasta ai strigat: pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nașterea Stăpânului și pomenirea întâiului mucenic împletitu-s-a pentru noi ca o cunună; pentru aceasta lăudăm neîncetat pe Domnul și-L preaînălțăm întru toți vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe tine Ceea ce în Chip Dumnezeiesc și omenesc, mai presus de cuget, prin cuvânt, ai născut pe Domnul și ai rămas Fecioară, toate lucrurile te binecuvintează și te preaînalță întru toți vecii, Fecioară.

Cântarea a 9-a. Irmos: Isaia dânțuiește…

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Covârșit-ai, întâiule Mucenic Ștefan, toată măsura laudelor și în tot chipul porți biruințe cu nemincinos cuvânt; că toată mintea omenească nu este în stare să-ți împletească ție cunună vrednică de laude.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, fericitul tău glas, Preasfințite Ștefan, care a grăit, strigând: Stăpâne, Hristoase, nu socoti fărădelegile ucigătorilor, ci, ca un Dumnezeu și Făcător, primește duhul meu, ca pe o jertfă plăcut mirositoare.

Stih: Sfinte Apostole și Întâiule Mucenic și Arhidiacon Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu prețul durerilor ai luat cunună de biruință din Dreapta Cea Atotputernică; și acum stând, preafericite, înaintea Împăratului a toate, încununează cu mărire și cu har pe cei ce te laudă pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Începătură de ființare vremelnică în Trup a luat din Fecioara Cel Ce este din Tatăl Fiu fără de ani. Pentru aceasta, ucis fiind acum Sfântul Ștefan, următorul lui Hristos, a moștenit începătura vieții veșnice.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Apostole al lui Hristos, cel mai întâi între diaconi, întâiule mucenic, înțelepte, cununa mucenicilor, cel ce marginile lumii le-ai sfințit, cu nevoințele tale și cu minunile ai luminat sufletele oamenilor, izbăvește de toate nevoile pe cei ce te cinstesc pe tine, Prealăudate Mucenice Ștefan.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Câștigându-și cu adevărat întâiul mucenic al lui Hristos Izvorul Duhului în inimă, în chip tainic, a mustrat semeția iudeilor; și le-a arătat pe Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce a odrăslit din sămânța lui David, plin fiind, măritul, de plinirea înțelepciunii și a harului. Ci, o, de trei ori fericite, miluiește cu rugăciunile tale pe cei ce te cinstesc pe tine.

SEDELNA Praznicului Nașterii Domnului (Crăciunului), glasul al 3-lea. Podobie: De frumusețea Fecioriei tale…

Minune uimitoare s-a făcut astăzi; că Mântuitorul nostru S-a arătat în peșteră trupește din Fecioara, pentru noi, precum Însuși știe; iar magii cu daruri ca unui Împărat s-au închinat și păstorii cu îngerii L-au slavoslovit, cântându-I; cu care împreună și noi strigăm către Dânsul; Slavă Celui Ce S-a Întrupat pentru noi!

About the author

Related posts

Comments

No comments