Blog

header image
16 noviembre, 2022 @ 01:49 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Troparul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, glasul al 3-lea: 

Apostole Sfinte și Evanghelist Matei, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre. 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea… 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Din destul dă-mi harul cel ce s-a sălășluit întru tine, Prealăudate Matei și slugă a lui Hristos. Și voi striga cu strălucire, propovăduind și voi cânta minunile tale, bucurându-mă. 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Ai părăsit deplin tulburarea celor pământești, dacă ai auzit glasul Cuvântului Ce S-a Întrupat și iconom al harului te-ai arătat, propovăduitor primit de Dumnezeu, fericite. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Însuți văzător fiind și slugă a Cuvântului, Celui Ce a strălucit mai înainte de veci din Tatăl, Apostole, ai înconjurat lumea binevestind venirea Lui tuturor neamurilor. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Pierzarea morții și stricarea stricăciunii și arătarea vieții ai binevestit-o, înțelepte, că Fecioara, în pântece zămislind pe Cel Necuprins, lumea a înnoit. 

Catavasie: 

Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maice; și mă voi arăta luminat praznuind și voi cânta minunile ei, bucurându-mă. 

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreți… 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Pe ai Tăi Apostoli, Cuvinte al lui Dumnezeu, i-ai arătat luminători vieții, care au alungat întunericul necredinței, Stăpâne și cu Dumnezeiască Mărirea Ta lumea toată au luminat. 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu toată armătura Ta într-armând pe Apostolul Matei, Preaalesul, Mântuitorule, mai tare decât pe tirani pe acesta l-ai făcut Stăpâne și pierzător l-ai arătat al înșelăciunii idolești, Iubitorule de oameni. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Vestirea limbii tale celei de foc a ars capiștile demonilor, Sfinte Matei, de Dumnezeu insuflate, organ al Mângâietorului, prin care se propovăduiește Hristos, Cuvântul Cel mai înainte de veci. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Trâmbița cea de Dumnezeu cuvântătoare a Sfântului Matei, Înțelepțitul de Dumnezeu, a luminat popoarele, căci a vestit cu osârdie Strălucirea Treimii și Întruparea cea mai presus de minte a Cuvântului, cea din tine, Preacurată. 

Catavasie: 

Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ce ești Izvor Viu și Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărește-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i. 

Cântarea a 4-a. Irmos: Sfatul cel Dumnezeiesc… 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

De Cuvântul Tău Cel Ipostatic, Dumnezeule, fiind învățat ucenicul cel văzător de Dumnezeu, a risipit înțelepciunea cea lumească, cu mare glas strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne! 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Ție, celui fericit de Hristos, ce laudă îți vom aduce, de Dumnezeu grăitorule? Că nu poate omul să spună cu cuvântul, după vrednicie, harul cel înflorit peste tine, minunate. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Văzând mintea ta cea neîntinată și curată, Cel Preaînalt a pus-o, de Dumnezeu arătătorule, ca pe o făclie în sfeșnic înalt, să lumineze tuturor celor din întuneric. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Firea omenească cea smerită, Ceea ce ești Binecuvântată, ai înălțat-o, ca Ceea ce ai născut Tăria Celui Preaînalt, mai presus de fire, Preacurată Maică, precum a învățat Sfântul Matei Evanghelistul. 

Catavasie: 

Sfatul cel neurmat și Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne. 

Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate… 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Primind harul Preasfântului Duh, te-ai arătat Dumnezeiesc locaș, Dumnezeiește învățând lumina cunoștinței de Dumnezeu și ai fost încredințat a întocmi în scris învățăturile lui Hristos, ca un adevărat văzător de Dumnezeu. 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Limba ta s-a făcut trestie a Mângâietorului, Care dă degrab izbăvire celor ce cunosc stăpânia Lui și suflă în sufletele lor cunoștința cerească, o, întru tot cinstite Apostole Matei! 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Pe tine, strălucind cu minuni și cu haruri de tămăduiri, Hristos te-a trimis lumii, iar tu ai călcat puterea demonilor și ai luminat sufletele tuturor credincioșilor, care te laudă pe tine, propovăduitorul păcii. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Fecioara a născut pe Fiul Cel mai înainte de veci, Cel Ce S-a îmbrăcat în firea omenească, precum grăitorul de Dumnezeu învățându-ne a zis și a mântuit-o din stricăciune cu nemărginita bunătate și Fecioară a rămas. 

Catavasie: 

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate și ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. 

Cântarea a 6-a. Irmos: Venit-am întru adâncurile… 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Evanghelist din vameș, când Ți-a urmat Ție, s-a prefăcut de Dumnezeu grăitorul, cu Puterea Ta cea tare, Atotziditorule, Sfântul Matei cel întru toate ales. 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Se îndreptează, cu cuvintele cele de suflete hrănitoare ale Evangheliei, mulțimea neamurilor, înălțându-se la vârful cel înalt al virtuților, o, Preafericite Apostole Matei. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Sunt vânate, cu mrejele cele de Dumnezeu împletite ale Sfântului Matei ucenicul, adunările credincioșilor totdeauna, spre a Ta cunoaștere, Făcătorule de bine, îndreptându-se. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Fecioară te-a binevestit pe tine, Sfinte Matei, cel întru toate ales, scriind despre tine, Ceea ce ai născut mai presus de fire și fără stricăciune pe Cel Ce a făcut toate, Ceea ce ești cu totul fără prihană. 

Catavasie: 

Înțelepții lui Dumnezeu, care faceți acest praznic Dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa. 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălțat… 

Jugul vămii lepădând, la jugul dreptății te-ai lipit și te-ai arătat neguțător întru toate ales, bogăție adunând înțelepciunea cea din înălțime. Pentru aceasta ai propovăduit cuvântul adevărului și ai ridicat sufletele celor trândavi, arătând în scris ceasul judecății. 

Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii… 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Făcutu-te-ai Dumnezeiască închipuire Strălucirii Celei dintâi, ca un ucenic cu Razele Ei luminându-te, Căreia cântând ai zis: Prealăudate Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Ca un slujitor al Cuvântului, preafericite, întru Dumnezeieștile Locașuri, unde Hristos locuiește, tu te-ai sălășluit, precum ție ți-a făgăduit Dumnezeu Cel Preaînalt, Domnul părinților și Însuși Dumnezeul tuturor. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Bolile se alungă și fuge mulțimea demonilor, prin darurile cele din tine, Sfinte Matei, ale Dumnezeiescului Duh, întru care ai și cântat: Domnul părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Pe Prealăudata Fecioară ai adeverit-o, Apostole, cu Dumnezeieștile tale cuvinte, pe Ceea ce a născut pe Făcătorul a toate, Căruia toți cântăm: Prealăudate Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. 

Catavasie: 

N-au slujit făpturii înțelepții lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; și groaza focului bărbătește călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat. 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioși… 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu voință neslăbită spre tine, Sfântul Matei Preasfințitul, fiind îndumnezeit și cu punere făcându-se Ceea ce Tu din Fire ești, lumea a tras, Stăpâne, să cânte Ție: pe Domnul lăudați-L, lucrurile și-L preaînălțați întru toți vecii. 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Ca pe un fulger lumii, Cuvântul a trimis pe grăitorul de Dumnezeu, ca să gonească întunericul și pe păgâni să-i lumi neze cu dogmele dreptei credințe. Pentru aceasta a și cântat: pe Domnul lăudați-L lucrurile și-L preaînălțați întru toți vecii. 

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu. 

Prin cuvânt curat și prin gândire s-a dat ție a vorbi cu Hristos. Căci dacă ai lepădat materia, te-ai apropiat și te-ai alipit de Dânsul, prealăudate. Pentru aceasta ai și cântat: pe Domnul lăudați-L lucrurile și-L preaînălțați întru toți vecii. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Spre facere de bine oamenilor, Cuvântul a binevoit a Se Întrupa; că prin Ușa Fecioarei a trecut Domnul și Născătoare de Dumnezeu a arătat-o. Pentru aceasta strigăm: pe Domnul lucrurile lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii. 

Catavasie: 

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. 

Pe tinerii cei binecredincioși, în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită pe toată lumea ridică să-Ți cânte Ție: pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați pe Dânsul întru toți vecii. 

Cântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc… 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Dumnezeiasca Coroană a Frumuseții Celei Înțelegătoare ai luat, Apostole și cu Cununa cea Preaînfrumusețată a Împărăției te-ai împodobit; și cu dreapta cea Atotputernică strălucești, înțelepte, împreună cu îngerii stând înaintea Scaunului Stăpânului Hristos, preafericite. 

Stih: Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Pomul vieții după vrednicie ai dobândit, propovăduitorule al Dumnezeului celui viu, bine vestind lumii Dumnezeiasca cercetare de viață, căci cu pomul cunoștinței nu ți-ai stricat mintea, rămânând neclintit și nemișcat stâlp al Bisericii, preafericite. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Mireasa lui Hristos, Biserica, ai împodobit-o Dumnezeiește cu Evanghelia ta, ca și cu o coroană, de Dumnezeu fericite. Și acum roagă-te ca să se mântuiască de toată bântuiala și de cumplite primejdii cel care prăznuiește în chip luminat Dumnezeiască pomenirea ta. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

De Sânurile Părintelui Celui fără de început nedespărțindu-Se Cuvântul cel fără de început, precum binevestește Sfântul Matei, Dumnezeu fiind, S-a Întrupat din tine, Curată, cu totul fără prihană, îmbrăcând întru totul chipul omenesc după toată asemănarea și toate însușirile acestuia luându-le. 

Catavasie: 

Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să cânte: Bucură-te, Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară. 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul… 

Aurul părăsindu-l cu adevărat și pe Hristos iubind cu iubire de dreaptă credință, Apostole Matei, marginilor lumii te-ai arătat luminător și din vameș te-ai arătat Apostol mărit, ucenic fiind și propovăduitor al credinței. Pentru aceasta adunându-ne, după datorie cinstim preacinstită pomenirea ta și cu credință prăznuim, cântând și grăind: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta. 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul… 

Pe Ceea ce este Ușă Cerească și Raclă, Munte cu totul Sfânt, Nor Strălucit să o lăudăm, pe Scara cea Cerească, Raiul cel Cuvântător, Izbăvirea Evei și Odorul cel mare a toată lumea, că într-însa s-a lucrat mântuirea lumii și iertarea greșelilor celor de demult Pentru aceasta strigăm către dânsa: roagă pe Fiul tău și Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce se închină cu credință Preasfintei nașterii tale.

About the author

Related posts

Comments

No comments