Blog

header image
26 octubre, 2022 @ 17:49 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor


Troparul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, glasul al 8-lea:

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pururea fiind cu Dumnezeu, cu toiagul neadormitelor tale rugăciuni, pe Faraon cel gânditor, cu toată oastea lui îneacă-l, rugămu-ne, părintele nostru, ca să te mărim cu laude.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rod bun din părinți binecredincioși născându-te, Părinte Dimitrie, iar mai ales prin Sfântul Duh și prin Botez renăscându-te, ai ajuns la măsura vârstei plinirii lui Hristos.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Edenul încă de aici l-ai dobândit cu blândețe și smerenie viețuind; unde acum locuind și îndulcindu-te de fața Stăpânului, stăruitor roagă-L pentru noi, Sfinte Dimitrie.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

David mai întâi, strămoșul tău, Împărăteasă te-a numit și Munte Închegat, în care bine a voit Dumnezeu a locui cu Trup omenesc. Deci și noi, Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, te vestim.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici; și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Însuți Cel Ce știi neputința…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Faptele tale pe pământ, pildă ne-au rămas, Preacuvioase Părinte Dimitrie; ca urmând ție, să slujim lui Dumnezeu și cu tine să ne odihnim în pământul celor blânzi în vecii vecilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Moaștele tale nouă s-au făcut izvor pururea curgător, de multe minuni și tămăduiri că bolile năpraznice le alungă de la noi și pe cei ce caută a ne pierde, îi dă pierzării, părinte, cu harul tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Armă bine plăcută lui Dumnezeu, o, părinte, ai aflat, că, biruind pe vechiul vrăjmaș, cu traiul tău cel simplu, sub picioare ți l-ai supus. Deci supune și acum credinciosului nostru popor pe tot vrăjmașul și potrivnicul.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Treime Nedespărțită, un Dumnezeu, Părinte, Fiul și Preasfinte Duhule, se roagă Ție Preacurata Maria, cu Preacuviosul Dimitrie, miluiește lumea Ta, care cu dreaptă credință Te laudă.

Catavasia:

Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ești Izvor Viu și Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărește-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte Umbrit cu harul…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Raiul cugetând în minte, Sfinte Dimitrie, ale lumii desfătări întru nimic le-ai socotit și aici, în viața ta pe pământ, în liniște petrecând, acum te îndulcești de pomul vieții.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iisus Dumnezeu, cu harul său umbrindu-te, El care a grăit prin prooroci, că aceia îi sunt iubiți, adică cei blânzi, te-ai îndepărtat prin munți și prin peșteri, ridicând cu bucurie jugul Lui.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iernând gol și fără acoperământ ani mulți pe pământ, te încălzea cu harul Său Umbrirea Preasfântului Duh. Iar acum te încălzește sânul lui Avraam, Părinte Dimitrie.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ceasul cel înfricoșător al judecății cugetând, întru suspinuri neîncetat ziua și noaptea ai petrecut; și cu posturi și privegheri trupul topindu-ți, Sfinte Dimitrie, prin smerenie ai surpat sprânceana lui veliar.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Eva, cu neascultare de pom atingându-se, moarte a adus lumii; iar prin ascultarea ta, „Iată roaba Domnului!”, Viață Veșnică lumii ai odrăslit, născând, Fecioară, pe Hristos Dumnezeu.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat și Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce ai luminat…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luceafăr luminat a toată lumea, părinte, te-ai arătat, căci după multe osteneli ale pustiei, ce ai săvârșit, har de minuni ai primit; toată boala tămăduiești, de la toți cei ce năzuiesc la tine cu credință.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minunată a fost viața ta, înțelepte părinte, minunată s-a arătat încă și mutarea ta; minunată a fost și aflarea ta, ieșind din apele Lomului, ca o comoară de mult preț.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-a după mulți ani din ape Dumnezeu și ai tămăduit pe cel cuprins de duh necurat, izvorând tămăduiri și celor ce veneau la sfintele tale moaște, spre Slava lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ridicând din apă trupul tău cu cinste clerul Bisericii, tot poporul cu bucurie sălta veselindu-se și cu cântări și laude l-a pus în Biserica Basarabi, ca un har primit lui Dumnezeu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ieșiți și stați de față toți ritorii și cei cu multe învățături, de împletiți Fecioarei cununi frumoase de laudă; că stă de față acum slăvind pe cei ce cântă cu dreaptă credință minunile ei.

Catavasia:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate și ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a. Irmos: Pe Proorocul Iona…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Laudă lui Dumnezeu să trimitem neîncetat, căci ne-a dat ocrotitor și de bine făcător pe Sfântul Dimitrie: părinte, doctor și de minuni făcător!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Auzi, părinte, pe fiii tăi, care te roagă neîncetat; vezi necazurile lor, izbăvindu-i din nevoi; întâmpină nevoia, dând la toți bogată mila ta.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Unime în Trei Ipostasuri, Treime Nedespărțită, Părinte, Fiule și Sfinte Duhule Cel Drept, miluiește-ne pe noi, cei ce ne închinăm Stăpânirii Tale.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Duhul Sfânt umbrindu-te, Fecioară Maica Domnului, ai născut fără ispită de bărbat pe Dumnezeu și ai rămas Fecioară după naștere ca și mai înainte de naștere.

Catavasie:

Înțelepții de Dumnezeu, care faceți acest praznic Dumnezeiesc și cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-Însa.

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă…

Apărător al său nebiruit și neînfrânat, ca unul care prin tine din nevoi s-a mântuit, te pune înainte orașul tău, Sfinte Preacuvioase Dimitrie. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, apără-ne de toate nevoile, ca să strigăm ție: bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Dimitrie!

Cântarea a 7-a. Irmos: Pe tine Cuptor Înțelegător…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ieșind ca Avraam din patria ta, ai venit să ne cercetezi, ca un tată prea dorit, pe noi, iubiții fiii tăi, ce eram de tot pierduți, de nenumărații vrăjmași și de desele boli; și de toate acestea ne-ai scăpat, Sfinte Dimitrie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând lui Hristos, numai cu atingerea de cinstitul tău trup alungi toată boala celor ce cu credință vin și de păcate sufletești îi curățești, Sfinte Preacuvioase Părinte Dimitrie; deci cu un glas te lăudăm, mărind pomenirea ta.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Mare ușurare cu adevărat a luat toată țara Daciei, cu primirea trupului tău în sânurile ei, căci îndată s-a gonit boala ciumei cea prea grea și pe cei ce căutau a o pierde, i-ai înfrânt.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Inima mea cea rănită de asuprelile celui viclean, vindec-o ca o Milostivă, de Dumnezeu Născătoare, Preacurată Maică, Ceea ce ai născut în cbip de negrăit pe Cel Ce S-a răstignit cu Trupul pe Cruce.

Catavasia:

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbătește înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat!

Cântarea a 8-a. Irmos: Taină mai presus de minte…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cheamă în taină sicriul tău, sfinte, pe toți câți pătimesc în nevoi: cei ce sunteți bântuiți de duhuri rele, de friguri și de ciumă, veniți cu credință și cu dragoste, de vă atingeți de moaștele Sfântului Dimitrie și fără de plată vă primiți sănătatea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umpli de bună mireasmă duhovnicească pe toți, din sicriul moaștelor tale. Pentru aceasta cu rugăciunile tale, îngroapă pe cei ce vor să ne dea pierzării, în luciul cel fără de fund. Că al doilea Moise al nostru te avem, de la Dumnezeul părinților noștri.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Gura ta cea de Dumnezeu cinstitoare deschide-o și fă rugăciune pentru tot clerul Bisericii tale, pentru arhierei și călugări, pentru preoți sfințitori și pentru tot sufletul creștinesc; ca, păzindu-se în pace cu solirea ta, să binecuvinteze pe Domnul întru toți vecii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Eu sunt pomul cel fără de roadă și mă tem de tăiere și de focul gheenei. Deci, milostivește-Te, Hristoase Doamne și mă miluiește, că se roagă Ție Fecioara Maica Ta și al Tău Preacuvios Dimitrie, dimpreună și adunările sfinților și cele fără de trupuri Puteri gânditoare.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Pe tinerii cei binecredincioși, în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ți cânte Ție: pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Norul cel Purtător…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rămân cu totul fără glas și înspăimântat de minune, cum Episcopul Ioanichie al Preslaviei, numai cât a sărutat preacinstit trupul tău și s-a sculat; iar pe cei ce au vrut să fure din moaștele tale i-ai pedepsit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aducându-ne aminte de neputința firii noastre, socotind însă și mărimea harului tău, sfinte, îndrăzneala ce ai luat de la Dumnezeu, Sfinte Dimitrie, nu ne pricepem a-ți împleti laudă vrednică, ci primește pe cea după putința noastră.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Saltă și dănțuiește satul Basarabi, o, părinte, căci întru dânsul ai crescut, viețuind îngerește. Dar se laudă mai ales și România, avându-te, Sfinte Dimitrie, vistierie nefurată și voievod apărător nebiruit.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Iisus Hristos Domnul, cu toți cuvioșii și drepții și cu toți sfinții au venit, la sfântul tău sfârșit; sfinții îngeri glăsuind cântarea cea întreit sfântă primindu-ți sufletul; iar trupul ni l-a lăsat nouă, fiilor tăi, izvor de minuni.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mințile celor fără de trupuri, nu se pricep, o, Fecioară, a lăuda precum se cuvine Minunea nașterii tale; dar, știind dragostea ta ce ai spre fiii omenești cei muritori, am îndrăznit; ci, primește-o dar, că spre aceasta și cântarea o săvârșim.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Sărăcia Domnului ai iubit-o, urând bogăția cea trecătoare; pentru aceea ai câștigat Împărăția cea pururea veșnică.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

La noianul milelor tale Fecioară, năzuim cu îndrăzneală noi, robii tăi și cerem iertare de relele cele ce am făcut, cu umilință rugându-ne pururea.

 

About the author

Related posts

Comments

No comments