Blog

header image
3 diciembre, 2022 @ 00:32 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani

​Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica

Glasul al IV-lea. 

Următor al cuvioșilor părinți și împlinitor al virtuților sihăstrești, rugător neîncetat și înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. 

Cântarea I, glasul al VIII-lea: 

Irmos: Apa trecand-o ca pe uscat… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Fiind născut în familie de buni creștini ortodocși, încă din pruncie ai învățat a-L cinsti pe Dumnezeu și a te hrăni cu Dumnezeieștile Scripturi. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru sufletele noastre. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

De tânăr te-ai ostenit în fapte bune, dorind prea fierbinte să urmezi Sfinților Părinți, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, mergând pe urmele acestora. Învață-ne și pe noi să urmăm calea mântuirii și să dobândim de la Hristos mare milă. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Chemat ai fost de Hristos spre viață înaltă, Cuvioase Gheorghe și ai urmat mitropolitului Roșca în Sfântul Munte Athos, dându-te pe tine la nevoințe peste fire, încât i-ai minunat pe toți. 

A Născătoarei de Dumnezeu:

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sălaș desfătat al lui Dumnezeu ai fost, Preacurată, că în sfânt pântecele tău, voind, Cuvântul a locuit, spre mântuirea firii omenești. 

Cântarea a III-lea: 

Irmos: Doamne, care ai făcut cele de deasupra… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Deprinzându-te cu frica de Dumnezeu, Cuvioase Părinte Gheorghe, trupul, sufletul și mintea le-ai curățit de orice urmă a păcatului și cu luminoase daruri te-ai îmbogățit; iar acum, în ceruri roagă-te și pentru noi să dobândim darurile Duhului Sfânt. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Dragostea de viața cea pusnicească te-a făcut să-l urmezi pe Sfântul stareț Paisie la schitul său din Muntele Athos și, ascultător făcându-te intru toate, ai învățat de la el lucrarea rugăciunii celei neîncetate. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Sporind în viața duhovniceasca prin post și priveghere ai dobândit smerita cugetare și hrănindu-te eu rugăciunea cea neîncetată a chemării numelui lui Hristos de bunătățile cele duhovnicești le-ai îndestulat. Ajută-ne și pe noi să ne împărtășim de frumusețile cele cerești. 

A Născătoarei de Dumnezeu:

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe Dătătorul de lumină și Începătorul vieții omenești L-ai născut, Preacurată de Dumnezeu Născătoare, arătându-te vistierie vieții noastre și ușa Luminii celei neapropiate. 

Irmos: Doamne, care ai făcut cele de deasupra… 

Sedealna. Glasul al VIII-lea. 

Podobie: Dintru înălțime… 

Ca un biruitor ai umblat în viața aceasta Părinte și acum cu sfinții te odihnești întru slava, Preacuvioase Gheorghe cel cu nume de mucenic, îndreptătorule al cetelor călugărești și povățuitorule al credincioșilor. Pentru aceasta, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să dobândim și noi milă în ziua judecății. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Porunca cea cu taină, luând-o întru cunoștință cel fără de trup, în casa lui Iosif, degrab a stat înainte, zicând celei ce nu știa de nunta: Cel ce a plecat cu pogorârea cerurile încape fără schimbare tot întru tine, pe Care și văzându-L în pântecele tău luând chip de rob, mă spăimântez a striga ție: Bucura-te, mireasa, pururea Fecioară! 

Cântarea a IV-lea: 

Irmos: Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Virtutile pustnicești, postul și privegherea, te-au ajutat sa te ridici neîncetat către Dumnezeu și să te rogi pentru ucenicii tăi. Iar acum, sălășluind în locasurile sfinților, mijlocește și pentru noi cei care te cinstim cu dragoste, Cuvioase Gheorghe. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Ne minunăm Părinte de râvna ta pentru virtute, lepădând grijile lumești, ai slujit numai lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții pământești. Învață-ne și pe noi ucenicii tăi să părăsim cele pământești și să dobândim cele cerești. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pentru blândețea și smerenia ta ai ajuns să fii călăuzitorul multor monahi și sfătuitor al celor ce alergau la tine cu credință. Iar noi astăzi le cinstim ca pe un adevărat prieten al lui Hristos, ne închinăm sfintelor tale moaște și sărutăm eu credința sfânta icoana ta. Mijlocește și pentru noi, sfinte, la Părintele ceresc sa miluiască sufletele noastre. 

A Născătoarei de Dumnezeu:

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Nici îngerii, nici oamenii nu pricep taina cea mare, Preasfântă Fecioară, cum din tine a luat trup pamântesc Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. De aceea, îți cântăm: Bucură-te, rugătoare neîncetată a drept credincioșilor. 

Cântarea a V-lea: 

Irmos: Auzi-ne pe noi cu porunca Ta… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

In toata vremea vieții tale te-ai hrănit cu înțelepciunea sfintelor cuvinte Cuvioase Gheorghe și cu lacrimile pocăinței ți-ai umplut de bucurie și mângâiere duhovnicească inima ta iar cu blândețea ai atras darurile Duhului Sfânt în sufletul tău. Roagă-te cuvioase ca și noi să ne întărim în nevoințele călugărești și să ne învrednicim ele cununa împărăției cerești. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Ajută-ne, Părinte, împreună cu Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul ostrovului Cernicăi, și nu ne lăsa biruiți de mulțimea ispitelor; ci mijlocește la Hristos Dumnezeu ca sa dobândim pace și mântuire sufletelor noastre. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Când Domnul a voit să te încerce printr-o boală grea care te-a cuprins, mare tristețe s-a așezat în sufletele ucenicilor tăi, dar adunându-i pe toți în Sfânta Biserică le-ai citit rugăciunea de iertare a păcatelor și i-ai mângâiat sfătuindu-i să nu se îndoiască de judecățile lui Dumnezeu cele nepătrunse. 

A Născătoarei de Dumnezeu:

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. 

Îngerii te laudă, Preacurată Stăpână, sfinții toți te preamăresc, iar noi cu alese cântări te cinstim, că tu mijlocești pentru noi toți și ne împaci cu Dumnezeu. 

Cântarea a VI-lea: 

Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Intrând, Părinte, în altarul bisericii Sfântul Nicolae din Mănăstirea Cernica, ai aflat lângă prestol din șarpe, pe care certându-l l-ai alungat, arătând prin aceasta că în acest loc sfânt, de acum încolo, se va sălășlui pacea lui Hristos, înțelepciunea cea de Sus. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu asprimea nevoințelor tale ai cucerit pe râvnitorii după viața îngerească a cuvioșilor, iar cu dulceața cuvintelor tale de Dumnezeu inspirate ai adunat pe binefăcători, care au rectitorit Sfântă mănăstirea ta. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pe Dumnezeu pururi l-ai avut de-a dreapta ta ca sa nu te clatini, pe Sfânta Lui Maică acoperitoare și ajutătoare, iar pe Sfântul Ierarh Nicolae prieten și sfătuitor. Ajutat în chip nevăzut de aceștia, ai reînnoit obștea și așezămintele mănăstirești de la Cernica și Căldărușani. 

A Născătoarei de Dumnezeu:

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cauta cu milostivire spre cei ce scapă la ajutorul tău, Fecioară, căci, deși nu am lucrat nimic vrednic de pocăință și poruncile Fiului tău nu le-am păzit, totuși, pentru bunătatea ta, nu deznădăjduim de mântuirea noastră. 

>

Glasul I. 

Podobie: Prea lăudaților mucenici… 

Povățuitor preaînțelept al călugărilor și neobosit lucrator al virtuților te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Gheorghe, caci întrarmându-ți trupul cu nepătimirea, ai luminat inimile celor binecredincioși. Pentru aceasta te-ai făcut sălaș cinstit al Duhului Sfânt și în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale. Roagă pe milostivul Dumnezeu împreună cu Ierarhul Calinic să ne dăruiască nouă pace și mare milă. 

Icos: 

Întru tine, Părinte, s-a proslăvit Dumnezeu și neamul românesc și-a aflat vrednica cinstire, că ostenindu-te spre împlinirea poruncilor dumnezeiești și lupta cea bună luptând, după vrednicie te-ai încununat. Iar acum, petrecând în Împărăția cea de sus, caută spre noi nevrednicii fiii tăi, care cu smerenie săvârșim sfântă pomenirea ta și cu dragoste-ți strigăm: Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe mult nevoitorule! 

Cântarea a VII-lea: 

Irmos: Pruncii, care merseseră din Iudeea în Babilon… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Ridicată-i în mănăstirea Cernica o biserică închinată Sfântului și Dreptului Lazăr, Cuvioase, și alături de ea ai zidit mai multe chilii pentru ucenicii tai, care veneau sa se liniștească aici. Deasemeni și multe odoare ai agonisit sfintei biserici. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Nu te-ai îngrijit doar de cele materiale necesare obștii tale, ci mai ales ai căutat spre cele duhovnicești, lăsându-le părinților și fraților un așezământ statornic pe care să-l păzească cu sfințenie și astfel să dobândească mântuirea. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu smerita dragoste îi povățuiai pe toți să fie ca niște îngeri în trup și să nu se plece spre deșertăciuni mincinoase sau patimi stricătoare de suflet, ci să urmeze sfinților tineri din cuptorul Babilonului. 

A Născătoarei de Dumnezeu:

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tu singură ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ai rămas fecioară și după naștere, tu firea ai înnoit-o cu nașterea ta, Marie, tu pe Eva ai dezlegat-o de blestemul cel strămoșesc, Născătoare de Dumnezeu preacurată. 

Cântarea a VIII-lea: 

Irmos: Pe împăratul ceresc… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Ințelepte sfaturi ai dat fiilor tăi: sa se ferească de zavistie, de pizmuire, de lăcomie, de vicleșug, de mânie, de pomenire de rău și de trufie, pentru ca acestea sunt urâciune înaintea lui Dumnezeu, ci să cânte: Pe Domnul lăudați-L, și-L prea înălțați întru toți vecii. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cât timp ai trăit în viata pământească și ai povățuit pe ucenici, ai avut grijă să-i aperi de toi felul vătămări și să-i înveți să preaslăvească Dumnezeu întru toți vecii. 

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Porunca iubirii aproapelui, lăsată de Mântuitorul Hristos, ai rânduit-o să fie păzită cu sfințenie de viețuitorii sfintei mănăstiri și pe ea să se zidească toată osteneala călugărească, pentru care îți cântam: Pe Domnul lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. 

A Născătoarei de Dumnezeu:

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu adevărat de trei ori fericit este neamul nostru, Preacurată, avându-te pre tine mijlocitoare către Hristos, Fiul tău și Ziditorul tuturor, măcar deși greșim ca niște purtători de trupuri. 

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Irmos: Pe împăratul ceresc… 

Cântarea a IX-lea: 

Irmos: Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Apropiindu-ți-se clipa despărțirii, ai adunat pe fii tăi și le-ai poruncit să aibă dragoste unul către altul și să păzească legământul statornicit de tine, Cuvioase Părinte Gheorghe, apoi binecuvântându-i, ți-ai dat sufletul în mâinile Domnului. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Mare tristețe i-a cuprins pe părinții Mănăstirilor tale Cernica și Căldărușani la vestea despărțirii de tine, Cuvioase, pentru ca rămâneau orfani de un părinte iubitor. Iar după ce ți-ai dat obștescul sfârșit, te-au așezat cu cântări de îngropăciune în fața bisericii tale din ostrovul Sfântului Ierarh Nicolae. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Veniți toate cetele cuvioșilor părinți să-l cinstim după cuviință pe Cuviosul Gheorghe, luminător duhovnicesc al călugărilor și mirenilor cucernici și sărutându-i icoana și moaștele sale, să-l rugăm să mijlocească la Domnul pentru sufletele noastre. 

A Născătoarei de Dumnezeu:

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Incăput-ai Fecioară pe Dătătorul bunătăților, născându-L mai presus de fire, Care pogorându-se s-a arătat om deplin, Dumnezeu fiind, întru amândouă firile și strălucirile și voințele. Pe acela roagă-L, întru tot cinstita, să se mântuiască sufletele noastre. 

Irmos: Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu…

About the author

Related posts

Comments

No comments