Blog

header image
11 noviembre, 2022 @ 09:13 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Teodor Studitul

Troparul Sfântului Cuvios Teodor Studitul, glasul al 8-lea: 

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Teodor, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe călăreții lui Faraon… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Luminându-te cu strălucirile Duhului Sfânt, cele dătătoare de lumină, părinte, te-ai făcut stâlp cu totul luminos, de Dumnezeu grăitorule, povățuind către pământul făgăduinței pe cei ce se sârguiesc către el, tăinuitorule al celor negrăite, Sfinte Teodor. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu toată bucuria mergând către Dumnezeu, prin semnele cele neîncetate, mai înainte de sfârșit, te-ai arătat îmbrăcat cu moarte purtătoare de viață, cuvioase și acum după vrednicie ai luat viața cea neîmbătrânită, părinte purtătorule de Dumnezeu, Preacuvioase Părinte Teodor. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Biruind săltările patimilor tinerește, fericite, ai disprețuit toate pornirile tiranilor arătând bărbăție, de Dumnezeu primitorule, învățându-i să cinstească, Sfinte Teodor, icoana lui Hristos și chipurile sfinților. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Cu cuget curat îndeletnicindu-te, preaînțelepte, cu Scripturile cele de Dumnezeu insuflate ai adunat bogăție de virtuți și dogme de dreaptă credință, îmbogățindu-te cu știința și cu strălucirea vieții, strălucind întru amândouă, cuvioase. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Născut-ai pe Cuvântul lui Dumnezeu, când S-a Întrupat Cel mai înainte Neîntrupat, pe Cel Ce a viețuit în lume ca un Dumnezeu și Om, mai presus de fire, Ceea ce ești fără de prihană, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Pentru aceea, toți te cinstim ca pe Ceea ce ești după Dumnezeu Ocrotitoarea noastră. 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit din… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Într-armându-te cu toată într-armarea lui Hristos, preafericite, ai suferit durerile bătăilor, chinuit fiind cumplit și închis în temniță și ca un părtaș al pătimirii Lui, te-ai împărtășit și Împărăției Lui. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Fiind cu adevărat purtat de Dumnezeu și aprins de râvnă, ai risipit întinatele învățături ale celor fără de minte, cu învățăturile tale, preaînțelepte; că te-ai îmbogățit cu harul de la Dumnezeu, Sfinte Teodor. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Întru știință lucrător, în fapte teolog ai fost nouă, de Dumnezeu grăitorule, sihastru, învățător slăvit, sfințit mucenic, stâlp al Ortodoxiei și întărire a Bisericii. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Dumnezeu Cuvântul Cel de o ființă cu Tatăl și cu Duhul, vrând să înnoiască pe începătorul neamului, l-a luat pe el după ipostas din tine, aflându-te pe tine mai Sfântă decât pe toți, Maica lui Dumnezeu. 

Irmosul: 

Cel Ce ai întărit din început cerurile întru pricepere și pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale, Hristoase, mă întărește; că nu este sfânt afară de Tine, Unule, Iubitorule de oameni. 

Cântarea a 4-a. Irmos: Tu ești Tăria mea, Doamne… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Dar al lui Dumnezeu ești dat lumii, ca unul ce porți numele harului, luminându-te cu daruri bogate, ca unul ce ai cu adevărat izvorul strălucirilor, Fericite Teodor. Pentru aceea te-ai învrednicit a dănțui cu mulțimile dascălilor, cu ale sihastrilor și cu ale tuturor mărturisitorilor. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

O, cât este de tare și de răbdătoare împotrivirea ta, cu care ai călcat semeția tiranilor, prin care de față tu ai ajuns fericirea cea mai de pe urmă, mai presus de gând, a culmii binelui, de Dumnezeu înțelepțite, cântând împreună cu cei fără de trup: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni! 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Sălășluindu-Se întru tine Preastrălucit Cuvântul lui Dumnezeu, izvorăște din destul râurile dogmelor, Preaînțelepte Teodor, cu care acum îndulcindu-ne noi, ucenicii tăi, de Dumnezeu insuflate, strigăm cu glasuri de mulțumire neîncetat: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni! 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Cu totul înnoiește pe om întru tine, Preacurată, unindu-Se tot cu totul, Cel Ce n-a părăsit Sânurile Cele Părintești; și a primit să locuiască în pântecele tău, Cel Ce pentru bogăția milostivirii S-a sărăcit de bunăvoie și cu Dumnezeirea a îmbogățit lumea. 

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Curățindu-ți gândul și sufletul și trupul cu Cuvântul, te-ai făcut locaș cinstit, viu și însuflețit Dumnezeului tuturor, aducându-te pe tine lui Hristos, părinte, cu totul jertfă de bun miros, făcându-te jertfitor și jertfă. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Luminându-te, fericite, cu Razele Duhului, tuturor ai luminat lumina cea curată a Treimii, cu limbă bine grăitoare de Dumnezeu și Taina cea negrăită a Întrupării celei mai presus de gând a lui Dumnezeu Cuvântul, părinte preaînțelepte. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Petrecând împreună cu îngerii acum cu gândul, roagă-te lui Hristos, să mântuiască de pătimiri și de primejdii pe cei ce te fericesc pe tine și cinstesc preacinstită și întru tot mărită și Dumnezeiască pomenirea ta, Preafericite Părinte Teodor. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

În chip de negrăit Fiul lui Dumnezeu sălășluindu-Se întru tine, Fecioară, Se face Om Cel Ce mai înainte de veci a strălucit din Tatăl, mântuind pe om din stricăciune și scoțându-l către viața cea nestricăcioasă ca un Milostiv. 

Cântarea a 6-a. Irmos: Curățește-mă, Mântuitorule… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu curăție ți-ai săvârșit viața, Fericite Teodor, cu dreptatea și cu bărbăția și cu înțelepciunea înfrumusețându-te, pe tine însuți căruță veselitoare încărcată de virtuți te-ai arătat, gânditorule de Dumnezeu, preacuvioase. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu bună cuviință miresmuiesc Dumnezeieștile tale cuvinte, ale dogmelor, scoțând din adâncul cunoștinței eresurilor pe toți către săvârșirea cea înaltă a Ortodoxiei, preaînțelepte. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Răsăritu-ți-a ție, părinte, acum lumină și însoțirea ei veselia cea luminată de față; că ai înflorit ca un finic, Preafericite Teodor și ca un cedru te-ai înmulțit, vrednicule de minune. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Să ne izbăvim de cumplitele greșeli cu rugăciunile tale, Născătoare de Dumnezeu Preacurată și să dobândim cu adevărat Dumnezeiasca Strălucire a Fiului lui Dumnezeu, Care S-a Întrupat din tine în chip de negrăit, Născătoare de Dumnezeu. 

Irmosul: 

Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele și te rog ridică-mă din adâncul răutăților, căci către Tine am strigat: auzi-mă Dumnezeul mântuirii mele. 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podoble: Cele de sus căutând… 

Viața ta cea singuratică și întocmai cu îngerii, cu vitejești lupte ai luminat-o și împreună cu îngerii locuitor, de Dumnezeu Fericite Teodor, te-ai făcut, cu care împreună lui Hristos Dumnezeu roagă-te neîncetat pentru noi toți. 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podoble: Apărătoare Doamnă… 

Luminătorul Bisericii cel prealuminat și povățuitorul monahilor cel de Dumnezeu preainsuflat, să se încununeze acum cu flori de cântări, alăuta Mângâietorului cea Dumnezeiește glăsuitoare, turnul cel neclintit al Ortodoxiei și să audă: Bucură-te, Părinte Teodor! 

Cântarea a 7-a. Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cel Ce te cunoaște dinainte, văzându-ți curăția gândului, te-a pus pe tine povățuitor oilor celor cuvântătoare, Preafericite Părinte Teodor, Căruia îi strigi acum: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Închipuirii chipului celui Dumnezeiesc, al omenirii lui Hristos te închinai, de trei ori fericite, împotrivindu-te celor ce luptă contra lui Dumnezeu, până la moarte și cântând, Sfinte Teodor: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Cuvântul tău s-a arătat dres cu sare, preafericite și viața ta, părinte, luminată cu Raza Duhului, Căruia acum strălucind strigi, veselindu-te: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Iată acum s-a împlinit Dumnezeiasca proorocire a Dumnezeiescului David; căci cu adevărat se închină feței tale, Născătoare de Dumnezeu Curată, cei ce au câștigat bogăția harului și acum binecuvintează pe Dumnezeul părinților noștri. 

Cântarea a 8-a. Irmos: De șapte ori cuptorul… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Arătat-ai risipiți pe scornitorii eresurilor celor cu rea credință, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Teodor, învățând a cinsti Preacuratul Chip al lui Hristos și a I se închina cu cinste gânditoare de Dumnezeu și a cânta Stăpânului: preoți, binecuvântați-L, popoare, preaînălțați-L întru toți vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

În toată viața ta, de Dumnezeu purtătorule, Sfinte Teodor, ai fost povățuitor al Ortodoxiei, luminător prealuminat, învățător de cunoștința lui Dumnezeu, chip al călugărilor, lămurit scriitor de lege, învățând a cânta: preoți, binecuvântați, popoare, preaînălțați pe Hristos întru toți vecii. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Pe pământ ai luptat, preafericite, făcându-te apărător al dreptei credințe și nemincinos acuzator al nedreptății și în ceruri te-ai încununat cu cununa dreptății prin harul lui Dumnezeu, săvârșind călătoria și păzind credința, slăvind pe Hristos întru toți vecii. 

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu. 

Cu cunoștință ți-ai luminat gândul, cu curăția pofta și cu bărbăția te-ai încins, Sfinte Teodor Preaînțelepte, îndreptându-ți puterile sufletului cu dreptate, precum se cade sfințeniei, cântând cu glas: preoți, binecuvântați, popoare, preaînălțați pe Hristos întru toți vecii. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Binecuvântată Stăpână, curățește rănile sufletului meu și ale păcatelor mele, Ceea ce ai născut din pântece fecioresc pe Dumnezeu, Cel Ce este peste toți, Fecioară Curată, Neispitită de nuntă; pe Care tinerii-L binecuvintează, preoții Îl laudă, popoarele Îl preaînalță întru toți vecii. 

Irmosul: 

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. 

De șapte ori cuptorul, tiranul haldeilor l-a ars nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu. Iar văzându-i pe aceștia cu putere mai bună mântuiți, Făcătorului și Mântuitorului a strigat: tineri, binecuvântați-L, preoți, lăudați-L, popoare, preaînălțați-L întru toți vecii. 

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta… 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu curgerile lacrimilor tale ca un sihastru și cu izvoarele sângiurilor, ca un mucenic al lui Hristos luminându-te, strălucești de amândouă părțile luminat; fiind îmbrăcat cu dreptate, ca un preot, cuvioase, în Cetele cele Dumnezeiești petreci acum în chip luminat, de trei ori fericite, Părinte Teodor. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu sfințenie petrecându-ți viața, acum în Locașurile cele sfinte ale sfinților viețuiești, luând cununa cea înfrumusețată și îmbrăcămintea împărăției cea de mare cuviință și sfințită; întru care fiind luminat, Sfinte Teodor, stai înaintea Stăpânului tău, îndulcindu-te de Dumnezeire. 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Învrednicitu-te-ai a vedea izvorul bunătăților, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Teodor, ca unul ce ai petrecut viață cu adevărat îndumnezeită și lepădând grijile lumești prin viața cea curată, te-ai făcut mucenic purtător de coroană, sfințite. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Vestirea cuvintelor tale, cea din darul lui Dumnezeu, auzită s-a făcut nouă, prealăudate, la marginile lumii ca un tunet și ca niște izvoare izvorăsc învățăturile scrierilor tale, Sfinte Teodor. Pentru aceea ca pe un Dumnezeiesc grăitor de Dumnezeu acum după vrednicie te fericim. 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Arătatu-te-ai, o, Fecioară, Maică lui Dumnezeu, născând mai presus de fire în Trup pe Bunul Cuvânt, pe Care Tatăl L-a scos din inima Sa mai înainte de toți vecii ca un Bun; pe Care acum Îl înțelegem mai presus de trup, deși în Trup S-a îmbrăcat. 

Irmosul: 

Spăimântatu-s-a de aceasta cerul și marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupește și pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile Cetelor îngerești și omenești te mărim. 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea… 

Îmbogățindu-te cu dogmele cele Dumnezeiești, ai păzit credința Ortodoxă. În primejdii fiind pentru ea, Sfinte Preacuvioase Teodor, luptând în surghiun și în bătăi, în temniță răbdând cu rea pătimire, părinte cuvioase, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă. 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea… 

Făcutu-te-ai Cort Dumnezeiesc al Cuvântului, Ceea ce ești Una Preacurată Fecioară Maică, întrecând cu curăția pe îngeri; curățește-mă cu apele cele Dumnezeiești ale rugăciunilor tale pe mine cel ce sunt țărână, care m-am întinat cu păcate trupești mai mult decât toți, dându-mi Curată, mare milă. 

SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea… 

Mielușeaua Cuvântului cea Nespurcată, Maica cea Neîntinată, văzând spânzurat pe Cruce pe Cel Ce a odrăslit dintr-însa fără de durere, tânguindu-se striga ca o Maică: vai mie, Fiul meu! Cum pătimești vrând să izbăvești din patimile necinstei pe om?

About the author

Related posts

Comments

No comments