Blog

header image
17 noviembre, 2022 @ 09:20 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei, glasul al 8-lea:

Întru rugăciuni priveghind, la lucrările minunilor răbdând, asemenea numire cu îndreptările ai câștigat. Ci, te roagă lui Hristos Dumnezeu, Părinte Grigorie, să lumineze sufletele noastre, ca să nu adormim în moarte cu păcate.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon cel ce era purtat în căruță, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând; în chipul Crucii lovind și despărțind marea, pe Israel cel fugărit, mergător pedestru l-a arătat, pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arată întru mine, Părinte Grigorie și acum luminat lucrarea cea Dumnezeiască a minunilor, scăpându-mă din adâncul greșelilor mele, fericite și cu strălucirea ta luminează-mă, ca după vrednicie să te laud.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un sârguitor și înțelegător și înțelept, ai ales mai bine cinstea sufletului, decât desfătările trupului, fericite, culegând cu iubire de osteneală dogmele înțelepciunii, prin care acela se hrănește, apropiindu-se de Dumnezeu, Sfinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând șarpele cel cumplit, Sfinte Grigorie, că ai soră curăția ca pe un ajutor bun, a întărâtat asupra ta pe zavistnici, pe care i-ai rușinat, părinte, cu îndelungă răbdare, vindecând pe femeia care era cuprinsă de patimi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pe pământ străin petrecând, cuvioase, tuturor te-ai arătat cucernic pentru virtute, bun credincios și iubitor de Dumnezeu, luând har de la Dumnezeu de a face minuni, prin care ești cunoscut, că ai strălucit în lume ca un soare, de Dumnezeu grăitorule.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din rădăcină împărătească ai odrăslit, Curată și ai născut, în chip mai presus de gând și de cuget, pe Împăratul Hristos, pe Cuvântul lui Dumnezeu, Întrupat din Curate sângiurile tale în două Firi și într-un Ipostas.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit din început…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curățindu-ți gândul de furtuna patimilor și umplându-l de privire întru tot înțeleaptă, te-ai arătat locaș cu bună cuviință înțelepciunii și te-ai îmbogățit cu harul proorociei, Părinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vorbind cu Scriptura cea insuflată de Dumnezeu, preafericite și din multe feluri de viețuiri înțelepțește alegând un chip de virtute, l-ai întărit întru tine, de Dumnezeu Înțelepțite Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscătorul de cele Dumnezeiești, cu Dumnezeiască tăinuire învățându-se Taina teologiei, ne-a luminat pe noi a cinsti pe Preasfânta Treime într-o Ființă și într-o Fire, Nezidită și împreună Veșnică.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Călăuzit de Dumnezeu, ca unul ce L-ai căutat cu dragoste, ai câștigat Învățător pe Preacurata și Născătoarea de Dumnezeu Maria și pe fiul tunetului, care te-au învățat Lumina Treimii, pe tine, grăitorule de Dumnezeu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toiag care ai Odrăslit pe Hristos, Floarea Nestricăciunii și Cădelniță de aur, toți pe tine te știm, Curată, care porți în brațele tale Cărbunele Dumnezeieștii Ființe, de Dumnezeu Fericită, Fecioară.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit din început cerurile întru pricepere și pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale, Hristoase, mă întărește, că nu este sfânt afară de Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu ești Tăria mea, Doamne, Tu și Puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea; Cel Ce nu ai lăsat Sânurile Părintești și a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta cu proorocul Avacum strig către Tine: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământului celui bun te-ai asemănat, părinte de Dumnezeu înțelepțite, primind sămânța Cuvântului, evanghelicește o înmulțești însutit încă și acum, Sfinte Grigorie, aducând cu învățăturile tale pe cei ce cu credință cântă: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca fulgerul strălucind viața ta, părinte, a alungat înșelăciunea demonilor; că de lumina virtuții tale, n-a putut să se atingă întunericul acelora. Pentru aceea mai marele capiștei, de la înșelăciunea cea pierzătoare de suflet, ca o piatră tăvălindu-se, se luminează.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai a vedea Norul Luminii Celei Dumnezeiești luând Legea cea scrisă de Dumnezeu a teologiei, părinte, ca Moise te-ai învățat adeverirea. Pentru aceea te-ai arătat dătător de Lege Bisericii lui Hristos, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Grigorie.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Abătutu-te-ai de la vorbăria ritorilor și luminându-te cu harul Cuvântului, părinte, cu adevărat ai luat putere bogată apostolicească asupra demonilor; că mai marele întunericului fuge de raza ta cea strălucitoare, Sfinte Părinte Grigorie.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Chivotul care avea în el Legea cea scrisă de Dumnezeu, pe tine cea fără prihană te însemna mai înainte de departe, care ai zămislit în pântece nespus pe Cuvântul Cel Începător de viață, Care hrănește din destul sufletele celor ce strigă: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, Cel Ce ești Lumina Neapusă? Și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul. Ci, Te rog întoarce-mă și la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lucrarea cuvintelor tale ai ogorât inimile cele înțelenite și ai semănat în ele Dumnezeiasca sămânță, ierarhe și ai adus Mântuitorului roadă de multe feluri și mântuire credincioșilor, grăitorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stătătorul înaintea lui Dumnezeu, Fedim, fiind aprins cu râvnă, te-a uns pe tine, părinte, nefiind tu de față, încrezându-se dreptei credințe și vieții tale celei curate și nădăjduind în Dumnezeu, Cel Ce pe toate le vede, grăitorule de cele Dumnezeiești, Sfinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerile dogmelor tale ai stins focurile cele idolești și cu învățăturile tale ai întărit pe credincioși, preaînțelepte, ridicându-te ca Samuel la înălțime cu gândurile și te-ai făcut tare ca un copac.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Înțelepțite de Dumnezeu ierarhe, cu rugăciunile tale izbăvit fiind de cele cumplite, rupe zapisul greșelilor mele, părinte. Că, preot fiind, ai luat de la Dumnezeu putere să ierți greșelile.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfrumusețatu-te-ai, Fecioară, cu Frumusețile cele Curate ale Fecioriei tale și rușinea cea urâtă a Evei celei dintâi ai împodobit-o, născând pe Hristos, Care dă îmbrăcămintea nemuririi celor ce te cinstesc pe tine.

Cântarea a 6-a. Irmos: Curățește-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcând minune ai uscat locul cel ucigător de frate și pornirile râului le-ai oprit, înțelepte, înfigându-ți toiagul care s-a și făcut copac, cu voia lui Dumnezeu, Sfinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râvna de Dumnezeu te-a mâncat pe tine, Părinte Grigorie. Că nesuferind a vedea cum era ocărât Dumnezeu, ai nimicit pe poporul ce cugeta cele deșarte, cu rugăciunile tale, grăitorule de Dumnezeu.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Vrând să te defăimeze pe tine, ticălosul evreu cel cu credință rea a fost omorât, iar pe tine te-a slăvit Dumnezeu ca pe o slugă credincioasă, că te-ai arătat împlinitor al poruncilor Lui.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Venit-a peste tine, Preacurată, Duhul, Care lucrează toate și Cuvântul lui Dumnezeu S-a Sălășluit întru tine și S-a făcut Trup în chip de negrăit, rămânând Dumnezeu Neschimbat.

Irmosul:

Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele și Te rog, ridică-mă din adâncul răutăților. Că strig către Tine și Tu mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Luând lucrarea multor minuni, cu semne înfricoșătoare pe demoni i-ai îngrozit și bolile oamenilor ai alungat, Preaînțelepte Grigorie. Și făcător de minuni ești numit, din fapte luându-ți numele.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

De pogorârea lui Dumnezeu focul s-a rușinat în Babilon, oarecând. Pentru aceasta tinerii în cuptor cu bucuros picior, ca într-o grădină verde săltând, au cântat: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lauda părinților și a dascălilor, cinstea cea cuvântătoare, luminătorul Bisericii, stâlp nemișcat al dreptei credințe tu te-ai arătat, Sfinte Grigorie, strigând: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu minunile, ai luminat lumea. Pentru aceea, gânditorule de Dumnezeu, adunându-ne, te fericim noi cei ce ne îndulcim de cuvintele tale, strigând: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Tuturor celor bolnavi ai izvorât vindecări, preaînțelepte. Că s-a revărsat harul din destul în buzele tale cu minunile, din care strigai: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Acum s-au umplut toate de Lumină Dumnezeiască prin tine, Preacurată; că tu te-ai arătat Ușa prin care S-a împreunat Dumnezeu cu lumea, luminând pe cei ce strigă cu credință: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Cântarea a 8-a. Irmos: De șapte ori cuptorul…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce ne-am îmbogățit prin tine de Lumina Preasfintei Treimi a Celei de o Ființă și Cinstită, Părinte Grigorie, săvârșind prăznuirea ta acum, cerem să ne luminăm cu harul cel făcător de minuni, strigând Stăpânului: preoți binecuvântați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o oglindă de curând alcătuită primind Strălucirile Dumnezeirii Celei Stăpânitoare, preafericite, ai luminat lumea trimițând Razele Luminii celor ce cu dreaptă credință strigă cântând: tineri, binecuvântați-L, preoți, lăudați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Fiind acoperit de Dumnezeu, preaînțelepte, a fi pricină de dreaptă credință celor ce cinstesc pe Dumnezeu, fiind tăinuit în munte, ca un alt Moise dătător de Lege, învățând strigai, Sfinte Grigorie: pe Făcătorul și Mântuitorul, preoți, binecuvântați-L, popoare, preaînălțați-L întru toți vecii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-te-ai Locaș Luminii Celei Neapuse, Preacurată, strălucind cu frumusețile Fecioriei și ai luminat pe toți cei ce din suflet te mărturisesc pe tine cu adevărat Născătoare de Dumnezeu și strigă: tineri, binecu vântați-L, preoți, lăudați-L, popoare preaînălțați pe Hristos întru toți vecii,

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

De șapte ori cuptorul tiranul haldeilor l-a ars nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu. Iar văzându-i pe aceștia cu putere mai bună mântuiți, Făcătorului și Mântuitorului au strigat: tineri, binecuvântați-L, preoți, lăudați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu lumina viețuirii celei alese, acum stai înaintea Luminii Celei Mari, fiind încununat cu faceri de minuni lucrate de Dumnezeu, ca un biruitor, cuvioase Părinte Ierarhe Grigorie, făcătorule de minuni, gânditorule de Dumnezeu, luminătorule al Bisericii, podoaba dreptcredincioșilor.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roagă-te ca să se îndrepteze acum, cu rugăciunile tale, preoția cea împărătească, cea aleasă și sfințită, făcătorule de minuni; și roagă-te ca, cei ce săvârșesc acum cu credință pomenirea ta, să se învrednicească a dobândi Împărăția cea de sus și Dumnezeiasca veselie.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Biruind năpădirile demonilor și supunând trupul cugetului și făcându-te arhiereu fără de răutate și cuvios, îmbrăcat fiind cu îmbrăcămintea dreptății, făcătorule de minuni, stai cu îndrăznire lângă Scaunul Împăratului tuturor, întru tot fericite.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai, o, Fecioară, a fi Maică a lui Dumnezeu, născând mai presus de fire pe Bunul Cuvânt cu Trup, pe Care L-a izvorât Tatăl din inima Sa mai înainte de veci ca un Bun. Pe Care acum Îl înțelegem mai presus decât trupurile, măcar că S-a Îmbrăcat în Trup.

Irmosul:

Spăimântatu-s-a de aceasta cerul și marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor în Trup și pântecele tău s-a făcut mai Desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile Cetelor îngerești și omenești te mărim.

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Nou Moise te-ai făcut prin fapte, primind tablele credinței pe muntele arătării tainice de Dumnezeu, punând Lege popoarelor dreapta credință a Tainei Preasfintei Treimi, Părinte Grigorie. Pentru aceasta toți credincioșii cinstim pomenirea ta, prin tine cerând mare milă pentru noi.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Singură și Preacurată Maică Fecioară, te-ai făcut Cort Dumnezeiesc al Cuvântului, întrecând cu curăția pe îngeri, dar cu apele tale cele Dumnezeiești curățește-mă pe mine, care mai mult decât toți m-am făcut țărână întinată cu păcatele trupului, Ceea ce ești Cinstită, dându-mi, Preacurată, mie mare milă.

SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Mielușeaua Cuvântului cea Neîntinată, Fecioara Maica cea Nestricată, văzând pe Cruce spânzurat pe Cel Care fără de durere a odrăslit dintr-însa, precum se cade unei Maici tânguindu-se, striga: vai mie, Fiul meu, cum pătimești de voie, vrând să mântuiești pe om de patimile cele de necinste?

About the author

Related posts

Comments

No comments