Blog

header image
25 enero, 2023 @ 00:54 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului, glasul 1:

Fluierul cel păstoresc al teologiei tale a biruit trâmbițele ritorilor; că ție, celui ce ai încercat adâncurile duhului, ți s-au adăugat și Frumusețile Cuvântului. Ci, roagă pe Hristos Dumnezeu, Sfinte Părinte Grigorie, să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea1, glasul 1.

Irmosul:

Văzătorul de Dumnezeu Moise începe mai înainte cântarea de laudă a lui Israel; iar Maria stă în fruntea înțeleptelor femei; să cântăm toți cântare de biruință Izbăvitorului Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai stat, aducând ca jertfă Dumnezeiescul sânge, izbăvitor de păcatul cel din început și de patimile noastre; iar acum, Sfinte Părinte Grigorie, Preaînțeleptule, fă-ne nouă, credincioșilor, pe Dumnezeu Milostiv.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Tablele cele de Dumnezeu scrise le-a primit Moise, intrând oarecând în nor; iar tu, urmărind cu gândul mulțimea care a primit pe Dumnezeu, ai căzut cu totul în rugăciuni, înaintea lui Dumnezeu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce este Dumnezeu mai presus de toate, pentru milostivirea Sa, vrând să ridice din moarte și din stricăciune firea omenească, S-a Sălășluit în Curatul tău pântece, Fecioară Preacurată.

Catavasie, glasul al 3-lea:

Pământul cel roditor de adâncime, uscat l-a trecut oarecând soarele; căci ca un zid s-a închegat apa de amândouă părțile, trecând poporul marea pedestru și lui Dumnezeu cu plăcere cântând: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Sfințita Maică Ana, care mai înainte de zămislire a făgăduit fără șovăire lui Dumnezeu pe curatul Samuel, născându-l, cântă acum împreună cu noi: întăritu-s-a inima mea întru Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce mai înainte de ieșirea din pântece ai fost vestit celei ce te-a născut, părinte cuvioase și porți un nume de care ești vrednic, înțelepte ierarhe, din adâncul inimii strigăm ție: bucură-te părinte!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce mai înainte de a fi prins de cele rele, însoțitoare și ajutătoare la lucru, prin Dumnezeiești semne ai aflat curăția cea Dumnezeiască și cumpătarea, apărătorule al credincioșilor; veselindu-ne strigăm ție: bucură-te părinte!

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Alunecarea cea de demult a strămoașei Eva ai îndreptat-o, primind întru tine pe Cuvântul Tatălui, Cel Ce a îndreptat pe cei surpați, cu Putere nebiruită, Maică Fecioară.

Catavasie:

Întărirea celor ce nădăjduiesc spre Tine, întărește, Doamne, Biserica Ta, pe care ai câștigat-o cu scump sângele Tău.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Stând împreună cu minunatul Avacum la Dumnezeiasca ta strajă, Sfinter Părinte Grigorie și pe Cel Ce este pe aripile Heruvimilor, înțelegându-L, mântuirii a toată lumea te-ai făcut îndrumător, pururea strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai marilor Cetelor celor ce stau aproape și se găsesc înaintea lui Dumnezeu întocmai fiind, preaînțelepte și cele ce sunt mai presus decât acestea cu mintea înconjurându-le, ai ajuns la adâncul învățăturii celei preaînalte, de acolo aducând oamenilor bogăție neîmpuținată.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce ai pătruns în Norul Cel Necuprins cu mintea și ca din spatele unei stânci ai privit Firea Cea Nematerialnică amestecată cu cea materialnică, ai fost tâlcuitor al Unirii Celei Neamestecate, slugă a lui Hristos; pe Acesta fă-L Milostiv robilor Săi.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Munte Înțelegător te-ai arătat, din care s-a tăiat în chip de negrăit Piatra Cea Nestemată, care a subțiat chipul întunecatei înșelăciuni; și cu luminarea harului a luminat pe cei ce cu credință pururea strigă: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Catavasie:

Acoperit-a cerurile bunătatea Ta, Hristoase; că ieșind din Chivotul Sfințirii Tale din Nevătămată Maică, în Biserica Slavei Tale Te-ai arătat ca un Prunc în brațe purtat; și s-au umplut toate de lauda Ta.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cărbunele aprins, luat în clește și purtat de Serafim, a atins oarecând buzele lui Isaia; iar cel ce s-a curățit a propovăduit tuturor să învețe dreptatea.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiindu-te prin curăția minții și a sufletului de Focul Întreg al Vederii Dumnezeiești, Preafericite Grigorie, ai scos cu nesaț, cu însuți mâna ta, Lumina Cea Întreit Strălucitoare și întocmai Văzută.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

De Strălucirile Luminii Celei în Trei Sori fiind pătruns și de lumină fiind aprins, luminându-ți mintea cu Dumnezeiești Raze, ai răspândit tuturor Razele ce se răsfrâng din Ea.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Lumina Cea din Lumină, pe Cuvântul Cel fără de început, Unul-Născut al Tatălui, primindu-L, Maică Fecioară, Ușă a Luminii, în chip lămurit te-ai făcut, strălucind tuturor pe Soarele dreptății.

Catavasie:

Când a văzut Isaia, în vedenie, pe Dumnezeu pe Scaun Preaînalt, de îngerii Slavei înconjurat, a strigat: vai, mie ticălosul! Că am văzut mai înainte pe Dumnezeu Întrupat, pe Cel Ce stăpânește pacea și Lumina Cea Neînserată.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Proorocul Iona, cel ce a suferit primejdie preamare, nu s-a prăpădit de învălmășirea valurilor mării, de povara sorții și de apăsarea coapselor fiarei de mare, ci striga: Hristoase, ridică la Tine viața mea!

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce nu te-ai înecat cu mintea cercetând adâncimea Dumnezeiescului Adânc și dintr-însele scoțând mărgăritarul, tu ai pus înaintea Stăpânului tăcerea ca și cuvântul, Preaalesule Ierarhe Grigorie.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce prin rugăciune curată ai alinat marea cea sălbăticită și sărătura cuvintelor celor străine ai lepădat-o cu scârbă, tu ai adus Stăpânului pe poporul cel credincios, ca pe o pictură cerească, Sfinte Grigorie.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Necuprinsă de cugetele omenești este Taina nașterii tale celei de negrăit și înfricoșătoare, Maică a lui Dumnezeu; că tu, Fecioară, născând pe Făcătorul tuturor, ai rămas de-a pururea Fecioară.

Catavasie:

Strigat-a Ție bătrânul, văzând cu ochii mântuirea, care a venit popoarelor de la Dumnezeu: Hristoase, Tu ești Dumnezeul meu.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Cu limba ta cea de Dumnezeu grăitoare, încurcăturile ritorilor dezlegând, mărite, ai împodobit Biserica cu veșmântul Ortodoxiei, cel țesut de sus; pe care și purtându-l, strigă împreună cu noi, fiii tăi: bucură-te părinte, mintea cea preaînaltă a teologiei.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Trecut-au prin văpaia cea nestinsă a cuptorului ca printr-o cămară de mire, tinerii care, odinioară, pentru dreapta cinstire de Dumnezeu sfinți s-au arătat cu adevărat și cu un glas cântând, laudă aduceau: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea scaunelor judecătorilor celor nedrepți stând, Părinte Grigorie, pe ereticii, care suflau mai rău decât focul, i-ai ars cu râvna dreptei credințe, Treimii strigând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pe Preasfânta Treime, Izvorul Cel Limpede al dogmelor celor drept cinstitoare de Dumnezeu, Sfinte Grigorie, din buzele tale vărsându-l pe pământ și udându-l pe cel ce era mai înainte înțelenit, l-ai arătat purtător de flori; Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Omorâtu-s-a strămoșul cel ce a gustat precum nu se cuvenea din pom; iar tu, Fecioară, odrăslind Viața Cea fără de sfârșit, l-ai ridicat pe el să locuiască în Rai, Născătoare de Dumnezeu, Curată și Binecuvântată.

Catavasie:

Pe Tine, Cel Ce ai răcorit în foc pe tinerii cei ce Dumnezeu Te-au numit și în Fecioară Nepătată Te-ai sălășluit, Dumnezeu Cuvântul, Te lăudăm, cântând cu dreaptă credință: bine este cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Tinerii cei de odinioară, care nu s-au spurcat cu mâncarea din masa împăratului, bucurându-se, au intrat în foc; și în văpaie răcorindu-se, cu însuflețire cântau: bine să cuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai presus decât văpaia Babilonului înălțându-te, părinte și mai mult decât aceea, cu dreapta cinstire de Dumnezeu aprinzându-te, îndrumător în Taine și propovăduitor al Treimii arătându-te, strigi: bine să cuvânteze toate făpturile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Focul cuptorului celui de fier al ispitelor, în multe chipuri stingându-l, părinte și din ispite lesne scăpând, ai zburat la cer, strigând: bine să cuvânteze toate făpturile Domnului pe Domnul.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfeșnicul cel poleit cu aur a arătat cu închipuire Dumnezeiasca ta naștere, Preacurată, Cinstită; că tu ai Răsărit lumii Lumina Cea Neapropiată, Căreia strigăm: să laude toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Catavasie:

Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

În focul cel mistuitor uniți fiind tinerii, cei ce au fost cei dintâi în cinstirea de Dumnezeu, dar de văpaie neflind vătămați, cântare Dumnezeiască au cântat: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și preaînălțați-L întru toți vecii.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Cel ce ai deschis, cu dreapta cinstire de Dumnezeu, adâncul cel de sus al Dumnezeieștilor Taine, și ți-ai atârnat mintea, ca de o piatră de necuprins, de Treimea Cea Dumnezeiesc Stăpânitoare, preafericite părinte, pe tine te mărim.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce ai sfâșiat haina cea veche a literei Legii și ne-ai arătat nouă Frumusețea Cea Dumnezeiască și Tainică a Scripturilor Duhului, preafericite părinte, pe tine te mărim.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel împreună numărat cu Cetele cele de sus, cuvioase părinte, cu care împreună în veci te și sălășluiești, fă rugăciuni către Dumnezeu, pentru turma ta, preafericite părinte, că pe tine te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce ai deprins cele Dumnezeiești din însuflarea Dumnezeiască și mai presus de minte, cuvioase părinte și te-ai desăvârșit în chip Tainic, în dorința ta cea neînfrânată spre înțelegerea Unirii Celei neînvățate de nimeni, preafericite părinte, pe tine te mărim.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu ai slujit ca Loc de Sălășluire a Dumnezeieștii Nemărginiri, în chip mai presus de fire, Curată și ai împrumutat Trup lui Dumnezeu, Care atunci când S-a născut fără de sămânță, nu ți-a stricat Feciorescul pântece. Pe tine te mărim.

Catavasie:

În Lege, în umbră și în Scriptură, închipuire vedem noi credincioșii. Toată partea bărbătească, ce deschide pântecele, Sfânt lui Dumnezeu este. Deci pe Cuvântul Cel mai înainte Născut, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel Întâi-Născut din Maică, fără ispită bărbătească, Îl slăvim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea…

Deschizându-ți gura, cu cuvântul lui Dumnezeu ai vărsat înțelepciune; propovăduitorul al Luminii și cugetare Dumnezeiască lumii ai semănat; dogmele părinților ai întărit cu adevărat și ca Apostolul Pavel te-ai arătat apărător al credinței. Pentru aceasta și cetățean împreună cu îngerii ești și împreună vorbitor cu dânșii te-ai arătat; fericite de Dumnezeu cuvântătorule, Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea…

Când va veni Stăpânul tuturor să judece tot pământul, cu oile cele de-a dreapta să mă socotești pe mine, osânditul și din întunericul cel mai din afară și din toată pedeapsa pe mine netrebnicul, robul tău, să mă smulgi, Preacurată; ca să măresc cu mulțumire bogăția bunătății tale, Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată; și să strig ție bucurându-mă: roagă-te Fiului tău și Dumnezeu să-mi dăruiască iertare de greșeli; că pe tine te am Nădejde, eu nevrednicul robul tău.

About the author

Related posts

Comments

No comments