Blog

header image
8 noviembre, 2022 @ 17:53 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina


Troparul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, glasul 1:

Pe cel născut în Silivria și ocrotitorul Eghinei, pe acela ce s-a arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuții, pe Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioși ca pe un Dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăște bogate vindecări celor ce cu evlavie strigă: Slavă lui Hristos, Celui Ce te-a proslăvit! Slavă Celui Ce minunat te-a arătat! Slavă Celui Ce prin tine lucrează tuturor tămăduiri!

Troparul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, glasul al 4-lea:

Întru cuvioșie ai viețuit, ca un înțelept ierarh, proslăvind pe Domnul cu viața ta cea plină de virtuți, Sfinte Nectarie Cuvioase; pentru aceasta, proslăvindu-te cu puterea Mângâietorului, demonii gonești și pe cei bolnavi îi tămăduiești, care vin cu credință la dumnezeieștile tale moaște.

Cântarea 1, glasul 1.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întunecarea minții mele cu lumina rugăciunilor tale risipește-o și dă-mi cuvânt ca, luminat să laud, făcătorule de minuni Sfinte Ierarhe Nectarie, Dumnezeiească pomenirea ta.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărind ca un soare neapus în anii cei de pe urmă, cu lumina faptelor tale tuturor marginilor le strălucești, părinte, în chip minunat, lumina Evangheliei.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Prin curăția vieții tale călcând, Sfinte Nectarie, pe urmele vechilor arhierei ai lui Hristos, de același nume cu ei te-ai și arătat părtaș.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Firea Cea necuprinsă purtând-o în pântecele Tău și nearzându-te, cu trup ai născut, Fecioară Preacurată, fără de schimbare și amestecare, pe Hristos, Făcătorul tuturor.

Cântarea a 3-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfințenia învățându-te din tinerețe, părinte, Dumnezeiasca dragoste ai ales, a urma lui Hristos, Ierarhe Nectarie și de toată deșertăciunea cu înțelepciune te-ai îndepărtat.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu graiurile buzelor tale, părinte, picuri dulceața cerească celor ce cu credință primesc cuvântul tău și călăuzești la cele bune cugetul credincioșilor.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Nouă podoabă a ierarhilor te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Nectarie, îmbrăcând sfințenia cea adevărată prin curăția viețuirii tale; pentru aceasta, te lăudăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfrumusețată fiind mai presus de cuget cu strălucirile fecioriei, pe Dumnezeu cu trup mai presus de fire Îl naști, Preacurată și osânda Evei cu nașterea ta ai dezlegat-o.

Cântarea a 4-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfințenie săvârșind viața ta pe pământ, părtaș al cortului tuturor sfinților te-ai arătat în cer; iar racla moaștelor tale izvorăște sfințire și mântuire celor ce se sfârșesc, ierarhe, de boli și de necazuri.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preoțit-ai întru curăție și cuvioșie, înțelepte, ca un preot bineplăcut lui Hristos Atotputernicul și ca pe o jertfă curată I-ai adus prinos viața ta cea fără de prihană, ierarhe; pentru aceasta, după vrednicie ai fost proslăvit.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

De felurite boli și patimi cumplite vindecă în chip minunat capul tău cel preasfânt; că în acesta sălășluind Dumnezeiescul har, în multe feluri lucrează celor ce aleargă la el, după măsura credinței lor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu chipul nostru S-a născut din pântecele tău, Dumnezeu Cel Nematerialnic și rămânând Ceea ce era mai înainte, pe Adam din blestem l-a rezidit, fii ai lui Dumnezeu arătând pe cei ce cu credință te slăvim pe tine, ca Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 5-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înțelepciunea Duhului și Cuvântul Vieții inimile credincioșilor le îndrepți, Sfinte Ierarhe Nectarie, către viețuirea cea mai îmbunătățită, părinte, ca un înțelept și sfânt propovăduitor al Evangheliei.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcând veșmântul arhieriei, înțelepte, cu fapte pline de virtute l-ai împodobit, ca un ierarh preaîndumnezeit și iconom al Dumnezeieștilor Taine.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Înțelepțește strălucind cu înțelegerea și cu blândețea, pe cuvioasele fecioare le-ai strâns și la Hristos le-ai călăuzit cu cuvintele și cu faptele vieții tale celei neprihănite.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu strălucirea ta, Preacurată, luminează, ca o Milostivă și fără de prihană, sufletul meu cel întunecat de orbirea patimilor și cu Dumnezeiască frică mă întemeiază.

Cântarea a 6-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o stea nou răsărită, în vremurile cele mai de pe urmă ai luminat tainic inimile credincioșilor, Sfinte Nectarie, aprinzându-le către Dumnezeiasca dorire, părinte.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înțelepciune și dumnezeiască înțelegere petrecând pe pământ în zilele cele rele, precum a zis Apostolul Pavel cel înțelept, strălucit ai fost proslăvit, Ierarhe Nectarie, de către Domnul.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Întărind neclătită în frica lui Dumnezeu sfântă mănăstirea ta, liman neînvăluit ai arătat-o, spre mântuirea sufletelor, Sfinte Nectarie.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut cu trup pe Făcătorul tuturor și ai șters blestemul cel de demult al lui Adam, izbăvește-mă, Preanevinovată, de întunecarea patimilor mele.

Condac.

Pe steaua cea nou răsărită a Ortodoxiei și cetatea cea nou zidită a Bisericii să-l lăudăm întru veselia inimii, că proslăvit fiind prin lucrarea Duhului izvorăște harul nestricăcios al tămăduirilor celor ce strigă: Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie.

Cântarea a 7-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dreaptă înțelegere și inimă curată liturghisind, părinte, lui Hristos, Împăratul tuturor, luminarea Mângâietorului ai primit-o în sufletul tău, cuvioase, strigând: Binecuvântat este Dumnezeul Părinților noștri.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În chip înțelegător răsărindu-ne nouă în vremurile cele mai de pe urmă ca un soare cu totul strălucitor, luminezi cugetele bine cinstitorilor cu lumina faptelor tale, Sfinte Nectarie, podoaba ierarhilor.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ca o altă cămară minunată de tămăduiri, pururea dă întărire, Ierarhe Nectarie, sicriu moaștelor tale, părinte, sufletelor și trupurilor celor ce cu evlavie multă aleargă la sfânta ta mănăstire.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca ceea ce ești Maica Mântuitorului și Dumnezeului nostru, caută cu ochiul tău milostiv, Fecioară Preanevinovată, la nevoia cea amară a sufletului meu și de reaua deprindere a patimilor celor pierzătoare izbăvește-mă.

Cântarea a 8-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Voind Domnul a face cunoscută celor de pe pământ slava pe care ți-a dat-o ție în cer, înțelepte, izvor de tămăduiri și de minuni multe a arătat, preafericite, Dumnezeieștile tale moaște.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum crinii câmpului s-au arătat cinstitele tale oseminte, Părinte Nectarie, îndată ce s-a deschis cinstitul tău mormânt, tuturor făcându-le simțit mirosul nemuririi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

De toată strâmtorarea, vătămarea și mânia, roagă-te, ierarhe al lui Hristos, să se izbăvească cinstita ta mănăstire, care întru tine se laudă și dragostei tale părintești se încredințează.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără de sămânță ai luat în pântece pe Făcătorul tuturor și pe Acesta fără stricăciune născându-L cu trup, de stricăciunea cugetelor trupești cu harul tău, Fecioară, izbăvește-mă pe mine, jalnicul tău rugător.

Cântarea a 9-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cununa slavei ai primit, Sfinte Nectarie, de la Hristos, Cela Ce strălucit te-a proslăvit pe tine, săvârșind tu, părinte, întru cuvioșie alergarea ta; și de o cinste cu sfinții te-ai arătat, dimpreună cu care te roagă pentru cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcând veșmântul arhieriei, preasfințit pe acesta l-ai arătat cu sfintele tale nevoințe și cuvioasele tale osteneli și prin viețuirea ta cea curată, te-ai pecetluit cu strălucirea Părinților celor de demult.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârșind cu laude pomenirea ta, Sfinte Ierarhe Nectarie, Biserica lui Hristos se veselșește întru tine; că pe aceasta ai luminat-o, ierarhe, arătându-te sfințit prin Dumnezeiescul Duh.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Mirosul cel ceresc și bine înmiresmat al vieții, pe care îl răspândește preacinstitul tău cap, în chip înțelegător dăruiește-l sufletului meu, sfinte și ca pe un miros de bună mireasmă primește, părinte, cântarea aceasta, pe care cu dorire ți-am urzit-o.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce fără de asemănare ești mai Înaltă decât Puterile de sus și mai Strălucitoare decât soarele, Stăpână, Ceea ce ai născut cu trup pe Soarele Slavei, Hristos, Dătătorul de lumină, luminezi pe cei ce te măresc pe tine.

SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună…

Săvârșind alergarea virtuții, cuvioase, cu dumnezeiască cuviință te-ai mutat la viața cea neîmbătrânitoare și părtaș al sfinților te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Nectarie, dimpreună cu care întotdeauna roagă-te Împăratului tuturor, Hristos, să dea iertare de păcate și mântuire sufletelor celor ce prăznuiesc pomenirea ta.

 

About the author

Related posts

Comments

No comments