Blog

header image
25 noviembre, 2022 @ 01:25 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mercurie


Troparul Sfântului Mare Mucenic Mercurie, glasul al 4-lea:

Nevoințele muceniciei răbdându-le, ca un ostaș nebiruit, ai stat înaintea Împăratului Celui Nemuritor, Sfinte Mucenice Mercurie. Unde, împreună cu cetele pătimitorilor luând îndrăzneală, grăbește cu rugăciunile tale spre ajutorul celor ce cu credință cinstesc sfântă pomenirea ta.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Cel Tăiat a tăiat pe…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună cu cetele de sus stând înaintea Izvorului Bunătăților bucurându-te, Sfinte Mercurie și umplându-te de Dumnezeiasca îndulcire, pururea pomenite, păzește pe cei ce cu dragoste săvârșesc pomenirea ta, cântând Domnului; căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De bună voie ai intrat la nevoințele muceniciei, înțelepte, fiind întărit cu Puterea lui Hristos, Celui Ce de voie a răbdat pentru noi, cu Trupul, Patimile cele mântuitoare și bucurându-te, strigai: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cuvântul tiranului lămurit l-ai defăimat, fiind înfrumusețat cu mărturisirea lui Hristos, fericite. Și ai suferit tot felul de chinuri, veselindu-te, Sfinte Mercurie și strigând Celui Ce te-a întărit: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din Fecioară Pruncă Te-ai arătat Întrupat, pentru noi, făcându-Te Om ca și noi. Și ai arătat pe viteazul pătimitor, Sfântul Mercurie, mărturisitor credincios al Patimilor Tale, cântând Ție neîncetat: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu ești Întărirea celor ce…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind cu totul aprins de dragostea cea Dumnezeiască, slăvite, focul și lanțurile și săbiile și chinurile, ca pe un vis le-ai socotit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudat-ai pe Ziditorul, suferind bătăi cumplite, mucenice înțelepte, ai primit vindecarea rănilor.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Întărindu-te cu toiagul cel Dumnezeiesc, ca un luptător cu bună putere ai smerit trufia vrăjmașului, mucenice cu suflet viteaz.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să însemneze mai înainte nașterea ta cea mai presus de gând, Curată, s-a arătat rug arzând cu foc, dar nicidecum mistuindu-se.

Irmosul:

Tu ești Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu ești Lumina celor întunecați și pe Tine Te laudă duhul meu.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiatu-te-ai de Stăpânul tău, cu patimile mărturisirii celei Dumnezeiești, gânditorule de Dumnezeu și de la Dânsul ai luat cununi luminate, mărite, ca un nebiruit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcatu-te-ai acum cu haină țesută din darul cel de sus, mucenice, dezbrăcându-te de hainele stricăciunii și ale pieirii.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Nevoindu-te până la sânge împotriva păcatului, mărite, te-ai arătat purtător de biruință și Slavei celei de sus te-ai învrednicit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Peste tine S-a pogorât Cuvântul Cel Mântuitor, pururea Fecioară, ca o Ploaie și a uscat ploile mulțimii idolilor.

Cântarea a 5-a. Irmos: Mânecând, strig către Tine…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întins și fără de milă tăiat cu ascuțituri, ai răbdat, Sfinte Mercurie, fiind întărit cu Dumnezeiești nădejdi.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ți inima pe piatra cea duhovnicească, fiind împovărat cu piatra cea grea, nu te-ai smintit, Sfinte Mercurie.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Făcându-te părtaș Patimilor Stăpânului tău, te-ai împărtășit Slavei și Strălucirii Sale Celei Dumnezeiești.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară, care ai Născut pe Viața care a omorât pe moarte, omoară păcatul meu cel încă viu.

Cântarea a 6-a. Irmos: Vărsa-voi rugăciunea mea…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul Cel veșnic te întărea pe tine, înțelepte mucenice, văzându-te răbdând pentru Dânsul tot felul de chinuri. Și prin înger te îndemna să fii îndrăzneț, Sfinte Mercurie și nicidecum să te îngrozești de stăruința tiranilor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorât a fost balaurul cel cu multe capete și călcat de picioarele cele frumoase ale pătimitorului și viteazului ostaș. Că prin îndemnuri de bunăvoie a mers spre munci și spre chinuri și către moarte, umplându-se de strălucire.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Toată alegerea inimii o ai adus Stăpânului, fericite și răbdând pentru El chinuri încununat ai fost de Dânsul ca un biruitor. Iar acum, împreună cu toți mucenicii, stai înaintea Lui, în ceruri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

La glasul îngerului ai zămislit întru tine pe Îngerul Sfatului Celui Mare, Fecioară. Și ai născut Întrupat din Preasfinte sângiurile tale, Preacurată, pe Cel Ce a arătat tuturor intrările în viață, pentru nespusa Lui milostivire.

Irmosul:

Vărsa-voi rugăciunea mea către Domnul și Lui voi spune necazurile mele. Că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat Deci, ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Astăzi prăznuim credincioșii, cu cântări într-un glas, toată într-armarea cea sfințită a Sfântului Mercurie. Îngerii cu veselie împreună bine voiesc, mucenicii acum se bucură cu veselie. Pentru aceea s-a arătat slavă și laudă mucenicilor.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evreilor în cuptor…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Lumina Strălucirii Celei de sus fiind împodobit, viteazule ostaș, luminezi pe cei ce te laudă acum pe tine și cântă: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai lăudat pe Făcătorul de bine al tuturor, aprinzându-te de râvna Lui, fericite și mistuindu-te de focul cel înțelegător și cântând: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce aduceau cinstire pietrelor, având simțire împietrită, au îngreunat grumajii tăi cu piatră, Sfinte Mucenice Mercurie; iar tu strigai: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Amestecând sângele tău cel cinstit cu sângiurile Stăpânului Celui Iubitor de oameni, te-ai arătat părtaș Patimilor Lui, Sfinte Mercurie, strigând: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cetele îngerilor se înspăimântează de adâncimea Tainei tale, Născătoare de Dumnezeu. Că din tine S-a arătat Dumnezeu Întrupat, Căruia cântăm, Preacurată: Doamne Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: De șapte ori tiranul…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata pătimitorilor te-a primit pe tine adaos, fiind înfrumusețat și luminat cu minunatele podoabe ale preacinstitelor tale patimi și a mărturisirii tale celei de dreaptă credință și cinstite. Iar acum strigi neîncetat: preoți, binecuvântați, popoare, preaînălțați pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuget de dreaptă credință ți-ai săvârșit nevoința, mărite și cu înțeleaptă vitejie ai rușinat pe vrăjmașul. Și biruință cerească dobândind, ca un biruitor, te veselești acum cu Cetele îngerești. Cu care strigi neîncetat: preoți, binecuvântați, popoare, preaînălțați pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Sfârșindu-te prin sabie, Fericite Mercurie și dobândind sfârșitul pe care-l doreai, pământul l-ai adăpat cu vărsarea sângiurilor. Iar pe purtătorul de biruință și fericit trupul tău l-ai arătat mai curat decât zăpada, cântând: preoți, binecuvântați, popoare, preaînălțați pe Hristos în veci.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Pricină a reînnoirii noastre, Preacurată, toți credincioșii te lăudăm pe tine. Că ai născut mai presus de fire pe Dumnezeu, Care este Pricina tuturor; Care din a Sa milostivire a înnoit chipul cel sfărâmat din răutate, Ceea ce ești Singură Binecuvântată și Plină de har.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

De șapte ori tiranul a ars nebunește cuptorul cel de foc pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceștia mântuiți printr-o putere mai mare, a strigat: pe Făcătorul și Mântuitorul, tineri, binecuvântați-L, preoți, lăudați-L, popoare, preaînălțați-L întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Înfricoșatu-s-a tot auzul…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rănile mucenicilor împrăștie acum mireasma harului și cu cuvânt negrăit alungă patimile noastre cele rău mirositoare. Iar osemintele lor izvorăsc valuri de tămăduiri, adăpând sufletele celor ce laudă biruințele lor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe un turn tare al Bisericii lui Hristos, ca pe un stâlp neclintit și ca pe un zid cu adevărat nebiruit, ca pe un ostaș neînfrânt al lui Dumnezeu, Împăratul tuturor ca pe un izgonitor al vrăjmașilor și ca pe un luminător duhovnicesc a toată lumea, te lăudăm pe tine cu sfințenie, Sfinte Mare Mucenice Mercurie.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înger de lumină ai avut întru ajutor la pătimirea ta, cugetătorule de Dumnezeu. Pentru aceea, măcar că ai fost schingiuit și ars cu făclii și bătut ai fost cumplit și cu sabie tăiat, nu te-ai înspăimântat, preaviteazule mucenice al lui Hristos.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Zi plină de lumină, de veselie și de bucurie ne-a strălucit nouă, Dumnezeiască pomenirea ta, celor ce te cinstim pe tine, Sfinte Mucenice Mercurie. Întru care adu-ți aminte de noi, cei ce te pomenim pe tine și izbăvește-ne pe noi de încercări cumplite, de primejdii și de patimi.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ești Ușa Luminii, luminează sufletul meu cel orbit de patimi, întunecat și primejduit de cugete viclene. Și mă scoate din încercări, din primejdii și din strâmtorări, ca să te măresc pe tine, Nădejdea și Întărirea credincioșilor.

Irmosul:

Înfricoșatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până și la trup, din pântece Fecioresc făcându-Se Om. Pentru aceea, pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu credincioșii o mărim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi…

Mucenicul Mercurie nevoindu-se, a rușinat pe vicleanul și s-a arătat tare purtător de cunună al lui Hristos. Pentru aceasta, acum s-a împreunat cu cetele cele cerești, după vrednicie, împărtășindu-se de Slavă nesfârșită. Pentru aceea, cu credință săvârșim sfântă pomenirea lui.

SEDELNA Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi…

David, mergi înainte în Locașul lui Dumnezeu și bucurându-te, primește pe Împărăteasa noastră și către Dânsa strigă: intră, Doamnă, în Locașul Împăratului, intră. A Căruia Slavă acoperit se cunoaște, din care miere și lapte va curge tuturor Lumina Hristos.

 

About the author

Related posts

Comments

No comments