Blog

header image
27 julio, 2022 @ 00:12 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon

Troparul Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, glasul al 3-lea:

Purtătorule de chinuri, Sfinte și Tămăduitorule Pantelimon, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Întru adânc a așternut de demult toată oastea lui Faraon puterea cea preaîntrarmată; iar întrupându-Se Cuvântul, a pierdut păcatul cel prearău Domnul Cel Preaslăvit, căci cu slavă S-a preamărit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiindu-te de Hristos de bunăvoie, mai înainte de sfârșitul tău cel întru Hristos, ai înviat un mort oarecând; și acum, preafericite și pe mine cel omorât cu mușcarea păcatului, mă înviază cu rugăciunile tale, Sfinte Pantelimon.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărit-ai ca o stea purtând în tinerețe minte de bătrân și de Dumnezeu gânditoare; iar prin frumusețea trupului podoabă sufletească agonisindu-ți, Cuvântului Celui Preaslăvit te-ai arătat preafrumos.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorându-te pentru lume și întru Hristos îmbrăcându-te, preafericite, prin baia Botezului, te-ai făcut organ de Dumnezeu purtător și vas lucrării Duhului, pe toți vindecând și bolile tuturor tămăduind.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Înțelepciunea prietenă ție câștigându-ți și părtaș vieții aducându-te, de la dânsa te-ai cinstit și cu cununa darurilor te-ai împodobit, cu luminarea dumnezeieștilor raze, fericite, strălucind.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu binecuvântări, Preacurată Cinstită, ai încununat firea cea blestemată de Făcătorul pentru neascultare, Ceea ce ai născut pe Hristos și din stricăciune ai slobozit-o. Pentru aceasta, bucurându-ne, toți credincioșii pe tine te fericim.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca și crinul, Doamne, biserica păgânilor cea stearpă prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvintele Duhului auzindu-le, te-ai făcut ca niște pământ bun și bine roditor, primind sămânță de mult preț și rodind, de trei ori fericite, mântuirea sufletelor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorât-ai măiestria mușcăturii balaurului și sufletul ți-ai înviat, cu dumnezeiască însuflare a doua oară născându-te și Împăratului tuturor înainte stând.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rușinat-ai porunca cea fără de Dumnezeu a tiranilor și la Hristos ai alergat, în locul tuturor pe dânsul câștigându-L și te-ai făcut, de Dumnezeu înțelepțite, mare neguțător.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Credința cea dreaptă a maicii tale ai iubit-o, mărite și ai urât necredința tatălui tău cea plină de înșelăciune, ca un înțelept, lucrul cel mai bun alegând.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Domnul, Cel Ce poartă toată făptura cu dumnezeiasca voință, pe mâinile tale a fost Purtat, Fecioară. Pe Acela acum roagă-L să mântuiască din primejdii sufletele noastre.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Venit-ai din Fecioară nu sol, nici înger, ci Tu Însuți, Domnul, Te-ai Întrupat și m-ai mântuit pe mine, tot omul. Pentru aceasta, cânt Ție: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rănindu-te cu dragostea Stăpânului, ți-ai împărțit avuția la săraci, pe tine însuți golindu-te spre chinuire, pe care ai îndurat-o, nădejdile cele veșnice mai înainte văzând.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfa de laudă lui Dumnezeu ai adus, scârbindu-te lămurit de chipurile idolești și toată întărâtarea celor păgâni ai călcat-o, purtătorule de chinuri.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Celor răniți cu bârfirea și de pizmă biruiți, puterea ta cea nebiruită le-ai pus înainte, mucenice și întrarmându-te, ai biruit tirania cea păgânească.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel Ce a fost ținut în brațele bătrânului Simeon, cu cuvintele bătrânului te-a vânat pe tine, Sfinte Pantelimon, spre dumnezeiasca cunoștință și spre mântuirea și izbăvirea multora.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Doamne și fecioare în urma ta au alergat, văzându-te pe tine Fecioară, Doamnă și Maică. Că numai tu pe amândouă într-una le-ai adunat, Fecioară, Ceea ce ești cu totul fără prihană.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Mijlocitor Te-ai făcut lui Dumnezeu și oamenilor, Hristoase Dumnezeule. Că prin Tine, Stăpâne, am aflat scoaterea din noaptea necunoștinței către Părintele Tău, Începătorul luminii.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bucurie luptele muceniciei le-ai săvârșit, apărat fiind cu dumnezeiasca putere și cu răbdare tare chinurile suferind, bucurându-te ai grăit: pe alt Dumnezeu afară de Tine nu cunoaștem.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind pus în față la luptele cele de chinuri, fericite, cu dumnezeiască putere mai presus te-ai făcut decât tirania păgânilor celor fără de Dumnezeu și decât nebunia cea rătăcitoare, îmbrăcându-te întru Hristos puitorul de nevoință.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înțelepciune îndrăzneață având și câștigându-ți îndemnare sufletească puternică, orice chipuri ai răbdat cu vitejesc gând, fericite, prin darul dumnezeieștii Cruci fiind întărit.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Vorba cea întunecoasă a celor rătăciți a defăimat-o, cu cereasca învățătură, purtătorul de chinuri și s-a făcut multora pricinuitor de preaslăvită mântuire, cu lucrarea Ta, Hristoase, fiind întărit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Zicerile înțelepților și vorbele cele ascunse ale tuturor și proorociile proorocilor, Preaslăvită, mai înainte te-au închipuit pe tine în chip lămurit, că aveai să fii în vremurile de pe urmă Născătoare de Dumnezeu; afară de tine pe alta Curată nu cunoaștem.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

În adâncul greșelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezele, scoate-mă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rătăcirea zeilor ciopliți ai scuipat-o și înșelăciunea cea înaltă ai surpat-o, făcând minuni, cuvioase și săvârșind tămăduiri, de Dumnezeu înțelepțite.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtător de cunună te-ai arătat preaales. Că tu prin foc și prin apă ai trecut; și pe roată fiind întins, cu preaslăvire ai pierdut pe cei fără de minte.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Semeția tiranilor surpând, trupește cu anevoie de suferit bătăi ai primit; în tăria sufletului ai răbdat cu darul, de Dumnezeu gânditorule.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce ține înconjurarea pământului ca un Dumnezeu, în brațele tale a fost cuprins, Curată, cu scrierea împrejur a trupului, Cel Necuprins după Dumnezeiescul Chip.

CONDAC, glasul al 5-lea.

Următor fiind Celui Milostiv și dar de tămăduiri de la Dânsul luând, purtătorule de chinuri și mucenice al lui Hristos Dumnezeu, cu rugăciunile tale bolile noastre cele sufletești vindecă-le, gonind pururea smintelile luptătorului, de la cei ce strigă cu credință: mântuiește-ne pe noi, Doamne.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului ce lui călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat; iar Hristos, Cel Ce este Binecuvântat și Preaslăvit, a întins cinstitorilor de Dumnezeu tineri roua Duhului.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După lege pătimind și biruind pe vrăjmașul, liman cu totul lin celor ce sunt înviforați în mare te-ai făcut, preamărite și lumină celor ce sunt întru întunericul vieții; pe care i-ai și învățat a cânta: Binecuvântat ești, Dumenzeul părinților noștri.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fericit ești și bine este ție acum, preafericite, cel ce ți-ai luat nădejdea ta cea de trei ori norocită și fericită, cea gătită celor ce cântă Domnului cu credință: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Sufletele sfinților și dansurile drepților și ceata cea fără de trup a îngerilor te-a primit pe tine împreună dănțuitor, fericite. Că, tăindu-ți-se grumajii cu sabia, cânți, bucurându-te: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sabia, care ne despărțea pe noi de demult de pomul vieții, acum întorcându-se, primește pe cei însemnați cu sângele cel ieșit din coasta Fiului tău, cu totul fără prihană Binecuvântată, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu Trup.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon, lucrările și-a despărțit cu dumnezeiasca poruncă, pe caldei arzând și răcorind pe credincioși, care cântau: Binecuvântați, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptarea firii tale celei bune a vindecat orbirea cea sufletească a părintelui tău, dând lumină, preafericite, celor ce aleargă cu credință și la Mântuitorul Hristos îi îndreptează.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru Hristos înjunghiat fiind, la viața cea veșnică te-ai mutat, și de Dumnezeu chemat te-ai arătat. Cu dumnezeiască numire de la Hristos fiind cinstit, de Dumnezeu înțelepțite, preaînalți pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Defăimând bârfirea cea ritoricească și rea a celor înțelepți, cu chemarea lui Hristos tai rădăcinile patimilor celor cu durere, vindecând pe cei ce preaînalță pe Hristos în veci.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prealimpede Izvor de Nemurire te știm pe tine, de Dumnezeu Născătoare, ca pe Ceea ce ai născut pe Cuvântul Tatălui Celui fără de moarte, Care mântuiește de moarte pe toți cei ce-L preaînalță pe El în veci.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu și Domnul, întrupându-Se din Fecioara, S-a arătat nouă, ca să lumi neze cele întunecate și să adune cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoarea de Dumnezeu, cea Prealăudată, o slăvim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mutatu-te-ai, bucurându-te, la marginea doririlor, unde sălășluindu-te, preafericite, cu adevărat te-ai învrednicit a lua preafericit sfârșit, împreună fiind cu Stăpânul tău în veacul nesfârșit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorul și plinirea dragostei tale ți-ai dobândit, picurând încă fierbinte sângele tău cel ce a curs pentru Hristos și pentru Dânsul s-a vărsat, preafericite; și de la Dânsul ai luat, bucurându-te, cununile nevoințelor tale.

Stih: Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fălcile leilor și gurile fiarelor, ca și Daniel de demult tu le-ai înfrânat, că știe a se rușina de fapta bună a mucenicilor și firea cea necuvântătoare. Pentru aceasta, adunându-ne, pe tine te fericim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Bogată bunătate ți-a dăruit ție Hristos, vistierie de tămăduiri nouă dăruindu-ne și pe tine, Sfinte Pantelimon, adică pe cel cu totul milostiv cu voința, dându-te nouă tuturor, celor necăjiți, liman lin și folositor și sprijinitor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca niște Lână, Ploaia Cea Cerească în pântece zămislindu-o, ai născut-O nouă, Ceea ce ești cu totul fără prihană. Pentru aceea, dă-ne dulceață nouă, celor ce-L lăudăm pe Dânsul ca pe un Dumnezeu și pe tine Născătoare de Dumnezeu te vestim, Prelăudată.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Mărturisit-ai vitejește pentru Hristos și părintelui tău credință vestindu-i, l-ai scos din adâncul păgânătății, prealăudate. Și neînfricoșându-te de cugetarea cea fără Dumnezeu a tiranilor, ai rușinat îndrăzneala cea neputincioasă a demonilor. Pentru aceasta și dar de la Hristos luând, tămăduiești bolile sufletelor și ale trupurilor noastre. Sfinte Pantelimon Prealăudate, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Pe Înțelepciunea și Cuvântul în pântecele tău zămislindu-L fără ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel Ce ține lumea și în brațe ai avut pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor și Făcătorul făpturii. Pentru aceasta, te rog pe tine, Preasfântă Fecioară și cu credință te slăvesc, ca să mă mântuiesc eu de greșeli, când voi sta înaintea feței Ziditorului meu. Stăpână Fecioară, Curată, al tău ajutor atunci să-mi dăruiești, că poți toate câte le voiești.

About the author

Related posts

Comments

No comments