Blog

header image
10 febrero, 2023 @ 06:51 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, făcătorul de minuni

Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, făcătorul de minuni, glasul al 4-lea:

Arătatu-te-ai, Înțeleptule Haralambie, ca un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos și ca un sfeșnic pururea luminos al Lumii, strălucit-ai în lume prin mucenicie, fericite și ai risipit întunecimea idolilor. Drept aceea roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală, ca să ne mântuiască pe noi.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea…

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind a lăudacinstitul cap și luptele slujitorului tău, Doamne, cer Dumnezeiască Strălucire din Înălțime, prin care voi putea să-l laud pe acesta, cu cântări.

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sever, cel fără de Dumnezeu, leul cel ce răcnea, împreună cu nebunul de Crisp i-ai surpat, Sfinte Mucenice Haralambie, lepădându-te de păgânătatea lor. Pentru care te-ai încununat de mâna Ziditorului tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Împărătească podoabă Biserica te-a câștigat, Dumnezeiescule Haralambie și demonilor izgonitor și a tot felul de boli izbăvitor. Pentru aceasta prăznuiește sfântă pomenirea ta, sfinte.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Maria cea Preacurată și de Dumnezeu Născătoare, Muntele cel Sfânt, Năstrapa cea cu totul de aur, care a purtat Dumnezeiasca Mană Cea Firească, Ceea ce hrănește pururea pe credincioși cu harul, să o lăudăm.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici; și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreți…

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe ai tăi cântăreți, purtătorule de Dumnezeu, carecu credință s-au adunat în Biserică să se închine ție și capului tău cel Dumnezeiesc și cinstit, apără-i și-i păzește de smintelele protivnicului.

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înviind pe tânărul cel mort și demonilor izgonitor arătându-te, mulțimile oamenilor ai înspăimântat și lui Hristos le-ai adus prin sângele tău mucenicesc, smulgându-le din mâinile balaurului.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Veniți, mulțime a celor numiți cu numele lui Hristos, să lăudăm cu credință pe mucenicul Domnului și cu cântări duhovnicești să încununăm preacinstitul său cap, ca să aflăm dezlegarea de greșeli.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Încăpând în pântecele tău pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu Cuvântul, Cel Neîncăput în toată lumea, în brațele tale L-ai purtat Fecioară Maică Preacurată, Scăparea creștinilor.

Catavasia:

Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ești Izvor Viu și Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărește-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce șade în Slavă…

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce șade în Slavă pe Scaunul Dumnezeirii, te-a primit pe tine ca pe un porumbel cu aripi mărite, zburând către Cereștile Locașuri ca un nebiruit și slăvit pătimitor.

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit fiind de Slava lui Dumnezeu, mucenice slăvite te-ai aflat fără de teamă înaintea scaunelor de judecată ale celor fărădelege și pe Hristos cu îndrăzneală L-ai propovăduit Dumnezeu Desăvârșit cu firea omenească îmbrăcat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Mare comoară cu adevărat și preafericită s-a arătat cinstitul tău cap, nebiruite Haralambie, care alungă tot felul de boli și molima ciumei, cu Puterea Duhului.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Preacurata Maria, Născătoarea de Dumnezeu să o lăudăm, pe cea care întru curăție a născut pe Soarele dreptății, Poarta cea Cerească, prin care intră întru Împărăția lui Dumnezeu cei ce o preamăresc pe dânsa.

Catavasia:

Cel Ce șade în Slavă pe Scaunul Dumnezeirii, pe Norul cel Ușor, a venit Iisus, Cel cu totul Dumnezeiesc, din Preacurata Fecioară și a mântuit pe cei ce strigă: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate…

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spăimântatu-s-au toți de Dumnezeiască mărirea ta; căci preacinstitul tău cap îndepărtează bolile, pe demoni alungă și tuturor credincioșilor ce aleargă la el, le dăruiește vindecare și izbăvire de rele.

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bolile trupești și sufletești contenesc, Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, prin căderea la pământ înaintea Dumnezeiescului tău cap și prin cinstirea lui cu sfințenie; căci Hristos ni l-a dăruit nouă vindecător și mijloc de izbăvire din necazuri.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Spăimântatu-s-au demonii și elinii cei fără de Dumnezeu, văzând mâinile îndrăznețului defăimător ighemon, tăiate cumplit și spânzurate de trupul tău; iar tu, ca un următor al lui Hristos, l-ai făcut iarăși pe el sănătos.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul lui Dumnezeu Cel Ipostatnic, Ceea ce ești fără de prihană, S-a pogorât ca Ploaia pe Lână în pântecele tău, Preacurată și a mântuit toată firea omenească ce era uscată de arsura căderii.

Catavasia:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate și ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a. Irmos: Înțelepții lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârșind acest Dumnezeiesc și preacinstit praznic al Preafericitului Haralambie, veniți să sărutăm preacinstitul lui cap și să primim izbăvire de necazuri.

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având Izvor de tămăduiri cinstitul tău cap, Sfinte Haralambie, cu căldură alergăm, căzând la pământ înaintea lui și lăudând pe Dumnezeu, Cel Ce te-a slăvit pe tine.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Mare har ai luat de la Dumnezeu, preaviteazule luptător, Mucenice Haralambie; că a făcut Domnul capul tău izvor bogat de tămăduiri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Focul Dumnezeirii S-a Sălășluit întru tine, Preacurată, Dumnezeiască Mireasă și n-a ars pântecele tău, Preafericită, ci mai vârtos l-a rourat și l-a luminat.

Catavasie:

Înțelepții de Dumnezeu, care faceți acest praznic Dumnezeiesc și cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-însa.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Făcutu-te-ai preoților strălucit purtător de lumină și părinților laudă și cinste înveselitoare, Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie. Că tu păzești de vătămare pe robii tăi.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Ca o comoară de mult preț a câștigat Biserica al tău cap, Sfinte Sfințite Mucenice, pătimitorule și purtătorule de biruință, Haralambie. Drept aceea se și bucură, slăvind pe Ziditorul.

Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii…

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te lăudăm pe tine strigând: bucură-te, Slăvite Mucenice Haralambie; că ne-ai dăruit Dumnezeiescul tău cap, ca o fântână ce izvorește bogăție neînpuținată, care veselește sufletele celor ce cu credință te măresc pe tine.

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mărim nevoințele și luptele tale, Dumnezeiescule mare mucenic al lui Hristos; că ai surpat altarele idolești și vitejește ai nimicit îngâmfarea demonilor, preafericite.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ca un Luceafăr pururea strălucitor a răsărit nouă capul tău, care ferindu-ne de întunericul înșelăciunii, de primejdii și de necazuri, ne izbăvește de pierzătoarele boli și ne dăruiește sănătate.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Răsărit-a tuturor oamenilor, din pântecele tău, pe Marele și Neînseratul Soare Care a luminat, cu lumina cunoștinței, pe toți cei ce strigă: Binecuvântat este Preacurată, Rodul pântecelui tău.

Catavasia:

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbătește înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat!

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioși…

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mare ajutor ortodocșilor și izbăvitor din primejdii te-ai arătat, Preaînțeleptule Haralambie. Că izbăvești pururea pe toți cei ce aleargă la cinstitul tău cap și cer dezlegare de rele, preaînălțând pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împotrivitu-te-ai lui Sever, la locul de chinuri, fiind întărit ca un diamant și ca un stâlp neclintit, Mărite Mucenice Haralambie și pe Hristos L-ai propovăduit Dumnezeu și Om și nu te-ai plecat nicidecum, fericite, la măgulirile cele pierzătoare de suflet ale ucigașilor.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Dezleagă lanțurile greșealelor mele, celui ce laud, Sfinte Haralambie, capul tău, care izvorăște pururea ape de vindecări, dăruindu-mi mie, celui ce te laud pe tine, întru toți vecii, scăpare de ispite și izbăvire de boala cea cumplită.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Aflându-te pe tine Mirele tău, Stăpână Dumnezeiască Mireasă, Trandafir în spini și Floare bine mirositoare în văi și Crin Preacurat, de sus întru tine S-a Sălășluit și a umplut de mireasmă toată lumea, care te preaînalță întru toți vecii.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Pe tinerii cei binecredincioși, în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ți cânte Ție: pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc…

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toți credincioșii să mergem la capul cinstitului mucenic; că Stăpânul tuturor a dat acestuia har preamare prin care pe demoni îi îndepărtează, bolile le contenește și dăruiește tuturor celor ce se ating de el sănătate, întărire și mare milă.

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământul și cerul se înspăimântează astăzi de minunile marelui mucenic; căci taberele demonilor sunt alungate, bolnavilor li se dă întărire trupească și boala ciumei contenește cu atingerea de capul tău, mărite.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Să stăm cu evlavie în Casa Domnului nostru și să cădem înaintea cinstitului cap, cel cu adevărat sfânt și vrednic de laudă, care s-a înroșit prin sângele Dumnezeiescului mucenic și face minuni uimitoare, că unul ce a fost încununat de mâna Atotțiitorului.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cântări de laudă primește de la noi, Dumnezeiască Mireasă, Ceea ce ești de Dumnezeu cu har Dăruită, Maica Dumnezeului nostru; și harul tău dăruiește-l nouă, robilor tăi, celor ce cu evlavie te cinstim. Iar pe Hristos, pe Care în chip de negrăit L-ai născut, Milostiv dăruiește-ne-L nouă, Fecioară.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Stâlp neclintit al Bisericii și sfeșnic nestins al lumii te-ai arătat, purtătorule de biruință Sfinte Haralambie; și strălucind mai luminat decât soarele, gonești întunericul idolilor. Mucenice mărite, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Cetele credincioșilor adunându-ne, cu evlavie să lăudăm, după vrednicie, pe mucenicul lui Hristos, pe Sfântul Haralambie cel Mare, pe apărătorul dreptei credințe, pe diamantul și supărătorul nelegiuiților, pe cel ce a propovăduit Dumnezeu a toată lumea pe Hristos Dumnezeu Omul.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Marie, Ceea ce ești Locaș Preacinstit al Stăpânului, ridică-ne pe noi cei căzuți în prăpastia cumplitei deznădăjduiri și a greșelilor și a necazurilor. Că tu ești Mântuirea păcătoșilor și Ajutătoarea și Apărătoarea Tare și miluiești pe robii tăi.

About the author

Related posts

Comments

No comments