Blog

header image
20 julio, 2022 @ 00:32 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul

Troparul Sfântului Slăvitului Prooroc Ilie Tesviteanul, glasul al 4-lea:

Cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea Înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie Măritul, care a trimis de sus lui Elisei dar, gonește bolile și pe cei leproși curățește. Pentru aceasta și celor ce-l cinstesc pe dânsul le izvorăște tămăduiri.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe Faraon ce se purta…

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sufletul meu cel omorât înviază-l, ca pe fiul văduvei și cu fapte dumnezeiești, fericite, luminează-l și la viață povățuiește-l; și-l arată părtaș desfătării celei veșnice pe cel ce dorește să se desfăteze cu tine.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când te-ai născut tu, a învățat părintele tău taină preamare, minune cu adevărat! Că te-a văzut pe tine, fericite, hrănindu-te cu foc și înfășându-te în văpaie. Pentru aceasta, cu rugăciunile tale mă mântuiește pe mine de focul cel veșnic.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Mărit fiind cu privirile cele spre Dumnezeul tău, râvnind ai râvnit cu adevărat, fericite, Domnului totdeauna. Pentru aceasta, întărește-mă pe mine, cel ce m-am umplut de râvnă dumnezeiască, să fac dumnezeiasca voie, ca să te cinstesc pe tine, fiind mântuit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeu Cel mai presus Înființat din tine S-a întrupat, Ceea ce ești cu totul fără prihană și pentru noi S-a arătat, precum suntem noi, ca un om. Pe Acela neîncetat roagă-L, Preacurată, să mă mântuiască pe mine, cel ce am greșit mai mult decât toți oamenii.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai făcut cele…

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe preoții cei de rușine ca pe niște vrăjmași i-ai omorât, mărite proorocule, cu dumnezeiască râvnă fiind aprins; pentru aceasta grăiesc către tine: scoate-mă din lucrurile cele de rușine și din focul cel veșnic.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine te pun rugător preamare către Dumnezeu, Care poate să mântuiască de toată răutatea, fericite; pleacă-te spre smerită rugăciunea mea și să nu mă treci cu vederea pe mine, cel ce mă rog ție.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Te mărește pe tine Dumnezeu Atoatefăcătorul, Mărite Proorocule Ilie, Cel Ce te-a hrănit pe tine de demult prin pasăre; pe Acela roagă-L să mă facă pe mine părtaș hranei celei veșnice și luminii ce va să fie.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ești Ușă Neumblată, care duce la Dumnezeu, deschide-mi mie ușile pocăinței, Fecioară, curățindu-mi întinăciunea păcatelor mele cu ploile milei tale, Ceea ce ești de Dumnezeu Dăruită.

Cântarea a 4-a. Irmos: Tu ești Tăria mea, Doamne…

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecat-a Dumnezeu râvna ta cea înfocată, Proorocule Ilie și te-a trimis la văduvă, ca să te hrănești pe tine, cel ce fugiseși și mai înainte de îngrozirea femeii. Pentru aceasta, pe tine te rog, minunate, sufletul meu cel flămând hrănește-l cu dumnezeieștile daruri.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Norii cei cumpliți ai păcatelor mă acoperă, întreitele valuri ale vieții mă înfricoșează și suflă cumplit asupra sufletului meu duhurile vicleniei. Proorocule de Dumnezeu grăitorule, ocârmuitor fii mie, la limanul mântuirii îndreptându-mă.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Tărie sufletului, tărie și trupului dă-mi, rugându-te Domnului Slavei, Cel Ce a tămăduit bolile tuturor, Fericite Prooroc Ilie și-mi ajută ca să trec smintelile vieții fără vătămare. Că pe tine te pun înainte al meu bun folositor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu toate puterile cerești, Stăpână, Ceea ce ești cu totul fără prihană, cu toți proorocii și pătimitorii și cu Apostolii și cu cuvioșii, roagă-te ca să dobândesc mântuire eu, cel ce mult am greșit și să mă mântuiesc de chinul ce va să fie.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Norii cei aducători de ploaie i-ai încuiat, de râvna credinței fiind aprins. Deci, mă rog ție, Sfinte Ilie, ca prin sfințitele tale mijlociri, să-mi adăpi cu dumnezeiești ploi sufletul meu, cel topit de văpaia desfătărilor și să mă mântuiești.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preot fiind, preafericite, ai înjunghiat cu nevinovatele tale mâini pe preoții urâciunilor cei ce făceau lucruri de rușine. Deci, mă rog ție, proorocule, păzește-mă nevătămat de tot păcatul cel urât.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Minunat te-ai făcut, proorocule, cu dumnezeieștile chemări arzând apele, săvârșind lucrul cu credința, pentru aceasta, neîncetat te rog: aprinde în inima mea sfințit dor, care să ardă patimile cele necurate.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Peste tine ca niște ploaie s-a pogorât Cuvântul Cel mai presus Înființat; pe Care roagă-L, Fecioară, ca să plouă și peste mine acum curate picături de umilință, spălând toată întinăciunea răutăților celor nemăsurate, Ceea ce ești cu totul fără prihană.

Cântarea a 6-a. Irmos: Curățește-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Milostiv fii, Mântuitorule, mie, celui ce fără de minte mult Ți-am greșit Ție și mă mântuiește de chinul ce va să fie acolo, Cel Ce ai pe Marele Prooroc Ilie și pe Preacurata Maica Ta rugători pentru mine.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un săditor al curăției, păzește-mă pe mine curat la suflet. Ca pe un alt Prooroc Ilie, râvnitor de râvnă dumnezeiască, umple gândul meu, ca să gonesc năvălirile răutății.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Postit-ai, căci cale de patruzeci de zile cu o mâncare ai făcut, prin dumnezeiasca voire. Pentru aceasta, mă rog ție, întărește-mă, ca să mă opresc de la toată călcarea de poruncă, de Dumnezeu purtătorule.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ușa lui Dumnezeu, arată dumnezeieștile intrări smeritului meu suflet, ca să intru în ele mărturisindu-mă și dezlegare de cele rele să iau, de Dumnezeu Născătoare.

CONDAC, glasul al 2-lea:

Proorocule și înainte văzătorule al lucrurilor celor mari ale lui Dumnezeu, Sfinte Prooroc Ilie cel cu nume mare, care cu cuvântul tău ai oprit norii cei curgători de apă, roagă pentru noi pe Unul, Iubitorul de oameni.

Cântarea a 7-a. Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De poporul cel pieritor făcându-ți-se milă, prin râvna credinței cu chemări dumnezeiești ai pogorât foc, care a ars cuvioasa jertfă, mărite. Pentru aceasta, te rog: de văpaia cea veșnică mă scapă și mă mântuiește.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai a vedea fața lui Dumnezeu în muntele Tabor. Pe Acela roagă-L, proorocule, să treacă cu vederea păcatele mele și în ziua judecății să văd fața Lui cu suflet neosândit.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pe calea vieții umblând, multor înșelăciuni mă supun. Bunule, al meu folositorule, îndreptează-mă cu folosința ta și mă întărește pe mine cel ce mă clatin la minte și privesc la desfătările trupului.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Te laud pe tine, Prealăudată și slăvesc, Curată, pântecele tău, Ceea ce ești de Dumnezeu Dăruită. Ajută-mi mie, celui învăluit cu valurile vieții și dă umilință curățitoare de spurcăciuni smeritului meu suflet.

Cântarea a 8-a. Irmos: De șapte ori cuptorul…

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vas încăpător de Dumnezeiescul Duh pe tine te-am cunoscut, înger pe pământ, care ai suflat focul dumnezeieștii râvne și păgânătatea ai biruit și împărați ai mustrat, Sfinte Proorocule Ilie, care ai uns prooroci și pe preoții cei de rușine cu cuțitul i-ai înjunghiat. Pentru aceasta, grăim către tine: izbăvește-ne pe noi de rușinea ce va să fie.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Căruță de foc te-a ridicat de pe pământ pe tine, cel aprins de dumnezeiască râvnă, Proorocule Ilie de Dumnezeu insuflate. Pentru aceasta, mă rog ție: ridică mintea mea din toate răutățile cele de pe pământ cu căruța bunătăților tale și roagă pe Dumnezeu și Împăratul tuturor ca să ajung eu la locașul ceresc.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvânt viu ai încuiat cerul cel ce ploua, cu cuvântul tău cel duhovnicesc deschide-mi acum ușile pocăinței, sfinte, trimițându-mi sufletului meu ploile umilinței și mă mântuiește pe mine, cel ce cânt: preoți, binecuvântați, popoare, preaînălțați pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Cinstim pe Treimea Cea Împreună Atotputernică, Cea Împreună Cinstită și de o ființă, Cea cu un Scaun, slăvind într-o Dumnezeire pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, o rază neapusă și împreună împărțitoare putere și cântăm cu un glas: preoți, binecuvântați-L, popoare, preaînălțați pe Hristos în veci.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce cu lege a pus buna credință și a învățat pocăința, Emanuel, din tine născându-Se, S-a arătat. Pe Acela acum roagă-L, Preasfântă Stăpână, ca să-mi deschidă ușile dreptății și să mă mântuiască pe mine, cel ce grăiesc: preoți, binecuvân tați, popoare, preaînălțați pe Hristos în veci.

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a cerul…

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

A vedea pe Dumnezeu în vânt prea subțire, cât era cu putință a vedea, te-ai învrednicit, prin obișnuințele pustnicești, mai întâi trupul topindu-ți, mărite. Pentru aceasta, te rog: subțiază cu rugăciunile tale grosimea minții mele și cu dumnezeieștile raze de pocăință mă luminează.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum de demult, despărțind Iordanul cu cojocul, ai trecut, preafericite, așa și vărsările păcatelor mele cele cumplite le usucă, ploi de lacrimi trimițând sufletului meu totdeauna, proorocule, de Dumnezeu grăitorule, care să-mi dăruiască mie curgerea desfătării.

Stih: Sfinte Proorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De smintelile cele de multe chinuri de viață și de tot necazul vrăjmașilor celor fără de lege, de boala trupească și de vătămarea sufletească și de osânda veșnică cea din gheena, izbăvește-mă cu rugăciunile tale, mărite proorocule, ca un bun folositor al meu.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Răpit ai fost spre înălțime, îndoit dar al Duhului lăsând lui Elisei cel ce cerea, Mărite Proorocule Ilie. Cu acela împreună cere neîncetat biruință din cer pentru cei binecredincioși și iertare de greșeli celui ce se îmbogățește cu tine, folositorul cel nerușinat, către Stăpânul.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Glasurile robilor tăi nu le tre ce cu vederea ca o Bună Stăpână, Ceea ce ești cu totul fără prihană; ci cu dinadinsul roagă pe Făcătorul tuturor să dea biruință binecredincioșilor creștini și bună întărire sufletească, Fecioară și împărtășirea Dumnezeieștii Împărății.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea…

Ca un Prooroc al dumnezeieștii Lumini cu adevărat, pe proorocii cei mincinoși surpându-i și prin aceasta ai mustrat pe Ahav cel ce făcea fărădelege, învățându-l să nu se închine lui Baal, preamărite. Și cu rugăciune ai cerut de sus ape, pentru care te-ai și înălțat către Domnul, Sfinte Proorocule Ilie, în căruță de foc șezând. Pentru aceasta, grăim către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea…

Pe tine, ca pe Ceea ce numai tu ești între femei Fecioară, care ai născut fără sămânță pe Dumnezeu cu trup, toate neamurile omenești te fericim. Că Focul Dumnezeirii s-a Sălășluit întru tine și ca pe un prunc cu lapte ai hrănit pe Făcătorul și Domnul. Pentru aceasta, neamul îngeresc și omenesc după vrednicie măresc preasfântă nașterea ta și cu un glas grăim către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce se închină cu credință nașterii tale celei fără sămânță.

About the author

Related posts

Comments

No comments