Blog

header image
14 agosto, 2022 @ 17:52 by admin

Canon de rugăciune la Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Tropar la Praznicul Adormirii Maicii Domnului, glasul 1:

Întru naștere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la Viață, fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale, izbăvești din moarte sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici; și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta adormirea ei, bucurându-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Fecioare tinere, cu Mariam Proorocița, cântare de petrecere acum cântați. Că Fecioara și Singura de Dumnezeu Născătoarea la Odihna Cerească se mută.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

După vrednicie, pe tine, ca pe un Cer Însuflețit, te-au primit Cereștile și Dumnezcieștile Locașuri, Preacurată. Și ai stat luminos Înfrumusețată, ca o Mireasă cu totul fără prihană, înaintea Împăratului și Dumnezeu.

Catavasie:

Cea Împodobită cu Dumnezeiasca Slavă, Sfințita și Lăudata pomenirea ta, Fecioară, pe toți credincioșii la veselie i-a adunat; și începând Mariam, cu timpane și cu hore, cântă Unuia-Născut al tău, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Catavasie:

Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici; și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta adormirea ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu și îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărăște-i întru Dumnezeiască Adormirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Din coapse muritoare ieșind, Curată, cu firea asemenea fiind, odihnă ai primit. Și ca Una care ai născut Viața Cea Adevărată, te-ai mutat la Viața Cea Dumnezeiască și Ipostatnică.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Adunarea cuvântătorilor de Dumnezeu de la margini și mulțimea îngerilor de sus au mers la Sion cu Voința Cea Atotputernică, după vrednică datorie slujind, Stăpână, îngropării tale.

Catavasie:

Cel Ce ești Făcător și Cuprinzător a toate, Înțelepciunea și Puterea lui Dumnezeu, Hristoase, Neclintită și Nemișcată, întărește Biserica, Cel Ce Însuți ești Sfânt și întru Sfinți Te odihnești.

Catavasie:

Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu și îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărăște-i întru Dumnezeiască Adormirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Sfatul cel neurmat și Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Minune era a vedea Cerul cel Însuflețit al Împăratului tuturor, trecând din deșertăciunile pământului. Cât sunt de minunate lucrurile Tale! Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Întru mutarea ta, Maica lui Dumnezeu, trupul cel Preadesfătat și de Dumnezeu primitor, Oștile îngerești, cu preasfințite aripi, cu frică și cu bucurie l-au acoperit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

De vreme ce Rodul Cel Necuprins al acesteia, prin care cerul s-a făcut, a luat îngropare de bunăvoie ca un mort, cum să nu sufere îngropare Ceea ce a născut neștiind de nuntă.

Catavasie:

Graiurile proorocilor și preînchipuirile au proorocit Întruparea Ta cea din Fecioară, Hristoase. Lumina Strălucirii Tale întru lumina neamurilor va ieși și va striga Ție adâncul cu veselie: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat și Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Spăimântatu-s-au toate întru cinstită Adormirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, de pe pământ te-ai mutat la Veșnicele Locașuri și la Viața cea fără de sfârșit. Iar acum, tuturor celor ce te laudă pe tine, mântuire le dăruiești prin mijlocirile tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Să glăsuiască trâmbițele cuvântătorilor de Dumnezeu, astăzi; limbile omenești cele mult grăitoare acum să laude; și să strige toată suflarea, cu lumină nemăsurată strălucind; îngerii să cânte Adormirea Fecioarei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Se cuvenea, Fecioară, ca Vasul Alegerii, Locașul de Petrecere cel Minunat și cu totul Sfințit lui Dumnezeu, să fie primit Dumnezeiește și cu cântări să fie cu adevărat mărit, de Dumnezeu Născătoare, Prealăudată.

Catavasie:

Dumnezeiasca și nespusa frumusețe a bunătăților Tale, Hristoase, voi spune: că din veșnica Slavă Strălucire împreună Vecuitoare și Ipostatnică luând, din pântecele Fecioresc Întrupându-Te, celor din întuneric și din umbră le-ai Răsărit ca un Soare.

Catavasie:

Spăimântatu-s-au toate întru cinstită Adormirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, de pe pământ te-ai mutat la Veșnicele Locașuri și la Viața cea fără de sfârșit. Iar acum, tuturor celor ce te laudă pe tine, mântuire le dăruiești prin mijlocirile tale.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Înțelepții de Dumnezeu, care faceți acest praznic Dumnezeiesc și cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Din tine a răsărit Viața, cheile fecioriei nestricând; deci, cum ar fî fost Preacuratul și de Viață Începătorul tău trup, împărtășit cu ispita morții?

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Locaș find Vieții, ai dobândit viața cea pururea fîitoare; că prin moarte ai trecut la viață, Ceea ce ai născut Viața Cea Ipostatnică.

Catavasie:

Focul cel dinăuntru al chitului născut în luciul mării a fost închipuire a îngropării Tale celei de trei zile, al căreia prooroc Iona s-a arătat. Că, fiind izbăvit precum s-a și spus mai înainte, nevătămat striga: jertfi-voi Ție cu glas de laudă, Doamne.

Catavasie:

Înțelepții de Dumnezeu, care faceți acest praznic Dumnezeiesc și cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

CONDAC, glasul al 2-lea:

Pe Născătoarea de Dumnezeu, Ceea ce este în rugăciuni Neadormită și Folosință, Nădejdea cea Neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o. Căci, ca pe Maica Vieții, la viață a mutat-o Cel Ce S-a sălășluit în pântecele ei cel pururea Fecioresc.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

N-au slujit făpturii înțelepții lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; și groaza focului bărbătește înfruntând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Doamne și fecioare, cinstiți pomenirea Fecioarei și Maicii lui Dumnezeu; bătrâni și domni, împărați și judecători, cântați: Domnul părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Să trâmbițeze cu trâmbiță duhovnicească munții cei cerești; să se bucure acum dealurile și să salte Dumnezeieștii Apostoli: că Împărăteasa se mută la Fiul său, să împărățească cu Dânsul în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preasfințită mutarea Maicii Tale celei Dumnezeiești și Nestricate, cetele cele mai presus de lume ale Puterilor celor de sus le-a adunat, ca să se veselească împreună cu cei de pe pământ, care cântă Ție: Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Catavasie:

Mâniei celei fără de rușine și focului, Dumnezeiasca dragoste împotrivindu-se, focul adică l-a răcorit, iar de mânie și-a râs; prin Vioara cea Cuvântătoare și de Dumnezeu Însuflețită, care cu cele trei cântări ale sfinților, împotriva organelor de cântare ale păgânilor, în mijlocul văpăii, a răsunat: Preaslăvite Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat.

Catavasie:

N-au slujit făpturii înțelepții lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; și groaza focului bărbătește înfruntând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită; pe toată lumea ridică să-Ți cânte Ție: pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pomenirea ta, Fecioară Preacurată, o măresc Căpeteniile și Stăpâniile și Puterile, Îngerii, Arhanghelii, Scaunele, Domniile, Heruvimii și Serafimii; iar neamul omenesc o lăudăm și o preaînălțăm întru toți vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cel Ce S-a sălășluit în chip minunat în pântecele tău cel Curat și din el S-a Întrupat, Acesta, duhul tău cel Preasfințit primindu-l, la Sine l-a făcut odihnă, ca un datornic Fiu. Pentru aceasta, pe tine, Fecioară, te lăudăm și te preaînălțăm întru toți vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

O, minuni mai presus de minte, ale pururea Fecioarei și Maicii lui Dumnezeu! Că în groapă sălășluindu-se, a arătat groapa Rai. Acesteia, stând înainte astăzi, bucurându-ne, cântăm: pe Domnul lăudați-L, lucrurile și-L preaînălțați întru toți vecii.

Catavasie:

Îngerul lui Dumnezeu Cel Preaputernic a arătat tinerilor văpaia, răcorind pe cuvioși, iar pe cei necredincioși arzând; și pe Născătoarea de Dumnezeu a făcut-o Izvor de Viață Începător, stricare a morții și viață izvorând celor ce cântă: pe Făcătorul Singur să-L lăudăm cei mântuiți și să-L preaînălțăm întru toți vecii.

Catavasie:

Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită; pe toată lumea ridică să-Ți cânte Ție: pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

La Cântarea a 9-a.

Stih: Îngerii văzând Adormirea Fecioarei s-au înspăimântat: cum Fecioara de pe pământ se Înalță la cele de sus.

Tot neamul omenese să salte cu Duhul, fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind Sfințita Adormire a Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

Stih: Îngerii văzând Adormirea Fecioarei s-au înspăimântat: cum Fecioara de pe pământ se Înalță la cele de sus.

Veniți în Sion, în Muntele cel Dumnezeiesc și glasul lui Dumnezeu Cel Viu auzind, să ne bucurăm văzând că pe Născătoarea de Dumnezeu la Cortul cel foarte bun și Dumnezeiesc, în Sfintele Sfintelor, ca pe Maica Sa, Hristos a mutat-o.

Stih: Îngerii văzând Adormirea Fecioarei s-au înspăimântat: cum Fecioara de pe pământ se Înalță la cele de sus.

Veniți credincioșii, să ne apropiem de mormântul Maicii lui Dumnezeu; și să-l cuprindem cu inima, cu buzele, cu ochii și cu fața, curat atingându-ne de el. Și să luăm daruri prisositoare de tămăduiri, care izvorăsc din izvorul cel pururea curgător.

Stih: Îngerii văzând Adormirea Fecioarei s-au înspăimântat: cum Fecioara de pe pământ se Înalță la cele de sus.

Primește de la noi cântarea de petrecere, Maica Dumnezeului Celui Viu. Și cu darul tău cel Dumnezeiesc și de lumină purtător, ne umbrește și iubitorului de Dumnezeu popor pace, iertare și sufletelor mântuire dăruiește.

Catavasie:

Se biruiesc hotarele firii întru tine, Curată Fecioară, că nașterea feciorește și moartea arvunește viață. Ceea ce ești după naștere Fecioară și după moarte vie, izbăvești pururea Născătoare de Dumnezeu, moștenirea ta.

Catavasie:

Tot neamul omenese să salte cu Duhul, fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind Sfințita Adormire a Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

About the author

Related posts

Comments

No comments